மின்தமிழ்மேடை - 2

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 15, 2015 - 28 pages

 தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் காலாண்டு மின்னிதழ்

 

Common terms and phrases

அசைக்ொந்தர் அசைக்ொந்தருக்கு அதிகாரத்தில் அதில் அது அந்த அரசியல் அலடயாைத்லத அவர்கள் அவர்களின் அன்று ஆக ஆசிரியர் ஆடும் ஆதித்த ஆைால் இச்ொலையின் இத்தலகய இதழ் இதன் இதில் இது இந்த இந்தப் இந்தியா இப்யபாரில் இயக்கங்கள் இரட்லடமலை இரு இருக்கிறது இருக்கும் இருந்து இல்லை இவர் இன்லறய இன்ைமும் உட்ொதி உப்பு எது எம் என் என்பது என்ற என்றும் எனும் எஸ் எை ஏன் ஒடுக்கப்பட்யடாலர ஒரு ஒன்று ஓர் கட்டை கலை கவிஞர் ருத்ரா காந்தளூர்ச் ொலை காைம் கி.பி கியரக்க குஞ்சு குத்து சகட்யடாக்கள் சதல்லு சபண் சபரியார் சபரும் சவளியீடு சீனிவாென் சூரியன் செய்து செல்வன் சொட்டாங்கல் சொல்ைப்படுகிறது தட்ெசீை தந்தி தமிழ் தமிழர்களின் விலையாட்டு தலித் தலைவர்கள் தான் திராவிட இயக்கம் திராவிடர் திறன் தீண்டாலம நடந்த நாகரிகம் நாடார்குல மித்திரன் நாடு நாம் நிர்வாை நிலை நீங்கள் நீர் பண்லடய பந்து பராந்தகனின் பலறயர் பிடித்தல் பிரச்ெலைகள் உள்ைை பிள்லை பின் பை மக்கள் மக்களின் மகன் மதுரா மபரா யூமகா மற்றும் மாதத்தின் மித்திரன் மிருகம் முக்கிய முடியாது முதல் முதலில் முலைவர் மே யபார் யபார்ப் யார் யெர்ந்த யெர மன்ைன் யொழ யொழன் ராஜராஜ யொழனின் ராஜராஜன் ருத்ரா வந்தது வரைாறு வலகயில் வலர விலையாட்டு விலையாட்டுக்கள் ன்னா ஜனவரி ஜூலை ஜூலை 29 ஸ்வாமி ெங்கம் ெமூக

Bibliographic information