Swedenborgs drömmar, 1744, jemte andra hans anteckningar [ed. by F.A. Dahlgren. Preceded by] Reflexioner öfver de nyligen uppdagade Swedenborgs drömmar, 1744, hvilka derjemte oförändrade bifogas [by A.F. Ehrenborg].

Front Cover
1860
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 12 - mitt sinne betyda, älska mig werckeligen eller giör hwad tu lofwadt, gud gifwe mig nåd dertil jag fant ät det stod intet i mina krafter, waknade, med rysningar; kom åter i ett sådant stånd ät jag war i tanckar
Page 11 - ifrån hufwud, och hela kroppen, men [o: med] något dån, och det några resor, jag fant ät något heligt war öfwer mig, jag somnade derpå in, och wid pass kl: 12, l eller 2 om natten, kom öfwer mig en så starck rysning ifrån hufwud til föttren, med ett dån, som monga wäder stött tilsamman, som skakade mig, som war obeskriflig och prosternerade mig
Page 78 - helst då Holland, Franckrike och Hispanien, med egne Skeppare, derest Autorn af Uhrwercket sielf intet är närwarande, det komma ät bepröfwa, i synnerhet af dem som fara
Page 11 - mig på mitt ansichte. då medan jag prosternerades i det momentet war jag hel waken, och såg ät jag kastades ner, vndrade på hwad det wille säja. och jag talte som jag wore waken, men fant doch ät orden lades mig i munnen, och
Page 77 - som ock til Köpenhamn; och sedan til den Kungl: Wetenskaps Societeten i Paris: och då jag war ankommen til London, anmälte jag den til
Page 11 - ät komma til en så stor syndare, giör mig wärdig til then nåden, jag hölt ehop mina hender och bad, och då kom en hand fram, som kramade hårdt mina händer, strax derpå continuerade jag min bön, och sade ät tu har lofwadt ät taga til nåder alla syndare, tu kan intet annat än holla tin ord, i det samma, sått
Page 12 - här til, som ock ät jag föll på mitt ansichte, och orden jag talte, samt bönen kom intet af mig sielft, vtan orden sattes i min mun. doch ät jag talade, och ät alt
Page 12 - wara otilbörligit. derpå föll jag til bönen, och bad allenast om nåd, mehra kom jag intet vt med, doch sedan, lade jag til, och bad ät få kiärleken, som det är Jesu Christi
Page 12 - bönen, och så sade det wara Jesum sielf: jag bad om nåd, ät jag skulle derom så lenge twifla, som ock ät det kom i min tancke ät begiära miracle, det jag
Page 11 - vti hans skiöte, och såg honom ansichte emot ansichte, war ett ansichte af den heliga min och alt, som intet beskrifwas kan, och leendes, så ät jag tror. ät hans ansichte

Bibliographic information