Page images
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

micæ. cum illic rursus venissentl et eum orantem invenissenh ne tunc quidem potuerunt id ferre moderate z sed cum ei plagas priores. aut etiam multo majores iniposuissettt. et cum similibus vinculis alligasscnt et traxissenh procul a vicn projecerunt. in his ergo se tres annos deinceps fortiter gessit Abramius. non fractus. non cedens. nec ulli male imprecansz sed odio charitatem adjungens. irae tnausuetuilineml maledictis bcnedictiones. admonens. cousaleus. adliortans. senes. adolescentcs. omnem. ut semel dicam. tetateml ut patrcs. ut lilios. ut fratres. nihilque omnino ostendcns. quod sit pusilli et abjecti animi z sed reipsa impleus. quæ

a sunt divini navidis. et inter necessitates et atili

cliones meditans praecepta nomini lh Propter liæc iu ipsum lloruit ejus sanctiticatim nam cum rcpente convenissent illi. qui nuper erant impii et iuo fideles tcst autem ltoc bei omniuo. qui docet hominem scientiam. et illius gratiæ in Abramiutnil omnesque qui illum vicum babitabanh congregati essent. et. ut est consentaneum in cætu tnnltitudiuis. sermones omni ex parte baberentun res Abramii in medium adducebatun et onmium animi implebantur admiratione. itaque eum præ stupore in niaguam adtlucti essent dubitationem s videtist dicebant inter se invicem. qualia a nobis iacta sunt adversus Abramium s ille autem quam benigne et clementer in nos se gerit. quamque fortiter ac generose tulit mala. quae sunt ei illatai omnino nisi osset vere lit-us aliquis aeternas et immortalis. qui potest pro laborum meritis reddere remuuerationesl non oslendisset tantam pro ipso tolerantiaun Porro autem deorum nostrorum imagines videtis quam facile et citra ullum lalmrem evertit. neque ullus ex iis diis potuit a se propulsare injuriam i

le llæc illi quidem inter se dicebant. beus autem verbis linem imposuit convenientetm lienim protinus incitati animis. dixerunt t Adeste omnem ad hujus boni viri genua procidamus. consentientes bem qui ab ipso praedicatum quæ simul atque dixissenti concurrunt protinus ad templum. tanquam una lingua et anima clamantes z cloria tibi neo

n cceli. qui misisti servum tuum Abramiunn ut nos

a simulacrorum liberaret caligine. quod quidem cum ille beatus vidisset præter omnem spetn. ineditliili in corde repletus lactitia. repente tempus quoque arripit. et t o patres in bominm et filii. et fratres. inquil. adeste. et neo simul reddamus gloriam. qui tam ailmirubiliter et arcane illuminavit .vestros animæ oculus ret accipite signaculum spiritus. Accedite ad ipsum. et illuminamini z et vestri vultus pudore nequaquam atiicientur lh iiis verbis conjungit etiam doctrinam veritatis. lit cum. quomodo credere oporteat. verbis esset persccutus. eos in filiorum adoptionem asciscit per baptismttnn cum

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

tuo colligasti vinculo s conserva hunc parvum tuum gregem invictum ab insidiis dæmonutm eos tanquam armis muni tua protectionm et cum acciuge forti tua potentia z te autem propitinm ego quoque miser inveniam. quandojudicium poncs in spem. et misericordiam tuam in trutinis. Ad peccati rationem nihil mibi imputetur a tua benignitate bic meus rccessus. fu enim es orcultorum coguitor. et cordium examinaton et tu e longinquo cogunvisti cogitationes meas. quod propter te et tui amorem suscepl banc percgrinationem z et ecce me subduco ab iis omnibus. quæ ad victum pertinent. ne si ad aliquid hornm. tanquam ad scopulmn impegero. in medio mari rurarum umudauarnm subeam naufragium. Atque sic quidem finem acceperunt ejus precesr et cum bominico signo vicum muniisset. et eum beo commendasseh se clauculum proripit ad secessum.

xm Mane ergo cum de more venissent vit-ani ad templum bominicuml ut benedictionem Pastoris assequerenturl cumque eum ibi nou iuvenissent. illos invasit confusio. mcerorque et animi zegritudm lium igitur diligenter quærultt. non parvam terræ partem obeuntes. Sed reversi vacuis mauibus. cum calidis lacrymis accedunt ad episcopuun et apud cum deflentl se esse privatus suo pastore. llle autem sauciatus paribus telis ægritudinizg eum quoque quærit similitcr. Postquam vero et ipse cognovit se ca facere. quæ erant iuutiiia ftnto enim propter quictis ac silentii cupiditatem latebat AbramiusL

