De lapekoer fen Gabe Scroar

Front Cover
By Jan de Lange, 1834 - Frisian literature - 464 pages
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 317 - Eak koe er de line sa moai om 'e reak scere, dat se alleheel mei him ynnomd net wiste hwat goe as se him dwaen scoe. De boer wier nou twa dagen nei Holwerter merke ta, in it Wyf, dat den hj ar trekken warnaem , hie Oeble de knik joun om anstons oer to kommen.
Page 84 - Forjit my net. Forjit my net, as wreed de stormen bylje, In 't libben hinget oen ien tried; As wy forslein oen 't neadtou ride in fylje, Forjit'my net.
Page 74 - In d' ekster wipt' mei sprongen , In gloep fen beam ta beam. In Toon de seine harre Fier yn it lege mead, In Doeke mopke norre Fen 't swyIjen wurg in sead. In koazze ynn'e doeren , Dy haffle ynn'e bry, Lei hymjend looi te poeren In joeg de sinne fry. In opp'e daam dear blaaide In eike sead in sloeg, In oer 'e loanen waaide Sintjans tried wyt in roeg. Swiet ynn 'e sliep fortyze Wist boi fen nimmen kwea...
Page 243 - Wel, sei de smid , ik wol dea, dat hab ik sa mar yn myn holle set, in dou scilst
Page 62 - t yet ondogenscer ; want dy witte better. Die ik dom boer it yette, ik koe miene, dat ik it wiste. Hja binne minder as de goechelhansen, dy de mouwen opstroepe, as se beginne.
Page xv - In begint it hwat krap om to kommen , roppe se om besunichjen, den mat it noch uwt dat hakstrie weipinigge wirde.
Page 387 - Heite! heite ! dat moeltje seit wol 'ris hwette , dear it holtje wol 'ris om krite moat. Lit him syn feart mar gean;" sei master, It wird
Page xviii - e foarpoaten in it moast besjoen wirde, den lieten se 't mei de efterpoaten stean op ien steed , daer de groun ien tomme mannich leger as foare wier.
Page 314 - Doe de greate fekansje oenkaem , scoe er wer nei heit in mem ta...
Page xii - Dy siik wol traen op ken , ken wol kraenoach frette as er soun is...

Bibliographic information