Page images
PDF

εΐ ηϊΐιίΐ ηοι·υυι ίιηρεάίιηεηίο ϋΐί Γϋίΐ; !Μ!»·Ι>;·.Ι δεν τούτων ένενόησεν. Όρδς πόσον αγαθόν εστί ιατΐ
ίΐΐίοδ, ιι«·ι|ΐι<· Ιιΐηο εΐίαηι δβ κΊ.ιπΙ ·ι ί δίνίΐ. ^Ε(]α3- άπλότητος ευ ποιεϊν, χαι μη σφόδρα περίεργον είναι
νί( ίΐΐβιη, <{αχ ιηίδίί (Ιιιο ιηίηιι(3 ίη ςβζορη^ΐβ- Ρ περί τον ε3 πάσ/οντα; Εί ήθελε πολυπραγμονηααι,
(•ΙΙΙΜΙ. Νοη δεειιιη ίρ$3 11 ί \ ίι .- ΟΜ.Ι· ιηϊηί ιιΐίΐίΐαδ έδίστασεν αν , ούχ αν έπίστευσεν. Ούτω χα! Υ·.ν/·'·
οη Ηοο ... 681! ίρβε εςεί: $ί ηυκί νϊ- εΐ ήθελε πολυπραγμονησαι, όύχ αν εδέςατο αγγέλους.
πιιιη ηαΒεΓβΙ, ηοη ίηεΐάίδ8ε( ίη Γαηιειη: άεραΐίδ- 20ι Ου γαρ εστίν, ουκ εστί τον εν τούτοις άχριβολογού-
δεί ηβηο Μ<·Π ι ,ιΐΐ'ΐιι 7 ηοη ϋχάεπι ρΓειηεΓβΙιΐΓ ηιβ- Α μενον έπιτυ/εΐν αγίου ποτέ, άλλ' Ι τοιούτος μάλυη
Ιίδ : ίοΓδίϋη εί ίρδε ίη Ι)εϊ οΠειίδίοηειη ΐηευιτίί. Ιμπίπτειεϊςέπιθετας. Και πως, εγώ λέγω. Όεύλιδτ,;
Νίηίΐ ηοΓυηι εοςίΐβνίΐ. Υίάεδ (]ΐιαη(ιιηι 1χ>ηί 8Ϊ( ου βούλεται φαίνεσθαι ευλαβής, χαΐ ου περιτίθτ,ϊΐν
3(11ιί1)θΓ6 8ΐιηρ1ίοί(3(εαι ίη ύεηεΙαείεηάο , ηεε ηί- Ιαυτω σχήμα, χανμελλϊΐ διαπτύεσθαι· δ δε ίπιΟετης,
ηιϊδ εαποβε ίη ειιω ίιιΐ|ΐιϊι πι·, (^υϊ 1)εηε(ΐοίαπι ϊίΐ δτε τέχνην το πρδγμα έ^ων , πολλήν εύλάβειαν χι!
αοοερ(ιΐΓΐ)δ? δι οιηηία νο1ιιΪ5δε( ηίηιίΒ ςιιαοίβηι δυσφώρατον περιτίΟίται. "Ιϊστε δ μεν χα! τοις 5ο-
ιΐιΙι^(·ηΐϊ;ι εχρεηίΙβΓί, ιηιιΐΐ,ι ιΐΐίΐίδ ;ιηιπιπιι) (ΙϊνεΓ- χοϋσιν άνευλαβέσιν ευ ποιων, τοις εύλαβεσι ιιεριπί-
βε ΐΓβχίδδεηΙ, ηεο Γκίεπι 1ΐ3ΐ)αί5$ε(. 1(3 εί ΑΒΓβΙιβπι σεΐται· δ δε τους νομιζομένους ευλαβείς επιζητών,
δι ευπο$63ςεΓ6 νοίυίδδεί, αηςείοδ ηοη5ΐΐδ€ερΪ88ε(. άνευλαβεΌϊν Ιμπεσεϊται πολλάχις. Δίο, ιταραχιλω,
ΡίεΓΪ εηίηι ηιϊηϊπιε ροΐ68( , βεπ ιπΐίιι,ιιη ηοη ρο- Β Ιν άπλότ/ιτι πάντα πράττωμεν. θωμεν γαρ Ατι χι'ι
(ε«(, ιι( <|ΐιί (3ΐη Ιεηιιεηι δίηςιιΐίδ ... τε!)ϋ8 ΙπιΟετης Ιστίν δ προσιών · ούχ έχελεύΟης ταΰτι πιρι-
εχ3Γπίηαηάίδ άίΐίζεηίϊβπι 3(1ηίΙ)εΙ, βαηοΐο Ιιοηαίηί εργάζεσθαι." Παντΐ γαρ, φτ,σι , τω αίτοϋντι σι
3ΐί(]ΐιαη(1ο ΙκΊΐίςηο Γιοίαΐ , $ε(1 οηιηίαηι ιιι.ιχίιικ· δίδου · χαΐ, Έχπριοϋνχτεινόμ,ενον μη φείσ»|· χιΐ'οι
ϊηείάίΐ ίη ιιηροδΙΟΓεδ. Ε( ςαοιηοιίο ίδίαά , εςο οί πλείους των άναιρουΐΑενων Ιπΐ χαχοΐς άλισχομινοι
άίοϊηι. ΥΪΓ ρίυδηοη ηοο 3ίΤεο(3Γ, ιι( ρίυδ νϊάεηΙιΐΓ, τοϋτο ΰπομένουσιν , άλλα Μη φείστ], φησιν. (Κίνα
ηεψιε Ιιβηο 8ΐ1)ΐ ρεΓδοη3ΐη ναΙ( ίηιροηεΓε, οΐϊαπίδϊ γαρ δ*μοιοι ίσόμεθα τίο θεώ, ούτω Οαυμασθτ,σοιιεΟϊ,
ίιΚυπιω νϋε3(, «Ι άβδρίοβίαί ηβ&εβίιΐΓ : ίηιρο- χαϊ των αθανάτων έπιτευξόμεΟα αγαθών · ων γένοιτο
Ϊ(ΟΓ .ι κίΓΐιι, ΐ| Μ ι]))»· ηαί Γ6ΐη ηβηο 3Γ(ίδ Ιοεο Ιι, 11 χ·[. Ο πάντας ήμδς έπιτυχεϊν, χαι τα έ,ήί.
εχίαιίχ ευ]ιΐ8(1αηι ρίε(3(ίδ «ρεοίβω 3Γ(ϊ6εϊο άε-
ρκΐιεηάεηάυιη άίίίΐοίΐϋπιο ρΓ36 βε ίερ(. ^α3Πϊο^)-
ΙΙ-Π1 Ιι( , υΐ ίΐΐε ι[ΐικ!ι·ιη , ·|ιιι βΐίβηι ϋδ :]ιιί ηοη

