Page images
PDF

pit, ut se ¡nnoconlem assereret, jvrans et oblestans A decertanle proterviiis

quod nuo ob aliam causam eos a civitate arcuerat, nisi quia neminem seedmissurum usque ad adven• linn diicis fule proimserat iriicrposita. (JniJe factuin est quod per qiiorumdam ex nohilibus iulervenliini, blandís persuasionibue, sed pro leuipore et loco necessuriis, sedatus ad mndicmn quicvil populus, ipso plebi reconcilíalo. Diiinqiic il i sopitis scandaliä per dies aliquot in u.uni iranquiH.latc scdissenl, ccce dassis risa est in pelago, víx tribus inillbribii-. distans ab urbe : ad quam « «troque ordíne Uni équités quam peditcs certaliiu properantes, ad mare tlesrcmhnit : uiii de lillore niiitno sihi eolio(|iic;iirs. cognoverunl per eorumdctn reblionem, ¡/noil (lhrisii.ui.it professions essenl iminincs. li>

faetumque est ita ni, confligenlibus inter se nimis lioslililcr acicbus, plures cecidcrint, nonnullis cliam ex nlraque parle retenlis. Tandem vero domini Tancrcdi manos impar viríbus el numero, pondus cortaminis ferre non valens diulius. terga dedil fugicns, io urlem se recepliira. Er:;t aulem шит urbem praeJLrtam el caslra domini ШЫшш fluvius, super quem pou* eral vaille angustus : quo dum in urbem redire domini Tancrcdi properarct familia, ponlis angustia impedimeiilum minislrante, intcrieriint es utroi¡un ordine plures, aliis infra urbem ее recipient'rbns. Et fortasse majora ulrinque ardenlibus odiis passi forenl dispendia, nisi пот conflictum dirÍT.ens irnfîssel. Capli sunt ibi de comilutu domini Tan

levrogali aiiteai de patria, responden!ni, quod a credi Rícbardus de Principalu, ejus consanguíneos,

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tentare fortuna.u disposuerunt. CAPIJT XXIV.

BuUluinui, Tarso cnpla, Mamistram renil. Pugnant iiineem ipse et Tancredus; sed tnox reconciItavfxr.

Proficisccnlibus ergo illis, et viani regiam non deserenlibus, contigit pervenire Mamistram, quam paulo auto, »i pnediximus, dominus Tancredus violenter occiipaverat, et in manu im i i deiinebat occupalaffl : (¡no pervenieitles, arbilrati quod in wbem minime reciperentur, extra in pomceriis hospilaii sunl. T.iiii-rrilib vero aiidiens quod Balduin ¡s juxta urbem sua caslra lorasset, ¡ralus admodnm, mem«r injiiriarum quas ab eodcm immcritiis prrtuíerai, iufremuil spirilu; el ira siiccensus,suos ad arma conrocat, paratus de ómnibus quae ¡lie intulerat, Tkem repeudere condignam. Prarmissis ¡laque impiiulUs sagillaríis, qui eorum equos per piscua dispersos sauciarent, aul secum deducrrent coroprebensoe, ipse súbito cum quingentis loricatis etjuitibus in eorum castra irruens, antequam pos*Í-bi arma conripere, omnes pene contriveral. Tande'B vero illis arma corripienlibus, el r.d resislenduui paralis, П1 conflicts asperior, parle ulraqun CCI.

Balduiniis ad majorent revertilar exordium. Taiicrrdus ntiirersam impugna! el obliiiet Ciliciam, t'iiiitimi principes, oblatis niuneribiis, €¿ te coticiliart festinan!.

lude cura omni suorum coiuhalu dominus Balduinus ad majorent cxercilmn, qui jam Maresiam, ut pr.rdäxiiiiiis, pervcneral, sociie id exigentibus, rcversus est. Aiidierat enim quaolo quain;{ue periculoso casu dominus dux ante AntiochiaoiPisidix laboraverat : unde de ejus pluriraum salute sollicilus, praîseas de ejus stalu plenius volcbat edoceri. Tancredus vero, assumplo sibi populo residuo, qui > in classe advenerat, el ex со viribus adauclis, uni versan) percurrens Ciliciam, hoslium prxsidia, quolqnol ibi reperit, expugnat, inccndit. hoslibiis <|ui in eis repcrti sunt gladio peremulis; peí venicnsque ad locum, cui nouicn Alexandria minor, violenter expugiialuin nibilominus occupavit, nnivergaiu regioneni sua3 subjiciens poteslati. A'.idicnles vero qui ш montibus babitabant, lam Armcnion<:a quam Turcorum satrap«, quod pra:diclus Tanereilus in manu robusta clcxercilu copioso universain sibi subjuparcl provinciam, timcnies ne -forte ad eos ascendens, eorum quoque raptivarcl populos, subverterelmunicipia, missis certatim legniiouibus, ejus sibi saiagunt concillare gralinm, ct amiciliain fœderare : untie ul propns4iim facilius valerent

