Svenska tonsättare under nittonde århundradet

Front Cover
Wahlström & Widstrand, 1908 - Composers - 158 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 20 - ... af det obestämda till bestämdhet, af det allmänna till individualitet, än ett fortskridande från det sämre till det bättre. Barnet lofvar alltid mera, än ynglingen eller mannen håller. Det ger en föreställning af hela menskligheten med alla sina förmögenheter och anlag, då mannen är ovanlig, om han blott i en bestämd karakters fulla utbildning i något afseende kan påminna om den höjd, till hvilken menskligheten mäktar hinna. På samma sätt med den poesi, som ännu. eger barndomens...
Page 20 - Derföre ligger älven det poetiska i romanserna i det som är känslans egnaste, i tonen, och musiken, som är oskiljaktig ifrån dem och utvecklar blott den sång, som i dem är inneburen. Derföre påminna de om denna känslans underbara egenskap, att med ett enda ljud tränga till själen och der uppväcka föreställningen af ett helt menskligt tillstånd lifligare än all beskrifning det förmår.
Page 15 - Jag tackar henne ej så ofta som jag borde i mitt sinne. Och likväl om hon ej varit, hade jag i min lefnad varit utan musik; och jag vet ej hvad som skulle kunnat fylla hans rum och ersätta allt hvad jag då förlorat.
Page 55 - Fordra ingenting och kunna leende allting försaka, Rikt beså den lilla täppa, som man fick sig anförtrodd, Och i ödmjukhet förbida, att ett enda korn ger grodd, Oberoende af dagens lynnen verka oförtrutet, Bara styckverk, låt så vara, men i hoppet att på slutet Domen öfver hvad man varit med sitt lif och med sin sång Skall, liksom hans toner, gå »ur svenska hjertans djup en gång?
Page 9 - Långt ifrån att visa något förnämt förakt för de små tillgångarna eller låta sig nedslå af några hinder, började han organisera orkester och kör på det sätt, att han gick ur hus och i hus och uppsökte alla som hade någon skymt af talang eller anlag därtill, bjöd dem hem till sig, lofvade dem kostnadsfri undervisning och uppmuntrade dem med loford, som, ehuru oftast öfverdrifna, hade den verkan, att arbetena gingo med en förvånande fart.
Page 20 - Deras element är ej papperet, utan friska luften, skogarne och den nordiska naturen. I århundraden hafva de blott lefvat i sångens melodiska vågor. Slägten efter slägten hafva i deras enfaldiga toner funnit ett uttryck för sina känslor; och deras offentliga framställande för konstkännarens näsa är egentligen en strandning på det torra. Emellertid bättre så, än att de skulle nedsjunka i en förgätenhet, som eljest för dem numera ej kunde vara så långt borta.
Page 20 - ... till sjelfva visorna i boken, hvarest likväl, för att säga sanningen, det gör mig hjertligen ondt att se dem. Deras element är ej papperet, utan friska luften, skogarne och den nordiska naturen. I århundraden hafva de blott lefvat i sångens melodiska vågor. Slägten efter slägten hafva i deras enfaldiga toner funnit ett uttryck för sina känslor; och deras offentliga framställande för konstkännarens näsa är egentligen en strandning på det torra.
Page 110 - Frondörerna eller en dag under partistriderna i Paris år 1649. Hist. komedi med sång i 3 akter. Bearb. efter »La maison du rempart, ou une journée de la fronde
Page 50 - En vacker vårmorgon stack solen fram och sken genom rutan in på en student, som pluggade med sin Cicero och Lindfors antikviteter. Han sprang upp och fann, att vintern rasat ut bland våra fjällar; och denna sin tanke och känsla uttryckte han i en sång, till hvilken man mer och mer lyssnade, när den hunnit inöfvas och började på Lundagård.
Page 26 - Geijers sånger äro icke försök att sätta melodi till gifna ord; de äro barn af en omedelbar inspiration, barn af hjärtats snille mer än tankens, enkla, rena känslostämningar hos en person, som måste tolka i toner, hvad som rör sig inom honom".

Bibliographic information