Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 2, Issue 1; Volume 66

Front Cover
Ter Lands-drukkerij, 1868 - Indonesia
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 440 - Europeanen vastgestelde burgerlijke en handelsreeht , worden door den Inlandschen rechter toegepast de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der Inlanders, voor zoover die niet in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid.
Page 256 - De regering maakt ook de noodige verordeningen omtrent de scholen der Inlanders. De regering geeft aan de Inlanders gelegenheid om op de Nederlandsche scholen onderwezen te worden.
Page 255 - Het geven van onderwijs aan Europeanen of daarmede gelijkgestelde personen is vrij , behoudens het toezicht der overheid en het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers.
Page 479 - ... vreemde overheersching worden weggenomen. Die elementen van opstand en verzet zijn in de Minahassa reeds gebroken. De gelijkheid in kleeding , gewoonten en godsdienst heeft de alfoeren ons veel nader gebragt, zoowel als ons den alfoeren. Er ontbreekt nu slechts nog de gelijkheid der taal, het eigenlijke hollandsche element, om de toenadering volkomen te maken. Die toenadering wordt door de hoofden en minderen zeer gewenscht en gewis door ons niet versmaad.
Page 479 - Hoe meer wij de bevolkingen onzer bezittingen met ons als vereenzelvigen, zoodat zij zich ook als Nederlanders leeren beschouwen, niet meer als aan het nederlandsch gezag onderworpen , des te meer zal onze kracht in IndiŽ toenemen, zal ons kleine vaderland in magt en aanzien stijgen, zullen de elementen van opstand of verzet tegen vreemde ovcrheersching worden weggenomen.
Page 201 - ... een ijverig streven om van jaar tot jaar de remises te doen stijgen en een stipt achtervolgen der door VAN DEN BOSCH nagelaten instructiŽn gevorderd werd ; dat alleen het voldoen daaraan hem 's konings vertrouwen kon doen behouden.
Page 212 - de boog is hier te lande bij voortduring sterk gespannen. Ik kan en mag niet adviseren tot het verlaten van een stelsel, welks strekking is, om ruime bijdragen uit de koloniale geldmiddelen te verzekeren en te verhoeden, dat die boog kome te barsten...
Page 1 - Ik doe volkomen regt aan de lumineuse wijze, waarop het stelsel van kolonisatie in het onderwerpelijk rapport behandeld is. Alle bedenkingen, daartegen meermalen ingebragt, zijn daarbij rijpelijk overwogen en wederlegd. De groote voordeelen , die hetzelve voor den Javaan kan opleveren, zijn voldoende aangewezen, gelijk mede de strekking, die daarvan kan worden verwacht, om den Inlander meer aan het Nederlandsch Gouvernement te verbinden, en van zijne vorsten en opperhoofden af te trekken.
Page 255 - Art. 125. • Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg van den Gouverneur-Generaal. De inrichting daarvan wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen , bij algemeene verordening geregeld.
Page 408 - Nederlandsch-Indie (Beschouwingen omtrent het bestuur van), naar aanl. van het voorloopig verslag — nopens het ontwerp van wet tot vaststelling van het Reglement op het beleid der Regering etc.

Bibliographic information