Page images
PDF

ίΐηΐΐΐι ().

/*. »4

4ο.

νιιΐΐ νοχ βιτίιβηβεϋ?δίουΐ.Ιίι·<·1 ΜΙ άε ΜΙ μϊη ί! >ΐι-: ϊ5. ΕχχιΐΓζίΐο, νεηίΐ 5ροηδυ5. Λυΐ Ιιοο άίείΐ, βιιΐ φΐοά κίουΐ ίϊΐ ερ§3 Γεςειη : ίΐα εΙΪΛΐη Ιιιηε επί, αηςβίίϊ ... 3<1 Γεβυιτεοΐίοηεπι. ϋίοίΐ εηίπι, Κείΐιΐ'μ.Ίΐϊ ηιοΓίαι; εΐ Ωΐ οριΐ5, ηοη 3ηςε1ί§ 3(1 ηοο νίπι 1ΐ3ΐ>εηΐί1ηΐ5, 5εά νεΛο ε]υ5 : 3ο βί τεχ ]ιΐ55θΐ·ίΐεΐάίχεπΐ: Εχεβηΐ φΐί 5ΐιηΐ οοηείιΐίί, εΐ ιηίηίχΐπ είΐυεβηΐ, ηοη ιιΐίφιε Ηοο ι]3ΐη (Ίιαυοΐ εχ βυ3 ,νίπΊιΙε, 58(1 εχ ίΐΐα νοεε. Ηοο αΐίΐιί φΐοφίε άίείΐ 3ι. Γ.1ιπ$1ιΐ5: ΜίΙΙβίΛηςβΙοί 51105ΰΐιη Ιιιΐια τηαξηα, βΐ οοηξτβξαίηηΐ εΐεοΐοί ίρ5ΐιΐ5 α ιμιαίαοτ νβηΙίί, αύ βχΐΓβτηί! οα>1οηιπι : ει ιώίφΐε νίάεβ (ϋβπιιτεηΐεβ βρςείοβ. Αι·εΙΐΛη£ε1υηι ΟΓ^Ο βιΊηίΓΟΓ 8556 ειιιη φΐί ρΓχε5ΐ,εΙ Ηοε < Ι ΜΜ.Ι' ϋ$ φΐί ηιι,·,ί Μΐηΐ: Ρβοίΐε υΐ βίηΐ οιηηεϋ ρβΓβΐΐ : 3(1β5ΐ εηίιη ,Ιιιάεχ. (3ιιί(1 851, Τη ιιΐΐίηα Ιηύα ? ϊϋο οβίεηάίΐ ϋϋΐΐι.ι - 8558 ΙυΙ)α5, εΐ ίη πΐΐίπια άε5εεη(1ει·ε ,ΐιιιΐίεειη. Ει ηοΓίΐίί ηιιί ίη ΟΑη$(ο 5ΐιηΙ, ρτίιηί. Οείηάβ ηοί φιιί νίνίηιηί, <]ΐιί ιιΐ!ΐι\ ίίηιιιΐ ΓαρίβιηιΐΓ αυη ίΙίΪ5 ίη ηαΙ>ίύιΐ5 ούνίαπι Όοτηίηο ίη αβτα, βΐ ίίε ίβτηρβτ οιιτη Όοιηίηο βΓΪπιιΐ!. 17. Ιίαηαβ εοηίοΐατηίηϊ ίηνϊεβη ίη νετΙ>ϊ$ ΐίΐίί. 5ί εβί <1ε5Γεη$ιιπΐ5, ευΓ ΓβρίεηιυΓ? Ηοηοη°5 83ΐΐ53. Κεςε εηίπι είτίΐβίεηι ϊηςΓεάίεηΙε, φΐϊ 5ΐιηΙ ίη Ιιπίϋ'ΐν. εχειιηΐ <>!>\ ι.·ι,ι : φΐί βιιηΐ βα(επι Γ8Ϊ βΐ οοηάεπιηβΐί, ίηΐυ$ εχκρεείβηΐ ]ιΐ(]ίεεπι. Ει οιιπι 1>εηενο1ιΐ5 φίΜειη 3άνεηΐ3ΐ·ίΐ ραΐερ, Ωΐϋ φΐίάεπι, εΐ φΐί άίςηί $ηηΐ Ωΐίί, ίη ουιτιι β^υευη* ΐυπ, ιιΐ νίιίεβηΐ εΐ εχοβειιΙεηΙιΐΓ : φή 3α(επι οίΓεηάεΓαηΐ ι.π.ΐϋΐΐ. βιιπι ίηΐιιβ 8Χ5ρεοΐ3η(. Ιη νείιίειιΐο ΓεππίϋΓ Ρβΐπϊ : εΐεηίπι ίρβε ειιηι εχοερίΐ ΐη

ιι ιι Ι'Ι! ιι ι··. 81 ηθ5 ΙΜ; ιι.-ιιι ιι ι ίη ιιιιΐ ·!' ιιι-. \ ιι |< - φΙ3Π

Ιιΐ5 5ΪΙ ΒοηοΓ? βί εϊ άείοεηάεηΐί ι·ί.\ Ι.ιυι ρΓοεεάί

Πΐυδ , 81 111 ιι ιι Ι 851 ι ιιι) !ί 111 ιιι 1 «· ι! ι ,-.: ΠΙ! πιι. 5Ϊε < Ιιιιΐ

ιο5. εο επ'πιιιβ. (£αϊ! ΙοηιιβΙΐίΓ ροίβηΐϊίΐ! ϋοτηίηί, ιικιΐίι,ι.·. ^αοίβί οπιηβ! Ιαιιάαΐίοηα β]ΐι$ ? (^ιΐ3πι

ΐηΐΐ!ΐΪ5 Ι ιι ιπι-. ι! ιμ.ι;.1 ί ΐ!^ 8Κΐ £8ηΐ]5 1;ιι ι·(.Ίΐ;ΐι;ιι ? Ρπ

πιί Γεβηρςιιηΐ φΐί εχεε558ΓυηΙ, εΐ «ίε βίιηυΐ Πεί οεε«Γ5ΐΐ5. Αΐ>ε1 φαί βηΐβ οπιηε5 άεεε55ίΐ, Ιυηο 5ΐπιαΐ ί!)ίΐ οΒνίβιη ευπι οηιηί1)ΐΐ5. ()ϋ3ΐηο)}Γειη ίη

1ΐ003ΐίΪ5 ιιϋιιΐιι .·ι ιιπί ν ! | χ Ί ι. ϋ.·.; 5εά φΐί ίιιΐι ! ϋΐ ,

φΐί Ιοί 3ηηο5 Γυίΐ ίη ΪΚΓΓΛ , ειιηι ίΐΐίκ ίΙ>ίΐ οΐινίβπι, ει οπιηεβ βΐίί. Ν.κιι δι 1111 φΐίάεηι ηοβ εχ5ρεεΐ3$$εηΙ ιιΐ οοΓοηβΓεπιιΐΓ, ίίευΐ ,.ΙιΙ·ι (Ιίείΐ $επΙ>εη$, ιι. ϋΐο ρτο ηούίι ,ι/ί,/αιΊ τηβΐίιΐ! ρτονίάβηΐε, ιιΐ ηοη ίίηβ ηοΐιίί ϋοη!ΐιιηιηαΓεηΐΗΓ; πιηΐΐο ι>·.!;.,ίηοβ φίοςυε Ϊ11θ8. ΥεΙ ροΐίυβ ίΐΐί φΐίάεηι εχβρεείβΓεηΐ, ηο5 βαΐεηι πιίηίιηε : ίη ηιοωεηΐο εηίιη IIι ΓβδυΓΓεείίο, ίη ίοΐια οευΐί. ^αοά 3ΐιΐεπι άίοίΐιΐΓ φΐοθ. οοηι^εςβηΙϋΓ, ϊ(1 β5ΐ, ιΛίφΐε φΐίάεπι Γββυρ