\ ί. Ιι-ιιΐ 111- ρίί . 1ΚΤ,!μι ΙΓ Ι .ιι·ί Ι , ΪΠ ρϊθ8 ί ι ιι'ίι ί.'!( : (]ΙΙΪ
(ΐιΐι-ιιι 605 5θ1θ8 ΐ|ΐι,η ι! '|ΐιί |Μ! ι·\!·.[]'ϋ;,:ι:Ιιιι·, ίη-

ι·ί(1 ιΐ ρβΓδχρε ίη ίιηρΐοδ. ΟίδεεΓΟ Ϊ§Ϊ(ΙΙΓ , οπιηίβ
ίη δίηιρ1ίεί(3(ε ί3είβηιυδ. Εδ(ο εηίηι,^αί βά ηο$

,ΙΙ·Γ:·Ι Ι ί ι , ,·>) ι ίιηρθ8(θΓ; ΐ'κ ·ιι ι .ιΐιΐ"·ι ι ί ΙΙΝΜΙ Ν 68 ηχε
Λιιι·. 6. 3ο. ουποδε ν, ι π!,:ι Ι: Οιηηϊα εηίιη , ίηηυϊΐ, α Ιβ γβ-

Ρην. »4. ίβη<ί· ... ; εί, ^Μί ΐΓ,ι/ιηηΙιιι αά ϊηίβήΐΙΗη ,

/!/'<;.(), ηβ €β!$β$ : ςυβηινίδ ιηαΐΐί εοΓυιη ηπι
ι:· <· ι·ιΐιιι , ίη ... άερΓεΗεηδί 63 ρκηβ
ιηυΐείαίί ίαεηηΐ : 56*1, Νε εβίΐίί , ίηφιίΐ. 1(3 βί-
ιηίΐεδ 11··· >, ιΐ,ι ,ΐ'πηιι-^ΐιιΐι··. (·ι ίιπιι·., εί ίιηηιοΓίβΙίβ

Ι)θη3 (-Ι.ΙΙΙΛΙΊΙ ιΐι-Μΐιιι : <|ΐι; 1,;!~ η I ίη,ιιιι ι ί ι-ιι: , !11, ι :-
Μ Π11-, βίε.

• Παντί ,·.'·-. τ& αίτβΰνπ' χ Ζίίοα, Ικτο ρπηι.ι Ιοοί ρ3Γ8 εχ Ι·.\.αι-,'ϋυ Ι.ιι·., 6, 30, εχοΐΓρία Γυΐι. Οι;,..1 .-.·.|.κ

»ϊο Ηοιίίο

!:·; ;ιΐΓ Ίη θΓ.·Βθ'ΐ5βχβιηρ1θΓίΒϋ5,*·/ι Ιί

μίι ρκ'π). Νοίιϊΐΐηι ΙΓιο ΥαΙ^βίΒαι ίαΐϊηαιη κ<\«ΪΑ«<

Ι,-.[!.;.< ιο

ΟΜΙΛΙΑ ρ'.

Μάρτυς γαρ μοί εστίν δ Θεός, ως επιποθω παντας ΰμδς ίν οττλάγγνοις Ίησοϋ Χρίστου. Και τοϋτο προσεύχομαι, ΐνα ή αγάπη ·,;*·'-<. ίτι μάλλον χαΐ μϊλλον περισσεύν·, εν έ-ιγνοιτίΐ και πάστ] αίσθ^σει. Εις το δοχιμάζειν '-ν·-/; τα διαφέροντα , ϊνα ήτε ειλικρινείς χαΐ άπρόςχοποι £ΐς ή μέραν Χρίστου, πεπληρωμίνοι χαρίτων δικαιοσύνης των δια Ίησοϋ Χρίστου είς 3ο;αν χαι Ιπαινον θεοϋ. Ο

ΗΟΜΙΙΛΑ II.

ΟΑΡ. Ι. ν. 8. Ταΐίί βίΐ τηίΗΐ Ώεια, ηηοιηοιίο νοί οηηβί ι :Ι/Ί,ΙΙ/Ι ίη ΓΙ ·,;·<·> ιι· π·, ^^5ι^ Οιτίίΐί. 9. ί'.ι Ι« ΟΓΟ , αϊ €οηΐαί ναΐΓα ιΐ,ΙΙ,ιι, ιηα§ί5 ηαξϊί αύαηάβΐ ίη ίϋίβηΐία ιί οηηι ιβηία : 10. νΐ ρΓοΙιβΙίι ροΐϊοηι, ιιΐ χίΐίς ίίη€βτίβΙ ιϊηβ />'"··< ι ίηάΐβιη ΟΗήίΙί ,11. η

ρΐβΐί /Ίιΐι Ιί/Ίΐ\ //< Ν ί/((,(· /-,·;- .Ιι-^ιπη (Ίιιί\<ι,ι·ι

ίη ξΐοήαηι βΐ Ιαιιάβτη, ϋβί.

