Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fimflque improuifo ignecorreptæ conflagrauerunt,?auzißimi, qui fpjrfüerant höfflium, çapti, indicauerunt fibileónes, proris Gaditana claßis fuperfiantes : acfubitò fuas naues immißis radijs, quales in fòlis capitepinguitur, exuftas. Cicero etiam oratione pro L. Cornelio Balbo,refert Gaditanos,Romanorum Imperatores coinmeatu, pecuniaque fæpeiuuiffe,& populum Romanum in annonæ caritate, fuppéditato frumento leuaffe. Quod permagni faciet, qui fciuerit quanto frumento Romana vrbs olim indigebat.

Inter celeberrima verò huius Infulæ opera templum erat Herculis, quo plures Romanorum duces,magnis rebus geftis vota foluturi ventitabant,vt auétor eft Diodorus Siculus lib.vi. Hannibalem etiam refert Silius Italicus, priusquàm in Italiam exercitum moueret, Gadibus vota exfoluiffe. Hoc verò templum Herculi Ægyptio factum fuiffè, teflatur Pomponius Melalib. iij. cap.VI. Philoftratus verò lib. v. De vita Apollonij Tyanæi fcribit, duos ibi Hercules cultos fuiffè, Ægyptium, & Thebanum, nullo prorfus intus fimulacro, cæterü Ægyptio duas aras æneas, Thebano vnam tantùm erectam, iuxta quam duodecim Herculis labores confpicerentur, quod &c Silius Italicus lib. iij.

Sed

- - IL v D O VI C I N O N II. 37 - Sed nulle f#fimulacráue nota Deorum %Maiefiate locum, & facro impleuêre timore_. - Inforibus labor Alcide. f . Cur vérò fan&um fit refert Mela Pomponius, Templum, inquit, Ægyptij Herculis, condituribus,religione, vetuftate, opibiis illuflre,Tyrij condidere : cur Jänäum fit, offa eius ibi fita efficiunt : annorum, queis Imanet numeruâ, ab Iliaca tempeftate,principiafunt: opes tempus aluit. Euftathius T refert, in Dionyfiiim Alexandrinum, ex Æliani fèntentia, Gadibus altare,.Anno & Menfi dicatum,vnum videlicet breuioritempori, alterum longiori : templumque 'Senitfutú effe,quò reuereamur ætatem,quæ multa -fcit& didicit: & aliud Mortuâ, adhonorem communis omnium otij,vel eorum qui præternaturæ legem obierunt.Eft etiam altare Penuriæ & Artiâ. Ars enim Penuriam profligat.Eadem ferè Philo• ftratus,additque,illos folos hominum, feftis can'tibus mortem coliaudare. In Herculis quoque templo, auream Pygmalioni oliuam fuiffè, idem au&or eft: cuius præcipua pulcritudo in fruétuú opere erat,qui exfmarágdo erant, veris oliuisfimillimi. Perfuafùm etiam antiquis, Gades τὸν ίοχgro, w\o$, effe, fèu finem nauigationis, & ab ipfo quidem Hercule conftitutum refert Suidas in diétione r&Japa. Haäenus, inquit, progreffus Hercules, cùm ob finitum & tenebras vlteriùs tendere - i. C 3 71.

[graphic]
[ocr errors]

oratione pro eodé à Cicerone habita) fèdetiam de Garamantibus triumphauit, primus omnium externo turru, tefte Plinio, lib. v. cap. V. Hunc & Cof. fuiffe,& fuæ ætatis homines tantùm diuitijs & magnificátia fuperaffe,au&or eft Dionlib. xlviij. vt populo Rom. moriens, infingula capita vicenos quinos denarios legauerit.

L.etiam Iunius Moderatus Columella, qui De re ruftica eleganter & acçuratè admodùm fcripfit,hinc oriuhdus fuit,vt de feipfo hocverfu tcftatum reliquit:

Et meaquamgenerat Tartefii litore Gadet, Martialis etiam Gaditanum dicit vùyxpovos fuum Poëtam Canium, hoc Hendecafyllabo: Gaudent iocofe Canio fuo Gades.

Hodierno die Infulahæc nauigationisbeneficio & falinis fouetur, tum ex thynnorum pifcatura multum emolumêti capit: omnis generis frugum & genero(ivini feraciífima. Nofiprocul ab opido collapfi Theatri ruinecomplurés,aliaque non fpernenda vetuftatis veftigia fpeâantur. Et cùm Infula haec olim à continente íeptingentis paffibus,quà proximè diftabat,diuulfa effet,nunc, que rerum eft viciflitudo,ponte cumcontinente con1ungitur,

[ocr errors]
« PreviousContinue »