ςΐΙΠί, Γπί Ι-! ί·μ.πι1 Μ [ .·! ;ι ΙΙΊΙΙ βΐ) ι) ιμΓΪί ν Αΐφ18 '] ιΐιΐ.ί

Γ85ΐΐΓς3ηΙ, 851 ϋεί ροΐεηΐίχ Μ'!ΙΓ:ΙΙκ ΐεΓΓβπι ιΐί

έπΐ βασιλέως, ο8τω χαΐ τότε εοται, αγγέλων προς τ);, άνάστχσιν υπηρετουμένων. Λέγει γαρ, άναστωσιν νεχροί · χαΐ γίνεται το έ"ργον, ου των αγγέλων τγχ, τοϋτο ίσ·/υο'ντων, άλλα του ρήματος αυτόν· ώβανϊΐ

Ο βασιλέως χελεΰσαντος και είπόντος, ΙςέλΟοιεν οί βυγχεχλεισμένοι, χαι οί ΰπηρέται εςάγοιεν, ούχέτιλοιζί» από της οιχείας Ισχύος , άλλ' άπ6 της φωνής εχείνη; τοϋτο ποιοϋσι. Τοϋτο χαι άλλαχοϋ δ Χριστός λτ»Εΐ· Άποστελεϊ τους αγγέλους αύτοϋ μετά σάλττι-^νο; ιΐ£γάλης, χαι Ιπισυνά;ουσι τους έχλεχτοΰς αύτοΰ έχτίι τεσσάρων άνεμων, απ" άχρων αυτών. Και ιτανττ^ τους αγγέλους δρδς διατρέχοντας.Τον ουν άρ/άγ^άιν οίμαι τον Ιφεστώτα είναι τοις άπεσταλμενοις 5οίτπ τοϋτο, 8τι ίτοίμους ποιείτε πάντας · πάρεττι γΐρ ί

Ο κριτής. Τί εστίν, Εν τη εσχάτη σάλπιγγι; ΛΕΪΧΛσιν ενταύθα πολλας τας σάλπιγγας γινόμενα;, χα: προς τη εσχάτη χαταβαίνοντα τον χριτήν. Κα'ι οί «χροί, φησ'ιν, εν Χριστώ άναστήσονται πρώτον, έτιιτι ημείς οί ζώντες οί περιλειπόμενοι δμα συν αυτοί; ί> παγησόμεθα έννε;ρέλαις εις άπάντησιν του Κυρίου ι·.; αέρα, χα\ ούτω πάντοτε συν Κυρίω έσόιχεΟα. '^ίτ: παραχαλεϊτε αλλήλους εν τοϊς λόγοις τούτοι;. Ε'. μέλλει χαταδαίνειν, τίνος Ινεχεν άρπαγησομεθα; Τιμής ίνεχεν. Και γαρ βασιλέως είς πάλιν είσελαύντ·τοί, οί μεν Ιντιμοι προς άπάντησιν έξίασ-.ν, οί ΐί

Ε χατάδιχοι ίνδον μένουσι τον χριτήν χαι ιτατρός γλοστόργου παραγενομένου, οί μεν παίδες , χ»ΐ ίςιοι παίδες είναι, έπ' Σχήματος εξάγονται ώστε ί&ϊν ιιι χαταφιλησαι' οί δι προσχεχρουχότες τίον οίχΐτήνέιδον μένουσιν. Επί του οχήματος φερόμεθα του Πιτρός· χαι γαρ αυτός εν νεφέλαις υπέλαβεν αυτόν, Μ^ ημείς εν νεφέλαις άρπαγησόμεθα. Όρας την τιιιτ» $ση; χαι την άπάντησιν χαταδαίνοντι ποιούμεθα, χι: το πάντων μαχαριώτερον, ούτω συν αύτω Τίς λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου,

ρ ποιήσει πάσας τα αίνέσεις αυτοϋ; Οσων ήςίωσε το γένος το άνθρίόπινον; πρ:οτοι οί τ σαντες εγείρονται, χαι ούτως δμοϋ ή άποίντησις γίνεται. Άβελδπρο πάντων τετελευτηχώς δμ.οΰ +ι--. ~. ζώντων τότε απαντήσει. "Ώστε ουδέν εσται πλέον έχίί

^ Ιν τη γη ίτη, μετ' έχείνο>ν άπαντήσεται, χοιΐ *=ιιτες οί άλλοι. ΕΙ γαρ ημάς Ιχείνοι άνέμειναν ϊναστίφανωΟώμεν, χαθώς ετέροΟί φησι γράφων, Του Κυρ··-· περί ημών χρεϊττόν τι προβλεψαμένου, Γνβ ;£ζ χο)ρις ημών τελειωθώσι · πολλω μόίλλον χβΐ ήβώ Ιχείνους· μάλλον δε έχεΐνοι μεν άνεμεινατν, τα;·; δε ούχέτι· εν γαρ άτόμω ή άνάστασις γίνεται, εν ^ιπη δφθαλμοϋ. Τί) δε λέγειν, ότι συνάγονται, τοϋτο δηλοϊ, δτι άνίστανται μεν πανταχού, βυτάγονται δε 6πο των αγγέλων. Το μεν ουν άνιστηναι της του θεοϋ δυνάμεως ?ργον εστί τ^ γη Χ£Ζώντος ί,:··«ι: την πβρακαταΟηχην, και ουδείς δ κηρετούιιενος, ώσπερ τότε Ικάλεσε τον Λάζαρον, Αίζιρε, δεϋρο έξω· το δε άγαγεϊν των υπηρετών γίνΕται.'Αλλ' (ί συνάγουσι, χα\ περιτρε'χουσιν άγγελοι, πως αϊτοί ενταύθα αρπάζονται; Μετά το χαηόηνιι αρπάζονται . ;/; τα το συναχΟηναι · άμα γαρ ούίενόίίΐδο'τος τοϋτο γίνεται. "Οταν γαρ ίδωσι την γην χλονουμίνην, χόνιν άναμιγνυμενην, ίσως πάντοΟε ίγΕίρόιΧίνα τ4 σώματα, οΰδενος προς τοϋτο υπηρε·.·-··:-,·. ΐ'π. του κελεύσματος άρχοΰντος την -·,',<· πι*λΐ|ρωμι'νην πασαν χενωσαι· έννόησον γαρ όσον ίίτ'ι το«ς από του Αδάμ μέχρι της αύτοϋ παρουσίας «ήτις εχιίνους ίστάναι τότε μιτί γυναικών χαι παί««· ίταν ϊίωσι τοσούτον Ιπΐ της γης θόρυβον, τότε ίίϊοντϊΐ. Ώσπερ ο3ν «"πι της κατά σάρκα οικονομίας ώίΐν προΐωράχεισαν, ούτω και τότε.

Οτανουν ταϋτα γε'νηται, τότε και ή φωνή του ίρ/ϊγγελου έσται τοις άγγΛοις έπιτάττοντος χαΐ ζώντος, χαΐ αί σάλπιγγες , μδλλον δε δ των σαλΤΛΤΙ('η ?Χ.Χ· Ποίος άρα τρόμος έ*ςει, ποίος φόβος τοΰςέπΐ της γης αΊτομί'νΟντας; Μία γαρ αρπάζεται, «Ί αίϊ χαταλιμπιχνεται· χα\ εΤς παραλαμβάνεται, ω'ι ιΐ; ΐφίεται. Τίς έΊιται ή ψυχή εκείνων, όταν τους (ώ ιίρομένους 6ρωβιν, εαυτούς δε άφΐϊμίνους; άρα * πίσης γεέννης φοβερώτερον αυτούς ταϋτα διασαΙάιαι δυνη'σεται; Ύποθώμεθα τοίνυν ήδη τοϋτο παρϊϊναι τφ λόγω. Ει γαρ θάνατος αίφνίδιος, ή πόλεων πύροι, χαΐ άπειλαΐ οδτω ποιοϋσι τας ημετέρας ψυ/ίί · ίταν την γην άναρ'^ηγνυμενην ίδωμεν και πεπ),τ]ρι,)[ΐένην πάντο>ν εκείνων, δταν των σαλπ(γγι»ν «ούιωαεν, #ταν της φο>νης τοϊ? ίρχαγγε%υ πάσης ιώιτιγγχ λαμπροτέρας ούσης, ίταν τον ούρανον συν»>ίλχόμίνον, όταν ούτον παραγινόμενον τον απάντων Ρ»ιλϊΊ τον θιον, τίς άρα ήμϊν ίσται ή ψυ/η; <1>ρίζ»μι», παρακαλώ, χαΐ φοβηθωμεν, ως ήδη τούτων γινομοων · μη τη (χελλήσει παραμυθώμιθα εαυτούς · διι» γβρ πάντως οεη γενέσθαι , ουδέν ή μέΤ,λησις ω?ΐΑ£Ϊ. Πόσος δ τρόμος ; πόσος δ φόβος τότε; Είδετέ ποτι τους επαγόμενους * την ίπι θάνατον ; ποίαν νομίζετε αύτοϊς εΤναι την ψυ/_ήν, την μέχρι της πύλης &Μ» βαοίζουσι; πόσων θανάτων ου χείρονα; τί ουκ αν ίίΛϊτΛ κα\ πραςαι και παΟεϊν, ώστε άπαλλαγηναι της ϊ/λΰος εκείνης του νέφους; Εγώ πολλίον ηχούσα λερντων των φιλανθρωπία βασιλική μετά την άπαγωΚ.ν ίΐς τοΟπίσω χληθέντοιν, δτι ούίέ άνβροιπους έώρων TM»ς ανθρώπους , τεθορυβημένης της ψυχής καΙ ΙκπεΛηγμενης χαι έξεστηχυίας. ΕΙ τοίνυν σωματιχος Οάνιτος ούτως ήμδς φοβεϊ, όταν αιώνιος παραγεΎηται,