Ούχ ως άπιβτούμενος μάρτυρα χαλΐΐ τον θεόν, άλλ' έχ πολλής διαθέσεως τοϋτο ποιεί, χαΐ τφ σφόδρα πεπεΐσθαιχαΐ θαρ'ρ'εϊν. Επειδή γαρ εΤπεν, 6'τ·. έχοινώνησαν αύτω, ίνα μη νομίσωσιν, #τι δια τοϋτο αυτούς ποθεί, χαι ου/ απλώς έχείνον έ*νεκεν, δια τοϋτο έπηγαγεν, βτι Εν σπλάγχνοις Χρίστου. Τί εστί τοϋτο; Αντί του, Κατά Χριστόν· Ιπίΐδή πιστοί έστβ, επειδή φιλεϊτε τον Χριστόν, δια την χατα Χριστόν άγάπην. Και ούχ είπεν άγάπην, άλλ' & θερμότερον ην, σπλάγχνα Χρίστου· ωσανεΐ * τοϋτο λέγων, του ώ; πατήρ υμών γεγονότος δια την συγγένίίαν την χατ4 Χριστόν. Σπλάγχνα γαρ ήμϊν αυτή χαρίζεται, σπλάγ/να θερμά, χα\ διάπυρα· τοις γαρ γνησίοις ϊύτοϋδούλοις σπλάγχνα χαρίζεται. Εν έκείνοις, φησί, τοις σπλάγχνοις· ως αν εί τις είποι, φιλώ ΰμ3ς σπλάγχνοις ου φυσιχοϊς, αλλά τοις Οερμοτε'ροις, τοϊς του Χρίστου. Ως έπιποθω, φησί, παντας υμδς. Έπιποθώ παντας , ίπίΐδή χαΐ πάντες τοιοϋτοί ε"στε. Ου τοίνυν δυνατόν είπεϊν πως ίπιποθώ · ου γαρ δύναμαι παραστησαι τω λόγω τον πόθον · δια τοϋτο τω θεώ οταλιμπάνω είδέναι τω τας καρδίας έμβατιύοντι. Οΰχ αν δί, εί έχολάχιυεν αυτούς, τον ίίεόν έχάλεσε (ίάρτυρα- ούδΐ γαρ άχίνϊυνον τοϋτο. Κα'ι τοϋτο, φησί, προσεύχομαι, ϊνα ή αγάπη υμών ίτι μάλλον χαι μαλ*ον περισσεύη. Καλώς· άχόρεστον γαρ αγαθόν τοϋτο. Όρα πως φιλούμενος, Ιτι μάλλον έβούλετο φιλεϊσΟαι. Ο γαρ οδτω φίλων τον φιλούμενον, ούδαμοΰ της ϊγάπης βούλεται ΐστασδαι · ου γαρ ενι μέτρον τούτου νϋ χαλοϋ. "Οθεν αεί αυτό δφείλεσΟαι βούλεται 6 Παΰλος, Μηδενΐ, λέγων , μηδέν άφείλετε , εί μη το άγα»3ν αλλήλους. Μέτρον αγάπης, το μηδαμοΰ ίστασΟαι. Ίνα ή αγάπη 6μων , φησϊν , έτι μδλλον χα'ι μδλλον ~.:·--.*; "Ορά την διάθεσιν της λέξεως· "Ετι μάλλον χαΐ μάλλον, φησ\ν, ΐνα περισσεύη εν έπιγνώσει '-· πάση αίσθή'σιι. Ούχ απλώς την φιλίαν θαυμάζει,

1 νιώΐίαι ΜΓΚΠΙ οχ ΟοΊχΙϊηίαοο Γΐΐΐΐΐαΐιηιιι, υΐ ΐύαα \ΐί · . [ι .·-1.: 11: ·:- Ί · .ι·. Ι 'ιιι Γοϋοιη ι Ί .:1ίι ι· υβί ΐοιτΐ

!"Μ. II.

1. Νοη ί(Ι(·ΐιι·ιι ηιιοίΐ ίί1)ΐ Γκίεχ ηοη ΙΙ.ΙΪΚΜΙπι , (ε$(ειη α(3( Ι)ι·πιη , Μ·Ι| εχ .·,ηπιιι .ιΙΐΊτΐιι ί.Ι Γ.,, ,·,

II |ι|ΙΙΓ Ϊ11ί$ Ιι.ιι ΜΙ |«Ί ΜΙ,ΊΜ^ΜΠΙ IIΙΠ . Ν.ΙΙΙΙ ι|ΐ|ιι|ι!,ι|!|

Ί.\< ι ιΐ , ι·).χ -ιΐπ ιιιΐιιιιιιιιιιι-.ιΐΜ' : ηε ιιΐι ΙΙ.ΙΙΙΓ Γ3ΙΙΪ3Π1 , ία 881 «ιΐι 63 Ίιι.ι· ιιιίΐΐι Ιι,πιΙ , (ιΐιΐ,ιι ΙΊΙ! Μ· αϊ) ίρ$0 ιίοίιΙπ.ΊΜ , ιηιιιίιιιι· Μ·ϋΐ φΐοά ϊρ5Ϊ ρΓΓ 80

ί'/ιι-ί-,η Ραίά Ι"«ι Μ !>ι ΜΙ| ι'.' |.|<'πι »ο 5Ϊ. ί, \ Ι-Μ ; ,

ΜΤΠΠίΙΐΙΙΙΙ ( ^ΙΐΙΊ-,ΙΐΙΠΙ : ι|Ιίιι|ΙΙ ,ΐιι ϋ(||·!. > .-!]--, ((ιιιι

ηι.ιιιι ,ΊΙΜ;Ι|ίι ( ;|ΙΠΝ!ιιιιι , ρΓΟρΙεΓ «ίίΙι·ι ΐίιιΐ,<·ιιι ·|ΙΙ.Γ Μ·'·ιιιΐ(Ιιιπι < '.Ιιΐ ΐΝΐιιιιι 6$(. >ι '|ΐιι· ιΐι \ι! , Ι Ιίΐπ. Μη

