Page images
PDF

brarii primum démentis locum grace scribendo, vel iatinus interpres eum latine reddendp erraverunt ( sed graecus textus in manufcrìpto nostro codice, sicut in editis, ita legitur: 'Ovo

jUûtXÇ/TOÇ. . . X.CLTCL THV TCÚV UíHTI^CL TlScúV ûtÇ^HV TTêgi TMV TTíVriXOÇM

0~Avu7riciSct. ìvçiçxìtcliOg<pevç ô <rv[A7rMvcraç 'HçaxA« lAowaiovftadmrttt.

• At horum verborum hic scnfus esse videtur: Onomacritus...

tempore principatus Pisistratidarumcirca joOlympiadem invei nitur. Orpheus autem, qui una cum Hercule navigavit, suit, aut potius fupplendum auç/ç«Ta<, invenitur Mufei difeipulus. Haec autem si ita intelligantur, secum pulcre stabit Auctornoster, & in iis omnibus, quae ille dixit, nulla plane erit discrepatio, sed magna prorsus consensio. Cum Hercules enim navigaret, tum Orpheus etiam ab Eusebio floruisse notatur. Quod quidem confirmari adhuc potest ex his ejusdem Eufebii in Chronici proemio verbis: Porro Liber & reliqui, quos mox inseremus , post centesimum annum Cecropis fuerunt. Linus scilicet, Zethus & Amphion, Mufeus & Orpheus, Minos, Perseus .... Hercules, cum quo Apollo scrvivit Admeto. Neque mireris, Orpheum a Clémente, quemadmodum a Tatiano, dici Mufei discipulum, contra autem ab Eusebio illius prazeeptorem. Nam ex Suida vidimus, diversas ea de re suiíie scriptorum opiniones. Par quoque fuit illorum dissensio de ejusdem Orphei poematibus, qux Clemens obfer

i.í.p,332«d« vat Onomacrito & alia quaedam singularia aliis adscribi. Testimonium autem ille profert Epigenis, qui dixerat esse (jecropis Pythagorei descenfum ad inferos & facram orationem: peplum autem & physica Brontini. De hoc autem Cecrope { jn videsis Voíïïum lib. 4. de histor. graec. pag. 509. Laertius

v""Pytha'g" autem narrât Brontinum Crotoniatem a quibusdem dici Theanus

S. 42. patrem, ab aliis vero maritum. Et postea in vita Alcmaeonis §. 83 Brontini adhuc meminit. An autem unus & idem suerit, isque rêvera a Clémente memoratus, ab iis libenter audiemus.

- P. • -; .

StroiB. 1. g. Parmenidis plura Clemens exhibet carmina, quseaTheouóîp5^.?. d°ret0 quoque repraesentata sunt tora. 4. serm. 1. pag. 476. & serm. 4. pag. $28. Priori auccm loco ab ipso vocacur: Parménides Eleates, qui socius fuit Xenophanis Colophoniij ac proinde ille est, cujus vitam Laercius libro 9. de philofophorum vitis & dogmatibus §. 21 & feq. defcribit, ac ibi phiîoíòphiam carmine ab eo expressam fuisse perhibet. Hujus autenvPhilosophi & poetae mentionem haud femel fecimus. «

Pherecrates lv awTôA*oAo/ç in transfugis femel ab Au£tore strom. 1. 7. nostro & Polluce lib 7. cap. 32. p. 361, fed longe faepiusab ?l6' a' Athenaeo lib. 3. Deipnosoph. pag. 90. & 119. lib. 9. pag. .1 . , 3^5. & 396. pluribusque aliis in comœdiis citatur. Et certe quidem. Teste enim Suida: Pherecrates Atheniensis comicus, qui cum Alexandro militavit, fabulasedidú 17; fed 18 potius dicere debuisset. Totidem quippe ab Athenaeo citatas legirous. Videsis Voísium de Poetis Graecis pag. 38. & 39*

Philemonem comicum haud femel Auctor noster compel- Strom* lat, ac nominatim in comœdia, quae ÎTrolBoÁtjuaioç infcripta erat. p^.%2t^7L Sed utrum junioris aut fenioris comici haec fuerit, ille penitus lìlet. De utroque praeter Vossium de Poet. Grasc. pag. 58. legesis Suidam, Athenaeum, Stobaeum & Pollucem, qui varias Philemonis comœdias laudaverunt, quibus omnibus adjicere liceat, quosdam illius a Clémente nostro de Zenonis doctrina repraefentari versus, fed solo comici nomine citatos. Ac hi versus Phiiemonis comici nomine, fed ordine inverfos, nec sine varia lectione exhibet Laertius, obfervatque eos a quibusdam Posidippo attribui. Lege, si velis, hune in Laertii locum Cafauboni Menagiique obfervationes. De Philemone porro lib. 2. Apparat, dissert. 2. cap. 5. $. 3. aliquid adno^