ΠΠΠί'Π' |Ι(·)ΙΙΙΝί(|ΙΙΙΙ, !,(·!· Ι'Νΐ ΙΐΙΙΐΙ·, (]1!

Β 5ΐΌιιΙ Ιιιηο νοοβνίΐ Ι,,ι/,ιι πιπ, ίηζαΓί, ναιί£ατα$: !ααη. 11

,'ΜΐΙιΊιι 051 ΠΙΠΠί,ΙΐΌΠΙΠΙ. Αϊ 51 ΟΟΠζΓΟ-^·

(!!·.( ιιιππιΐ ;ιη<;(.·Π, (]ΐιοιιιοι1ο ΐ])5Ϊ Ιιϊε ΓΟ-
αρίιιηΐιΐΓ ρο$1({ΐιαπι (1ο5ςεηάεπη(, ρο$(-

ι|>';ιπι ίΐΐεΠΠΐ Γ(ΐη^ιι·;;,ιΐ1 : ΙΙΜΓ πιπιι 8]Πΐυ1 ίι!

ϊοίεηΐε ηεηιϊηε. Νβιη ηιιβηάο νΐάίί'ϊηΐ (επ·3ΐη πιονεπ', ριιΙνεΓΡίη πιίϊοοπ, ει κηυο ιιηάίφΐβ εχ.εϊ(3η οοΓροΓβ, ηεπιίηβ .Μ ΙΙΜΓ ΐηββττϊβοΐο, ιοί ]ιΐ8$υ

-,ΙίΓΙΪΙΊΙ'Πΐΐ· ,1(1 ΙΠΊ',ΙΙΙΙ Π·|. ΙιΊ,ΙΙΙΙ Ι-νίΐΙ,ΊΙΙΐΊ-ΜΐΙ.ΊΙΜ '.

πιμίΐ,ι πιϊιιι ΐ|ΐι;ιπΙιιιπ 5Ϊ( ι,ιιιΐιι·.·, ,'ΐΐι ΛιΙ.ιηιιι υ$(|ΙΙΟ

Γ< 3(1 ε]ΐ!$ ;ιι|\ ΐ'ΐιΐιιιιι Ιιπιι- ίΐΐίε -Ι;ιπ· πιπί 11ΧΟπ1)ΙΙ5

εΐ ΙιΙιΐΝ : φίβηοΐο, ίηηιι,ιπι, ίη (είτα (αηΐιιιη \ κΐ.

ι ιΐιΐ Ιιιιιιιιΐΐιιιιι, Ιιιιιι ·.. ιιΊΐ! 5ίθ11( εΓξΟ ίη 83 ·|ΐ; ι

ΜΤΙΠκΙιΙΙΙΙ Γ,ΊΠΜ-ΙΙΙ Ι'ΐΐίΐ ι ί ΙΝ| Ί Π>.·, ΙII ϋ ·(' ΐιίΐιί! |,|ΜΛ I

ιΐιτ.ιηΐ, ί(3 εΐ Ιιιηε.

2. ^υ3η(1ο εΓβο Ηίεε Γβοΐα Γιιεπηΐ, ΙΗΠΟ επί βΐ νοχ βΓεΙίΒπςοϋ ρΓα:οΐρϊεηΠ5 ;ηιμι·Ιί.·. βΐ εΐ3ηΐ3ηΐΐ$,

«( !Η! Μ· , ΤεΙ ρθ(ίΐ1» < ιι Ι ι.ι ι 11 ιιι $οηί(11$. (_Ι ιΐ.ι Ι ί ·- (·| μι ι

11 .ΜΙ. Ί , ψιβίϊβ ηιε(ιι$ ίη ν ...Ν ι εο$ ιρπ νίνεηΐ ϊη ΙεΓΓ3? ΙΙηβ οηίηι Γ3ρϊ(υΓ, βΐ ιιη;ι ιΐίπιίΐΐιίι,ΐ'; βΐ ΛΛι"Λ· * πηιι^.ΊΝΜΐιπιΙιιι·. εΐ ΙΙΙΙΙΙΝ (ϋιιιίΐΐίΐιιι·. (^ιιίδεηΙβΟΠΙΐη 1°<:.ΐ7.' β 3ηΐιηιΐ5, ΙΙΠΙΙ Π1ο$ ηηιιΐηιι ίη ,ι 11 ιιιιι ΐιιΐΐί, $ε τεΓΟ 3·>·

.ΙίΙΙΠϋΙ ΜιΙιΤΙΙΐ! '.' .ΙΚΙΚ,ιι ι|!|.ι\^ μ(·||(·|ΙΙΐ;ΐ Ιΐ'Ι |ί1ιί!ίΐ!\

ροΐεπιηΐ Ιΐίεο ρεΓίερρεπο? Ροηβιηαβ εΓςο νεΛίϊ ^^ιη Ιιοε 3άε55ε. ίϊί οηίπι ιηοΓ5 ι-ερεηΐίηβ, νεί ίη υι·1)ί1>ιΐ5 ΙεΓΓ3επιοΙιΐ5, οΐ πιϊιια; ίι,ι ηοδίΓΟβ βίιϋοΐυηΐ ,ΌΐιΊιιο·. : (|Μ.ΙΙΜ!ΙΙ νίάεππιιιχ εΠτ3€ΐ3ΐη Ιειτβπι, ει ίΐΐί-, ιιπιηίΐιιι^ ι-ερίείαιη; ηιιβηάο (ιώββ 3ΐιϋίεηιηυβ, (ΐπ,ιιιι Ιιι ;ιπ·!ι.·Μΐμ(·Ιί νοοεπι <]ΐΐ3τί$ Ιυΐβ εΐβΓΐΟΓβιη, ηυ3η(1ο \ ιιΐπ ιπιπ-, εΒ,Ίυιη πηιΐι,ιΐιί, ΐ|π,·ηιΗο ί|ΐΜΐιιι 3άθ55θ οηιηίιιηι Κε^ειη Οειιπι, ΐ|ΐιί> βτίί Ε ηο!)Μ βηίιηιΐδ ΡΗοΓτεβπιυδ, τοςο, εΐ βχΐίπιείοθπιιΐδ, (,·ιπιΐ|ΐ·.·ιιιι ΙΙ.ΙΊ ι ,ΐιΐ βίπΐ. Νε (ΙίΙ.ιΐίιιικ· εΐ ιηοΓ3 ηο« Ϊρ5θ5 οοηδοΙοιηιΐΓ : η.ιιιι ευω οιηηϊηο Πεπ οροΓ

ΪΓ.ΐΙ, ΙΙΪΙΐίΙ |Ν\,|[ ιϋΙ,Ίΐίιι. Ι^ϋ.ϋΐΙΐΐΛ ΙΙΜΙΙ· <-.! |Γ(·ΠΙΙ.|·,

'ΐιιαηΐιΐδ ιηεΙυκΡ Υϊάίβΐίβ ... εο$ .|ΐιϊ ;Ι|)Ι!Μ

(ΊΙ IIΙΙΙΓ 3(1 111(11 ΙΠΙί? Ι|1|ιι ,ΊΙΙΪΙΙΙΙΙ 60$ (--Μ· |ΙΙ||.|Ι Κ

ίΐ]μκ·(Ιί(·ΐιΙι·Ν Μ',·Ι!! υ$^1ΐε ,κΐ |ΐ(Ί Ι,πιι , ιριοί ιιιι,η';