ηειη , Μ·<! , (|ΐιθ(1 βηίοηΐίι» <··.!, ΥΪΚ6Γ3 €Ηπ5ΐί: ρεπηάε 3ΐ(ΐιιε ϊΐβ άίοεΓεί, νίδοερα ε]ΐΐϋ, ςυί νείϋΐϊ ρβίεΓ νεϊΐοΓ εΠεοίυί ε$1 ρ€Γ εβιη εοςη3(ίοηηη , '|ΙΙ;Γ 65( Μ·<·ιιη(]ιιιιι Οιπ$[υιη. Ηχε εηίηι ΓΝ! , φΐχ ηοΐιίδ (1»( νίίΟΙΤ.ι , ν ΙΜΊΤ,! ι .ιΐι ηΐϊ.ι εΐ ίηΐΐ,αιιιιι,ιΐ.ι: Ρ Τ6ΓΪ5 'Ίΐίιιι 56Γνί& ΜΜ'·. \ ΙΜ ι·ι ,ι Ι ιι-ΪΙ ιιι . Ιη ιΐΐι-. .

-,,, 1Ι|ΐ|1ΐί| , ΜΜΊΊΐΙ.ιΐΝ .ΙΙΠΟ Υ05 : 30 51 ι'ϋ-.Ίΐ , ΜΜΓ

Λ ΐ'ϋιιΐΝ ηοη ιι,ιΐΐιΐ .ι!]Ιιι;·> , 56(1 ΪΪ5 ι|ιΐ.ι· ,·ιιιΙ(Ίΐ(ίΐ)ΐ·.ι

$υη(, ιιίιιιίι ιι.Ίΐ , φΐα3 < ,!ιι ί,ι< $υη(. ΟμοτηοΛο . ίΐ, νοι οηηα ϋαρίαπι. Οηιη6$ άε«ί(1εΐΌ ,

εΐ ΐ'ΐιηιι > Ι.ι1ι·Ν 65(1$. Μιιιΐΐιΐιι ΐΤξΟ (!ΓΜ

Ί' ι·ϋ ηοη ροδΜίπι εοηβεηιιΐ θΓ3ΐίοηε: ηοη εηϊηι ν ·τΙ κ ^. Λ | ιι ί ι; ι;' ροΐε$(: κίεοψιβ Οβο εοςπο$εεηάυπι ΐ'οΐίη^υο ρεηο(Γ3η(ί εοκίβ. ^ιιο(1 ίί ίΐΐίχ 355οη(3Γεΐιιΐ', ηιίηίηιε Οευπι εί(<ι$&ε( (εΜεηι : ηοη οηίηι ιΊ! Ιιιΐιιιιι '-.(. Εΐ Ιιιχ: , ίιΐ(]ΐιί( , ΟΓΟ, αϊ Οατίΐαί ΐ'είίΓα τηαξίί , αο τηαβί! αύιιηίΐεΐ. Βεοίε ; ίη«βΒ ιί,ιΐιίΐι· οηίω εχί Ιιοηιιιη Ιιοε. Υΐιΐο ςαοηιοίΐο ,

ι-ιιπι 3(1εθ ,ιιιι,ιπΊιιΐ', .ιιίΙιιΐΓ ΙΜ:ΙΙ;ΪΛ .ιιιι.ιπ' ευρίεΙ'.ιΐ. (,)ιιί ι-ιιίιιι ΙΙΙ.Γ ΠΜΐιΙιι ,πιι,ιΐ , ΓΙΙΙΙΙ φΐεΐη .ιπι,ιΐ

ί(3 Νΐΐιί ΓβροοάβΓΐ ν ιιΐι, κι ίη ηιιΐΐο 3πιοη$ ^ι.ιι'ιι ΠΙΠΜ-.ΙΓΜ· (ΐ,ιΐι,ιίπι· : ηιιΐΐυί εηϊιη ε$1 Ιιιιΐΐ!-, Ιχιηϊ

Πΐΐιιΐΐΐ.1. ΙιΙ(ΊΙΓΙΙ Ρβΐΐΐΐ» ί<] ΜΊΠ] ΓΙ <|( !ι|·|ί \ Ιΐΐΐ:

ΛιΊΐιίιιί. }(.·[<ί\\ , ι/ιιαίι/ικιαι <Ιι·!'ΐ·,ιΙι·~ ηί$ί αϊ ιιι

χ'ιπιιιβ ΝοΗΊΙίυηι Ιιιΐ. τρη ι· πι Μφκρίβέ, ΐ]υί αεευΓαΙα • ... Υαΐΐεαηο ΙΙΜΜ «Ι.

10

ί. 8.

*..«ι. ι >. '3·

Μ,,ιιΐι. ",.

