Page images
PDF

, Expedi nunc jam, quid illud sit: ad Cathedram Petri Jitteras ferre etc. Ad ligneam ne Cathedram, an ad marmoream ? Hoc tibi reliquum esset ad explendam gare riendi, hugandique licentiam. Sed nugari licet, quantum voles, perfugere certe, seu litteras ferre ad Petri Cathedram idem Cypriano heic est, atque ad eum, praesidii petendi causa, adire, qui legitimo jure successionis, Petri Cathedram teneat. Ad quem enim, nisi ad Cornelium , Romae, tunc in Cathedra Petri sedentem, Eortunatus, Felicissimus, aliique horum similes adversus Cyprianum provocaverunt? Conferam in pauca. Cum Cypriani testimonio, fundata in Petro unitatis cathedra sit, unde est exorta unitas sacerdotalis, ad quam quidem cathedram qui non adhaerescat, aliud is altare constituat, spargatque, non colligat ; consequens est, ut Cypriani ejusdem judicio, plus fuisse Petro concessum a Christo, quam cuivis alteri Apostolorum, confitendum sit: Cumque ea unitatis cathedra, ut idem Cyprianus monet, Romae sit constituta, indeque fiat, ut IRomana sit principalis Ecclesia; plane sequitur, Christianos quosque ita ipsi conjungi, atque consociari oportere, ut, si secus faxint, spargant, aliudque altare locent, illigentque se haereseos, aut schismatis crimine. Ἐostremo cum ad Petri sedem perfugere idem Cypriano sit, atque perfugere ad Pontificem, qui legitimus Petri Successor est , adeoque Petri cathedram tenet, moderaturque principalem Ecclesiam (m); concludendum erit,

£} Hinc Cyprianus Ep. LV. al alter successerit. ' Factum enim LII, ád Antonianum pag. io4. va- Cornelium fuisse Episcopum , scricare locum Petri, et gradum Ca- bit , cum Fabiami locus, id est cum thedrae facerdotalis scribit, mor- locus Petri , et gradus Cathedrae Jatus Romano Episcopo, quoad ei serdotalis vacaret. , , r.

Episcopum Romanum tenentem Petri cathedram, et , principalem Ecclesiam regentem, ac gubernantem ita principatu, non secus ac Petrum, potiri, ut quicumque junctus ipsi non sit, neve cum ipso colligat, is aliud altare constituat, spargat, referaturque in numerum

schismaticorum. Ac de Cypriano quidem hactenus,

cujus tu idiotismis obrueris, si perges dogmati communi resistere. . VIII. Jubes porro, quam ordine, quamque distribute tute videris; at jubes tamen, ut consideremus, quid Christus Apostolos alloquens dicat apud Johannem cap. xxI. v. 19. Evangelii. Jus merum postulas. Verba, inquis, Christi haec sunt omnino: ,, sicut misit me ,, Pater, et Ego mitto vos,,. Fateor. Verum quid haec ad rem, de qua nostra omnis est controversia ? At τὸ sicut, inquies, aeque eos fuisse a Christo Servatore missos demonstrat, proptereaque ipsos fuisse dignitate, atque potestate quovis in genere pares. A

Spalatensi, credo, hanc accepisti mutuo rationem con

cludendae sententiae. Verum attende, quo serpat. Sumis tu quidem, τὸ sicut, paritatis indicium esse, ostendereque, Apostolos omnes missos ita fuisse, nulla ut inter eos esset honoris, auctoritatisque imparitas. Sumet alius, dictum a Christo fuisse: sicut misit me etc. itaque sicut Christus missus a Patre, ita ipsos ab eo fuisse missos: jam sicut mirit, me, cum te auctore, paritatis indicium sit, pares omnino Apostolos Christo fuisse, demonstrare. Age vero cum absurda, indignaque homine Christiano haec sit conclusio; quid est, quod te sicut ita conturbet, ut nihil in Petro reliqui facias, Tom. I. - , 8. , , . . . . .