1)11$ ηοη ρε]οΓειη? ^αΐά ηοη ι·Ιίμ.·πιΐ οι .Ι-.Ί··, εΐ ρ.ι ι ί ιιΐ ,ιίι 11 Ι.ι !11 ιι ι !·ιι ι ιι ι· εβίίςίηε εΐ 11 >. Ι »·? Ι;-,,

ρ ιιιιιΙΐιι-, .υιι 11 Μ' Ι|ΙΓ. ΙΐηρεΓ3ΐΟΠ$ Ι-ΙΙΊΙΚΊΙΙ ί.ι , ρθ5ΐ-
• ρι.ιιιι ,·|1ιι|ΐ!ΐ Ιι ΙΙΚΊ,ιιιί , ΙΊ,ΙΙΙ! Ιΐνοεαίί, ςυθ(1 ΙΙΙΊ

Ιιοιηίηεβ νίάεΓΪηΐ ΐ;ίΐιιιρι,·ιιη Ιιοηιίοεβ : 3<1εο ει·α(
ΙΜΙ Ιΐίΐΐιι·; ι·( 5ΐιιρεί3εΙιι$ εΐ επιοΐυκ 3ηίιηυ$. 8ϊ ηο$

ι!;ι 1ι·π·(·1 ιικιι··. ΟΟΓρθΓ3ΐί$; ιρ.,'ίικίιι ;ιιΚ ΙΊΙΙΊ ι!

... (ΐιιοπιούο επηιιυ βίϊεοΐϋ' Ει ηιιίά ϋίεο ιΐο Λ ϋχςαϊ 3(1 ιηοΓίεω 3ΐ)άϋαιηΐιιι·? ΐιιηο βοϊ <·ΪΓ. ικΐ'

ιηεΙίοΓΟ κπρΙΟΓ» ϋίοϊ τί,ν Ιτίι ««νάτοιι ... ΤΟΜ. χι.

5Ι51ΪΙ ΙΐΙΙ·1ΐ3, ρΙϋΓεδ ϊρ5Ο5 ίςΠΟΓΟΠίβδ. 8ΐ φΐίδ 13

ιηεη Πΐοηιιη βηϊιποδ οίΓειιηίδρεχεπί, ηεπιο ε5ΐ βοΐεο 55ενιΐϋ, ηεπιο Ιβπι ΓοιΊΐ εΐ ωβ^ηο ίηίπιο, φα» ηοη ίρ53ΐη Ιι.·ιΙιι·,ιΐ 3ηίηΐ3ΐη εοη$ΐει·η3ΐ3ΐη 30 άε]εοΐβπι, εΐ πιείυ εΐ «ςπίιιάίηε άίδδοΐυΐβιη. 5ί βαΙεπι βΐΐΐϊ ηβηε πιΟΓίβιη 8ΐΐ5εΐρΐεηΐΐ1ηΐ5 φΐα? 3 βοπίΏο ηίΗϋ οϋίΓει-Ι, ίΐα βίϊϊεΐυηΙυΓ φΐϊ ε]ιιχ ηοη «ηηΐ ρηι·(ίεΐρεδ : φΐαη(1ο ηο$ ΐρϊΐ ϊη υΐ3]θΓ3 ϊηεϊάβΓίηπιχ, φίοιηοάο ηοβ η3ϋβοίπια!>? Νοη ροΐεδί, ηοη ροίεβΐ, οτεάίΐε,νοΛΐδ ... ΟεΓΐβ, ί 11.11 ιι ι; δεά ϋευβ ε«1 ςΙεπιεηί εΐ πιΪ5επεοι·5, εΐ Ιιοπιηι ηίηϋ εΓΪΐ. Ει-ςο Ηχο ίηιβίΓβ ίοη'ρΐβ 5αηΐ? Νοη, ίηφίΐΐ, δοά ϋδφίεαο! ηιίηβδίοΐιιηι ρΓοεεάεΙ, ιιΐ $3ρΐ3ηιυ$. 5ί εΓ^ο ηοη $βρΪ3ΐηυ5, Ν.·.Ι ιιι.ιΐι ε$5ε ρεΓβ3πιαδ, ηοη ίηΓει·εΙ, ϋε πιίηί, ϊυρρΙϊεϊϋΐηΡ ΕΓ^Ο ηεο Βοηοβ τεπίϋηεΓβΙιΐΐιιι·. Οειίε, ίηφίίΐ: ϋΐιιιη εηΐπι άεεεί εΐίβηι δΐιρι·3 πιεπίβ βίΒοενεΙιεηεΓιεϋδ. ... ϋΐβ φαίάεπι νβΓβ, βΐ οιηηϊηο επιηΐ; ΐ[ι;.ι· ·<'ί δΐιρρίϊεϊβ βαΐεπι βΐΐίηεηΐ, ηοη ΟΓυηΐ οηιηϊηο , δεά βιιηΐ δοΐυιη ρι-ορΙεΓ ιηϊηβδ εΐ πιοΐιιιηΡ ^υοη^οάοδ]Ίη ... ηεδεϊο. ,. 8ί άίχ,εΓΟ φ^ιοά νεπηίβ εοπιω ηοη ιηοΓίεΙιΐΓ, εΐ ίςηίδ ηοη εχδΐίηβπεΙαΓ; 5Ϊ άίχεπ> φΐοά ίίοδςεηϋεηΐ ΐη ίςηεπι κίεΓηαηι; βί 3(1οΙυχεΐΌ άΐνίΐεπι φΐϊ 33πι ρυηίΐυι-, πιΐηββ εϊ εβϊο άιεείΐδ οηιηί». ^ιιοηιοοίο εΓζο νοΒίβ ροΓδαβάεΒο? Ηκο ε«ΐ οηϊιη 53Ι3ηίθ3 εο^ίΐβΐϊο, ϊηυΐϋειη ρι-χοεηδ .^Γ,ΊΙΙ',ΙΙΙΙ , ίςηανοδφΐε τειυεηϊ εΐ άο«ΐο1ε5. ^ιIΟIηοο!ο ββπι ειϊιηεπιιΐδ? ^ι13Ε^ϋΠ1^^ιιε άιεειηυδ «·χ δοΓΐρΙατίβ, εβ

ε$5ε ιΐίϊϋ,ι^. 5εά Ιιοε φΐίάοπι ΊΙΜΠΝ άο η'δ; δεά άε ϋ$ φΐχ ενεηεπιηΐ ε( ;ιι Ι βάεηι (·'·ι \ι·ΐΜ·ι ιΐηΐ, ιιιίιιίιικ·. Αυάΐνίδΐίδ οπιηεί άε άίΐιινίο : ΙΙΙΜΙΙ ϋΐα φίοιριε ιΐιτί,ι $υη( ρΓορ(6Γ ηιϊη35? ,ι ιι ι ιι «ι εΐ ενεηεηιηΐ ε( Ι'·κ·ι .ι ΜΠΙ ι ? Ε]ιΐδΐηοοϋ ιηυΐΐα ιΐΐί φΐοφίε Λίί·ε1)3ΐιΐ, οΐ ειιιη εεη(ιιηι Ηηηοπιηι ϊρβίϊο ... 3ΐ·οα, οι ουηιρίηςει-εηΙιΐΓ Ιί^'ηα, εΐ]ιΐ5ΐιΐδ ο1;ιηΐ3ΓεΙ, ηεωο 8Γ31 φΐϊ εΓεάεΓεί: 5βά ... ηοη ει·€(1ί(1επιηΐ ηιίηι'5 φΐχ ββΐιαηΐ νεΓΐίίδ, τε1)ηδ ΐρδίδ δΐώίεπιηΐ $ιιρρ1ϊεϊιιηι. Ηοο ϊρδυιη φΐοφίε ηοΐιίδ 3εεϊ(1εΙ, δϊ ηοη ΟΓεάίάεππιυϊ. Ρι·ορΙεΓεβ ε]ϋδ φΐοφίε βάνεηΐιιπι εοιηρ3Γ3ΐ Νοε; φΐοηΐβιη δϊεαΐ ίΠί άίΐιινΐο φΐϊάβιη ηοη ιΐιιΐΐ'ΐ ιιιιΐ, ΐ(3 ι·!ΐ.·ι;π άίΐανϊο ςεηεηηχ. ΙΙΙβηε δΐιηΐ ιηϊηχ, βηηοη τενεΓβ ίβεΐβ δΐιηΐΡ Οείηάε φαΐ Ιβιη ΓΓ ... ίιιΐιιΐίι δΐιρρίίεΐυπι, ηοη ιηιιΐΐο ηιβςίδ ηυηε φΐοφίε ΙΓ.Ι«·ΪΙ·[ .' ηοη εηΐηι φΐχ ηιιηε ΜΙΜΙΙ , δΐιηΐ ΜΙιπ.ΙΓ.ι υ» φι* Ιϋηε βεΐιβηΐ. ... Ταηο β , ΐηςΓεδδΐ, ΐηφίΐΐ, 5«ηΐ ΠΙϋ ϋεί βά Π1ι,ι% Ιιοπηίπυιη; εΐ τεχ £Γ3νίδ εΓ3ΐ ΐΐΐο εοηοϋΐιίΐιΐδ: ηιιηε Βΐ^εηι ηιιΐΐυιη εβί βεοιι» νΐΐΐΐ είβεείεπδ φΐοά ηοη ζάιαίΐΙηΐιΐΓ. Γ,ι·εάίΐΪ5ηε Γιιϊβδε (Ιίΐϋνϊυηι, βη «1 νοίιΐβ νΐ