10

cffeclui mancipare, missis donis ingentibus in auro, A liberaliiale declinantes. Erat ¡taque vir in cunctis argento, equis, mulis el holosericis, foedus contra- prospere agens, fuitque Dominus cum eo, et omnia bebant, tant! principis h ¡un et indignalioncm mulla. ejus opera, tanquam servi Gdelis dirigebat.

INCIPIT LIBER QUARTUS.

CAPUT PIUMUM.

Baldutnns ducts fraler ad majorem revertut exerciiinti, in&tinctu Pancratii ilerum assttmpta militia, in partent septentrionalem descendit, et tuque ad Eupltraíem Universum occupât regiotiein.

Dum igilur Tancredus ila in Cilicia virililcr cun» <;la sibi subjiceret, cl major èxercilus apud Maresiam jam pervenissit, prauliclus Balduinus viso fralre, cnjus gralia ad exercilum redieral, ejusque cognila convalescenlia, rursiim a'siual; ei Tancredi succensns siimulis öl virlutis ejus quai publiée pnedicabalur xmuliis, socios colligit; et rursinn e^redi el casus expcriri recentes proponil. Audienles vero qui ab eo super hoc sollicilabanlur, quanla adversus dominum Taricredum apud Tarsum Cilicia:, de majore condsus comiialu, inlumuissct malilia, cum eo proücisci verebantur; abominabilis cnim factus erat pene ómnibus, illa ejus culpa id c<igenle. El nisi domini ducis obsliiissel reverentin, Boamundus el sui ¡mpunilam non reliquissenl, quam • Tancredo intuleral injuriant. Unde faclum est, u) p;uicos invenirel illius vi:r consortes. Super quo a fralre, servo Dei, correplns graviter, reatum cum omni humiliiate recognoscens, et condignam nobili viro pro commisse salisfaclionem promitlens; et q>;oniam prseler morera, el alierius magis suggeclione, quam d.e proprio molu deliqueral, indulgentiam conseculus esl, el omnium sibi reconciliavit gratiam. Eral eniin vir alias per omnia commendabilis. nee auditus full amplius senno hujusmodi dc illo. Porro huta eidem familiaris eral quidam nobilis Armenius, Pancralins nomine, quern a carcere domini ¡mperaiuris elapsum, apud Niceam sibi fecerat ramiliarem, viseque consorlem semper habucral ; oral aulem idem vir in armis slrenuus, sed perversa? fidei ei subdolus nimis. Ilic dominum fialduinum horis pene singulis sollicitabat inslantius, ut assumpta militia, secum proficiscerelur in regioncm, quam cum paucis posset occupare facilins. Tandem vero associatis sibi ducerilis eqiiitibus pt populo non módico, duce praediclo Pancralio, in pariem septenirionalem proficisceus, iugressus est regionem opulenlissimam. Eranl aulem prxdiclx regionis habilatores Christiame professionis, el veri Uei cullores, exceplis paucis, qui in prxsidiis morabanlur, Tidelem pnpulum, cl quibus inhibiluin erat militare, pro arbitrio iractanies. Ingressus igitiir regionem, Chrislhmis locorum ctilioribus, infldcliuin abhorrcnlibns principuluin, el eidem pra>

sidia iradenlibus, infra paucos dies usque ad Euphratem fluvium magnum, universam obiinnit re • gionem. Faciumque esl nomen ejus hoslibus circumpositis ila formidabile, ut munila eliam sponte deserenles praesidia, fugam inireni nemine perseB quenle. Fidelibus autem qui enim receperant, lanta de ejus prxsenlia accessit virlus, et ex viriule liducia, ut, sicut legilur in prophela : Unus fugaret decent, et duo decem millia (l)eui. Ixxh, 50). Née solum vulgus ila mente ei adhxrebal, sed qui in parlibus illis erant Christian! principes, cum eodciu fœderali, ad propositum coopérantes, sccommunicatis viribus et impensis dévote obsequiis exliibebant.

