Page images
PDF

Æternæ noéîis pallia craffa cadunt.
Sollicitam /ed redde fidem precor , alma pote/?ar:
Tertia lux rediit , /ùrge /epulte meus.
INon decet ut vili tumulo tua membra tegantur: •• •.
Non pretium mundi vilia /axa premant.
Indignum e/? , cujus clauduntur cunéfa pngillo,
Ut tegat inclufum rupe vetante lapis.
Lintea tolle precor , /udaria linque fepulcro:
Tu /atis es nobis , & / me te nihil e/?.
3olve catenatas inférni carcerit umbrar,
Et revoca /urfum quidquid ad ima ruit.
Xedde tuam faciem , videant ut fecula lumen:
Redde diem , qui nos te moriente fugit.
$ed plane imple//i remeans , pie vi&or , Olympum: ,
Tartara preffa jacent , nec fua jura tenent.
Inferus infaturabiliter cava guttura pandens,
3ui raperet femper , fit tua præda , Deus.
'Eripis innumerum populum de carcere mortir,
Et /equitur liber , quo fuus au&or abis.
Evomit ab/orptam pavide fera bellua plebem,
Et de fauce lupi fubtrahit agnus oves.
Hinc tumulum repetem* po/? tartara , carne refumpta,
Belliger ad caelos ampla trophæa referr.
[Quos habuit pænale chaos , jam reddidit iffe;
Et quos mors peteret , hos nova vita tenet.
Kex facer, ecce tui radiat pars magna trophæi,
-®uum puras animas facra lavacra beant.
Candidus egreditur nitidis exercitur undis,
Atque vetus vitium purgat in amne movo(*).
Eulgentes animas ve/fis quoque candida fignat
Et grege de niveo gaudia paffor habet.
.Ad-

(*) Alludit ad baptifmum, & candidam veftem, quæ dabatur baptizatis in die Pafchæ.

Additur hac felix concors mercede facerdor, ui dare vult domino dupla talenta fùo. Ad meliora trahens gentili errore vaganter, Be/lia ne raperet , munit ovile Dei. uos prius Eva , nocens infecerat , hos modo reddit Ecclefíe pa/tor ubere , laäe , /fnu.

[ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

THE. 3efum quæritis Nazarenum , crucifixum : furrexit , non e/? hic ... Sed ite & dicite di/éipuli, ejus, & Petro , quia pracedet

vor in Galilæam. Marc. 1 6.

[merged small][ocr errors][merged small]

hæc dies quam fecit Dominus, exfultemus & lætemur in ea. Erunt autem fortaffe multi, qui hodie lætentur : fed non eo modo, quo nos Apoftolos lætari præcipit, quum ait : (a) gaudete in Domino , femper: iterum dico , gaudete. Non gaudent autem hoc modo, qui ob id folum gaudent , quod jejuniprum & poenitentiæ laboribus finem hodiernus dies attulerit, quod jam carnibus ingur

[graphic]
[graphic]

gurgitari, quod,quum libuerit, edere, ludere , & liberius vivere liceat, quodque jam a confefsionis pudore & moleftia liberi fint. Qui enim hoc modo gaudent , neque in Domino

audent, neque de Chrifti reÉ;. gaudent.Nihil enim habet fan&ta hæc lætitia commune cum ea, quæ ex his rebus nafcitur, quas ut Chriftus Dominus ex hominum pe&toribus extraheret , tot injurias & ludibria pertulit , & tam multos labores moleftiafque toleravit. Ubi enim terrena gaudia

penitus dominantur & vigent,

1næc fan&ta lætitia locum non habet, quæ carnis voluptatibus infenfa & inimica eft. Quinam ergo tantae hujus lætitiæ particrpes erunt? Primum quidem illi , quorum fpes & glória fimul cum Chrifto refurrexit. Hoc

[merged small][merged small][ocr errors]

