Page images
PDF

A

пиетет} Tei'tium autem , ut contra opiniones Averrois, qui in multis pervcrfor extitit , Domi

fri/111cm; nus Papa celeriter ordinarct remedium, quod per т ÍÍM'Í viros intelligentes 8: Catholicos, non intende»

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

tes ad fui gloi'iam, Гед Chrilli honorem , obliйеге: przdiiílîis opinionibus 8: eas teneiitibus , чих obviare videntur V eritati 8: Sapientia: increatac,Filio Dei Patris. Et de hoc compilavit Raymundus qucmdam libellum, qui'intitulatur Liber Natalie; promittens inluper habere rationes соgentes, tam phylicas quam theologicas contra eos: quas quidem clarillime pertraélavit'in aliquibus librorum fuorum. Fecit enim ille Гатиlus Dei, fummo: Veritatis 8: profundillimie Tri~ nitatis veius exprei'l'or, inter quotidianos labores luos , centum идиш: 8: tres libros 8: plures. "37 Nam jam elapli стат anni xL l, poliquam totum cor luum 8: totam animam Гиат ‚ omnes 8: rotas vires fuasfôt totam mentem luam in Deum direxerat; in cuius temporis intervallo libros fecit continue , dim vacare potcrat 8: diligenter .­ quare verbum Prophetic David merito potuit pronuiiti'are, dicentis: Eruelavitcor meum i'erbum bonum , dico евр opera mea regi :lin~ gua тег Calamus fcribœwelociter lcribentis. Proleelo lingua lua calamus fuit illius fcribœ increati, videlicet Spiritus famili , qui dat verbiim cuangelizmtibus in virtute multa gde quo liquidem loquens Salvator, ait Apollolis; Non enim vos еllis qui loquimini, _led Spiritus Patria veliri qui

tatem volens omnibus-,elfe communem , типов in lingua cdidit Arabien , cum idioma illud novillet. Divulgati quidem Гип: libri liii per univer-fum , Гед in tribus locis fecit eos prœeipue coiigrcgari; videlicet in т monallerio Carthufienlium Pariliis, 8: арид qucmdam nobilem civitatis jaiiuas, 8: ctiam apud quemdam nobilem civitatis Majoricarum.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[table]
[ocr errors]

Ars elect ion is.

De divina Sc individua majeñate.

De experiencia realitatis.

Liber phantaltici.

De concordia fidei Sc intelleâus.

De aequalitate aöuum animse in beatitudine

De propriis Sc comrnunibus actibus.

De perieïtate.

De divinis Perfonis. •

De poteftate divinarum rationum.

De nominibus difFerentiarum Perfonarum.'

De fuffkientia trium Perfonarum

Ars myilica.

De perverfione entis tollenda.

Metaphyfica nova.

Liber PhyGcorum.

De ignotis Corollariis.

De naturali modo incclligendi.

Supplicatio Rsmundi.

De converfione fubjeâi, praedicati Sc medii;

De ente infinito.

De poífibili Sc impoflibili

Contra Averroëm.

De fallad is.

De centum fyllogifmis.

De fyllogifmis coatradiâoriis.

De natali.

De l'amentatione.

De divina imitate.

Sermones contra Averroëm.

De efficiente Sc effeâu.

De facili feientia.

De quxflionibus fapientia:

De Deo Sc univerfo. •

De forma Dei.

De fubftantia Sc àâione Dei.

De quasftione altâ Sc profunda.

Libri Alchimiae. / /

A NN О T A T A LES:

a Hoc priorem vita partem: »am anno circitcr ¿ctatit trigefimo refipuit.

b Veneréis feu amatoriis.