CAPUT II.

Fama ejus longe'latcque diffunditur; a civibus Ede*-* sants vocalur. Transito Kuphrate, ¡Une accélérai*

'insidias in itinere perpe&sus; cccurrit ei populut Edessanus, et multa lœtitia in urbent inlroducil.

, Post haec, diebus auquel evolulis , egrediens fama, maguifici viri nomen el opera longe laleque per adjaceules divulgabal provincias ; slrenuilatem, fidern cl couslanliam animi prxdicaus co:nmondabilem. Exiil ergo scrmo isle ad cives Edessanos, e» universam eoruin, rumore crebrescenle, implev'.t urbem; quod lalis tantusque princeps de exercitu Chrislianorum advcncral, qui jugum servitulis corum pcuitus possel dissojvere, et eos resliluore liberlali. Unde tam qui civitati pra;erant quam majores nal u. penes qiios universa civilalis illius residebat aucloritas, missa legulione, litleris el viva voce, eumad sesatagiinl evocari. Ksi aulem Edessa nobilis Mesopolamiae metropolis, qua; alio nomine Rliages appellalur. Нжс csl nivilas, :nl quam Tobías

D senior, juniorem Tobiam filium suum misil, ut a Gabelo consanguíneo suo deciMn tálenla argenli repusceret, qu;r ei, dum adhuc esset infantulus, commodaverat. Hujus cives slalim post Domini passionem per Thadda>um apostolum, salularcm Chris:i susceperunl doclrinam : digni inventi per omnia, el lanli praedicaiionc aposloli, el epístola Salvaloris, quam ad Abgarum rcgem eorum rescribens misil, sicul in primo ecclesiaslicx historia?, quam Eusebius Cacsariensis scripsil, reperitur. In qua, sicut ah inilio el a lemporihus apostolorum suscepcranl, fidel sincerilale perseverantes, infíde» Hum jugum eatcnns paliebantur, quedéis tributa et vecligafia annuatim cogebanliir exsolvere; vincas quoque el agros, el qnxlibel prxdio exlerius redimere. Infra tarnen urbem nemo nisi fidelis haLitare prxsuincbat. Нгсс cnim sola inter omncs liliu-. regionis urbes, in sua manens ingenuitale illibata ab infidelibiis, qui cimmipositap jampridcm occupaveranl provincias, nee subjiigaia fuorat, nee alterius professionis quempiam perlulerat habitatorem; sed exterius in urbibiis finitirais ct prxsidiis con fini bus habitantes, tantas prœdictis embus inferebant molestias, ut egredi urbera non licerel, nee sua exlerius procurare negolia. Iluic autem nrbi prxerat quidam nalione Graciis, mullo confedits seiiio, ulriusque sexus liberis carene, qui ab1 eo tempore, quo universa provincia Constantinopolilano subjecta erat imperio, missus ad eamdem iir

pos il n, pene conlinuis exaelionibus compellebanliir A ctonim tenore quae priiis proposueral.resilire.Cuin

enim ad hoc enrn evocassci, ut universorum bono» rum, vecligaliiim et tribiitorum, qua: civilas habebat, eum in vita sua decrevisset ex aequo fore participent, et post ejus obitum cuneta ex integro pos» sessviriim, muíalo proposilo, cœpit oflferre : Quod si urbi et ciribus suis vellel contra Turcorvm tmportumtates minhtrare subsidium, et arcere i~ioieutiemt ipse juxta boni viri arbitrium, Iwnestam annuatim ¡aboris recompensalionem désignant. Quod dorainus Balduiiuis omnino respucns, ni lanquani gregarms aliquis apud eum stipendia mereret, ad rediluin se parabal; cum ecce cives, со cognite, ad ciimdem duceni properant, monentes et instantes ailenlius, qiialcnus tanliim principen) tamque eorum libertali

bem, pneses fueral; et Turcis supervenienlibus В necessarium, nùllaleniis abire patiatur; sed juxi,

