Page images
PDF

. ' à@ ) о ( à@ _ 13 Att ehuruvål intet vore enligare med naturen, intet mer bidragande till et Språks fullkomlighet, än att det, för tydligheten Ikull, i talet alltid lhade Ivarande ord emot begreppen, och för låttheten Ню" i bruket, vista och lig alltid lika Grund-Regler; faknas dock desfe förmåner mer eller mindre i alla Språk. lmet Språk år få rikt, att det ,' för hvart och ett begrepp i våra tankar, för bvart och ett ting i naturen, alltid áger ett ` fårlkilldt, ett visit ord, [om däremot fvarar: i många Språk faknas visfa ord Iâ alldeles, att de ur något annat måfie lånas: i andra brukas ofta ett och (amma ord till utmärkande af flera och olika ting, fâ att af ordet icke kan vetas, utan af meningen måtte flutas, bvadfòr ett begrepp ordet på det вы. let utmärker. Brifi'pâ tjenliga ord, fom ut. sgör ett Språke fattigdom, få ock inlkrånkte begrepp, [om förrü dannat Språket hos ett folk, och åndteligen ett antaget bruk, att ' för någon likhet Ikull emellan begreppen, bruka det ena ordet för det andra, äro or. [aker till ett tvåtydigt och villkorligt bruk af orden i ett Språk.

[ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
« PreviousContinue »