bd. Theaterstycken

Front Cover
J. P. Lindh, 1811
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

Popular passages

Page 34 - Ädla skuggor, vördade fäder, Sverges Hjeltar och Riddersmän! Om ännu dess sällhet er gläder, Gifven friheten lif igen. Skola edra helgade grafvar Trampas af tyranner och slafvar? Nej, må träldomens blotta namn Edra vreda vålnader väcka, Och er arm sig hämnande sträcka Ur den eviga nattens famn!
Page iv - ... med rättighet att i samhället blifva lycklige. Han dömde alla nationer med opartiskhet och sträckte sin kärlek till hela menniskoslägtet. Förtryck och orättvisa, på hvad vrå af jordklotet de funnos, sårade hans hjerta och satte honom i den största ifver. Vackra gerningar, stora och ädelmodiga företag, en gladare utsigt för menskligheten rörde honom ända till tårar. Jag har gråtit som ett barn, eller rättare, jag har gråtit som en man, skref han till en vän vid första tidningen...
Page iv - Det var en liten man i vår litterära verld. Hans talanger voro små. Han hade kanhända icke hvad man kallar snille. Hans flesta skrifter hade liten vidd och vigt. Men han hade en egenskap, kanske i högre grad än någon af sina medbröder: det var ett nit, en värma för svenska vitterhetens förkofran och heder, som följde honom beständigt genom ett plågsamt lif och som ännu var hans sista passion i den stund han skref dessa rader".
Page 37 - ... Gå, möt mig uppå stridens fält, Sök der att mig till lydnad tvinga, Men nyttja ej ett språk som, hatadt och förstäldt, En hjeltes hjerta bör förringa. Gå säg, att under fjettrar böjd, Och då mitt blod för bilan flyter, Jag ej mitt ädla öde byter Med en tyrann pä thronens höjd. Och skulle Sverge ej förlossas Ur sina bojor af min hand, Skall dock min ära. bli att krossas I gruset af mitt fosterland. NORRBY. Må dock ditt hjerta sig beveka Utaf en röst som, mera kär, I hela...
Page iv - Meyerfelts') tvenne söner. Han förblef flere år i detta hus, der, som i de öfrige, hvarest han uppfyllt samma kall, älskad af dem han handledde och aktad af deras föräldrar. Jag har varit vittne till den ifver, hvarmed han böd till att hjelpa ett af dessa hus, som igenom fadrens frånfälle blifvit försatt i bekymmersamma omständigheter. Alla hans vänner hafva sett hans sorg, då Grefvarne Meyerfelt i deras bästa ålder bortrycktes. Dessa drag hafva icke bort förtigas. De måla hans...
Page iv - Kellgren var, utan att erfara en mängd af skiljaktige, vexlande och lifliga känslor och sinnesrörelser, och det är kanske lika omöjligt att alltid emotstå deras verkningar. Qvick, eldig, känslofull, lättrörd, häftig, otålig, böjd för nöjet förenade han likväl med dessa från vissa snillen oskiljaktiga egenskaper andra, som synas motstridige: stadga, allvar, ihärdighet, manlighet, sinnesstyrka.
Page iv - Dessa sednare voro merändels oryggliga; och han gick sällan miste om sina ändamål. Han ombytte ton, ändrade de meningar han orätt kunnat hysa, blygdes icke att erkänna misstag; men uppoffrade för inga bevekelser grundsatser, dem han med en sann öfvertygelse fattat. Allt hvad han började, fortsatte han med drift och fullbordade med besked. I sin tillgifvenhet för anhörige, vänner och fädesnerlaudet var han oföränderlig.
Page iv - ... stadga, allvar, ihärdighet, manlighet, sinnesstyrka. Ytan var, om detta uttryck får nyttjas, rörlig; bottnen fast. Hans ungdom offrade åt nöjet. Sinnesrörelserna vexlade hans timmar och öfvergången från den ena till den andra var stundom lätt och hastig; men förnuftet och klokheten styrde hans vandel, hans gerningar och beslut. Dessa sednare voro merändels oryggliga; och han gick sällan miste om sina ändamål.
Page iv - En fördom har dömt dem oskicklige till allmänna värI', en annan ovärdige all belöning af det allmänna, om de ensamt följde den stråt böjelsen för dem tycktes utvisa. Vida öfver dessa fördomar var den Konung, under hvars spira Kellgren, till sin och Svenska Vitterhetens lycka, var född att lefva. Gustaf den Tredje, med en...
Page iv - Skäl och bevis verka vid sådane tillfällen långsamt; åtlöjet är ett bloss, hvars sken dåren och bedragaren fly eller trotsa med en maktlös fräckhet, men som varnar, upplyser och leder allmänheten. Denna fördel af satiren insåg Kellgren och nyttjade med en mästares förmåga, stundom resande sig med en Juvenalisk...

Bibliographic information