0550 ηυςβϊΡ Αίφΐΐ εΐ ιηοηΐεδ ΐη

τί πειβόμεθα; Καΐ τί λίγο» περί των άπαγαμίνων; δ^λος περιεστηχε τότε, οί πλείους ουδέ ειδότες αυτούς. Εί τις εκείνων τίις ψνχΐς περιεσχόπησεν, οΰβειι; οδτοις ώμος, ουδείς οδτω θρασΰς, ουδείς οδτω γενναίος , 8ς ου χαταπεπτωκυϊαν αυτήν ίχει . ·καρ£ΐμενην υπό του φόβου χαΐ της άΟυμίας. Ει δ! £τερ<.» αναιρουμένων τον θάνατον τοϋτον, τον ύπνου ουδέν διαφέροντα , οι μηδέν χοινωνοϋντες οδτω διατίΟεκ

Β ται· ίταν ήμεϊς αύτο\ τοις μείζοσι περιπίτττωμίν, τί; άρα ?σται χατάστασις; Ούχ εστίν, ουχ έΌτι, ττιστϊνσατε , παραστησ:χι λόγω τι) πάθος. Ναι, φηβίν · άλλΐ φιλάνΟροιπος δ Θεός, και ούοεν τούτ«>ν Ισται. Ουχοί» είχΐ) γέγραπται. Ου, φησίν, άλλ4 προς άπίΐλήν }ΐό>ο», ίνα σω^ρονωμεν. Έαν ουν μη ο^οφρονωμεν, άλλα (ΐί'νοιμεν καχοι, ούχ Ιπάξει την χόλασιν, είπε μοι; οΰχοΰν ούοΐ τοις άγαθοϊς άποδιόσει τας άμοιβάς; ΝιΊ, φησίν · εκείνο γαρ αύτω πρε'πον Ιστί χα\ ίιτιέρ την άξίαν εύεργετεϊν. "Ωστε εκείνα μεν άλη&η χοι ΤΛΙ

0 τως έ*σται · τα δε τίον κολάσεων ου πάντως, ά)Γ απειλής ίνεχεν και φόβου; Πόθεν υμάς πείσω , ούχ οϊοα. "Αν ίϊπω δτι 6 σκώληξ αυτών ου τελευτησει, χι, το πυρ ου σβεσθ^σεται, ίαν εΐπω δτι άπελεώσοντιι εις πυρ αΐώνιον, αν τον πλούσιον παραγάγω ί^δη κλαζόμενον, πάντα απειλής είναι ερεϊτε. Πόθεν ον> υμάς πείσω; Σατανικος γαρ οίτος δ λογισμός, χάριν άνόνητον χαριζόμενος, και ρΊχθύμους ποιών. Πώς ου·» αυτόν ΙξέΤ,ωμεν; "Οσα αν εϊπωμεν από των Γραφϋν, ερεϊτε δτι απειλής ένεκεν. Αλλ! τοϋτο μΐν ττερ'ι τ»»

Ο μελλόντων εχοι τις αν είπεϊν περί δε των εχβεδτ,κότων χαΐ τέλος έΊτχηχότων, ούχετι. Ηχούσατε -»»τες περ\ του κατακλυσμού· μη και εκείνα ένεκεν εϊρηται; ουχί χαΐ Ιξέβη και γε'γονε; χαί εκείνοι πολλά έ^εγον · χαΐ Ιν έχατον Ιτϊσ» τι;.; χιβωτοϋ τεκταινόμενης, χα\ τίον ξύλων υφαινομίνβτ», χαί του δικαίου βοώντος , ουδείς δ πιστεύι.>ν 3;ν. !\/Λ επειδή ουκ Ιπίστευσαν τη δι4 των βημάτων άικι).?, ΰπε'στησαν την δι4 των πραγμάτων τιμωρίαν. Τ«Λβ

Ε και ημείς πεισόμεθα,αν μη πιστεύσωμεν. Δια η: τοϋτο και την παρουσίαν αΰτοϋ ταϊς ήμεραις πιρϊβάλλει του Νώε · επειδή καθάπερ -έκείνω τω χαηχλυσμζ) ήπίστησάν τίνες, ουτο> χαί τω χαττχλυτώ της γεέννης. Μη απειλή εκείνα Ιστιν; ουχί έ'ργον ΤΕ'γονεν; Ε?τα δ κόλασιν ούτως άθρόον τότε Ιποιγαγ^ν. ου πολλω μάλλον και νυν επάξει; ου γαρ δη ελάττΐ" των τότε τ& νυν γινόμενα. Πώς ; "Οτι τότε είσηλδίι, φησ\ν, οί υίο\ του Θεοϋ προς τίις θυγατε'ρϊς τω»

ΐ θρώπων, κα\ α'ι έπιμιξίαι η"σαν το δεινον' νΰ» δε βύί;» ϊττιν είδος χαχίας δ'περ άτόλμητον. ^ρα ουν πιστεύετε <?τι γέγονεν δ κατακλυσμός, η1 ληρος υμΐν δοκεϊ; Καίτοι γε και τα όρη , ένβα ή κιβωτός ίδρύνΟη , μαρτυρεί, "τα Αρμενίας λέγω.