quod sit non Apostolatus solum, ( quod ultro concedimus); sed etiam primatu Apostolatus praestantius ? An Christus ajens : sicut misit me Pater etc. ; revocavit (n), quod antea Petro confirmarat: Tu es Petrus etc. (o). Pasce oves meas etc. (p) ; vel monuit, inane aliquando fore, quod Petrus idem sibi assumpturus erat, ut est in Apostolorum Actis: ,, Deus in nobis elegit per os ,, meum audire gentes verbum Evangelii, et crede,, re,, (q) ? Haec autem, quibus conficitur, plus fuisse, quam ceteris Apostolis tributum Petro, haec, inquam, cum neque revocarit Chriftus, neque usquam dixerit inania futura, qua tu fronte tibi polliceare, labefactari ea abs te illo Evangelii loco posse, qui est de missis Apostolis a Christo, sicut ipse a Patre missus fuerat ? quo

certe in loco ne obscurius quidem indicatur, ita ipsos fuisse missos, nihil ut prorsus esset, quovis in genere, inter eos , honoris, dignitatis , auctoritatisque ratione dispar ? At si τὸ Ego mitto vos , bene intelligatur, inquis, eodem sane revolvitur, ac τὸ Ego vos mitto, et non ego vos mitti faciam a Petro. Callide ! Detur id tibi de Apostolis tunc missis: at his certe satis erat exploratum, et cognitum , ita se missos a Christo esse , ut Petrum (cujus fidei non agnos tantum suos, sed etiam oves crediderat (r) , agnoscerent totius Christiáni gregis Pastorem, eumque primi , seu principis loco ducerent, atque eidem adhaererent, neve committerent, ut ab ejus se societate umquam, unitateque sejunxisse viderentur (s). ' '. ' IX. Deponis Evangelium. A Paulo namque esse tibi praesidium petendum arbitrare. Quid is ? Neque db hominibus, inquit, neque per homines. Est ita sane. verum expecto, quid inde sis commodi percepturus. Non ergo , inquis, a Papa, neque per Papam, sed per §esum Christum , et Deum Patrem.

(n) Jacobus Benignus Bossuetius in eo Sermone, quem de Unitate Ecclesiae V. Idus Novembris an. 1681. ad collegas habuit, quf ad Comitia tum primum convenerant, acturi deinceps de notis illis articùlis quatuor Tom. VII. Oper. pag. 476. Edit. Argentin. an. 1752. ,, C' étoit , inquit , manifeflement ,, le dessein de Jesus Christ de ,, mettre premierement dans un ,, seul ce , que dans la suite il vou,, loit mettre dans plusieurs. Mais ,, la suite ne renverse pas le com,, mencement, et le premier ne ,, perde pas sa place. Cette pre,, miere parole : tout cc , qtie tu lie,, ras dité à un seula déja- rangé* ,, sous sapuissance chacun de ceux, ,, a qui on dira : tout ce, que votis ' ,, mtitrez ; car les promesses de Jesus-Christ aussi bien que ses

,, dons sont, sans repentance ; et.

„ ce , qui est une fois donné inde-
,, finiment ,
,, est irrevocable : outre que la pu-
„ issance donnée à plusieurs porte

et univerfellement,: .

,, fa restriction dans son partage ;
,, au lieu, que la puissance donnée
,, à un seul, et sur tous, et sans
,, exception emporte la plénitude,
,, et n'aiant à se partager avec au-
,, cum autre , elle n' a de bornes,
,, que celles, que donne la regle.
,,C' est pourquoi nos anciens
,, Docteurs dé Paris , que je
,, pourrois ici nommer avec hon-
,, netnr , ont tous reconnu d' une
,, même voix dans la chaire de saint
,, Pierre la plénitude de la puissan-
,, ce Apostolique . C'est Um point
,, decidé, et resolu: ... Tous regoi-
,, yentla même puissance, et tous
,, de la même source, mais non pas
,, tous en même degré , ni avecT la-
,, même étendue etc.,, Sed de
Bossuetio alio foco copiósius. In-
terea videat Anonymus noster, qua
fide aBossuetio praesidium sese im-
petraturum jactet.
(o) Matth. cap. XVI. v. 18.
(p) Johan. cap. XXI. v. 17.
(g) Actor. cap. xv. v. 7,

Mirabar quorsum evaderes.

