Waarheid in liefde

Front Cover
J. Oomkens, 1837 - Theology
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 723 - Meent niet, dat ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden ; ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Page 845 - Zyn de bepalingen van het Code Penal, over ongeoorloofde genootschappen of vergaderingen, toepasselijk op godsdienstige bijeenkomsten en godsdienst-oefeningen, in Nederland?
Page 728 - God met geheel uw hart en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het groote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uwen naaste lief» hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de gansche wet en de profeten.
Page 908 - Gedenkboek, of verzameling van stukken, betrekkelijk den terugtogt der studenten van Groningen en Franeker, uit den strijd voor het vaderland. Benevens een kort verslag van hun wedervaren in den Tiendaagschen Veldtogt.
Page 915 - Een reisje van elf weken en vijf dagen, van Aleppo naar Jeruzalem, door de voornaamste gewesten en steden van Syrië en Palestina. Op nieuw bewerkt door [...] JA Oostkamp, met platen, Groningen 1831.
Page 744 - Ik heb nog andere schapen die van dezen stal niet zijn ; deze moet Ik ook toebrengen, en zij zullen mijne stem hooren, en het zal worden * ééne kudde, en één herder.
Page 781 - En ik zegge u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien dag. wanneer ik met u dezelve nieuw zal drinken in het koningrijk mijns Vaders.
Page 769 - ... (Ik danke God door Jezus Christus, onzen Heere.) 26 Zoo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vleesch de wet der zonde. HOOFDSTUK VIII. ZOO is er dan nu geene verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest. 2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
Page 929 - Gezangen ten dienste der scholen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Page 913 - Handleiding bij het onderrigt in de Toon- en 'Zangkunst op de Scholen van het Lagere Onderwijs, door de Maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen , gr.

Bibliographic information