νίαηι Μίςαΐΐ!. Μθ(1θ5 εΐ πκη&υι-α εβπίβΐίε 851 ,
ηιυφίηιη εοπ5Ϊ5ΐει·ε : 1/1 οαήΐα·; ναΐΓα , ίηφίίΐ,
αιΙΗικ ηαξί! , Μ ηιαξϊί αίαηάβΐ. Αΐΐεηιΐε νεί'-
1)θΐ·υιη <1Ϊ5ρο5Ϊΐίοπεπι: Ζ/ί αιΐΐιαο ηα%ί$ , ϊηφίΐΐ,
αβ ιηαξίι αίαηάβΐ ίη ίοίεηίία εΐ οιηηί $βη5ΐι.
Νοη υιιίνει·5ε φΐβπανί» 83ΐ·ίΐ3ΐ6ΐη ΒοΊηϊτβΙιΐΓ , βοά
0301 φΜΒ εχ 5εϊεηΙΪ3 ρΓοβεϊδεϊΐιΐΓ; ϊά 651 , ιιΐ ηοη
ει^α οηιηε$ εαιηάεηι οαηΐθίειη αά1ιίΙ)θ3ΐΪ5 : ί<1
εηΐηι ιηίηϊιηε ε3Π(3ΐΪ5 εδί , ϊεά ϊηϊΐιΐδΐΐβΐϊί. Οιπ'ιΐ
ο«1 , Ιη 5€Ϊβη(ία ? ΑιΙΗΐΒίίΟ ]ιιάϊεϊθ , εοβίΐ3ΐ3 Γ3-
ΐΐοηο , ιΐοΐοοίυ φιο(1απι αε 8θη8ϊΐ. Νοη εηϊιη άε-
ϋΐιηΐ (]ΐιΐ ίηεοηβιιΐΐο 3ε ΙοιηεΓε 3ΐηεη( : εχ ςαο
οΐίαιη Πΐ , ιιΐ Ιινφυιηοιϋ αιηίεϊΐία: ρβηιιη ΓοΙικι!·.
1ι;ιΙ>ο.ιηΙ. Τη ίύκηΐία , ϊηφίίΐ , βΐ οιηηί ίΰΐΐίΐι ,
ιι ί ρΓοΙαΙΪ! ροΐίοΓα : ία ε$1, ςυκ ιιΐϊΐϊα ίαηΐ. Νοη
ιηεβ , ϊηφίΐΐ , 5ε<1 ν«5ΐι-3 ΐρβΟΓϋΐη ωιΐ53 Η«εε ώ'εο:

ουοε απλώς την άγάπην, άλλα την ε- έπιγνώσιωζ · τουτέστιν, ου/_ϊνα προς Απαντάς τη αύτη χρ>ί<!τ|ϊΟι αγάπη · τοϋτο γαρ ουκ αγάπης, άλλα ψυ/ρότητος. Τί εστίν, Εν Ιπιγνώσει; Τουτε'στι, μετά κρίσεως, μετί λογισμού, μετά του αΙσβάνεσΟαι. Είσι γαρ τίνες άλόγως φιλοϋντες , απλώς και ως £τυχεν · δθεν ουδέ σ?οδρας εΤναι τ&ς τοιαύτας "· φιλίας συμβαίνει. Εν επιγνώσει , φησ\ , κα\ πάση αϊσθησει, εις το δοχιμάζίΐν &μδς τα διαφε'ροντα, τουτ^στι , τα συμφέροντι. Οίχ ^μοϋ £νεχεν ταϋτα λε'γο), φησ\ν , άλλ' υμών αυτών · δε'ος γαρ μη τις παραφΟαρη υπό της των αίρετιχων αγάπης. Τοϋτο γαρ δλον αίνίττεται τω ούτως ειπείν. Καΐ δρα πως αυτί) τι'Οησιν ου 8ι' έμέ, φησι, ταΐτ» λε'γο) , άλλ' ?να ητε υμεΐς ειλικρινείς- τουτέστιν, ίν» μηδέν νόΟον δόγμα τψ της αγάπης προσχηματι παράδε'χησΟε. Πώς ο3ν άλλαχοϋ φησιν , Ει δυνατόν, μ-·ι

, ,

|»Μ·ΐθϋ1ιιιη εηίπι βίΐ ηε φΐϊϊ βΐ) ΙιΚΓείΐεοΓυπι «ωό- πάντων ανθρώπων ειρηνεύετε; Ειρηνεύετε, ε1πεν, ι·ε εοιτιιιηρβίιιι·. Ηοε εηΐπι (οΐυιη 8ΐι])ίηι1ίο.·ιΙ , ου τοϋτο δήλων , δτι ούχ οδτως αγαπάτε , ώστε υιό ιΐιιηι ίΐ3 ΙοφίϊΐιΐΓ. Υιάε βυίειη φΐοηιούο Ϊ5ίιΐ(1 ΐη- της φιλίας βλάπτεσΟαι· Εϊγαρ δ δφβαλμός σου ο «3ΐεϊΐ: Νοη ιηεα , ϊηηυιΐ, 031153 ΐδΐΐιχε άϊεο , βοά , ξιος σκανδαλίζει σε , φησιν , εκκοψον αυτόν , και ,8άλ£ ΙΙί $ΐίΪ5 ίίικΰή , ίιΐ ε«1 , ηε «ρυηαιη 3ΐΐφΐο<1 άπο σου· άλλ' ΐνα?[τε ειλικρινείς, το κατά θεόνδηλον(Ιοςηιβ ρηΐεχία εαπΐ3ΐϊ$ 3<1ιηϊ«3ΐϊ$. ^ι18^^^ί , ότι,καΐ άπρόςκοποι, το κατλ ανθρώπους. Πολλώ; φίοπιοιίο ϊβΐΐϋΐ- α1ϋ}ί άϊϊΐΐ , 8ίβεή ροΐαΐ , οιιηι γλρ πολλάκις αί φιλίαι βλάπτουσιν. Εϊ γαρ και σε »οηηίύίΐ! ύοιηϊηίύΐίί ραααη ύαΐβΐβ? Νοη βαηε Ε δεν βλάπτει, φησΙν, άλλ' έτερος προσκόπτει. Είς Ιιοε (Ιοοεηβ, ί(3 νο1)Ϊ5 3ΐη.ιηάιιηιε58ε, ιιίεχ βηιΐ- ήμεραν Χρίστου· τουτέστιν, ΐνα τότε είιρεδητε χα

θαρο\ , μηδε'να σκανδαλίσαντες · Πεπληρωμενοι χιρπων δικαιοσύνης των δια Ίησοϋ Χρίστου, ε!ς ίοςα» καΐ επαινον θεοϋ · τουτεστι μετά των δογμάτων χιι βίον ορθόν ίχοντες. Ου γαρ απλώς δρΟον είναι χρ^ι άλλα πεπληρώσΟαι καρπών δικαιοσύνης. "Εστιγίρ δικαιοσύνη, άλλ' ου κατά Χριστον, οίον βίος 4ιτλώ( |¥άρετος· άλλα Των δια Ίησοϋ Χρίστου, θφ\ι, £Ϊ5 %£&» κα\ επαινον θεοϋ. Όρ3ς δτι ου την ψαυτώ ^Βν ^^^ ίλλα την του θεοϋ δικαιοσύνην; Πολχ ~ ^ διΧΒΙ()(Γυνην χα\ ^ν Ιλεημοσύνην λέγει. Μη π ^^^ 6^ , φ7)(Λν , ή ^, ^ ύ είδίν». ^' δί , έπειδη τον δεϊνα φιλεϊς , χιτι

πε'ατς Βούλοαα,μ,ναύξάνεσθαι την άγάπτ,ν Ο,,ών, - ^ ^ ρλβπτεσ0σι . χβ« ού άΛ

'· . Γ

ηΐί.ι ι!.Μΐιιιι>ηι Γθ[ΐοΓΐοΙΪ5 : ηβιη 5* οαιίαί Ιΐίΐί!