Πλην ίκ περιουσίας πολλής χαι έφ' Γτερον εκείνου Α σαφέστερον άξω τον λόγον. Έπεδημησέ τις υμών τη Πιλϊΐστίνη· ποτέ; λοιπόν γαρ ουκέτι λόγον, άλλα πράγματα Ιρω · καίτοι και τα πρότερα πραγμάτων σαφέστερα ^ν · όπερ γαρ αν είπη ή Γραφή, ταΰτα των δρωμένων πιστότερα. Έπεδη'μησεν ουν υμών τις ττ) Παλαιστίνη ποτέ; έγωγε όΤμαι. Τί ουν; Μαρτυρήσατε μοι ΰμεϊς οι τους τόπους Ιωρακότες προς τους ου γενομένους έχει. Άσκάλωνος γαρ άνω χαΐ Γάζης είς ?.·--·ι του Ιορδανού πόταμου το τέλος, Ιστί χώρα πολλή τις και εύφορος · μάλλον δε ην · νυν γαρ ουκ ρ έΌτιν · αυτή δη ουν ως παράδεισος ην · Είδε γαρ, φησί, Αώτ πασαν την περίχ<ορον του Ιορδανού, καΐ ην ποτιζομένη, ως παράδεισος του θεοϋ. Αυτή δη ουν ή ο&τως εύβαλής,χαΐ προς πάσας τάς ^ώρας άμιλλωμένη, ή φΟάνουσατη εύθηνία τον παράδεισον του θεοϋ, πασών των έρημων ερημότερα εστί νυν · καΐ εστηκε μεν δένδρα, χαι καρπον ;'/ = ·. · δ δε καρπός της του θεοϋ αργής Ιστιν υπόμνημα. Έστηκασι μεν γαρ δόαι, κα\ το ξύλον λέγο) και ό καρπός , λαμπραν την ^ έττιφάνειαν εχουσαι, και τω άγνώτι παρέ^ουσαι πολλας τας Ιλπίδας· ει δε ληφθεϊεν είς /εϊρας , διακλασβεΐσβι χαρπον μεν ουδένα, χόνιν δε και τέφραν πολλήν δειχνύουσιν έναποκειμένην ένδον. Τοιαύτη και ή γη πδσα· χαν λίΟον εδρης, τετεφρωμένον εΰρήσεις. Καΐ τίλέγο>λίθον χαΐ ξύλα χαι γην, έπου γε και αήρ, καΐ τα .ι-ι-.ι ;ι ;τ: -/: της συμφοράς; Καθάπερ γαρ σώματος έμπρτ,βΟέντος χαι χαταχαυβέντος, το μεν σχήμα μένει, χαΐ δ τύπος Ιν τη του πυρός όψει, χαΐ όγκος και Β ή αναλογία, ή δε δύναμις ουκέτι· ούτω δη εκεί γην εστίν ··':·.·;. άλλ' ουδέν έλουσαν γης, άλλα πάντα τέφραν · δένδρα και καρπούς, άλλ' ουδέν ενόντα δένδρων ούδί χαρπων · αέρα καΐ ύδωρ, άλλ' ουδέν αέρος ουδέ ύδατος*· χαι γαρ χαΐ ταοτα τετέφριοται. Καίτοι πώς αν αήρ έμπρησβείη ποτέ; πώς δ' αν 8δο»ρ μένον δοωρ; ξύλα μεν γαρ καΐ λίθους δυνατόν καίειν, αέρα 2ί και υδο>ρ ουδαμώς δυνατόν. 'ΙΙμΐν ου δυνατόν, τω δε αυτά ποιησαντι δυνατόν. Τοιγαροϋν ουδέν έ*τερον ρ. ?) χάμινός εστίν δ αήρ, χάμινος το υδιορ · πάντα αχαρπα, πάντα άγονα, πάντα της προλαβούσης δργης είχόνες , της μελλούσης τεκμήρια. Μη κα\ ταΰτα άτειλαΐ δημάτων; μη κα\ ταΰτα ψόφοι δημοτών; Έ;χοΙ μεν γαρ ουδέ τλ πρότερα άπιστα, άλλ' δμοίιυς τοις 6ρο>μένοις τα μη δρώμενα πιστά · τω δε άπίστω

ίΐεΐίΐ ΑΓ03, ία ΐΐΛΐ.ιηΐιιι , ιιηιΐιΐι··., ίηηιιβηι, ΑΓιηεηίχ.

δ. 5εά οχ ωυΙ»3, ο,ιια: πιίΐιϊ βυρρείίΐ, οορίβ 3ΐ1 .•ιΙΐπΊίπι Ιιοο πΐ3ηίίο$ΐίιΐ8 (Ιοάιιοαπι ΟΓΛίίοηεπι. ΡΟΓοζπηβΐϋίηε ε5ΐ οχ νοίιίβ ... ιηιιΐ]ΐι;ιιιι ίη Ι'.ιΙ,Γ.Ί!ιιι;ι ? ^πι εηίιη ηοη 3ηΊ]>1ίιι$ νοι·1>3 άίοαηι,

5θά Γ»θΐ3: ι|η;ιΐΜ<|ι|,ΊΙΙι ιΊι',ιηΐ ρΓΪΟΓ3 ΟΓ3ΠΙ Γθ1)115

ίρδίϊ ονίάοηΐίθΓ3 : ηβηι ηιΐίε άίχοπΐ δορίρΐιΐΓβ, ο» βυηΐ ίίδ, ηυ»; νίάοηΐιΐΓ, α·ει!ί1)ίΙίοΓ3. Ρει-εςπηαΙιΐϊηε όχι ορςο οχ νοοίδ <|ΐιί$ρΪ3ηι ίη Ρ.ιΐίΐ^ιίπ,·ι? εςο ι]ιιιιΙ<·ιιι ορίηοι·. ^ι1^(1 ει-ςο ? Υθ5 ο;ι»ί 11!,ι Ιοοβ ο<!8οιΙ<·νίάίδΐίχ, ίοΓίε πιίΐιί Μηϋηαηϊιιιη βρύα εοϊ ^αί ΐΐΐίε ΐ^"1" ηοη Ιικ'πιιιΐ. διιρΓβ Αϊοβίοηοπι εΐ (Ί.ι/ηιιι. υ!)ί (Ιι:Μΐιίι ,ΙυηΙ.Ίΐιι.Ν (Ιιινίαβ, εβί ιιι;ι^π;ι πεςίο οί ΓβΓίΐΙίδ; ίιηο νοι·ο εΓ3ΐ; ηυηο εηίηι ηοη ει>1: ίρδ3 ΟΓβο ΟΓ31 υΐ ρβΓβάίδιίδ; νίάίΐ εηίιη, ίηφίίΐ, Ζ,οί ιιηί- β«·ι. ι3. νβπαιη ^^^^α^ο^άαηβ^η Γεξίοη&η, βΐ βΓΛίατί- '"· ίίϋΐίΐ Ώβί ραΓαάίίΐΐ!. Ιρ53 ει-ςο ο,ηκ ει·βΐ ΙΙιιικΐ.ι, ει ευιη οηιηίΐιυϋ Γ<·Ι·Ι;Ι!Ι,ΊΙ ι-εςίοηίοϋβ,

]<·|·ΙιΙίΐ,ι((· :ι·<|ΐι;ι1>,·ιΙ Όεί ]Ι;ΙΓ;Μ]ΙΜΙΙΙΙ, 051 ηαηο

ΐ[ΐιι]ιιι.·,\ ι.ί άεδΟΓίίδ άεδεΓίίοΓ : ει δίβηΐ βτοοΓεδ, εΐ
1ι.·ι1ιι·ηΙ ΓιΊΙΙ-ΙΠΙΙΙ : Γηιείυδ ,·ιιιΙ«·ιιι βδ( ίι·;ι· ))ι·ί ιιιιηιί-
ιιΐ(·ηΙπιιι. Νΐ.ιηΙ Γΐιί.'ιι ιιι,ιΐ,ι |ΐιιιιϊι',ι ; Ιί^ιιιπιι, ίη-
<|ΐι;ιιιι, εΐ Γιιιείιΐδ; γιχ |ΙΓ,Π·|»ΙΙ,πιι Ιι;ι!«·ιιΐ δρεκίεηι
εΐ (Λΐιποι π» «υροΓΓιείεπι, ει ίςηοΓβηΐί ρι·α;1>εηΙ
Ιιυπ.ιιπ δρειη: 5Ϊ Μΐιπΐ;ι: ;ιιι(ηιι Γιιεηηΐ ίη ιιι.ιιπι.<,,
Γι·;ΐΓΐ;ι· ιιιιΐΐιιιιι (]ΐιίι1ι·ιιι ΓΓΙΚ-Ι ιιιη, -,ΓΙ]. ΙΙΗΙ 11 ιι πι ο$(εη-
(Ιιιηΐ ρυΙνεΓβω εΐ ςίηεΓεηι ίηΐιΐδ Γοροδίΐυπι. Τβΐίί
βδΐ υηίνεΓδβ ΐεΓΓί: βΐ ϊΐ ίηνεηεΓίδ Ι;ΐ|)κ!<·ιη, ίηνε-
ηίεβ ορρίεΐυιη είηεΓε. Ει ο,υίά άίοο Ιβρίάειη ει 1ί-
ςηβ ει ΙβΓΓβηι, εϋΐη οι βεΓ εΐ βηιιβ; δϊηΐ
ι·.ιΙ.·ιιΐ))ΐ;ιΐι.·ί'.' δίοαΐ εηίιη εχιΐδΐί οοΓροπίδ
ι]'ΐίιΙππ εΐ! νριΐΝ ΙΙΙ,ΜΚ·! ίη βδρεείιι ίςηίδ, ι

