Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Catenis ge- Quanti, ô Deus, iacent captiui vario fcelere conta- oculosmeos tua manu coniecifles. Quidquid hoc mali minis ligan- minjtijquos vidorum confuetndo inolita,focietas pra- fuit, à tefuit.Tuhoc fccifti,tu vifum, qué dcderas,iurc Ks'büke-* ua, & raali atfè&us cuftodiunt, ne carceres effringant. ademifti in meam cogitadonem iuftiilîmam, Tu mea: dine pecca- Catena: geminx, Dulcedopeccati, & Horrer panitcmU. cxcitatisau&or, tu meus, & omnium hominum cafti- 4 ti,& Horro- His ligantur, ne ad veram animi libertatem euolent. gator es xquiffimus. Tibi ad inferendam mihi excitare pœniten- inteicot actanta corporisanimique pericula fxpe со- tern hirundines pro inftrumento funt famulatx. Sicut l JC' gitatio nulla de Deo, de infcris,de cxlo nulla. Heu mi- igitur mihi à te vno excitas eft immifla, ita etiam à te ieri & exci ! Luce craftinaducentur;iam hiant inferi & folo fanitas eft reftituta , & vifus redditus , illitum fel expédiant >ariimi falus agitur xterna ; j£ternitas vici- palpebris inftriimenti yieem habuit. Tucaftigafti ficut niilîma cft. Si malus eft obitus,immortalisfequiturin- nlium amantiffimus pater.Scio, Quem dtligit Dominus, f . teritus. Et quomodo tandem nil horum metuunt'Quia corripit ,& quafipattr in filio complacetfibi.Tu quoque "11' dormiunt. Monct Angelus j Eccleiîaftes vrget, con- faluafti me. .1 ibi vni vt medico longe peritmbnofoftru feientia vcllicat, homines probi erudiunr, & caucre iu- debco. Eadem manus tua, Se vulneiat & fanât, bent;Non cauent, quiadormiunt.Exemplafub oculos Afquchxc talis cogitatio totum hominemmirificc ponuntur fan&iora, ingeruntur libri, memoria mortis illuminât. Itacogitemus, ita loquamur :Hxc amarituinculcatur. Sed fruftra :Oculi funt claufi; dormiunt. do, Domine, hxc afïliftio, hace xrumna,hxc calamitas Tandem adeft excitator Deus , & graui morbo, aut & egrimonia à te vno & folo eft ; te audtore, te volente grandi pecunia: damno, aut acerbo cafu alio dormien- ac iubente hoc mihi contingit. Ita fieri melius tibi vins pigrum latus tundit, fcl infpergit, acerba redditur fum, quàm non fieri. Scio,ab omni xtemitate voluifti, vita, euanefeit voluptas; txdet viuere.Hic iam pandun- vt ego hoc,& hoc, atquc hoc quoque paterer. Patiar litur oculi, iam vigilant, iam cernitur adftare Angelus, benter, quia tu voluifti me iftud pad ; quia tibi fie plaQuod fi nec pereuffi quidem euigilent, non iam inter cet. Tu caftigas me, tu falúas me. Q^iibui fel dormientes, fed inter mortuos numerandi. Quibus fel Tobias vifu iam reftituto , aótífquc Deo gratiis : Et Teb.i j.17

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

primam cius pehfionem foluit. Quamprimum igitut paternas domui pedern intuleris, mox Domino Deo tuo gradas meínineris. Magnis & compluribus à Deo beneficiis aucti fumus. Iter ianiconfecimus, pecuniam mutuó clocatam rcferimus,vxorem cenfu & virmtibus dotatam adducimus , vna cum grandi familia , parenti collyrium reportamus. Omnia nobis с volúntate Dei proíperc fucceíTerunt. Simus grati. Optima monenti paruit integerrimè Tobias. Quod facer hiftoricus affirmzm:Cúmque,2Ít, ado*affint Deutn , ó" grattas egiffent, confederum. Itaque in rebus omnibus, Se ante omnia, déque omnibus beneficiis iugiter Deo gratia: funt agenda;, quod capite iilo explanabimus.