tavimus. 1

Phocylides, cujus testimonium de Angelis Clemens pro» strpn». 1. j. tulit, ab Eufebio Olymp. 6c cum Simonide Lyrico & Xe- p* ^ c* nophane physico floruisse dicitur. Nec louge. ab eo diícesiìf Suidas, qui de Phocylide hase memorat: Phocylides Milesius philofophus, aequalis Theognidis: uterque vero fuit 647. annis bello Trojano posterior, Olympiade 59. nati. Scrîpsit versus heroicos & elegiacQS , admonitiones , sive fententias, quas capita inferibunt: funt autem ex SibyUiais carminibus

S s s s 2 fub

subrepta. Plura autem ex illo Stobaeus retulit. Adisis Scaligeri in Eufebii Chronicon pag. 9$. & feq. animadversiones.

Strom. I. I. PHORONIDIS poeta, feu potíUS auctor, ô Twç <|>0()a>Vfcîbç TroitiTtiç.

p. 621. a. & aut ut posteafcriptum est, 0 Tjiv <po(w/<îet Tramnur, qui fe-cit Pho348. d. ronidem, a Clémente laudatur. A Phoroneo autem Argivorum rege quidam putant nomen huic poemati datum» eosque castigant, qui Phoronidem illius auctorem fuisse opinaAthen. 1. 9. bantur.. Nos vero non fugit, HellanicUm ab Athenaeo «v SìvDeipnóc' p. T«£&> T«ç çoçwàoç, libro secundo Phoronidis citari. 4»°« Pindari nomen & carmina nulli incognita esse possunt.

Quapropter de iis, quíe ab AuQrore nostro tranfcripta funt, haec tantum annotabimus. Primus ejus locus lib.- 1. Scrom. pag. 294. c. citatus apud Theodoretum tom. 4. ferm. 2. pag. 482. iegitur. Secundus eodem libro 2. Scrom. pag. 319. d. apud Athenœum occurrit lib. 4. Deipnof. cap. 11. pag. 912, in quem legendae Cafauboni obfervationes. Tertius lib. 4. pag. 541. d, ubi fimpliciter poeta Lyricus appellatur, rurfusapud Theodoretum ferm. 8» pag 599, quartus libro 5. pag. 597. c, ubi eodem modo compellatur apud eundém Theodoretum serm. 6. pag. .564. & apud Eufebium lib. i3. .pra;par. Evangel. cap. 13. pag. 674. Ibi vero defcripta Pindari carmina ad metri formam redafta funt, quemadmodum ea, quae retulit Auctor noster pag. feq., ubi illum Pythagoreum appcllat. Simili quoque modo idem Eufebius alia Pindari carmina, a Clémente delibata in. metri formam ibideM pag. 688 reddidit. Denique alios ejusdem Lyrici poetae versus ab AuÛore nostro defcriptos in editis illius fragmentis invenies. Str<í28 d t PLAT0 comicus aliquando a Clémente fimpliciter laudatur, 7] p. 7*18* a! aîicubi autem nominatirti « «çi-a/ç. At hanc comœdiam Laertius lib. 8- Deipnofoph. pag. 308. & lib. 9. pag. 367 atque Stobaeus lib. 7. çap. 27. pag. .354. & cap. 23. pag> 3170. & libro 10. cap. 7. pag. 464; nec non & plures alias alibi citaverunt. Nec mirum fane. Nam Suidas testatur ab illo viginti octo fuisse compositas. Eufebius demum in Chronico Olympiad. 8o>ad annum 1061, Cratinus, inquit, & Piato comœdi* arum scriptores clari habentur» v i..; • :., 1;,,,,,•; t,

» ' " 1* ... S.

.* ..:!.• P" "P r>f£i il f f.1' '' "":V . ..'!'. . ï

Serapion grace, Tùt^ttrim Iv To/ç Ì7tît<, in versibus a Cle* p^"* mente compellatur. Expendas autem velim, utrum ille sit Atheniensis poeta & medicus, Plutarchi amicus, de quo Vossius lik de Poet. Graec. pag. 73.. -^i:" ;3i:í

Simmije Rhodii carmen citât auctor noster. At videsis, Srrom. 1. quae de illo Suidas ad verbum 2<A«/»«tc, & Vossius libro de Po- p* 3°* et. Graec. pag. 59. & 60. litteris commendaverc.

