Page images
PDF

pertinentibus. Ad Dialogos illos quod atlinet, ra uta re quideni noluiuius litulura той цахар(ои esoío-fí,тои, quem illis dederat Garnerius; in superioribus antem et in tpso limine hujus operis jam monuim s, !mo nuper in Programmate Academia; nomine scripto, quo dies festos memoria; Jesu Christi a mortui« resuscitati sacros indiximus, instituía cum genuinis scriptoris nostri libris comparalione probavimus, libellum istum nullo jure Theodoreto vindicari posse. Textum Graecum passim ex editione Henr. Stephani et ex Bened. Operum Alhanasii editione emendare Hcuit. Нас prastantissima Athanasii editione usi quoque sumus ad emendandas aliquot lectiones in Eutherii Sermonibus. Hos quidem Harduinus in scholio quod exslat pag. 1117, dicit octo et decern esse, sed alii fere omnes numerant XVII. Harduinus ¡taque videtur calculo addidisse epistolam iilam procemialem, quae praemittitur pag. 1118 edilionis nostra?.

Reliquum est, ut de iis dicamus, quae Addendorum nomine complexi sumus. Ad tomi primi partem priorem tum augendam tum illustrandam haud parura ulilitalis nobis atlulit egregia illa Catena in Octateuchum et libros Regum recens edita Lipsiae, anno 1773 et 1773, quae inscribitur Setpà èvbç xal nsv-f,xovra Û7to(xvT)u,a-i3xtI)v elç trjv 'üx-áxeuxov xaW&röv BatrtXeiüv, f¡6i) itpütov тОта»? ¿x8o6síaa è7ti[ie).e£a Ntxti9<5pou 'hpo[iováx°'J x°û вео-töxou. Quam praclare de re litteraria merueril, qui edendae hujus Catena? euram in se suscepit, vir rever, nunc vocatus archiepiscopus in ditionc Venetorum, nostro omnibus probari cupimus exemple, et optamus ut aliorum etiam exrilen tur studia ad Patrum scripta ex hoc novo fonte locupletanda. Largam enim esse hanc messem, intelligent omnes ex illis quae pag. i i 76—1253 attulimus (а). Нес amplius dubitandum'est de veritate conjectura, in quam inciderunt viri eruditi, Quaesliones illas Theodoreti in Octaleuchum aliosque históricos V. T. libros, ex parle admodum prolixas, non ubivi» autem satis cohaerentes, esse connatas ex minoribus scholiis ad hunc illumque locum illustrandum ab jilo compositis. Quod ut eo magis appareret omnibus, utque illis utiles essemus, qui aiiquando de scriptore nostro iterum edendo mereri velint, nec alicnum a nobis, пес molestum putavimus laborem illum, quem in congerendis scholiis ad hsec excerpta pertinentibus ultro nobis imposuimus. Ex bis enim intelliget Lector Quaestionum earum unam alteramve subinde ad plura capita et commata perlinere, mukisque constare parlibus, quae in Catena non sine improbo labore quxri et colligi potuerunt. Quo quidem labore nunc peracto hoc nos effecisse pulamus, ut facillime omnes cognoscere possint, quo unumquodque sit referendum. Ad libros Regum prater Catenam jam laudatam usj sumus excerptis ex codicibus olim Coislinianis, pag. 1196 descriplis, quae debentur studio cl. Lobsteinii, ord. pbilosophorum in Acad. Argenloratensi nunc adjuncti. Subjecimus deinde pag. 1234 seq. qu;e in apographo Vindobonensi et Florentino deprehendirous ad Hypomnestica in Psalmos pertincnlia.

Indices debentur studio cl. Baveri, A. M. et scholse Hirschbergensis rectoris meritissimi, qui jam multis ingenii atque doctrinae speciminibus laudem meruit, quam hoc novo labore féliciter peracto auclam í II i gratulamur. Efficit etiam cl. Bertram A. M. assiduitate sua et eximia diligentia, ut multi mirarentur, adeo rara in hoc universo opere esse typothetarum sphalmata.

Inter maxima autem beneficia, quae Deo T. О. M. accepta refero, hoc imprimis per tolam vilam meant celebrabo, quod hodierno die ex voto mihi contigit. Adjuvante enim divina, quae omnes cogitationes laudesque nostras superat, gratia, ad finem nunc perductus est labor, per octo, et quod excurrit, annos inter multas difficultates et vicissitudines continuatus. Quern ut Deus in summi nominis sui gloriam, muitamque aliorum ulilitatem cederé jubeat, supplcx oro.

Dabam Halae, in Academia Fridericiana, d. txvi Aprilis, A. R. S. Hdcclxxîih.

(a) Hanc leclionum varietatem ex catena Lipsiensi expressam ad tomum primum revoeavimus et textui »ubjeeimus. Edit. Patr;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][table][graphic][merged small]
[table]

CYRENSIS EPISCOPI

Л JOANNE GARNERIO ADORNATUM.

MCOGNOriT JOANN. LVDOY. SCHULZB.

AD TOMUM PRIMUM

In quo continentur Commentarii in sacram Scripturara.

1-71 ADMONITIO AD LECTOREM.

Quae pag. 74-85 seqirantur, ad fldem codicis Vaticani 752 a Garnerio expresse eranl, sed minus xccurate, et non sine lacunis, quas ex apographo Vindobonensi explere nobis licuit. De auctore hujus Piooemii jure dubilari potest. Nec Theodoreto totum, nec Athanasio, nec Eusebio, nec Josepbo (Christiano) iribuendum est: videtur enim ex multorum Hbris congestum esse. Quae apud Aihanasium in epístola ad Marcellinum leguntur, babent quidem multa his similia, in primis quod ad inilium hujus Proœmii attinet, sed longe plura sunt hisce et copiosiorein produiit ejusdem argumenti tractationem. A textu, quera editio Alhanasii Paris. Bened. ( t. I, p. n, p. 982 seq.) exhibet, diversum esse cognovimus ilium qui in Corderii Catena PP. Graecorum in Psalmos, t. I, exslai. Garnerii lectiones ut restitueremus et emendaremus, multum nos adjuvit apograpbum priroorum foliorum prxslanlissimi illius Yindob. codicis, quem Lambecius 1. Hi, p. 30 seq. dignis exiulit laudibus. Instituía enim hujue apograph! cum Garnerii texiu comparaiione intelleximus, quod jam ex Lambecii enarratione colligi poterat, hunc Vindobonensem codicem in verbis pa rum recedere a Vaticano, quo Garnerius erat usus, etsi alia sit partium .hujus libelli dispositio. Praeterea varias lectiones adjecimus, quae apograpbum Florentinum suppeditavit. Vid. cl. Baiidinii Catalogura codd. mss. bibtioih. Medic, 1.1, p. 87secj.

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »