Napló, Volume 14

Front Cover
1889 - Hungary
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 148 - Habsburg-ház nő ágának trónöröklési jogát, kimondotta egyszersmind, hogy azon országok és tartományok, melyek a megállapított öröklési rend szerint egy közös uralkodó alatt állanak, feloszthatlanul és elválhatlanul együtt birtoklandók. E határozottan kimondott elv folytán a közös biztosság együttes erővel leendő védelme és fentartása oly közös és viszonyos kötelezettség, mely egyenesen a pragmatica sanctióból származik. 3. §. De ezen megállapított kötelezettség...
Page 148 - Megállapítván ez ünnepélyes alapszerződés a Habsburg-ház nőágának trónöröklési jogát, kimondotta egyszersmind, hogy azon országok és tartományok, melyek a megállapított öröklési rend szerint egy közös uralkodó alatt állanak, feloszthatatlanul és elválhatatlanul együtt birtoklandók.
Page 369 - Ha azonban különös körülmények megkövetelik, a tartalék első évfolyamának és a póttartalék három legifjabb sorozási évfolyamának legénységi állományába tartozó egyének, az 1888-ik évi XVTII-ik törvényczikk rendelkezései szerint, béke idejében is tényleges szolgálattételre visszatarthatok, illetőleg behívhatok.
Page 149 - ... megváltoztatása szorosan véve nem a pragmatica sanctióban meghatározott kötelezettségből foly, hanem a helyzetnek azon változása, melyet a föntebbi 5-dik pont alatt elmondottunk, teszi azt czélszerűvé.
Page 168 - ... tehát ő Felsége és utódai, Magyarország királyai által saját törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára kormányozandó és igazgatandó — igy kívánván ezt az 1715 : III. és VIII. s az 1741 : XLI. törvényczikk ék is.
Page 149 - ... országokban is uralkodik ; de még ez nem teszi szükségessé, hogy a fejedelem udvartartásának költségei közösen állapíttassanak meg. Ily közös megállapodást a pragmatica sanctióban kitűzött czél nem igényel ; Magyarország alkotmányos önállásával pedig sa magyar király fejedelmi magas tekintélyével sokkal inkább megegyez, hogy a magyar országgyűlés, a felelős magyar minisztérium előterjesztésére, külön szavazza meg a magyar király udvartartása költségeit.
Page 368 - Felsége parancsára tényleges szolgálattételre visszatartható, illetve behivható, azonban tényleges szolgálatban csak addig tarható, a míg a tartalék emiitett évfolyamába, illetőleg a póttartalék megjelölt sorozási évfolyamaiba tartozik. Ezen kötelezettség alól kivétetnek azon tartalékosok, a kiknek, ha még sorhadi kötelezettség alatt állanának...
Page 148 - Magyarország alkotmányos közjogi és belkormányzati önállása sértetlenül fentartassék. 4. E két alapeszmét kell tehát egyaránt tekintetbe vennünk azon viszonyok meghatározásánál, melyek Magyarországot a közös fejedelem uralkodása alatt álló többi országokkal közösen érdeklik.
Page 227 - XXIX. t.-cz. alapján az első erdélyi vasút megváltása folytán elvállalt adósság. Kiadás: 3. czím. Részvény-kölcsön kamatozására és törlesztésére . . 728.613 frt megszavaztatik.
Page 220 - Az osztályok, valamint a központi és a többi bizottságok ülései, a mentelmi bizottság üléseinek kivételével. a ház tagjaira nézve nyilvánosak. Az osztályok és bizottságok irományai a képviselőház tagjai által leendő megtekinthetés végett, a ház irattárába tétetnek Azok kinyomatását és tagjai közti kiosztását a ház elrendelheti II.

Bibliographic information