Nunc illud teneo: velle te , ut non propo

nentis Ecclesiae ministerio ullo ; sed uno instinctu Nu

minis Divini, doceri se mittive Praesides sacrorum - B 2

v

(r) S. Ambrosius lib. X. in Lucam num. 175. sq. pag, I io5.Tom. II. Edit.Venetae an. 1749. ,, Quia, ,, inquit, Petrus solus profitetur ex ,, omnibus , omnibus antefere•, tur < • • „ tum) ut primo , nec oviculas,ut ,, secündo ; sed oves pascere jube,, tur, perfectiores ut perfectior gu„ bernaret ,, . Praeterea Bossuetium abs te audiri volo, qui in Serm. proxime indicato pag. 473, scribit

Et jam non agnos (tam-

hoc modo : ,, C'est à Pierre qu'il ,, est ordonné... de paftre , et de ,, gouverner tout, et les agneaux, ,, et les brebis , et les petits, et les ,, meres, et les pasteurs mêmes. ,, Pasteurs à l'égard des peuples, ,, & BREBIS A L'EGARD DE PI,, ERRE. ,, -

(s) De Patrum hac de re doctrina agam alibi opportune , ac tempori. *

credant. At enim sectariorum ista est haeretica persuasio, nihil opus esse proponente Ecclesia, unoque spiritu privato suo ferri quemque oportere ajentium :

quem quidem spiritum inesse sibi gloriantur per $esum Christum, et Deum Patrem.

Atqui ita de se Paulus praedicat. Novi id equi-»

dem. Sed de exemplo tanti Apostoli ne labora. Scripsit ille vivis adhuc Petro, Jacobo, et Johanne, quo, tempore nondum expletus Canon novi Testamenti Scripturarum erat. Quare nihil est causae, cur mirere, acceptum dici divinitus άμεσος immediate, non ab homine, neve per hominem a Paulo Evangelium ; id quod ille confirmare poterat, et vero confirmarat patratione miraculorum (t). Post exactos autem Apostolos, valere

novas revelationes posse, quibus tanta insit, quanta

Evangelio auctoritas, Cataphrygarum error est (u), non dogma Orthodoxorum. Ceterum etsi evangelium a Christo, (non per hominem, (x) seu hominum ministerio) acceperat Paulus; nihilominus ad Petrum

(t) Confer Chysostomnm in cap. 1I, Epist. ad Gafatas v. 9; £qq. gagih. 685. Tom. x. oper, Edit. Paris. an. 1732. quo loco : factis Apostolos cognosse , ait, quam recte praedicaret Paulus ; adeoque ei àexteras dedisse societatis. Confule praeterea S. Thomam im Epist. ad Gálat. cap. 1I. Lect. 1 I. p. 388. Edit. Lugd. an. 1689, ubi ejus est hac de re illustris, ac Sacrarum Scripturarum auctoritate firmatus Jocus.

(u) Nam orthodoxos, (propterea quodMontanistas, seu Cataphrygas *iovas prophetias jactantes, nova

que vfsa suorumEvangelio aequan-
tes insectarentur)Tertullianus car-
pens, quasi restringere Dei pote-
statem vellent,, : Palos terminales,
,, imquit, figitis Deo sicut de gratia,
,, ita de disciplina; sicut de charis-
,, matibus, ita de solemnibus,
,, ut proinde officia cessaverint,
,, quemadmodum et beneficia e-
,, jus ,, . Lib de Jejuniis cap. IX.
Tale quidpiam sensit Aetius fiaere-
siarcha IV. seculo . Vide Theodo-
retum lib II. Hist. cap. XXVIII.
pag. 1oi. Edit. Taur. an- 1748.
(x) Ad Galat. cap. I, v. vi.

+

[ocr errors]
« PreviousContinue »