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tunc. sui cleri accepta parte aliqua. cmu venisset/vite daedale tmoutthl foi fic naaxima ullos b

ad vicuull pritnum quidem illorum animos satis consulaturl qui ægre ferebant pastoris absentianL bciude cum eos elegisset. qui erant virtute insigniarcs z etalios quidem presbyteros. alios autem diaconos constituisscy et alios cooptasset in alios sacros gradus z et iis veluti quamdam tradidisset regulatm et formam glorificationial quæ lit in licclesim et eis precatus esset vitam pacatam et a molestia liberam. recediL quæ quidem nec divinum quidem latuerunt AbramiunL Sed ipse quoqun cum in eo. in quo latcbat. loco hæc per Spiritum cognovisseh ab illius vici curis animum libcraviL Sam etsi trahebatur

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

vinctus vinculis insolubilibus. cum ergo. quod ad hæc attinebah quieto esset animo. et oeoy ut par erat. egissetgratias. rursus revertitur ad vetus illud ltabitaculum. meum ei contiguam ædilieasset dotnuuculatm et obstrnxisset aditurm priori se tradit solitudini. ottænam autem sunt deindcconsecntm et quosnam ei tendit laqueos qui rebus ejusmodi invitlctiuitttictts. non est przrtermittendurm erat quidem ttox media. cum cousnetas preces funderet Abramius z præscs autem tenebrarttnt. suscepta persona luminis. et eam ipsam lucem esse sitnnlans. ad eum emittit vocem. tanquam ex magna multitudine dicentem z beatus cs. senex Abramil vere es bcatusg et nemo in rebus divinis fuit tam perfectus. sicut tu. llle autem cum rem minime ignorarel. sed eum illum esse cognosceretl qui decepit primum hominetu. ei suggerendo. quod futurus ess-t neo similis. et sciret hanc lucem che veluti quamdam escaut vantc gloriæ z cotnpesrere . dixit z te increpat christus beus. o maligue. a me cito recedc z abs sit enitm ut me aliquid aliud esse putem nisi tcrrant et cittcrem. llæc dixiL et in fumum statim fuit dissoluta phantasia lnmiuis. ct manifestus fuit actus simulatus et scena abjecit pcrsonam. Sic ergo pttdnre allectus. eum contraria ratione sggreditnrz sicut illic per adulationerm ita hic per timorem cum cnnans supplantare.

xokaxrlag obruta ivraioa ari biouf dmoxslioat

xv. non multumenirn interccssit temporis. et rursus ab eo noctu cernitur manu tenens securim zet videbatur quidem mediam tecti trabem dissecare. graviter autent concutcre et movere domunculatn. et multitudinem in Abramium quasi magno quodam studio convocare. et ad summam cum graviter pcrturbare. llle autettt bic quoque rursus ident eral. hostem minimeignoransvisione itaque nihil territusz t omnes gentes tne circumdedcrunh t sensim apud se dicebat. t et in nomine nomini ultus sum eos ll. t raliltus adversus inimicum carminibus Abrumius. talibus armis est llstls. quid ille ergo l ln euntrurstts bellum gerit pestem ut qui/vehementi igne videretur cotnburere stoream. llle autem nihil ardecttts ea visione. interrito vultu eum iuvasit. dicensz r Super aspidem et basilicum ingredieris. et concnlcabis leonem et draconi-m lll. l beinde venit tempus comedendi zel ille quidem solam sibi aquam apponit zmalignus autem mutatus in adolescentetm manu tangit poculuml ilhnl ronaus evertere. bivinus autem Abramius nihil perterrilus. constanti vultu aquam accepit. vide autem mihi maligui impudentiam. Sæpe repulsus. ne sic quidem recedebat. sed mrsus in unum ex iis. qui sancto ministrabant. veste et forma seipsum utulans. eum sanctus tunc cotncderel. lucernam ei apponebaL beinde etiam videbatur talia canere z t beati itnntaculati in vino ea - MliSSlS munus lii cs vlirA S. ASliAMlL se aula xat opera-nh natvra-tran mmlilumo - nan yap A vero erat plane infansg et ambobus parentibus

lll beatus erat plane surdus. ut qui aures ad hæc obv struereu donec sumpsit illud modicum cibi. Posl hanc autem parvam corporis curationem. crucis signo mnnitus z Si beatos. inquit. nosti eos. qui diligunt bominunt. cur non cessas assidue eis exhibere molestiami llle autem respondensl vel invitus suam confitetur malitiam. et dicit z quoniam eos bonum exercere video. nec possum pati id videre. ilæc cum dixisset. statim abiit.