с Hoc etium accommode inttlligtndum; nam ел falter» refervanda putavit, qua alenda familia tränt .necejfarta, iifque pr amovendis qua ad Dei gl or tarn meditabatur. Sic in Phantaßico fcribit cap. 2. fcfe 0-? mnia, ut Deo honorem & bonum publicum poffet procurajc , Sc fancbm fidem exaltare, liben* ter dimilîiîe. Et in fua Lamentatione affirmât, tantum fe impendiße bono Eccleßa procurando . ut liberas pauperes reliquerit, Que per efie mis hyos que-« daron pobres.

d Qua hic Bovillus aliquantulum contraint, dißinSlius fupra tnayravit Anonymus, Et harte Par enfem profeÛionem auBor pracipitat, cum Raimundus toto decenmo privat Am tgertt vuam, antequam tx Ínfula pedem extulerit,

e Nee catalogas Ule hic apte inferitwr. Vide Differtationem noßram hißoricam, hac omnia fufiust tx Nicolao Antonio aliifqutpertraílantem . Noim tame.t ftritm illam qualtmcumque prattrmitttrt , ne quid ex Vita detraheretur. •

f Ft de de his §.11, Çr qua deßuriis Ulis eperi» bus ad catalogum Antonianum infra dietntur .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

CAPUT II.

Difcens Arabice prope ûcciditur. Poßfoli

tudimm, Romam, & alias urbes petit.

Tmeti periditatur -, Peregrinationes

varia ufque in Orientent.

5 T)Raeter hos autem,dicitur & alies quamplu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mundi doctrina Mahumetica: legi perniciofa fieret ( praefertim cum folius pra*dicationis caula, Arabici fermonis peritia, ab eo fe imbui poftulaffet ) is magiftrum 8c dominum Rasmundum oc* ciderè conatus, grave ill ж vulnus ( non letale taI fervodo- men)m Pc&ore inflixit. Pravaletis autcm in fertetnrAr». vum Raemundus, gladium ab eo violenter exrorbice , fit : 8c ut cíemeos erat, eum ab amicis occideB re volentibus liberavit, claudi tarnen ab eifdem in carcere permifit. Saracenus vero dolens quod magiftrum 6c dominum occidere non potuit, laquea in carcere vitam finiviu

б Paucis poll diebus, abiit orationis caula in quemdam a montem , non longe à domo fuá deítantem, in quo cum feptem ferme dierum fpatio , orationi Sc meditationi ineumbeos , perfti

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

»« ctihtnt tantopere fcire cupiebat Irt eo quoque loco, quo illuflrat*í,&abai in monte, dum celelle lumen illià Patre luminum indultum eft , eremitieam cellulam fibi extrui praecepit; in qua pluribus menGbus permanens, noéte dieque orationibus ac méditâtionibus vacans, nonnullis tandem caeleftibus vifíonibus vilitari à Deo promeruit. Deinde reliera b cellula, Romam b perrexit, petiturus à lumroo Pontífice 8c ccetu Cardinalium, ut diverla per mundum fièrent ccenobia, in.quibus prudentes ac devotiílimi viri (qui fupplicia quarque tyran

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ltituei entur.

7 Cum vero Romam perveniiîèt, fummum 'ris Mona- PontificemHonorium Quartum reecns mortuum ßeria, in comperiens, à propofito defiftere coaöus eft. Ex Romana deinde Curia Pariíios petüt fub Cancelario Bertholdo ; in cujus aula, & ex praeeepto ejus, Artem luam generalem publice interpretatus eft. Ex Parifiis Montem ßeftulanum adiit mn audi

tus

[ocr errors]
[ocr errors]

Part,-- ,

ubi Artem inventivam ibidem in Arabicum tranftuht. Rurpralegit. fum ex Genua Romam, prioris fupplicationis caufa íeveríus, ob Ecclefiafticse Curiae impedimenta , nihil ex intento obtinuit. Rediens ergo Genuam , ut inde in Africam ad Saracenos , Chriftum illis annuntiaturus, migraret ; inventa navi, impofitifque in earn libçis fuis, in regnum Thuni

îo nPAndem Majoricas rediens, rurfum ad Sa* ¿^ .