§. I

I.T"4Eus fub ipfa conditi Orbis principiaCreationis JL/beneficium feptimo quouis die venerationi elle voluit, fingulari , gratáque eius dici memoria. Quod Moles alTerensiCe»^/««^; Dette,inquit,íiKfiptimo opus ßtum, qitodfecerat, & rrquicmt die ßeptimo ab vnüierfo opere, q;:od patrarat. Hoc fui bboris prxmium femper exigit Dcus,gratü animum.lta Gubcrnationisdiuinxac Conieruationis beneficium menfibus fingulis reftaurari iuffit. Huic rei dies feftus Neomenias decretus. Ita beneficium libertatis poft feruitutem .digyptiam concellx , quotannis celebrando Phafe recoli prxcepit. Datae legis memoriam Pentecorte reducebat. Ob lubminiftratam annis quadraginca alimoniam с cxlo, fefti dies tabernaculorum inftituti, qui habitatx folitudinis monebaut. Primitix. decima;, ñata certis ceremoniis facrificia hoc vno fine imperata funt, vt beneficiorum memoria identidem refricaretur, ne vnquam gtatus animus & gratiarum actio deeiTet.

II. Gratiarum actio vtilis, fan&a, necelTaria. Stilts prorlus eft, nam prima gratiarum actio, quid aliud eft, nifi alterius & fecundi beneficii fuauis petitio atque impetrado. B-neficiorum mater gratitudo. Verbo veten iactatur : Ferrum ferro aeuitur ,fimile fimili delectatur jdonumdono honoratur, obfequium obfcquio paratur, beneficium beneficii memoria eiieitur. Ifta mutuis crefeunt adminiculis. Grams animus nouis identidem beneficiis ornatur.

Sanila eft gratiarum actio. Rex Ezechias,vt primùm è letali morbo reualuit, ampliffimam gratiarum actionem non verbis folùm,fcd Sc icriptis cóíignauir. Quod Ifaias vates teftatuvSíY/pr^inquit, kz.echia rem luda, cum <tnetafftt,ir conua¡uijfetde trifirmiiateßia. Nam ftatim rex optimus hoc reftitutx valetudinis beneficium publicis monumentis mandan iuffit, vt ad porteros ctiam cius memoria propagaretur. Quoties RcxD.uiid gratiffirno in Deum aftectu recentiffima vetcrum beneficiorum memoriaexclamans. §luidretnbmm Domino,inquiz,p; oomnibtts, qua retributt miht.Corfittmim Domino, q'toniam bonus,qv.nniam in etemic mißricordia eine. Quod ampliùs, Chriftus ipfe abfolutiffimum virtutis fpeeimen gratias agendo velutvoce prxiuit: indefertis locis quinqué millia virorum pifee &r pane refecturus: Accept panes,& cum gratias fg'Jpt. dßribuit difiumbentibus Lazarum à morte redueturus ad vitam : Г attrait, gratias ago ttbitquonta auiiflime. Suum corpus & fanguinem in eifeum ac potum daturus: Acepto pane grattas egit. Pari modo, Et acepto calice gratias agent dédit ей. Sánela eft gratiarum actio , quod fuo nos cxemplo Chrirtus docuit.

Sed & Nicejf tria eft gratiarum actio tarn frequenter in noua& veteri lege, noftro bono imperata. Hoc vnicum habemus,quod tantistótque Dei beneficiis rependamus, gratias ag.re. Dens infinité bonus , Sc qui bonorum noftrorum non eget, hoc tarnen pretium noftrx gratiarum actioni poluit, vt eo pretio beneficia quodammodo exxqucmus, & xqualc aliquantula pro

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »