Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 6

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1787 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 5339 - t algemeen, en van deeze Stad en Burgery in 't byzonder, hebben getracht te handelen, en dat als nog, in de tegenswoordige omstandigheden, het welzyn van de Stad en derzelver Ingezeetenen, by hen zwaarder weegt dan hun eigen leven, of het behouden van hunne Eerampten en Bezittingen. Dat zy, daar Hun de dringende en hooge nood, en de korte tyd van beraad, die Hun...
Page 5344 - EXTRACT uit de Refolutien van de Heeren STAATEN van HOLLAND en WEST-FRIESLAND in Hun Ed.
Page 5442 - SCHOOR, gedaan op Ordre van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West Vriesland. door Melchior Solstra in den Jaare 1751 en vervolgens tot in 1764.
Page 5515 - Erf-Capitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden , ErfCapitein Generaal en Admiraal van de Unie, Ridder van de Kousfeband en van den Zwarten Adelaar, &c. &c. &c. Allen den geenen , die deeze zullen, zien of hooren leezen , falut ; doen te weeten : Dat Wy by...
Page 5110 - Waar op Zyn Hoogheid in zeer vriendelyke termea Hun Hoog Mog. bedankt heeft voor de blyken van derzelver affeétie en genegenheid, met verzekering, „ dat al wat in zyn vermogen is, zoude toebrengen om de zaaken buiten verwarring te houden , het gebrekkelyke te herftellen, de rust en eenigheid tusfchen de Bondgenooten te doen herleeven, en de waare belangen van het Vaderland te bevorderen: Zig en Zyn Huis in de verdere benevolentie van Hun Hoog Mog. recomraandeerende.
Page 5337 - ... te verzoeken en te authorifeeren , om behoudens de Refolutie van Hun Ed. Groot Mog. van den 22 'September laatstleden, zonder aan de geesten letter van die Refolutie eenige de allerminfte atteinte toe te brengen , met Commisfarisfen uit de Regeering van Amfterdam na te gaan, of 'er eenig middel zoude uit te vinden zyn , waar door aan de eene zyde de bovengemelde Refolutie volkomen in zyn 'geheel blyve, en aan den anderen kant
Page 5105 - Hoogsc„ dezel ve zou , in deeze gelukkige Herftelling „ der Rust alhier, wel dat deel neemen...
Page 5176 - Wetten van dcnLande, s, abfolutelyk een gerechtelyk onderzoek te moeten „ doen; zal ik , ten blyke, hoe vreemd ik ben van „ eenig verlangen , om de eer of goederen , en „ vooral niet het leven van de meergemelde autheurs „ en Uitwerkers te zien aangetast, ten hunne...
Page 5191 - Raaden over Holland , Zeeland en Friesland : allen den geenen die dezen zullen zien of hooren leezen falut : Alzo...
Page 5122 - Zegeningen mogen blyven ,, berusten op den Perfoon van zyn Hoog„ heid , van Haare Koninglyke Hoogheid „ en de Vorftelyke Kinderen. „ Dat Haare Koninglyke Hoogheid daar „ op in zeer beleefde termen, indeHolland...

Bibliographic information