Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 63

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1866 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 102 - de boog is hier te lande bij voortduring sterk gespannen. Ik kan en mag niet adviseren tot het verlaten van een stelsel, welks strekking is, om ruime bijdragen uit de koloniale geldmiddelen te verzekeren en te verhoeden, dat die boog kome te barsten...
Page 305 - Roorda, op nienw helder en krachtig gestaafd , toen hij bij het openen der lessen aan 's Rijks instelling voor de taal- , land- en volkenkunde het voorname doel en de methode van het onderwijs in de Javaansche taal aanwees.
Page 7 - Nederlandsch-Indie (Beschouwingen omtrent het bestuur van), naar aanl. van het voorloopig verslag — nopens het ontwerp van wet tot vaststelling van het Reglement op het beleid der Regering etc.
Page 25 - Europische ambtenaren, zoo veel mogelijk beperkt, en alleen bepaald tot de bewaking van de tijdige en behoorlijke bewerking der velden, en tot het gadeslaan dat het product te regter tijd geoogst, en vervoerd werd.
Page 26 - Ook de te groote ijver van eenigen , moet worden bewaakt, voor zoo verre die namelijk, de strekking heeft, om van den Javaan meer te vorderen dan hij gaarne [sic!] verrigt. Het veld is ruim genoeg om geene overdrijving te behoeven, en het productief vermogen van Java zal het best door eene gematigde handelwijze verzekerd worden.
Page 25 - Uit dien hoofde werd als beginsel aangenomen, dat eene dessa welke het j- van derzelver rijstvelden afzonderde voor de teelt van een gewas voor de markt van Europa geschikt, niet meer arbeid vorderende dan de rijst-kulture , van het betalen der landrente zou zijn verschoond.
Page 25 - Javaan vrij kent van de verschuldigde landrente , en dat de planter aan zijne verpligting ^>oldaan heeft, •wanneer hij het gewas tot rijpheid heeft gebracht ; moetende de oogst daarvan, benevens de verdere bewerking, volgens de aangegevene wijze , of door andere geschikte middelen , worden verkregen.
Page 26 - Beter geene producten dan die met krenking der pligten, die wij aan de bevolking verschuldigd zijn, te verkrijgen.
Page 144 - Echter zal aan de ingezetenen gelegenheid worden gegeven, om, tot voortzetting van nuttige ondernemingen, overeenkomsten aan te gaan met de oudsten en voornaamsten der dessa's, zoowel tot het bebouwen van gronden en het leveren van bijzondere voortbrengselen , als tot het verleenen van persoonlijke diensten.
Page 180 - ... uitstekende mest schijnt te wezen. Karren en buffels heeft men hier tot het vervoer van het riet uit de velden naar den molen niet noodig; men bedient zich daartoe van kleine sampans, varende door gegraven kanaaltjes , hier parit geheeten. De brandstof die op Java, in weerwil der groote bezuiniging door de verbeterde fornuizen en loopvuren...

Bibliographic information