va nondum autem quinque dies intercesserantl cum denuo eum aggredilur hic sævus hostis cnm maligna. quae erat circa ipsum. caterva. et consuelis suismachinis et intportunitate. videbantur autem funibus domunculam omni ex parte comprohcndissc. et totis manibus ea m trahere et se invicem adhortarL ut iieri solet in multitudine z videte. tlicentes. nt eum de propinquo projicianms præcipitio. llle autem lo interritum animum. o generosum spiritumi ne sic quidem pertimuitimportunum inventum t sed dicebat z l circumdederunt me. sicut apes favum z et exarserunt sicut ignis in spinis z et in nomine nomini ultus sum eos ut a liæc ille quidem apud se dicebat. llli autem cum magno fugnti sunt timorc. tanquam egregii alicujus imperatoris. ne minas quidem solus sustinentcs. Alque sic quidem sacrosanctus Ahramiug qui ad spiritalis philosophiae tantam uscenderat altitudinctm

xvn. Porro autem in iis. quæ alc illo narrantng hæc quoque addere oportetl quam quod attinet ad admirationem nulli ccduutex prioribns. quod scilicet non solum lætum ratlium semper e vultu exuittcret. etsi non esset robusto corpore. imo a magna abstinentia videretur consumptns. et liquefactus z sed etiam. quod tempore nllimze migratiunis et resolutionis is rubor. quem habuit in juventute. suam non ignoraret natur-nnn cum adhuc vigerch et lloridus in genis insideret z et quod est his longe pulu chriusn panni. quibus erat intlutus. toto illo tempore. quo se exercnit lin exercitatione autem vixit

- Abramius quinquaginta annosi non cesserunt pro-

lixitati tetnporis. nec ellluxerunt. sed perpetuo lloritli ac recentes tegebant sancti corpus. wunc au

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum viscerum. et bonæ alfectionis est maxime insigne. ld autem principio quidem tristitia et dolore alliciet auditoresz postremo autem multa voluptate. ctanimi tranquillitate animas intplebit z et persuatlehit ne desperem homines. etiamsi ad summam dctlucti fuerint improbitatcm. lla autem habet z

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

orba z.ntater enim jam attte erat mortua. lllam ergo accipientes . qui ad ipsam attinebanL jam scptimuut annum agentem ducunt ad patruum. nempe ad divinum Abramimm qui et fratris jacturam consolans. et misertus puellæ tenet-æ ætatis et oro bitatis. supinis eam accipit manibus cetei attribuit domnuculatm quæ erat extra cellam z eamque de cætero prospiciebat ex fvnestrzn et eam sacras docebat litteras. optimamque viam ei indicabat. necnon conlirmabat ct eleilabat ad certamina spiritualia z ac in summa. puellæ erat veluti quædam aqnila. quae pullum alis sustinet. allevatquc. et portat. et cum eo scindit acrem. sicque eum docebat volare ad virtutis altitudinem illa autem. etsi esset ætate tenera et itnmatura. ad hæc tamen incrementum accipiebat. et major-eum quam licebat pro ælate. ostendebat virlutetn. Propter quæ toto corde et visceribus exsultabat Abramins. non sccus. atque pater propter suam liliam z et rogabat. ut sine oliensione posset cursum perlicere exercitationis. Læta batur autem omnino icn lælabantur omnesj. quod inea ætate tantum valeret in rebus spiritualibus. et in eis esset adeo studioSa et diligens.

le cum ea autem esset ejusmodil et in tanta haberetur admiratione. ubi proccssit ætate. etjam pervenit ad annum vicesimumj vir quidam habitu quident ntonachus. mente autem perditus et sceleratus. lege amicitiæ aeeedeus ad beatum. cum eam aspexisset oculis impudicis. turpern quoque ei injecit amorem cum eo congrediendL l-lrat autem hoc omnino ars et netus malignh ut tantam virtutem elliceret ludibrium obscenæ libidinis. et sacrosanctam Abramii animam superaret per maximam animi ægritudinem et calamitatan Ab impudico ergo amore coacta virgo. seipsum educit extra domuneulaml et cum scelerato illo et exsecranda congressa. acri expleta cupiditate. protinus fuitanimo saucia z et propter ea quæ admiseran vehementer campum-tiu scipsam dellebah valde miserabiliter clamans t llei mihi miscræ. hei mihil quæ hei templum violavi. quæ poilttizillam regium imagiueun quæ inquinavi ligmentnmcjus mannum.llci mihi miserael hei omnium infelicissimæ feminarunnquod violavi pactum eum neo conv-entium quod omne præteritum tempus exercitationis brevissima veudidi voluptate. llei tttihi quod omnia . quæ a tne antea fuerant ædilicata. inania evaserunt et irrita. ouibus oculis ego cælum inlueborl cumeos habeant cæcutientes impudicis aspectibusi ottanam lingua neum preeaborl vel quaenam labra movebo ad supplicationentl eum ea leratn inquinata ltbidtnosls et verbis et osculisi cum quanam autem fiducia accedam ad lene-suaml lenestrztnn inquaml illam. pcr quam meo gutturi allluebant dulcia eluquiai nunc modo autem patruutn alloqnan quæ transgresse sunt illius ntandata. quae non servavi ei facta proc missa. quæ sunt improba. scelerata ct exsecrandæ

« PreviousContinue »