Page images
PDF

fuoiure folutus eft legibus j non item Auguto Princeps tamen folet Auguíte eadem tribuere priuilegia. Vides quam longe infra Principem fit pofita Augufta . nam qui honores, quae priuilegia illi tribuunturjá, iuífuj à volúntate Cçfarea, velut ex fontemanant * Ergó fi Theodor* coronata eft,fa&um id volenre Iuftino, fi adorantes vidit Belifariumj& Gelimeremj id-Maritoergafebeneuoloacceptumtulft.. ^ - ¡

Qua de Senat or thus reperiuntur in pande*. ¿íts, transfeymdattiamad Senator es Córrflmtmopalitanos. Cap, XII.

CVM By^nthim exxquaretRomsConftaminus^ei etiamtribuendum putauit Senatum. Hinc hiftoria e & annales nobis frequenter memorant Senatum Conítaptinopolitanum i qubforte etiamtnaioris fiebar 3 cunutf dccojamunpraefentia Impcratoris. Ergo qua?* cumq. Tribomanus in pandeáisccdlegitide Senatoribùs, illa omnia exponenda funt non minus-de íSenatpribusConftantinopolitanis 5 qua RoraaTíisfijdicas,nonpotuifle Vlpianum,Mar-cellum> Modeftinum, Pomponium ,alio%lo^

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

V Iuftmiani Imr^rator;«î'qi)£ero,duos fuiffequisdubitet, fi Temper Roma nisTuere duo ? adde, VJpianumrT.de offic, Confuí, duorutn facere mentionem". cur vejrö Triboniauus tranftuliiTet ad fua temporadiclfcä de duobus, fi duo fub, Iuftiniano non erant? vt refpondeamusconfulendiluntn©bisfafti fedpriusdico ..coriftruâa: noua Roma, in ftitutoque.altero Senatu, non_., propíerea auétus eft numerus Confulum. Ergo; vxraq. Roma fuum habebat Confulem,vt intel-! ligerent Romani vnumefle Imperium* vnumq.; nomen Romanorum. quandiu itaq. licuïrper irfuptiones Bärbarorum creati Temper funt duo Coníulesi vnus in Orieate., in Occidente alter,,

[graphic]

quod

« PreviousContinue »