Page images
PDF

3.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

faluti fuæ curant: adeo neque de confcientia, ne

que de difciplina, ut putatis , «quamur. Hic. quum fenfus fit Chriftianus de Philofopho- , rum Græcorum virtutibus , quas Chriftianæ tamen religionis hoftes, atque in primis Julianus ó IIapa3ατης , fummis ad coelum laudibus extollebant, videat etiam atque etiam Κ 3 |Meur

Meurfius, ne, fi Gregorium Nazianzenum calumniæ in Solonem damnat, Chriftianos. fimul Patres plerofque omnes eodem in Philofophos Ethnicos calumniæ crimine involvat. Quid quod magni illi Philofophi fub fpecie & fimilitudine quadam maximæ virtutis magna fæpe vitia occultarunt? quale illud zrouJapozs-ix; in Socrate, notatum etiam a Nazianzeno. Vere hac in parte Chæremon ille Abbas apud Caffianum Collat.xIII. Primum Philofóphos nequaquam credendum ef* talem animi caflitatem , qualis a nobis exigitur, affecutos : quibus injungitur, ut non fòlum firnicatio , fed ne immunditia quidem nominetur im nobis. Habuerunt autem illi quandam μέeiJa, ideft, portiumculam cafiitatis, idef?, abfiinentiam carnis , ut tantum a coitu libidinem coercerent. Hanc autem internam mentis , perfeétam ac perpetuam corporis puritatem, non dicam , opere affequi;fed nec cogitare potuerunt.Denique famoJìffìmus ille ipfórum Socrates , hoc, ut ipfi concelebrant, de fe non erubuit profiteri. Nam, quum intuens eum quidem Phyfiognomon , dixiffet , 3μμaτx zrazd$p&e, ideff, oeüli corruptorijpuerorum , & irruentes in eum difèipuli ejus, ulcifei illatum magifiro vellent convicium, indignationem eorum hac dicitur compreffìffè fèntentia : zravara&a , éraipou. eiu* yoip. 2\' &zráyæ.

[ocr errors]

idef? , quiefcite , o fodales . etenim fum. Sed contineo me. Apertiffime igitur non fòlum affertione nofira ; fed etiam ipfòrum affertione monftratur, confùmmationem tantummodo impudicitia, ideff; commixtionis turpitudinem violenta ab illis neceffitate compreffam , non tamen defiderium de cordibus eorum , & obleétationem illius paffîonis exclufàm. Atque hanc tamen præclaram fcilicet caftitatem ac continentiam fuam Socrates fpeciofo illo φιλοχαλίας nomine obtegebat. Similiter autem, ac de caftitate , & fanétimonia Socratis, judicat Nazianzenus de contemptu divitiarum Solonis , fub falfa nimirum atque ementita virtutis fpecie verum animi morbum turpeque vitium delituiffe. Neque enim Solon eo fenfu apud Gregorium inexplebilis, quod opes alterius longe generis , eafque multo majores atque pretiofiores, vitam nimirum tranquillam, mortemque placidam , defideraret. Quæ quidem explicatio menti atque argumento ipfius Gregorii, quam maxime repugnat. Nec vero negat Gregorius , quod apud veteres Scriptores teftatum in primis exploratumque eft , Solonem magnum contemptum divitiarum apud Croefum , regem ditiffimum atque opulentiffimum , præ fe ferre voluiffe, qui hominisbeatitatem non inopum affluen... Κ 4 tia , tia, fed in tranquillitate vitæ mortifque fèlicitate collocaffet: Sed ait Gregorius , auro fuo Croefum indicia &zrλη5 'ας , feu infatietatis, minime obfcura in Solone deprehendiffe. Quid ni autem deprehenderit ? quando jam inde ab adolefcentia Solon fefe ad mercaturam, rationemque vivendi aliquanto molliorem atque profufiorem applicaverat. Nec etiam defuerunt, qui affererent, Solonem quæftus cauffâ per orbem terrarum pervagatum fuiffe. Quod fatis colligitur ex Plutarcho. Quum enim narret Plutarchus, nonnullos tradidiffe , zroXvzreszáz¢ âvéxz μᾶλον, {g\ isoejas » Â 23nuaruo gê, zrλ&νηθῆναι τὸν Σόλωνα, tacite his verbis fignificat , alios contra voluiffe , χnuatuorgè àvaxz zrAawn6ìvau ròv Σόλωνα.Hos igitur potiffimum auétores fecutus videtur Gregorius: qui etiam videntur illud de Solonis ázrλnsiga Croefo notata litteris confignaffe. Neque id porro abhorret a fimilitudine veri. Nifi fi forte contra fenfum Chriftianorum contendat Meurfius , non vanæ gloriæ ftudio, Solonem , fed amore veræ perfeétæque virtutis, opes Croefi apud Croefum contempfiffe. Quod fi contemptus ille in Solone ac defpicientia divitiarum,non vera germanaque virtus fuit,fed, ad vanam futilemque gloriam aucupandam, V1Ar

« PreviousContinue »