Nederlandsche reizen: tot bevordering van den koophandel na de meest afgelegene gewesten des aardkloots : doormengd met vreemde lotgevallen, en menigvuldige gevaaren, die de Nederlandsche reizigers hebben doorgestaan, Volume 2

Front Cover
By P. Conradi, 1784 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 180 - Vlek, bcftaande uit ongeveer vyftig Huizen, van Stroo gemaakt , langwerpig van gedaante , met een foort van Portaal in 't midden; doch hier mogten zy niet binnen koomen ; ook gedoogden de Landzaaten niet dat de Vreemdelingen hunne Vrouwen zagen. Ondertusfchen kwamen deeze uit haare Huizen, en wierpen zich , op zeker geroep van haare Mannen, op de knien,, in twee of drie hoopen. De Mannen boodeu de Onzen blokken Hout aan , om op dezelve neder te zitten.
Page 181 - Dochicrs d.es eilands, die hem telkens fchuilplaats verleende. ,, Deeze Eilanders trouwen zo veele Vrouwen als zy kunnen onderhouden. Die de meeste Dochters heeft , wordt voor den rykften Man gehouden , om dat de Jongmans , die haar willen trouwen , verpligt zyn, dezelve van 'den Vader te koopen; zy geeven hem, in betaaling, Osfen, Schaapen en andere goederen. ,, Zeer vreedzaam leeven zy onder elkander. Indien 'er een, Manllag begaan worde, wreeken de bloedverwanten des gefneuvelden...
Page 180 - Mas, en naa dezelve bewogtigd te hebben met haar fpeekzel, welk tot Gest. verftrekt , leggen zy ze in Kuipen, die met water gevuld worden. Hoe de Vrouwen, welke de Mas kaauwen, hooger bejaard zyn, hoe de drank , daarvan bereid, meer geagt wordt. ,, De Landzaaten drinken 'er zich dronken aan, inzonderheid op Feestdagen, welke zy vieren, door alle de Inwooners der plaatfe te doen zamenkomen. Een uit...
Page 179 - Yzer- en Glaswerk, wierdt hy van de Eilanders minzaam ontvangen ; doch den handel fielden zy uit tot 's anderendaags , alzo het nu te laat op den avond was. De...
Page 181 - er voormaals gewoond. Hy leefde aldaar drie of vier jaaren in veiligheid ; doch wanneer de Eilanders dronken waren , was hy genoodzaakt zich fchuil te- houden, uit vreeze dat zy hem zouden doden , ter oorzaake van den haat, welken hy in hun, tegen de Spanjaards, befpeurde.
Page 179 - Berg, welke als in tween verdeeld is; in deeze tusfchenruimte ftroomt eene Rivier van zoet water. Van den voet des Bergs tot aan den oever der Zee , is het land geheel vlak en effen. De Generaal...
Page 179 - Waaren. Voor een Byl gaven de Eilanders een Schaap ; voor een Mes n en zomtyds twee Hoenders ; andere Snuisteryen betaalden zy met Mas , Meloenen en andere Vrugten , welke het Eiland opleverde.
Page 183 - Csnceptlon, die met de Indiaanen in Oorlog waren; dat zy reeds dertig zakken Meel aan boord hadden, en binnen twee of drie dagen Varkcnsvleesch zouden laaden, om vervolgens koers te zetten na Arauco, aan de Kust van Chili, vier mylen boven het Eiland St. Maria; dat...
Page 182 - t gezigt, en zagen 'er een Schip op de Ree leggen. In 't eerst meenden zy...
Page 182 - Landgenooteo , vonden, het geraaden hem in de vlugt te volgen. En , indedaad, na bykans twee dagen hem gejaagd te hebben , wierdt hy ingehaald door het Jagt, 't welk den Spanjaard, terftoud, de laag gaf.

Bibliographic information