anlequani prxâidatus sui lempus cssci evolutum, dc necessitate moram faceré compulsus, jurisdictioIh in conlinuaverat su;un; nee ipso ad propria redire valenle, née populo ab adminislraiione euro cederé compellenle. Eral lamen pnelatus inulilis, a subd'uis non valens propulsare muleslias, aul qtiieleiu aliquam procurare. Convenientes ergo cives ad invicem, cum ejus lamen conscienlia et nona т Júntale, legatos, ut prxdiximus, ut suis remedium aliquod adhiberet inoleslils, ad dominum Balduinum dirigunt. Qui populi etmajorum intellecta postulalione, babito cum suis coosilio, acquievil; cl ad iter se accingcns, cum ocloginia lanlum equilibus Euphratcm transiil, reliquos de comitatu suo per arces el municipia, qua; sibi contulcrat dominus, citra Euphralem ad custodiam derelinquens. Porro Тт.! qui trans Euphralem habitaban!, precognilo rjiis advenlu, ci paraveranl insidias; eral autem in Hiñere oppidum, cui.praerat quidam Armenius, in quod, ul pretéritas sibi declinare posset insidias, se cenlulil, a domino h>ci bénigne el hospilaliler su.-.ceptiis. Cum autem ibi per duos quievisset dies, non aitsus procederé, Turci qui per biduum ¡Hic la.uerant m insidiis, moram fastidíenles longiorem, ante prxdictum oppidum ereclis vexillis, cum tu: mis validioribus subito aslilerunl, pradam quam in pascuis adjacenlibus repererunt, violenlcr abduceuics. Noslri aulem quoniam impares el numéro

priorem tenorem pactorum eum sibi obligel, ut d« «Mii-iii lam ipse quam universa civitas óptala quiete perfrualur. Videns autem dux unaniraem plcbis ft majorum instairtiam, et fervorem dileclionis quam erga eum conceperant, rcniti, et eorum obviare posiiilaiionibus pericuiosum ducens, invitus licet, el suspecliim ejus habens introilum, lamen assensum praislilil; el sub quodam colore, cumu'.ata rccompensationis, eo in filium adóptalo, presentí» bus civibus, quandiu viveret, omnium bonorum ex xquo, sotemniler contulil parlicipium ; et post ejus ol iimi, ex integro successionem.Gavisus csl «uleiu populns, liberlalis suae omnimodam in со spem habenles. Ab ea igitur die, de domini Dalduini prolcclione prarsumenles, injurias qtias a duce perpessi fuerant, solilu libcrins rcvocanles, ad aniinum, proposilum habebant ultum irl si quando locus daretur el lempus opporlunum : quod poslmodum rei subsequens exitus evidenlissime dedaravit. CAPUT IV.

Rogatu cMum Samosalum obsidet. Civet advenu$ ducem suum, m uni inulilem, conspirant, recálenles quontas eis inmleral injurias. Eral aulem jnvia eos antiqnissima civkas et milnila supra modum, Samosalum nomine, cui prxcrat vir infidflis, nalTonc Turcus, Balduc nomine, in игmis strenuus, sed subdolus el nequam. Hic ргазdiclos cives mullís adiciebal molestíis, tribuía el

eranl el viríbus, ad eos egredi non prasumenles, D a

vectigalia, el angarias multipliées cis in

[ocr errors]

gemiflans ; et pro Ins omnibus eorum liberos habcbal obsides, quibus nullam impcndens bumanitalem, in Inlo el lalere sibi serviré compellebal. Pro quibus molesliis cives univers! ad domini Balduini provnluti genua, oranl unanimiter, el eum lurrvai's implorare satagiint qualenus ab illius vexalione cos prolegere dignelur; el ¡la elTicere, ul liberos suos, qui ab eo delinebanlur invili, possent reci* père. Ille aulom eorum hanc primam poslulaiiouem volens exaudiré benignius, el per hoc sibi populi gratiam ampliorem promereri, convócalo populo el armis communiio, ad locum pncdirium in manu robusta pervenil, ubi cum per dies aliquol froquenlibus congressionibns el mulla inslanlia nrlem im

pugnassel, Turcis qui inluserant slrenue resisten-A Balduc \ero, quern Samosalena; praeesse civi:ali