Λβχΐβτ 5€αηΛαΙίζαί , ίηφυ'ΐ, βηίββαη,βί

ρΓθ)Ϊ€6 α!>3 : «ε<1 ϊΐΐιι ^ Γα^^^η^ι1Iη 8358 , VI

«'ίι'ί , φΐοά φήΛεπι 3(1 ϋειιιη ρεΓίϊηεΙ , ίίηϋϋΓΪ:

φίοιΙνεΐΌ 3(1 1ιοηιϊηε$, ίίηβ ο£{εη$α. Μιιΐΐίδ εηΐηι

Ν,-υρε Γ.ΙΙΙ.ΊΙΙ.Γ ηοεεηΐ. Νβιη εΐϊϊ (ϊΐιί ηίΐιϊΐ ηοεεί,

Πί.|ΐπΐ . ,ιΐι.ιΐιΐ'Ίΐ βΐίιΐϊ ίπίεπ» οίΤεηάΐΐιΐΓ. Ιη άΐβηι

(7Λπ'ί<ί,· ία 851, υΐ ΐιιηε ι·ορεπ3ΐηίηϊ ριιπ, φΐΐρρε

φΐί ηεπιϊηί ίεθηάβίο Γιιεπίίδ; ΓβρίΛί /ηιαίίΐαί Γ

;ι«ίίΐΐ« ;»ΡΓ /βίΐ/ηι ΟΗήίΙυη , ΐη ςΐοηατη Λ

Ιαη^,η Ό*ί; «ι , ιιηα ει,ιη άορηί»^ νίΐ3·η

,,,,οφ,ε Γεοΐαηι ... Νέο φ,οιηοάοειιιη,,ϋε

,·εεΐ3η, 8558 53ϋ5 «Ι, 5«1 εβηΓ^η. ί^'^^^

]ι15ΐ,«κτ; 051 «.,πι Φ.ΛΠΙ ρ,,ΐ,ΐι», φ,.τ ηοη

ϋοοηιηηιηι Οΐιπίίΐιιηι ε$ΐ , ιιΐ ΛΊΙ.Ί ιΐΐβ , ΦΚΕ νίΓία

ΐο« φ,οφ,ο,ηοΛο εοΐίΐ; »ά Ρα- /««η ΓΑπ,ί,,,η,

ίηφ,ΪΙ , ί» ^/οπβπ» «ί Ιαη^τη Ζ>«. ΥΜ« πιε

ηοη ςΐοήαιη ηιεπηι αιηκ, βοά εΙθΓΪ3πι Βε· ? δ«-Ρε

3ηΐ8ΐη εΐεεηιο^-ηαιη ]ιΐ5ΐίΐϊχ ηοιηίηε «ρρεί^ί. Νβ ,

ϊιΐφΐΐΐ , οΛΪΓίί.1 νο1)ί5 03Π135, φΐοπιίηιΐ5 €0^0588

ίΪ5 φίκ ϊη ΓΟΜ νεβίΓαιη 5ΐιηΙ; ηοε φΐοηΐβιη ηηηε

νεί ΪΙΙιιηι «ηι.ι$ , ρπ>ρ(η·οα εο11»1«Γί5. Οιιρίο ψιϊ- σύνην Εργάζεσθε , και δι' αυτοϋ. Ίδοΰ, τοδι' α«ο3,

Λειιι νοχίΜΐπ αν$ε«ν οαπίαΐοη , 5«1 ηοη 3(1εο, υί Β πάλιν. Άρι ουν υπουργώ κεχρηται τω θεώ; Άπι

ίικίε ι1;·ιηηιιηι Γοι·3ΐΪ5; ηεε φΐΑνΐβ ρΓϊχγρΙα 58Μ81 γβ · ούχ ΐνα εγώ, φησιν , επαινεθώ , ούτως εTM» ι

ορίηίοηε νο« ηιονοή νείίηι, 5θι1 αιηι ρ8ΐ·[κηι.1εΐΊΐΪ5, άλλ' ίνα δ θϊος δοξάζηται. Γινώσκειν δε Ομα; βου

, ,

Ιν« δοκ'!*»^· Κ«ι ουκ είπε φαν. ρως , πλησιάζετε · άλλα , προς το συμφέρον ^ν ^"^ Τ^1" , ούχ ίνα άναισΟητως όια· Ανόητο» γαρ, ει μη δια Χριστον την ίαηο

'· $Ίε ι ,.>!„>; ι.ι Εϋϊιϊ \ , Γ.. ρ,Ι

"Μνητ·» ·,&/>. Οιιοχυ:.]

λοααι, αδελφοί, ότι τ4 χατ' Ιμϊ μάλλον ε?ς προχο*ην του ευαγγελίου έ'λη'λυΟιν. ίί-τ; τους δεσμοΰς μου φανερούς £ν Χριστψ γενέσθαι εν ό*λ<·> τω πρ7ΐτωρ«ι> , χαί τοις λοιποί; πασιν.

