Commentaar op Paulus' Zendbrief aan de Philippensen

Front Cover
Kok, 1906 - Bible - 552 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 279 - Opdat in den naam van Jezus zich zoude buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 En alle tong zoude belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods, des Vaders.
Page 493 - Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die zijne verschijning liefgehad hebben
Page 512 - Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Page 449 - Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren' Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Page 143 - Christus, opdat, het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uwe zaken moge hooren, dat gij staat in éénen geest, met één gemoed gezamentlijk strijdende door het geloof des evangelies; 28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan ; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. 29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te gelooven...
Page 96 - Want God, die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis schijnen zoude, is degene, die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezigt van Jezus Christus. 7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes, en niet uit ons...
Page 500 - Voorts, broeders ! al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat regtvaaruiff is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zoo er eenige deugd is, en zoo er eenige lof is, bedenkt datzelve.
Page 414 - ... 8 Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen Heere, om wiens wil ik alle die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, 9 En in hem gevonden worde, niet hebbende mijne regtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is...
Page 130 - Want ik word van deze twee gedrongen , hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn ; want dat is zeer verre het beste; 24 maar in het vleesch te blijven is noodiger om uwentwil.
Page 84 - Maar de üeere heelt mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd , opdat men door mij ten volle zoude verzekerd zijn van de prediking , en alle heidenen dezelve zouden hooren; en ik ben uit den muil des leeuws verlost.

Bibliographic information