libus et de loci prxsumenlibus niuniiionc, vidcns quod non proficerct, relictis mililibns sepiuaginia, in loco vicino el inunilo aliquanlulum, qui Saniosaleriis sine intermissione requiem ncgarent, el continuas molirenlur insidias, ipse Edessain reversus esl. Videnles aulem cives quod essel dominus Balduinus vir slrenuus el in cunctis prospere agens, et indignum repúlanles quod qui dignus eral, tanquam liberator urbis el qiiielis fundalor, universa possidere el pro arbitrio cúnela disponere, parem habcrel in civiiale viruni inutilem : aceito Conslant¡no nobili el polcnle viro, qui in monlibus vicinis inunilissima habebat presidia, de commun! propo

dixeramus, \idens quod Balduinus de die in diem proficicns, univcrsain sibi subjugabat regionem, prxdiclam civitatem sub prelio decem niillium aurcorum venalcm oblulii. Dominus vero Balduinus posl mullam delibcrationem, videns loci пшипиг-н el quod non Tacite viribus polerat superan, dala infinita pecunia, urbem el civium obsidcs cum mullá*gloria suscepil. Hic primum lantaro civium E'Jessaiioruin in se conciliavil graliam, ut jara non solum dominum, sed el pairem eum haberent, parali pro ejus incolumitale el gloria usque ad шогlem decerlare.

CAPUT VI.

[ocr errors]

Balduinum sibi duccin constituant el principen! singularem. Cives enim, ejus mentis exigenlibus, odcranl illum ; mulliscnim calmnniis cos dicebalur adligere, aurum el argenlum et qusclibet preliosa ab eis violenter «xlorqucns; cui si quis tcnlabal icsislere, cidem staiim, data pecunia, Turcorum suscitabal inimicilias el odium, ila ut non soluin vinelis el hortis e.l salis succendendis, gregibus

occupât, graliam apud populum suxm deiner«»*

infinitain.

Eral in eadem provincia civilas, Sororgia nomine, infiilelibus eodem modo refería babitatoribus, Edessanjs in vicino conslilula, cui prœeral quidam Turcorum sátrapa, Balac nomine. Hic eliam pra> diclis civibus, niullas infcrelat injurias et continuis vexabat molestas : pro quo eliam domino

de vila periclitarcnlur saepius. CAPUT V.

quoque et armènlis abducendis limerenl; vcrum cl Balduino supplicanles Edessaiii, facile obtinent, ut

congrégalo exerdlu, urbem prœdictam obsJdereU Unde faclum est, ut slaluta die illuc proficiscens, desiderium populi manciparel cffectni, civitalem obsidens. Localis aulem in gyrum castris et aiacbinis congrua provisione disposais, urbem auirnosius cœpil impugnare. Videntes aulem cives viri

[ocr errors]

Convenientes igitur ad invicem, boriira malorum 'constanliam, et de viribus diffidcntcs, uimia

memores et videntes quod major ad diu dcsidcratam liberlatem oblineudam, per bosp'.lcm susceptum paterel via, ex condiclo ad arma convolanl; et turrim in qua domicilium habebal, mulla inipugnanl instanlia, prolerva auimositalc diruere satagenles. Videns autem plebis fervorem, et pro merilis adversus se indignationem conccptam, aecilo domino Balduino, pro vila sollicilus, rogat, ut effusis tbesauris, pro ejus salute ad populum intercédât. Ill« autcm, cum bona fide civiiim abeo vellcl propulsare injurias et ab ¡Ho proposito coliibere, vidcns quod non proficerel, sed magisct magis irrilarctur populus, reversus ad duceni, monel cl lior

con

cussi formidinc, missa ad eum legalione, pacem impétrant ea condicione, ut urbe resígnala, vita uis et incolumitas conservelur. Suscepla autem civilate, et ejus prxsidio rcliclis de suo coinilatu ad ejus custodiara suflicienlibus, prxfecloque uno et illis, qui ejus ibidem procuraret negolia, civibus quoque annuatim prxslando imposilo tríbulo, Edessaiii cum ingenli gloria reversus esl. Faclumque est, ul per bujiis urbis impiignalioiiem, über ab Antiochia usque Edcssam transiré volentibus, pateret commcalus. In medio enim ilinere, inier pnedictam urbem et Eupbralem consliluta, traii&ire volentilus, prxslabat prius impediiiienliini. His