Proficiftitur ad Saraeems,

L rácenos in Africam iransfretavit, ve nitque in regnum Bugiac \ cujus regiam civitatem ingreflus, cœpit ( more Jona; Prophètes ) per plateas ejus ambulans, clamare alta voce, Lex

trepida

cu trajeen. Ingreflus ergo Thunicium, pluribus Chriftianorum vera & fanfta eft, 6c fola grata ÔC
diebus cum majoribusac peritioribusMahumcticç accepta Deo ; lex autem Saracenorum falla Sc er-

» quibm *eS>s de Chriftiana veritate difleruit. Dclatus de-
multapaf- mum apud Regem, quod Saracenorum mentes à
Jmi&Nca- Mahumcte averteret, in carcerem conjeétus eft,

juflufque paulo polt à Rege capite truncari. Af

fuit tarnen Raemundo unus quifpiam ex peritif

fimis A«bum facerdotum, qui S; Ra:roui)dum pite pleílendum elle qui in Mahumetem blafphc

ГОЧ»

folim de

latus,

ronea : 8c ego ecce quae dico, rationibus invin-
cibilibus demonftrabo. His ejus verbis auditis, Cbrißum
cum lapidare eum vellet omnis turba populi i juf- *■* '»
fus eft ab Antiftite civitatis ei prxfentarij quemp^jf(tt
ita fummus Sacecdos affatus eft: Cum noris ca- *" *

\

[ocr errors][merged small]

vocant ) с manibus ablata infidclium , Chriftia- D nis fceptris fubderetur.

1 j Permotioratione&fuavieloquioRaemun*ftrt çj dis Pifani, litteras, nomine fuo ad fummum Pon- Genucr.fes, tificem, & univerfum Cardinálium Collegium conferiptas, Ra;mundo obtulerunt: qui acceptis litceris, illico ècivitate profeftus, Genuam adiit:

ram me adducito, qua illius veritatem confirmes, pirefque à Genuenfibus litteras, ad Romanum

fed tetrum in farcerem de

trujas,

Statim autem Raemundus ccepit mylterium fan-
er, iflimx Trinitatis a doítiílime explicare. Cum
Rxmundus fcite coram Saracenorum Antiltite
Alfakmo b difleruiflet; nihil ab eo refponfi au-
divit. Et quamquam idem Alfakinus in omni
Philofophiœ parte non mediocriter eíTet inftitu»
tus}ad verba tarnen Rxmundi ltupefa£tus,non
verbis verba, non rationes rationibus objecit ¡ fed
ad folitas tyrannorum vires confugiens, per fa-
tellitum manus ilium carceribus demandavit. Cum
autem è pontificia domo in carcerem duceretur,

[ocr errors][merged small][merged small]

PontificemSf Cardinales, impetravit. Infuperfc
f'urinne Genueniium matrons: ac devota: mu-
lieres, viginti quinqué с millia nummûra illi in с
auxilium recuperando Terrae - fan&a: fponte pro- matronit
mifcrunt. Egreflus ergo Genua Rxmundus,fpe xxv ■"£•
plenus, in Gallias ad Romanum Pontificem , "я^^"**
qui tunc Avenionem incolebat, fuperatis Alpibus bus -.
penetravit ; litteras & Pifanorum & Genueniium
fine mora Pontifici Sc Cardinalibus obtulit; ad-
dens ( ut antea fecerat ) nomine proprio conferi- fed Л Pon-
ptam fupplicationem, ut eorum ánimos in ingen- *jfc* &
alii quidem vellentes barbam ejus,eum in terram tcm ReipublicceChriítianorumutilitatem inclina-T'fr'w"
profternebant, alii iullibus , alii manibus, pu- naret. Sed illi vi rum Dei Rxmundum,ob eremi-
gnilque Juiiter caedebant. ticam humilitatem ludibrio habentes, inancm ¿C d

fine fruftu dimiferunt. Valedicens ergo eis Ra> E
mundus, Parifios rurfus adire ítatuit; ubi Sc Ar- ludibrio
tern fuam denuo legit, & quamplurimos librosbaèitms,
abfolvit ,praecipue contra Averroëm} quibus do-
cebat, indignum eile, Chriftianos uti illius viri
Commentanis in Ariftotelem . Neropc illos ad-
verfari Catholicae fidei, ac referios efle impiif- Pariß"_**
limiserronbus, qui juvenum mentes tacile per« jnvebitur.
vertebantj fuoque judicio dignos efle illos ul-
tricibus flammis .

