Page images
PDF

brevius tractatis (i) , inque Monasticis constitution!» bus (2), legi velim . Accedit S. Hieronymi Auctoritas . Confer , quaeso, ejus Epistolam Liv. ad Panama« chium , al. xxvi. (3) . Idem Julíanum hominem nobi« lern comprimís Jaudat , quoi sanctorum diceretuc usibus ministrare , fovere Monachos, Ecclesiis offene quamplurima , quodque extrueret Monaster i a , et multus ab eo per ínsulas Dalmatiae sanctorum numerus sustentaretur (4,). Haud aliter scribit de Fabiola ad Oceanum (5) ; „ Quodam praesagio futurorum , inquit, ad mukös scripserat Monachos , ut veni„ rent« et se gravi onere laborantem absolverent »

« faceretque sibi de iniquo mammona amicos * qui earn recipereflt in aeterna habitacula * Eodem

speetant, quae complexus est Augustinus in Psal.

сш. serm.nl» num. 16. (6) . Is item se Monachorum

orationibus commendabat (7) . Id vero frustra ilium

С 4

(i) lnterr.cixxxvlí.p.478.f.ií. • [7] Epist.xt.vilï.al,i.xxxl.p.8s.

(1) Cap. XX.num.i. pag. 565.Vi- Tom.il- edit, ejusd. ubi:,, Admot.

de eti'am S.Gregor.Nazianz. Carmen „ nemus , inquit , et petiraus , et

jambicumxviil. devirtute pag.118. „ obsecramus per Christi altissimant

Tom. il. Edit. Colon-an. 169*. „ humilitatem , et misericordiosiV.

(3) Pas ioi.sq Tom.i.Edit.Franc- » s'uriam celsitudinem , ut nostri ford. an. tCi$. „ memores sitis in Sanctis orationi

(4) Epist.xxxiv. pag.134.cq.T.l. „ bus vestris , quasvos vigilantioedit. ejusd. „ res, et magis sobrias habere credi

(5) Epist. XXX. pag.ijo i> mus. Nostrasenim saepe sauciat,

(6) Pag. 871. Tom. XV. Edit. An- », et débilitât caligo , et tumultus taerp. an, 1700, „ teculariiusj actioniun „ .

fecisse dixissent quidem ejus temporis heterodoxi, ia quibuserat Petilianus, quibusqueconcinunt hujusaetatis lueretici, quos tu, uti video, consectare. Quid porro de Ambrosio Mediolanensi, quid de Martino Tu« ronensi, quid de Eusebio Vercellensi, quid de Athanasio, Tetroque Alexandrinis , quid de aliis sanctissimis Antistitibus statues , qui vel alere ipsi Monachos sumtu suo, vel quibuscumque rebus poterant, pieta» tis ergo , juvare solerent? Sed Patrum exempla, ac testimonia , si persequi vellem, nimius essem in re minime necessaria; cum perspectum , atque explora« tum sit, eorum hac de re communem esse, eamque constantem sententiam, orthodoxorum Regum , atque Imperarorum consensione in sequentes aetates propagatam . Interea consuli S.Paulinum Nolanum cuperem Epist. xxix. ad Severum (t), S. Nilum Auditorem S. Johannis Chrysostomi Epist. I. ad Ptolemaeurn Syrcleticum (a), quos abs te arbitror non haberi in uumero stupidorum , et S. Caesarium Arelatensem , qui tanti Monachos pendebat, ut ad Symmachum Papam scriberet, cavendum esse Sedis Apostolicae auctoritate, ne ecclesiastica :praedia diversis titulis alienentur, NISI FORSITAN ALIQUID PIETATIS INTUITU MONASTERIIS FUERIT LAR

(i) Num. xl. pag. 181. sq. Edit. Verofl. m, 1736. CO Pag. 1. Edit. Rom. m. 1669.

I

GIENDUM (1). Sed hujus te auctoritas non movebit fortasse , quod tantum Papae tribuerit, (2) quantum tribuisset statuto Christi antiquitas. Consule igitur S.Bernardum , ad quem interdum es ausus provocare. Hunc perinde experiere inimicum novarum, peregrinarumque opinionum (3) , quibus es conatus inficere cives tuos. Quod si ne Bernardum quidem morare, cave tibi a Graecis, qui sic animo sunt comparati, ut eos, qui de Monachis ita, ut tu , sentiunt, in societatem censeant venisse Calviniano* rum . Accipe quae ab corum Synodo Hierosolymitana an. 1672. scripta fuere Tom.xi. Concilior. Edit. Paris. an.1714. pag.263.,, Haeretici in Monachorum „ orationes debacchantur , ea nimirum mente, ut „ simpliciorum odium in Monachos excitent, quate, nus eorum , ceu profanorum hominum , nec aspe„ ctum sustineant, neque Catholicae, et Apostolicac ,, fidci ab illis exponi dogmata patiantur,,. Quam haec in te cadant commode, etiam atque etiam meditere , velim .