tainr alientius, quatenus qnocunque modo vitaî D ergo dictis de domino Balduino, ad ea quae reslaut

consulal el ealuli. Ille auiera desperaii more, </!<«•rens remedium ubi non eral, per feneslram fuñe demisso, scipsum eliam deponebal, ubi anlcquam ad lerram perveniret, mille sagillis confossus inieriit. Quem defunclum et exanimcin per plaleam trábenle!», ampútalo capitc, vix adversus eum conceptam indignalionem exp!everunl. Die vero altera dominum Balduinum inviluiu et rcnitenlem, sibi prxfecerunt in dominum, exbibilis corporaliier de conservanda fidetilate juramentis ; et inlroducenlcs eum solemniler, et cuín onini gloria in presidium civitatis, universos ihesauros et inuniias, quas ille a mullís relro lemporibus congrcgaverat, ei tradunt divilias, universa in tranquillo constituía civilité.

de majore excrcitu dicenda, redcanius.

CAPUT Vil.

Directi quidam a majore exercilu, urbem Artesiam violenter occupant. Quo rumore exciti Antiocheni, iltuc cum multa properant militia; nottrit ituidias prœstruunt; urbem impiignant; iiiliil proficientes fiilcnnt, ponte tarnen print cemmunùo. luterea dum circa parles Ellessanas Irans l npliratem dominus ¡la desiidal ßalduinus, major exercilus, ul praemissum esl, per abrupta monlium el vallium devexa, Maresiam usque pervencrat. Eral aulcm prsedicla civilas Cbristianoe haLens Ьлbilalores, paucis exccplis qui in pnesidio civilalis morabanlur, cxleros pro libero delractanlcs arbitrio. Hi vero audilo iioslrorum adveuui, perlerriti,

[ocr errors]

ad qiiain poblquam Deo dévolus pervenil exercilus, anle urbis mœnia, in pascuis virenlibus caslrainctati sunl, violenliam inferri civibus omnino proliibentes. Unde factum est ut rcrum venalium illic, cuín omni tranquilízale, minístrala sil abun>!antia. Comperluin aulëm habenlcs, ex ind'genarum retalionc fideli, quod in proximo alia quxdam esset civitas, buiiis redundaus omnibus, el cxleris muilo fertilior, quœ a Turcis detinebalur, nomine Arlasia; ¡Hue cura Omni cclerilate de comrnuni'consHro comea Flandrensium Roberlus, assumplis sibi quibusdam nobilibus, Roberlo videlicet de Róselo el Goscelonc filio Cononis, comitis de Monleaculo, cum mille loricatis proficiscilur; quo pcrvcnicns, prolinus earn obsidione vallat. Turci aulem de loci munimine pra súmenles, urbe relicta, in praesidium se contulerunl. At vero Armeiiiis el alii (¡deles cjusdem urbis babilalorcs, conipcrienles quod hi qni in lanío armorum fulgore adveneranl, de exercilu essent, quem diu, et cum multoexspeclaveranl dcsiderio, in spem liberlalis crerli, arma corripiunl: el in Turcos, qui eos violenta dominalione per mulla oppresserai.t lempora, gladios converlnnl. Faclumque est, ut subito periiiienles universos, eoruin capita exlerius projicerent; el portis apcilis fidèles qui exlerius eranl, intra urbcm devolissime invitaren! ad bospiiium; eL plenis bospilalilatis legibus, eis el equis eorum iiecessaria niiuislrarenl. Est aulem bxc civilas, qux alio nomine Calquis nppellalur, , «¡im- sicut prxdicta Maresia una de suffraganeis urbibus, qua: ad ibrontim Anliocbenum sul'jeclionis babenl respertuin. Disial anlem ab Anliochena milliaribus quind«rira. Hxc ergo fama longe laleque per regioneni diffusa, cives Anliochenos excivit, ul arma corripercnt; el in perniciem rllorum qui ad Arlasiam conveneranl cl ejus cives occideudo urbem occupaverant, accir.gerenlur. Electi ergo de bis qni apud Anliochiam ad tutelam cjusdem urbis conтепегаш, quasi ad decem millia, illuc sub опт! fesiinaiioiie conlendunt. Ad quem cum approximarent locum, prxmissis armalurae levis equilibus Iriginta, qui equos habebant velocissimos , reliqu! in loro in i nun ad insidias derelict! remanserunl. Hi ergo qui prxniissi sunl, quasi excursores, ul t noslros ad inseclandum incaulius invilarenl, anle nrbem Artasiam cœpernni libere nimis, quasi prxdas abacturi, discurrere. Noslri aulem qui in urbe eranl, forum ferre non valenles snpei'biam el liberos nimis excursus, ccrtalim ad arma convolant; et eos inseclanies incaule aliquanlulum, super eas qua* sludiose locaverant insidias, dcsccndurunl: qui de lalebris pgredienles, nostros ab urbe laborabant exclndere, nc ad earn confugientes, centra irruehles majores copias possenl invenire refugiiim. Noslri lamen, auclore Domino, eos a se virililer repelientes, sani el incólumes, cum omni suo comitilu infra praMliclam urbem se receperunl. Viden'•es aulem quod non erat opus facile ut civitalem