Ί /.·.: ην άχούσαντας ίτι δέδεται, άλγείν, χαΐ νο- Ο {ΐίζειν Ιγχόπτεσβαι το χηρυγμα. Τί ουν ποιεί; Εύ6έως ταυτην αναιρεί την υποψίαν, χαί βτ,σι, Τα χζτ' έμέ μέλλον είς προκοπών του ευαγγελίου έληλυ9ε. Και τοΰτο δε φιλοϋντος, το τα χαθ' ίαυτόν δηλοϋν αυτοϊΐ, ·ί~~- μεριμνωσι. Τί λέγεις; δίδεσαι, ένεποίίσΟη;, χαί πως το εύαγγελιον έπιδίδωσιν; "Ωστε τους δεσμοΰς μου, - ·- τι, φανερούς γενέσθαι τους Ιν Χριστά» εν όλΐ-ιΐ τω πραιτωρίω. Τοΰτο ου μο'νον ούχ .-::-.!-: τους άλλους ουδέ δειλοΰς έποίησεν, άλλ' αυτό τοΰτο χαί μδλλον παρεθάρ'ρ'υνεν. Ε! τοίνυν οΐ ο πλησίον ό*ντε; των χινδύνων μόνον ουδέν Ιβλάβησαν, άλλ4 χα'ι πλέον θάρσος ίλαβον, πολλφ μάλλον 6μ3ς Οαρ^ίϊν χρη. Ει μεν γαρ δεθεί; άΟλίως ·//:-;/.-, χαί Ισίγησεν, εϊχος ην χαί ^χείνους το αυτό παθεϊν · ει δε δεθείς πλέον Ιπα^ησιάζετο , μάλλον αϋτοΐς Οάρσο; έδωχεν, ή ει μη έδέθη. Πως δε είς προχοπήν του ευαγγελίου γέγονε τ& δεσμά ; Ό θεός τοΰτο ωχονο'μησε , φησίν, ώστε μη λαΟεϊν τους ίμοίις δεσμούς, τω; ίν Χριστώ, τους δια Χριστόν, Εν Λω τω πραιτωρίω. Τέως γαρ ούτως έχάλουν τ4 βασίλεια. Ουδέ ί» τίρ πραιτωρίω μόνον, άλλί χαί £ν τϊ) πόλει, φησί, ιτάστ,. Και τους πλείονας των αδελφών εν Κυρίω πι- Ε ποιΟο'τας τοις δεσμοϊς μου περισσοτέρως τολμαν άφόβως τον λόγον λαλεϊν. Δείχνυσι τοΰτο, ίίτι χαί πρότερον έθάρίουν, χαί μετά πατησιάς διελέγοντο, νυν ίΐ πολλω πλέον. Ει άλλοι τοίνυν, φησί, δι4 τους ίαους δεσμού; Οα^οϋσι, πολλω μδλλον ^γο') · εϊ άλλοις ειμί αίτιος θάρσους, πολλω μδλλον £μαυτίϋ. Και τους πλείονας των αδελφών εν Κυρίο). Επειδή μέγα ην το ειπείν, ό'τι οί έμοί δεσμοί θάρσος αυτοί; παρεί/ον, δια τοΰτο προλαβών είπεν, Εν Κυρίω. ρ Όρ5ς πώς χαί άνάγχην έχων του μεγαληγορεϊν, του μετριάζειν ουχ αφίσταται; Περισσότερο); τολμαν, Μ οησίν, άφό€ω; τον λόγον λαλεϊν. Το, Περισσοτέρως, Α ΐίίχνυντος εστίν, 5τι ήδη ηρξαντο. Τινε; μίν χαί δια

υίΓυιη ςιια; άίείιηυβ Γοοίί χο Ιιαίιο.ιηΐ. Νοςιιρ άίχίι, υΐ πΐ€3 ρΓ3;ροη3ΐΪ5, 50(1, ΙΪΙ ρΓοΙεΙίί. Νίηιιο ρορϋρι'οηο (Ιίχίι, ^^ ειιιιι ίϊΐο νοί ίΐΐο ΓαπιϊΙίαΐΊΐΟΓ νοι·

8ΓΙΙ1ΪΙΙΪ; ,ΗΟιΙ, ν<·1ί)Ι1 ΟΛπΊ/Ιϋ νθ!)Ϊ5 ,Ί(1 ΙΐΐίΙΪΙ,ΊίΠΙΙ ρΓΟ

Γιεί,ιΐ; ιιιίηίιηο ΥΟΓΟ ροπη<1ο αίίΐ'οΐϊ 8ΪΙΪ5, αο Μ Μ-ΙΙΪΙΙ ε.ιΐΐ3ΐΐ$. Κθ5 οηϊιη $(ιι1ΐίΐϊχ ρ1οηΪ55ΐ'ηια 051, _)Ίΐ5ΐίΐίαιη οροι-αΓΪ αΐίαηι οί) ο,ιιΐΜΐη, ιρίΛΐη ρΓορίοι- Οΐιπ5ΐυπι οΐ ροΓ ι].-.ι,πι. Εεοοηη·8υ$ ίΐΐίΐη ίη,,,·,,,,|, £υΓ.

'ι π ι !.ι 11!. ΡΜ 111 νπι,. ΝΐΙΠΪ ϊβίΐυΓ 11505 Οϊΐ ΒβΟ, ΐ3]Π

ςιιαιη Γαιηιιΐο, ςυϊ ίιιΓοηοΓειη ίη ορ«·αηθο Ιοαιιη ΐοηε1)3ΐ? \Ιι-ίι. Ιηςυϊι ιςΐΐαΓ, Νοη αϊ ο§ο \.<>κ\,, ,

Ϊ13 Ιι', | κ Μ Ι ΙΙΝ 511ΙΠ, 56(1 ιιΐ ςΙοΗΠοΟίΐΙΓ ϋθΙΙ5. 1 2. $«'

τα αιιΐβπι νο! νοίο,β-αΐηί, ηνία ηικε οΐπα ιηβ ίΐιηΐ, ιΊ,ι·,:·, αάρΓΟ/βείαιη νβηβτηηΐ βναη§βΙϋ, 13, ίία αί νίηοιιία ιηβα ιηαηί/βίΐα βϋηηΐ ίη €Ηη5ΐοϊη οτηηϊρΓχίοηο,βΙ ίη ΰχίβηί οιηηίύκί.

