Unitárius kis tükör: vagyis az Unitárius Egyház törtenéte, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai rövid foglalatja

Front Cover
Stein J.M., 1875 - Hungary - 116 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 62 - A vegyes házassági válóperek, a mennyiben a házassági kötelék érvényességét és az ideiglenes elválást, vagy a végképi fölbontást tárgyazzák, az alperes illetékes bírósága előtt inditandók meg, és miután az alperes felett kimondott Ítélet jogerőre emelkedett, a per legfölebb harmincz nap alatt hivatalból átteendö a felperes illetékes bíróságához, mely viszont a felperes felett hoz ítéletet.
Page 57 - Átalában az[egyház közigazgatása az egyházi képviselő tanácson sarkallik, mely azzal is meg van bízva, hogy ha a főtanács végzéseiben az alkalmazás körülményei változást igényelnének, ezt a következő főtanácsig tartó érvényességgel megtehesse. Önként értetődvén, hogy ezért, valamint minden intézkedéseiért az egyházi, illetőleg zsinati főtanácsnak felelős. A püspökkel és főgondnokokkal élén ez képviseli vallásközöiiségünket minden külső érintkezésben...
Page 60 - ... egyike azon kérdést intézi a lelkészhez, hogy a szándékolt egybekelés ellen jelentetett-e be akadály vagy nem ? A lelkész által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyitványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet.
Page 58 - Az alpapiszék a szükséghez képest évenként többször tart ülést. Egyet az egyházköri gyűlések alkalmával azoknak helyén. A többit rendre az alpapi szék ülnökeinek lakhelyén. Az ügyvédséget is többnyire papi személyek viszik, azonban a perlekedők okleveles ügyvédeket, is vehetnek fel. Az egyház által hivatalnokai ellen indított keresetekre nézve a felperességet az egyház a közügyigazgató áltaJ folytatja.
Page 51 - Birtokából azonban valamit eladni vagy elcserélni csak a központi hatóság engedélyével lehet. 3-.) Iskolát tart. melyben a gyermekek 6-tól 12 éves korukig az országos törvények által megszabott elemi ok-tatást nyernek. Ujabb időben azonban, hogy az országos törvények e nemű...
Page 56 - ... tekintetnek, és midőn jogaik élvezetébe lépnek, feleskettetnek. Képviselők küldésére csak a kolozsvári és tordai ekklézsiák jogosultak ; de a mennyiben a köri hivatalnokok s más érdemes egyének rendesen egyházi tanácsosokká szoktak választatni, alig marad egyetlen egy ekklézsia is képviselet nélkül.
Page 55 - ... meghatározni. 15.) Az esperesi, köri .jegyzői, és köri felügyelői "hivatalokra az egyházköri gyűlés választása nyomán a kinevezést megtenni. 16.) A belső embereknek, ekklézsiáknak és magánosoknak is egymás közt és egymás ellen, vallási, egyházi és nevelési dolgokban fennforgó ügyei, mikor folyamodás utján eleibe hatnak.
Page 56 - E tekintetből a nyolcz egyházkörnyék öt részben van csoportosítva. Mind az egyházi mind a zsinati főtanácsok isteni tisztelettel vannak összekötve, és azért vasárnap kezdődnek ; az utóbbiaknál hétfőn is isteni tisztelet tartatik, ekkor esvén meg az új papok felszentelése. Ezen...
Page 42 - Innen van az unitárius név is, ezen latin szótól unus = egy s mintegy ellentétét képezi a trinitas= háromság szótól származó trinitarius elnevezésnek. E mellett az unitáriusok tagadják a többi keresztény...
Page 51 - A.) A közigazgatásról. Az unitárius egyház közigazgatási hatalmát egyes ekklézsiákban a kebli. egyházkörnyékenként, egyházköri s egyetemlegesen úgynevezett központi hatóságok által gyakorolja. a.) A kebli hatóságnál fogva miuden önálló ekklézsia maga magát igazgatja a köri hatóság egyenes és a központi hatóság főfelügyelete alatt.

Bibliographic information