vallare. Cumque per diem integrum urbem expugnassent, el illis qui inlus eranl resistenlhbiis virililer, non proíicerenl; audienles eliam quod major appropinqnarel excrcilus, ciijus periculosum erat nimis adventure cxspeclare, saniere duel! consilio, Antiochiam revers! sont; ponte lamen, qui médius eral, in il il i lins communiio. Comes igilur cum his qui sccum eranl, urbem quam ei conluleral Dominus , usque ad adventum majoris cxercitus sollici'lus conservabai. Sed interim egregix indolis adolescens prxdilus, Goscclo doinini Cononis comilis de Monleaculo filius, valida correplus srgriiudinc, \ ¡la decessil: ibidem cum honeslis exsequiis iradi, lus sepullurx.

CAPUT VIII.

Major exèrcitut Artesiam perrenil : inde, ргятиц$ qnibusdam, qui vrœlentarenl vias, ad pon lern accedunt, et invitit hostibus /luiium transeunt. Vix circa auroram, Turci qui ab Anliochia veneranl, diecesseranl ab Arlasia, cum ecce nunlialur, majorent exercilum pjusdem civilalis fines ingressum, non longe ab urbe caslra locasse. Duraque pro frairibus qui apud Artasiam obsidionem pal! diccbunlur, debilam gerunl solliciludinem, de commun! consilio mille el quingenlos in sub&idium eorum loricalos dirigunl, prxcipienlcs ul si ad urbem, obsidione solula, liberum possenl accessum haberc, reliclis cuslodibus, qui ad urbis defensionem suflîcere possenl, dominus cornes Flandrens!» el alii nubiles, qui cura со ibidem eranl, ad exercilum redeanl. Redieral eliam dominus Tancredus* eamdeni mandali formant suscipiens, a Cilicia, ub! regionem universam sux mancipaveral dilioni. Revers! eranl el alii nibilominus, qui circumquaqnc dispers!, variis rapli fueranl sludiis: exceplo domino Balduino ducis fralre, qui circa parl'js Edossanas, de die in diem, prxvia Domini u.iscricordia, magis ac magis proficiebal. Sic igilur reinlegralu exercilu, cl parlibus recdlleclis, quasi lege prxcipiunl cdicluli, ul de cxlero, nemo, nisi jussus, ргакsiimal ab exercilu separar!. Solulis igilur caslris versus Anliochiam acics- dirigunl, viarum compendia secuti. El quia Quvius in via médius eral, et super fluvium ponlem audieranl esse muuilissimum, Tímenles ne exercilus aliquod ibi susliuerct iinpcdimenluin, doiuinum Roberlum Normannorum duccm cum suo coinilJiu jusscrunl procederé el prxlcnlare iliuera, qualciuis si quid diOlcullalis occurrcrel id.subseqiicnlibus legionibus facerel no(щи, el principes super eo redderel docliores. Prxcedebanl aulem cjns exerciium quasi legionum primicerii, vcxilla bajulanics, viri nobilcs el inclyli, et in usu aiinoriim commendabiles, dominus Eurardus de Pusalo, Rogerus de Barnavilla. Separalus igilur ab excrcilu dominus comes cum suis «ohorlibus, cl majores prxceduns copias, ad prx,ii. ;.-,:;; ponlein pervenil. Frai autcm pons lapideus, in ulraquc fronte turros habeus munilissiuias ex

« PreviousContinue »