Ιΐΐΐΐο εΐ ρΓΟρβΙ'ΐίο, νΪΓΐΐΙβ 31110ΠΊ ΜΐίηίπΐΓ : ίΐ3 ΗΐΌ

ςποηιιε ΙΟΓΓβηι φ.ιίάεπι Ιίοεί νί(1ει·ο, βεοί ο,υβϊ ηίηίΐ Ιι.ιΐκ',ιΐ Ιοιτκ, 88(1 πιηιιί.ι Ι-ΙΙΙΓΠΊΙΙ ; βΛοΓΟδ εΐ Γπι

«ΊΙΙΝ, Μ·(! (|ΐι.ι· ιιιΐιί) |Ι,Ί!ΙΙ·;ΙΙΙΙ .ιι Ικιι πιιι ι·| ΓΓΜΙ·(ΙΙΙΙΙΙΙ; ;κτΐΊΐι εΐ ;κ|ΐι.·πη, Μ·Ι| ςιιχ ηίηίΐ Ιι,ιΐκ-.ιιιΐ 3επ'δ ηοε .η]ΐι.ι·; ΙΙ,ΊΙΙΙ εα ... $ϋηΙ ορρίεΐα α'ηεΓΟ. Αίφαί ο,ιιοωοάο βεΓ ροΙυεΓίΙ ;ι1ίΐ|ΐι.·ηιι|<ι οοπιΒηΓΐ, εΐ βςαβ Φ^ιοηιοίΐο ιιι.-ιηι·»·. ^φ^3? ηβπι υΓί ο^ιιίάεηι ροϊΝΙΙΙΙ! 1ίςη3 εΐ Ι,ιρίάεδ; ,ιπ· ;ιιιί«·ιιι 01 ,κ|ΐι,ι ιιιι 111ΙΙΚ· ροδδυηΐ. Νο1)ίβ «|πϊι|ι·πι ηοη ροδβυηΐ; ει ,πιΚΊΗ φαί ίρ83 Γεείΐ, ροδ^υηΐ. ιΝίΙιίΐ εβί εΓ^ο ,ιΐιικί 30Γ ι|ΐι.Ίΐιι ΓΟΙΊΙ,Ί\, Ιιιπι.ιχ 30,Π3 : ιιιιιιιί,Ί ίηίΓυςίΓεΓ;Ι, οιιιιιί.-ι ηοη ^ΐ'ΐιιΐ.ιΐί.ι, οπιηΪ3 ίτχ ρηδίίηχ ιιιι.ι

» ι Ι!.τ· . τ» Α/!^£ν·*{ Μ·/ω, ιιιι Ι;ι·.,ι αριιιΐ διινίΐ., · [ΑοΙϋίΐιΐΓ ϊη πιηΓ^. δβνίΐ. Μργιιαηι ίχβντα, ϊπΟοΙΙ).

.ιΙ)5υηΙ ϊιι Οοΐΐ).] ίν^,γκαν ^ί/ίοντ». ... β8ΐ ΐηΐΡΓροΙβίϊο.]

{•ίηεί, ίιιΐιιΐΐε ίηάίοϊα. Αη ήχο φΐοφίε ϊΐιηΐ ιηϊ- και ταΰτα Ικανό πίστιν παρασ/ιίν. ΕΙ τι; ατιπϋ τϊ, ηχ ? 3η «οηυβ Ιβηΐιιιη νβΓΟοπιιη ? Νβω ηιίηϊ φΐϊ- γεέννη, το Σόδομα λογιζε'σΟω, τα Γόμο^ρα ένναίτω, άεπι ηεφιε ρποΓβ δΐιηΐ ϊηοΓβάϋιϋΐβ, ίεά βϊιηιΙίΐεΓ Γ την τιμωρίαν την γ«γενημε'νην, χαι έτι \ά.**κχ>. 3ΐφΐε φΐχ νΐ(1οηΙιΐΓ φΐχ ηοηνϊάεηΙυΓ δΐιηΐ ΟΓειΙϊ- Τοϋτο του διαιωνίζιιν την χόλασιν τεχμήριον. ΦορΙ'ΐΐί.ι; ίιιίίιΐι Ιί .ΜΙι.ΊΙΙ ήχο ν;!ι,·ιιι 53115 Μϋΐΐ 3(1 Γβ- τιχαταΰτα · εκείνα δε ου φορτικά, δταν λίγτις,δτι ΓΚΊΙ.Ι,ΙΠΙ II. !.·ιιι. δΐ φήί ηοη ι·ι··.·ίΙ ί ι ^εΐιεηηβηι, οο- ούχ εστί γε'εννα, άλλ' απλώς ήπείλησεν δ θεός; 5τ« βίΐεΐ δοάοιηη, νεηϊαΐ ει ίη ιηοηίειη (1οιηοπ·1ΐ3, ^5 έκλυσης τας χείρας του λάου; Σΰ με τιϋτϊ άναγχάΜΐ|ΐ|ιΙί(Ίΐπιι φΐο<1 ίιιϊΐ οΐ βάίαιο πιβηρί. Ηοο «Ι Α ζεις λε'γειν δ διαπιστών. Ει τοις δήμασιν ίπίστ$υ«< ιι·.ΊΙΓΙΝΙΙΙ ΐ|ΐιικΙ Χΐει·ηιΐ5 Μ! Ι·Ι·ΙΚΊ.·Ι|Π>. (Ίι ,ι\ ι.ι ΜΙΠ! του Χρίστου, ούχ ήνογχαζόμην την από των πρημίΙιχο: ίΐΐ,-ι .ΊΐιΐΐΊΐι ηοη ίυηΐ ςΓ&?Ϊ3,φΐιιη(1οάίο°3 ηοη

Γν,Γ μί·||ΙΊΙ1Ι.Ί III, $ε(1 1 !ι·)1 !ΙΙ ΜΐΙΐΙΙΜΙΙΙΙΙιΙιι 6556 Ιιιϊΐι,ι

Ιιιιιι ? φΐ3ηάο ηΐ3ηιι$ ροριιΐϊ Γεΐ3Χ35 αο άί&$ο1νί$?
Ίιι πιΐ' ήχο οοςί$ (ΙΐοεΓε φΐϊ ηοη > ι ι·.Ιι ν δί νει·1)]'$
< ΙΙι ι !Ν| ι ΙΊΊ-Ι 1 ίι 11 ·<·.Γ^, ηοη ηεεε5$ε 1ΐ3ΐ>υί&ϋεηι εχ Γβ-
1)ΐι$ Ιίιίπιι ί'.ιπΊι :φιοηίβηι 3αΙεηι ιΙΙ.ι ΓεΓυςίκΐΐ,

ΐΙ!κ |.·||ΙΙ |ΗΊΜΙ,1(Ι(-!:ι·| ^. Οΐΐΐά .Ί:|]|| !],|

1)85 ({ΙΚΜ! ίΐίοαί άο δο<1οηιί&? Υί$ε(Ϊ3ΐη «ΟΪΓΟ οβιι

τ«ον πίστιν παραγαγεΐν · επειδή δε εχεϊνα
χαι έχων χα\ αχών πεισθησΐ) λοιπόν. Τί γαρ Γ/«(
περί των Σο5άμων είπεΐν; βοΰλει χαι την αίτίιν |ΐι-
θεϊν, δι' ην τότε ταύτα εγενετο; °Εν ην άμάρτΓ,ιιί
χαλεπον μίν χα\ έπάρατον, πλην αλλ' Ι» · ΙΕΪΙΪΙ» έζι-
μαίνοντο οί τότε, χα\ διίί τοΰτο ταυτην είοοιν ηι
οίχην. Νυν οέ μυρία και ίσα, και ^αλεττώτε
ται τούτων άααρτηματα. Κίτα ί 6πέρ ίνος