Habent quoque eandem faetitiae caufam & peccatores, fi tamen ipfi quadragefimali poenitentia veteres peccatorum fordes diluerunt , priftinique hominis vetuftate depofita, in novam vitam animati , cum Chrifto Domino furrexerunt. Tales igitur hujus tanti muneris gratia merito exhilarantur, qüando de unoquoque ipforum dici poteft , quod de luxuriofo filio di&tum eft : (b) mortuus erat, &c revixit: perierat , & inventus eft. An non igitur lætari merito debet , qui, fe invenit , quem perdiderat? quique fugata morte ad coeleftem vitam ineffabili redemptionis dominicae facramento excitatus eft? Tales igitur, quibus falus animæ fuæ cara eft, qui nihil ea pretiofius ducunt, qui nihil ejus faluti anteferunt , qui a peccati. morte per Chrifti gratiam excitati , & in novam vitam. animati, & fpirituali fenfu præditi funt, dignam de hoc myfterio concipiunt lætitiam. Ut autem in horum felicifsima forte nos quoque hodie computari mereamur, coeleftem opem facratifsimæ Virginis interventu fuppliciter imploremus.

A V E M A RI A.

In le&ione fanéti Evangelii,

fratres carifsimi, magnum veræ C2

[merged small][ocr errors]

caritatis exemp!um tres iftae fan&ae feminæ, quæ cum aromatibus ungendum facrum Domini corpus venerunt , nobis exhibent. Quum enim illum paullo ante eft\antem in cruce animam vidifïent , & tumulo claufum re\iquiffent, deque ejus refurre&ione defperaffent , tumulumque ipfum armatis militibus,qui aditum prohiberent, feptum effe fcirent , nec alium tunc temporis ex officio illo fru&um, quam doloris augmentum , defun&i corporis confpe&u, fe reportaturas crederent ; nihilominus tamen , ut facro illi corpori aliqua faltem ratione infervirent, extremum hoc amoris officium impendere decreverunt: tantum apu& eas concepta femel in Chriftum caritas valuit. Ut enim D.Chryfologus ait , verus amor non quid fieri pofsit , aut quid tandem fiet attendit , fed quo fibi ipfi fàtisfaciat , nihil afperum aut difficile , aut impofsibile putat: neque alium laboris fui fru&um fpeétat , quam ut fibi ipfi , fuoque defiderio morem gerat , illique cum ja&tura etiam vitae placeat , quem ardenter amat. Cujus rei locupletißimum nobis exemplum tres illi pueri exhibent , quos Nabuchodonofor ( a ) propter contemptam auream ejus fta

[ocr errors]

tuam in fornacem conjici praecepit.Quum enim rex impius ad illos dixiffet , verene Sidrach, Mifach , & Abdenago Deos

meos non colitis ? & ftatuam

auream , quam conftitui , non adoratis ? Si non adoraveritis, eadem hora mittemini in fornacem ignis ardentis : & quis eft Deus, qui eripiat vos de manu mea ? Illi ad hæc : non oportet, inquiunt, nos hac de re tibi refpondere. Ecce enim Deus nofter , quem colimus , poteft eripere nos de camino ignis ardentis , . & de manibus tuis , o rex , liberare. Quod fi noluerit, notum fit tibi, rex , quod Deos tuos non colimus , & ftatuam tuam , quam erexifti , non adoramus. Haec eft igitur perfe&ae caritatis natura , quæ non utilitatis fru&tum , fed officii debitum , non commoditatem , fed honeftatem , non quo fibi confulat, fed quo dileéto placeat, follerter attendit. A quo ftudio longifsime abfunt, qui hæc verba di&itare folent. Ne Deo quidem obfequerer , nifi obfequit mei fruétum aliquem percepturum fperarem. Vera enim caritas , ut Bernard. ait , mercenaria non eft, quamvis fine mercede non fit. Sequitur deinde. Et .valde mane una fabbatorum veniunt ad monumentum. Ni_-^.

« PreviousContinue »