(1) Epist adS7mmachumT0m.1T. ,, & aliquibus Pcrsonis Ecdcciastlric Goncilior. p 906. sq. Edit.Paris.1714. ,, pracdia divcrsis titulis alienastur .

(2) Sicenim habct :„ Sicutaper- „ Hoc postulamus , ut fieri prohisona B. Petri Apostcli Episcopatus ,, beat Apostolicae Scdis auctoritas, D sutnsit initium ,ita ncccsseest, ut ,, nisj forsitanetc.

disciplinic competcntibus Sancti- (j) Epist. ccviil.et Epist.cclx. ad

tas vcstra singulis Ecciesiis quid Rogerium Regem pag.i;ij. ct 157*1

„ observare debeant, evidenter osten- Edit. Antuerp. an. 1606.

„ dat. InCalUa siquidem Proviflcia

[merged small][ocr errors][merged small]

II. Atenim cives tui experiundo cognorunt, Princfpem sibi esse parentis loco. Quis hoc negat? Sed norunt item in re doctrinae , atque disciplinae eciesiasticae parentum loco sibi Praesides sacrorum esse , in primis autem Pontificem Maximum , quem, (si Evangelio , traditionique divinae credis 1 patrem, pastorem , doctoremque omnium Christi fidelium esse fatebere .

III. Verumtamen corporis Reipublicae partes quaedam morbo laborant. Fateor . Sunt enim haud pauci, qui aut Religionem excusserunt omnem , aut secus sentiunt , quam Religio catholica postulet. Sed hos tu praeteris , quasi sani sint. Quos igitur indicas morbidarum partium nomine ? Cleri. cos, dicis, et Monachos. Quis, hoc legens, non putet , te partibus studere eorum , quos taces; odisse autem ordincs Clerieorum , et Monachorum quos memoras?

IV. Sed optant, inquis, honesti Clericf, ac Monachi, ut ipsis adhibeatirr necessaria reformatio . Non quaero , cujusmodi istisint, quos honestos vocas . Concedo non paucos csse Monachos, Clericosque male institutos, indignosque hoc tanto nomine. Fuerunt item haud pauci Athanasii, Basilii, Hieronymi, Augustini, Isidori Pelusiotae , Leonis Magni, Chalcedonensium Patrum, Fulgentii, insequentiumquc Doctorum temporibus(i). Nam ut olim ejusmodi Monachorum licentiam compressam fuisse sacrorum Praesidum auctoritate constat; ita nunc mores redigi ad officium , vetereque disciplina institui oportere non concedo solum, sed etiam vehementer cupio. Sed illud ex te quaero . Quo tu modo eos esse reformandos existimes? Ita ne ut priorem formam sui Instituti colere, contineri domi , studio Scripturarum , Patrum etc. , Psalmodiae, rei domesticae dare operam , cogantur ? Relinquenda , inquis, Principibus seculi est ista reformandi ratio . At secus fertMajorum tradnio. Hi reformari quidem Monachorum congregationes , quae ex vetere sua disciplina excidissenc ; recteque institui monasteria , non sejungi a capite , neve tolli funditus, neve in laicorum manus transferri et curarunt maxime , et sanctissimis legibus latis constituerunt.

(I) Vide S. Athanasium Epist. ad Hebr. n. j p. 154. T. xil. S. Hiero

Johan.etAntiochum Presbyteros, et ronym. Epist. xvnl. p. 84. Edir.

altcram ad Palladium Tom. 1. opp. Francford, an. 1684. Epist. ml. de

pag. 7<j Edir. Patav. an;i777. S. Ba- Custod. Virginitatis ad Eustochhint

siliLim constitut. Monastic. Cap.vnl. pag. 9J. De Augustino , deque FuU

Tom. th opp. Edit. Pans. »n 1711. gentio dixissse me alio loco memi

pag 554. sqq. S. Gregor. Naaianz. ni . S. Isidor. Pelusiot. lib. l.Epi

Carm. Var. Lix. pag Ij8. Edit. Co- stol. Xlix. et cccxiy. et S. Lcon.

lon. an.i690.T0m. il. Chrysostom Epist. xcill. al. xci. ad Julixn.

Lib. iil.adver. Oppugnat. vitae Mo- Coensem Episcop. Cap. II. pag. j;<.

nasticae num. 14. Tom. L pag. loj. Edit. Rom.i7jS. et Epist. txxxv

Epist. xiv. ad Oympiad. num. 1. Cap il. pag. Jjo Synod. Chalce*
T. 11 [. p. 5915. Hom.xv. in Epist.ad don. Action.xv, can»xxiil. p.iSoj.sq.

« PreviousContinue »