11 Demum non tarn ductus, quam violenter

& cum omni ignomina pertraäus, non tarn in

receñiste-carcerem, quam in latrinam carceris latronum;

ibi teterrimo fqualore aliquo tempore cruciari
perraiflusell: oratione tarnen Genueniium Mcr-
catorum, qui civitatem ilhmi propter negocia
incolebant, Sc liberatus à morte eft, Sc.decen-
tiori honeltiorique carceri deputatus, in quo di-
midium annum tranfegit. Venientes autem fre-
quenter ad eum in carcere peritiores quique Sa-
racenorum , milli à fuo Antiftite, vice verfa il-
lum ad Mahumetxam legem allicere faceré ftu-
debant, ingentia quxque illi polliccntes, nobi«
liflimam uxorem , lervos, multamque familiam,
domum , divitias, ngros, honorem regiumque
favorem : qua; omnia flocci pendens Raemundus,
è diverfo benigne illos ad Chriflianam fidem hor-

[ocr errors]

tabatur; non gazas illis, aut fortuna: bona, fed fortajfe ad gallicam numerandi ratwnem reducid,de
vitam ¡eternam promittens: nonRegum favorem, quo nihil babeo ftatuere.

[ocr errors]
[ocr errors]

fed divinum amorem, inque Dei filios adoptionem. Cum vero nihil invicem proficerent; conver.it tandem inter eos, ut abutraque parte 1¡bri cudeientur, quibus utra lex melior, fanäior, ас verior eilet , aperiis patentibufque rationiQ bus oitenderetur.

12 Jam Rxmundus fuá ex parte plurimum jufu Refism cudendo libro profecerat, fereque opus ipBugU re- íum ad calcem deduxerat j cum ob adventum RegisBugiae in civitatem, manus ab opere revocare cegitur. Ubi enim regiis auribus innotuere, qu«e Rxmundus in civitate moliebatur 1 mox ¿í civitate & toto regno pelli Rxmundus à Rege jutTus elt. Pulfus vero quamdam Genueniium navem confeendit, in qua & libros pofair, Genuam traje£turus : ventorum tarnen importunitate, alio navis perlata eft, & décimo milliari à Pifanorum portu naufragium palla, mukös in undis fubmeifos deftituit. ínter paucos qui evaumpajßs, fere, Rxmundus Sc focius itineris ejus, omnibus libris in mare amilïis, fuper trabem pene nudi in portum (divina ope illos ptotegence ) perverti funt. Ingrefius Pifanam civitatem Racmundus, libros, pro more fuo,plurimos in ea complevitj Communitatique perfuafit (tune enimfîotebant Pifanorum opes, qux hodie mancipium funt Florentinorum ) de inftituendo facrorum quorumdam Militum Ordine, qui afllduis pra:liis in Saracenos graflarentur, quoad Hierofoly

d Maie bine arguit Bz.oviusy Raymundum, tamquam ßultum Cr fanaticum , a Pontifice O" Cardi' и atibas rejeilum, Alta fane obßabant, quo minus prt. •vati hominis fupplicationtbus annutrent; utpote quA major is er ant moliminis, qn-лт ut tarn facile compontremw. Ctrtum interim efl de renovando bello fa' cro3 in ftquenti Viennenfi concilio atlum futjfe.

CAPUT IV.

Sua promovet in Concilio Vtennenß. Afri-
can repetit. Martyr obit. Corpus Ma-
jorkam defertur. De ejus doärina
Aucloris judicium.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
« PreviousContinue »