χαπι ρρορΙεΓ ηιΐΒΠΐ Ιικε Ιιιηο ΓβοΐΛ $υη( ? ΙΙηυιη Β ματος τοσαώτην Ιχ^εων όργήν, χαι μήτε τον

|><.ν<·;ιΙιΙΙΙΙ, βΓ3Υβ ι|ΜΙ'ίιΊΐι β( β\5€ΟΓ3Πΐ1ΐΐηΐ,5ε(1

Ι.ΙΙΙΚΊΙ ΙΠ1ΙΙΙΙ1 : ρυεί'οπιιη ίηκαηο Γηρίί ο.ιιιΐ 3Ι110Γ6,
ϋ (|ΐιϊ Ιυηο οι·3ηΐ; εΐ ρΓορίοιτβ Ιιβ.ι ιίειίεηιηΐ ροε-
ιι.ι>. Ναηε 3ΐι(πη ίηιιιιιπίΊ.ιΐιίΐί,ι ε( Ι'.ΊΙΊ'.Ί, ε( Ιιί.ι
^η^^ο^^ βάιηϊΐΙιιηΙιΐΓ ρεεοβίβ. Ιίβηε ηιιί ρΐΌ υηο
|)«εο8ΐο (βηΐβιη οίΤιιηάοΐΜΐ ΐΓαπι, εΐ ηε^ιιε
\|ιι·.ιΙι·ιιιιί ΓΟίρεϊϊΐ, ηε^ιιε ^οΐ ιηι'ΐιΐ.ιιπ , <]ΐιί
ιιειη ε]ιιβ Ιι,ιΐιιιιΐ 5«·νί5, χιιαβ Π1Ϊ35

[.π ΙΠΙΜ;. οαιη Ιοί ίϊπΐ ρεοο3ΐβ, ρβΓοεΙ?
Ηχο |ιΐ.ιικ- ΜΙΙΙΙ ιϊΊϊι ιιΐ,ι, ηυςχ ε(εΓΓοι· εΐ άεοορίίο

την ίχετηρίαν ουσωπηΟεις, μήτε τον ενοιχον Λώτ,τΐι»
υπέρ ττ,ς εις τους δούλους αυτοΰ τιμής τας Ουγβτίρκ
εις Οβριν προεμενον τας εαυτού , τοσούτων ίντων τδ*
άμαρτημάτοιν, φείσεται; Γε'λως όντιο; ταΰταχιιλή-
ρος και πλάνη και διαβολική απάτη. Βούλει χϊΐ ?ΤΕ-
ρον Ιπαγάγ»·); Τον Φαραώ πάντως άχούεις τον ΑΊγι/-
πτίοιν βασιλέα · ούχοϋν οίδας και την δίχην ην είωκε,
καΐ πίος αύτοϊς ίίρμασι καΐ Γπποις μετ« του
πε'δου παντός εις το ΙρυΟραΐον κατεποντίσΟη
Βούλει και έτερα μαΟεϊν; έχεϊνος μεν γαρ Ισως ί<

. \ ί.·. 31Ϊ3Π1 ηιιοηιιε ... ? Ρ1ΐ3- Ο ην, μάλλον δε ουκ ίσιος, άλλ' όντως ασεβής ην.

Γβοηειη 3ΐΐ(1ί» τεςεω /Ε£ν·ρΐίοι·αηι: ηοϊΐϊ βι·[;ο εΐ φΐ3$ άεάιΐ ραηβδ : φΐοηιοάο οιιιη ουΓΓΐ1)ΐΐ5 εΐ βφπ'$ ει ΐοΐο έχειοϊΐιι άεηιεπβιιβ ίιιϊΐ ϊη Ι;.ι!·.ι.· πιβπ. ΥΪ5 <·!ι';ιπι 3ΐΐ3 (1ί5οεΓθ? ίΐΐε φΐίιίεηα *ΓυΓΐ355ε οπαΐ ϊηιΙΙΪΙΙΝ, ϊιιιο ηοη ΓοΓΐ355ε, δει] τονεΓβ επιΐ ίιπρίυβ. Υΐ$ (•ΐί.-ιπι εχ ϋδ φΐΐ ϋεο ΟΓεάεΙιβηΙ, εΐ Όευπι φΐκίειη ... ηοη εΓ3[ βιιίεηι τεοΐα εοι·υπι νϊ(χ ϊηβΐΐΐιιΐϊο,νίιίερο ραηϊΐοβΡ 3ΐκ3ϊ Ραιιΐιιιη άϊεεηΐεηι: ι. Οοι·. ίο. Νι-ηυβ (θΓηί€βιηαΓ, ίϊαιΐ ηαίάατη βοηιη ιαηί

8.—ίο.

και εχ των πιστεύονταν χαι προσε^όντων τω βϊ«, Βίου δε ούχ 3ντο>ν όρΟοϋ , τιμωρούμενους ίδεΐν; «οιαισον του Παύλου λέγοντος · Μηδί πορνεύωμεν, χιδώ; τίνες αυτών έξεπόρνευσαν, χαΐ επεσιν |ν αιϊ ήωρ» ειχοσιτρεϊς /ιλιάδες· μηδέ γογγύζωμεν, χιΟ<ός Τ"ϋ αυτών έγόγγυσαν, κα\ άπώλοντο υπί) του δλοίρε«TMί· μηδέ ε"κπειράζ(ομεν τον Χριστον, καθώς τίνες αν»» έπείρασαν, και ΰπο των όφεων άπώλοντο. ΕΙ ίί TMρνεία τοσούτον ϊτ/υσεν, ει δε γογγυσρ.ος, τί

{οΓηίοαΙί, βΐ ύι-ϋίιίβηιηΐ ιιηο άίβ νίξίηΐί ίηα Ο σεται τα ημετέρα; Κι δε μη απαιτεί νυν δίχτ,», (

ιηίΐΐίιΐ: ηβηπβ τηυ.Γτη.α.Γβηιη$ ιϊειιί ηνίάαηι βο-
ηιη τηαηηιίΓαηιηΙ, βΐ ρβΓίετιιηΙ αύ εχΐβττηί-
ηηΙΟΓβ: ΙΙΙΊ/ΙΙ,· Ιβηΐβΐηαι Οιταίαιη, ίίοΐίί ηιιί-
<1αιη εοηίΐη Ιβηίαηιηΐ, εΐ ρβηβηιηΐ α ιβτρεηΐί-
Ιιιιι. δί βυΐεηι ι.ιηΐιιιη ροίηιΐ 5εθΓΐ3(ΐο, δΐ ΠΙΙΙΓΟΙΙΙ-

Γ3(ίθ, ι)ΐΐίιΙ ΠΟ51Γ3 ΠΟΠ ι-ΙϋπΐΊίΙ '.' δί 3»ΐ6ΠΙ !ΐ(ϋι

ιιιιιιι: ΜΙΙΙΙΪΙ ρα?η35, ι;ι· ηιίι·επ$: ΠΙΠΙ ιΐΐι φΐί^εηι

Οαυμάσης· εκείνοι μεν γαρ ουκ ^δεσον την γάννιν
διό ταϊς παρά πόδας Ιχολάζοντο τιμωρίαις · συ &&*
αν άμάρττ,ς, καν μηδεμίαν δίκην δώς, αποτίσεις βει-
Είτβ τους μεν νηπιωδεστε'ρουί, χοΐ ου
πταίοντας τοσαΰτα εχόλαζεν, ημών δε φείσεται; Ι
αν ίχοιλόγον. Καν γαρ τα αύτλ &μάρτωμεν ι
μείζονος Ισμεν κολάσεο>ς άξιοι. Διατί; "Οτι πλεω»«

ηυη ΠΟΓΒΠΙ ςεΐιεηηβηι; ϊιίεο ε νεδίϊβίο 3ίβοϊε1)3η- άπελαύσαμεν χάριτος. Όταν δε χαϊ πλείονα χ»1 ,""·
ΙϋΓ ίϋρρίϊοϊο: ... ζονα ίκείνων πταίο>μεν, τίνα ούχ δποστησόμεδ» οι-
)ΐιι!ΐ3$ άεβ ροεηβϋ, ίΐΐίο Ιιιεβ οηιηίβ. Ιΐ3Πε Ϊ11θ5 ςιιϊ- Ε κην; Εκείνοι ( καΐ μη με τις νομ,ιζε'τω θα
ιΐεηι ηιιί ετβηΐ ραεπϋοΓεχ, εΐ Ιβιπ πιυΐΐβ ρεοεβία αυτούς, \ συγγινώσχοντα αυτοϊς λε'γειν, μη
ηοη ... 13Π1 ςΓβνϊίοι· ριιηίίΐ, ηο!)Ϊ5 βα- δταν γαρ δ θεός κολάζη, δ την εναντίον
Ιεω ρβΓΟβΙ? Νοη 051 Γβΐϊοηί οοη5θη(3ηειιπι. Νβπι ίρον, από διαβολικής διανοίας τοΰτο ποιεί · ου

« PreviousContinue »