SiMONiDEfi, Snquit Clemens, fertur fuisse tempore Archi- strom. i. lochi: Callinus autem non muïto antiquior. Magnetum enim, p* 5Î3* b* qui perierant, meminit fArchilochus. Utrumque autem Simonidem;& Archilochum Cum Arístoxeno Eusebius in Chron. Olymp. 29. ad annum 1354 fie coojunxk: Archilochus & Simonides & Aristoxenus insignes, habentur. De Simonide autem Glymp.i^ç. ad annum 145$: Simonides clarus habetur. -ic , Denique Olymp. 73, ad annum 1531: Pindarus & Simonides lyrici poetae, insignes habentur. Ex adsignatis porro ab eo tam longe diffitis teraporibus facile colligitur, Ulunr aut varias ibi notareyscriptorum de Simomde opiniones: aut potir us de diversis poetis, eodem illó nomine vocatis fecisse sermonem. Et vero ita plures appellàtos- Suidas Voslìusque recensent. At-Clementem de eo, cui Eusebius primum locum dédit, este intelligendum,.indeliquet, quod uterque eum cura Archilocho copulavit. Quas autem Simonidis carmina. Clemens exhibet, ea in ejus fragmentis com. 2. Poet. Graec. pag. 122. & seq. invenies. i,'' : . •

Solonis Atheniensis, haud dubie celeberrimi legislatoris, quosdam versus retulit Clemens lib. 2. Strom. pag. 280^0. libro y. pag. 587. a & 601. a. lib. 6. pag* 620. c. 621: d. & 685. d. At praeter Laertium & Plutarchum, qui illius vitarn scripsere, legesis Meursium libro de vita, legibus'&c. Solonis. .. ■ ■ . -. 0 . ■"' ,mtî?SoPHocLES sœpe siepius a Clémente, non secus atque ab Athenaco, Iulio Polluce & Stobaeò laudatur. Plures vero ejus tcagœdiae ex typographorum ofïiciaa praecerito saecultí, atque ,>)j Ssssj etiam

» ctiam tom. 2. Poet. Graecor. anno 1624. in vulgus prodierunt. Nihil ergo mirum, si hic poeta a Clémente lib. f. pag. 606. d. solo tragœdiae nornine appelletur.

F " jn- m 9

"*' * •

Theognidis Megarensis testimonrarn crebuo Clemens adBufcb. in ^D€t: crebrius veroStobasus, sed minus fréquenter Athenaeus. Chron. Anno autem 1470 Olymp. ?8 eum floruisse Eusebius testaturf, cui fuum Suidas, qui plura de illo narrât, tulit fuffragium. .1 1 Legesis Scaligeri in citacura Euíèbii locum abservationes, illius yvupcti feu sententia; graecis latinisque typés -haud somel ac tandem tom. 1. Poet. Grâce, pag. 604. & feq, excusee sunt. Strom. 1. 5. Thesphís a Clémente & ab aliis tragœdiaî, uti vidimus, pag. 570. c. inventor dicitur,. quaedam vero ejus verba refert, & PolliiX ia!p. 336.° eÌus c'tat Peocheum; aliasque comœdias Suidas memorat. sup. cap. aï... Thrasonidem comicum, Clementis nostri verba funt, alia ï*' scena: Puellula, inquit, vilis me sibi servum fècit. Testatum autem Laertius facit Iibro 7. in vita Zenonis §. 130. Thrasonidem & quidem cum haberetin potestate amatam, abstinuisse ab ea, eoquod illi odio elfe t. Haec eadem verba, Suidas ad verbum 'eç»í repraesentavit. At quamvis huius ractum dictis ilhus omnino contrarium- videatur; id tamen penitus non prohibet, quominus unius ejusdemque Thrasonidis esse potuerint. An autem rêvera fuerint, ab aliis libenter accipiemusP"®^ j 4' Timoclis comki verbaprotulrt Clemens: sed ex qua illius comœdía, tacitus omnino praecermilir. Unde igitur ea desumta sint, quis poterit divinare? Ex Suida enim difeimus, \.*&! Athen" ^uos nujusce nomlnis fuisse comicos. Sed Casaubonus ex rec. i8. stituto a fe Athenaei loco colligit, unum ex his duobus fuisse comicum, & tragicum akerum. Constat autem solum comicum ab Auctore nostro compellari. ~ :A

TiMONis Phliaíìi pkirés quoque versus in médium Clemens . noster adduxit, quorum ultimi ab Eusebio quoque exhiben» tu r, & ex illi us Sillis dicuntur esse desumti. I De hoc autem Poeta muita in schoiiis ad hune Clementis locum obíèrvata &int. At ex iísdenj praeterea Timonis Sillis Carmen alio in li

Z •'■ ?-c bro

« PreviousContinue »