2. Υεπ5Ϊιηί1ο ετ3ΐ ί11ο$, ευιη ειιιη ίη «5$ε 3ΐΐ(!ΐ$$εηΙ, άοΙεΓε, ρυΐβι-εςυβ ο1>5ΐτυε(βηι νίβω ι·ι..- ιίι· .·Ίι.ι:ι ί,'ΐί,:.; ΐςίΐυΓ&είΐΡ δίαΐίω !,.;ι,;· ... (οΐΐίι, 3((]ΐιε ϊ(3 'ια πιβ 5ΐιηΐιηαξΐ5α<1 ρτο^εοΐιαη νεη&ηιηΐ Ιη. Ε$(3ΐι(επι ι·! !ι». ... ι ρε, υ(ρο(ε ηυίΐιυδ εαιχ ϊϊηΐ. (.ι Μ 1.1 3Ϊ5? ίη νίηευ1Ϊ5

ε$, ίϋΐ] '<. 11ί, ι, 85: ι ι·ΐ|ΐιιι ιμ ι Ικι ιηοάο Γ\ ,ιΐι^ι ΙίΙΙΙ.Ί ίρ51ΙΠ1 ρΓΟ^ΓΟίϋΙΙΝ ΓαΟΙίΡ ί'ί Ί'ϊιΐ' Ιίΐ,ι ιιιι':ι. III

(]ΐιίΐ, πιαηί/65ΐαββΓβηΙ, ηιιαι ίΐίηί ίη ·£7Απ'ίίο, ίη «ία ιιι ρηεΙΟΓΪο. Ιί ηοη ηιοάο 3ΐΐΪ5 δϋεηΐϊυηι ηοη ίηιρθ5ΐιϊ(, ηεηυε (ίηιοΓεπι ϊηευ5$ϊΐ, 5εά ε(Ϊ3ηι ηοε ϊ[)$ο ΠιΙεηΐίυΓεδ5υη( Ι.Η η. πΊ...' βΐ ΪΙΗ, ςαϊ ίη ιηεάϋβ ρεηειιΐϊβ νεΓ53ηΐιΐΓ, ηοη 5θ1ιιπι ηΐηίΐ ϋ,ιπιηί

Ιιιΐιτ ·ι:ιΙ, $ε<1 ·Ί ί,ιιη ]Ί ιι - .;ΐΜ|ίϋ 30 !;ι!. ιι!ι.,· 5υΐΠ5ε

Γΐιηΐ: πιηΐΐο ηΐ3ς!5 νο$ Γ^αΐΐβ οροΓίεΐ. Νβπι $ϊ ίΐΐε <|ΐηι1(·υ), ΐ|ΐιί νίηε(υ5 εϊΐ, ι··Ι ΜΙ-ΓΜ.. Ιοεο (ιι1Ϊ5$εΐ 3ε ίβειιϊχϊεΐ, εοηχεηίβηευιη εΓ3ΐ ίΐΐο» εοάεπι ηιοάο βΠΐεϊ: ηαηε νετο ειιιη 15 ςιιΐ εχΐ ίη νίηουϋβ, ΙίηοΓΪιι$ εΐ Πάεηΐίυβ βςίΐ, Ιοηςε ι,ι Γ,Ι- βηϊπιιιπι ίΐΐίκ 3(1·ϋΐ, φοιη 5Ϊ νίηείυβ ηοη 85581. δοά ηοοπιοάο νίηεϋΐβ »ά ρΓΟζΓεχδΐιιη ενβηςεΐϋ ΓιιεΓϋηΙ? Ηοε, ίηφίίΐ, βυΐιει-ηβνίΐ ϋουβ, ιιΐ ηε Ιβίερεηΐ πιεβ νίηειιΐβ, ηοαε ίη Οηπβίο, φΐ3π ρεπ 01ΐΓΪ5ΐυπι, Ιη οηιηί ρΓχΙοηο. Ταηε εηίηι Ιιοε ηοηιίηε Γεςΐ35 βρρείΙ.ι 11 π. ι. Νείριε νερό βοΐιιιη ίηφίίΐ, Ιη ρΓχΙοηο, 5εά !·'<,ηι,, Ιη «ηΐνερβα είνίΐβίε. 14. Ειρΐιιτεχρ{ταΙηΐιΐ! ίη Όοτηίηο οοη/ϊάεηία ίη νίηαιίίι τηβίί, αίαηίίαηΐίυι αιιάβτεηΐ 5ΐηβ ΙίτηοΓβ νβΓύιιτη Ιο^Μί. Ηίδ ... Γκϊεηΐεηΐΐοβε^ίδϊο 3ο 1ί1)εΓε θί55εηιΪ58ε, ϊεά ηιιηε ιηιιΐΐο πιβςίβ. ΕΓ^Ο, 5ΐ .ιΐιΐ ρνορΙεΓ ιηεβ νίηειιΐβ ΓιάεηΙεΓ 3ζΐιη(7 ηιιιΐΐο ι;Μ- ι - εςο; 5Ϊ 3ΐϋ$ Ιί. !··ιιΐ ι.:· 031153 5υιη, ηιυΐΐο πιβςίκ ητϊΐιΐ ϊρ5Ϊ. Ει ρΙαΓ65 β β·α(ΓΪΙ>α5 ίη Όοτηίηο. ι·:.ί.ΐ!ΐι ΙΗ.:-ιπιιπ άϊοΐα 8Γ3ΐ, ιηεβ ίΐΐίχ νίηοιιΐΛ βηϊηιιιιη α(1(1ί(1ί55ε; ρι·ορ1ει·εα οοειιρηηϊ άΐχϊΐ, Ιη

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »