Stadium

Első borító
Wigand Ottó, 1833 - 300 oldal
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

114. oldal - ... mágusi befolyása van a' szorgalomra a' birtoki sajátságnak. Nincs olly akadály, mellyen az emberi állhatatosság ne győzne, ha a' munkálók magokért 's övéikért fáradoznak; midőn a' legkisebb nehézségek előtt is visszaijed a
114. oldal - S nálunk éppen élő példa mutatja, hogy a nagyobb rész ezt át nem látja, vagy átlátásának sikere nincs; mert gondolja csak, hogy szinte 10 millió közt több mint 9 millió nem bírhat ingatlan sajátot — minek következésében, úgyszólván az egész haza csak úgy munkáltatik, mint idegen föld, mert szinte senki sem munkálja magáét, hanem mindenki másét.
117. oldal - Illyesben szántszándékot lehetetlennek tartok — mind a' két résznek ti a' gazdagnak ugy mint a' szegénynek , legnyilványosb kárára fogva tartották a' köz értelmet, melly egy országnak egyedüli boldogság-elve, minthogy értelmi súly erő , 's erő boldogság ; minek következésében az egész- ország szegény és gyönge a' helyett, hogy gazdag 's erős lenne, 's ekép Hunnia korántsem ollyan boldog mint a' millyen olly könnyen lehetne.
157. oldal - ... éppen nem érheti ; midőn gondolatom szerint az igazi becsület abban áll : a legkisebb büntetést soha meg nem érdemelni. ... A szégyenek szégyene, épp azokat a törvényeket sérteni akarni, melyek másokat irgalmatlanúl sújtanak. S ez nemcsak az igazságtalanságok igazságtalansága, hanem egyszersmind az esztelenségeknek is legnagyobb esztelensége, mert hogy hihetni azt, hogy a mostani világban 9 millió, mely annyiszor önkény, de még törvényesen, vagy legalább usus vagy...
40. oldal - A' mondottnak igaz létét pedig nem tagadhatja senki, mert az, emberi természetbül merített, psychologiai factum. 'S ha régi chronicáinkat, sőt még törvénykönyvinket is vizsgáljuk, mellyekben annyi nyomai vannak az egykori szántóvető jobb sorsának, midőn az ország 'külön részeiben ,a' nemesség is adózott; jobbára ő vitte az országgyülési terheket; a...
45. oldal - Ha ez áll : akkor bizonyos, hogy azon földesur nem cselekszik helyesen, ki jószágibul nagy jövedelmet sajtol ki a' nélkül, hogy azokat előbb instruálná; mert ő minden bizonnyal, 's tán a' nélkül hogy tudná, tőkéjébül él; 's ekép ha tán igen távolrul is, de szoros tudományikép már közelít a
5. oldal - ... azt is erősen hiszem, ugyan különb helyet foglalnánk a nemzetek sorában ma, ha ősi törvényhozóink s országos embereink az értelmi súly nagyobb kifejlődése sa magyar nemzetiség valódibb fölemelkedése s terjesztése által ösztönöztetve, időszakonként, nem mindig csak felszinleg s palliativkép reszelgettek s foltozgattak volna törvényeinken s nem mindig jobbára csupa régi theoriákba merülve, vagy mindig csak...
40. oldal - Mi arra jutottunk, — mondja tovább Széchenyi e lázító kritikát — hogy a tizenkilencedik században, midőn az ember méltósága szent kezd lenni, pirulás nélkül publice beszélünk egész Európa hallatára de misem plebe contribuente, sa külföldnek ez iránti türelmét csak előtte ismeretlen létünknek köszönhetjük, melynek következésében az azon hiedelemben van, tán csak egy kis szektárul van szó, mely vallás s több efféle miatt sanyaríttatik, — midőn azonban...
116. oldal - Az emberiségnek illy ellenségei mindenütt vannak ; de nincs elég hatalmok az igazság mindenkori elnyomására. Ne essék azért kétségbe ; ön hazáját is felderitendi annak mindent kifejtő világossága. A Magyar, Európát szinte már 9 század óta lakja ; s ekép lehetetlen, hogy népe nem volna még érett polgári létre, mellynek massája a köz szorgalomnak, gazdagságnak, civilisatiónak, moralitásnak, s ekép a köz boldogságnak s köz békeségnek legerősb talpköve s legbiztosb...
10. oldal - ... réginél ; ha Mohácsnál valóban meghalt már nemzetünk, akkor feküdjünk mi is szép elszánással, — melyhea egyébiránt semmi sem kell mint apathia, vis inertiae és restség, — nemzeti sírgödrünkbe, s ha igaz, hogy valami más tart fogva, akkor görbedezzünk tovább is lánczaink alatt.. (St 10.) • Ha anyaföldem...

Bibliográfiai információk