Page images
PDF

AD LECTOREM.

^!um usii recejkum fit, Calendariis aliquas lucubraciortes adjicerej qitæ noh minus oblectandd, quam erudiendo Lectori serviant, visutn est, hunc lbcurn fugientibus opusculis ScriptorUhij & rerurn Huhgaricarum optime tribui pbsse, quod & paucis cdgnita (lint t t& a tnultis, quamquam hihil industriac omittanc, frustra-. qusruntur,. feu ipfa opusculoruin per se se paticitas j seu praegrahdia volumina, quibus insert* funt, exauctd pretio parabilia, in eaussa sint. Perinde auteln habebimus, five Hungarus exotitum, seu exterus domcsticum argurtientum tractaritj HungaroS Verb eos intelligimus j qui Hungarian aut pro« vinciarum huic connexarum populares fuerint: nec, utfufn ii Histbrefna j aut aliud scriptionis genus, an item stilo solute ^ aut ligato illud persecuti sine, anxie dtequiremus; curd & Scriptorum, & rerum titulo, qtufc duo præcipue fpectamus, . id modi optiscula ad domesticam rem lkterariam pertineant*

1st his autern ederidis rand sfetatis, qua quisque vixit, servabituf. Quare, si cuivis setati sentericia Authdris itidem respondent, & stilus aliquando fueric horrentior , quam A a no

nostrum hoc seculum ferat, id! quisque cordatus temporis ingenio facile tribuec. Ne ve« ro, quod fieri solet, cum libri argumenco in plures annos distracto eduntur, iterum rarescant, ica edentur, ut, fi fieri pocest, Authores fingulis annis integri, aut, si material amplitudo non patietur, minimum intra duos annos abfolvantur, sic amen, ut ex Calendars nulla jactura a quovis sccerni, ac sen« sim in unum volumen conjungi poflint. Quo fiet, ut cum tempore conatus hie noster in plures Tomulos evasurus sit, præfertira , si qui, cognita hac destinatione, hujus generis opufcula, qux nos latent, aut non sunt in promtu, velint nobiscum communicarc , quod ut faciant, oratos magnopere cupimus. Si non alius inde fructus redundabit; id certe consequemur, quod Scriptores utcunque de Iitteris meritos, eorumque lucubrationes , in. ventu perdifficiles, in unum collectas exhi« beamus.

Initium a Magistro ANDREA fiimimus, Hungarum fe, & BELÆ IV. tum STEPHANI V. Capellanuniy ac familiarem, itaque Instituto, ac dignitate Clericum, qui medio seculo XIII. floruerit, ipse in salutatione ex. sertis Tcrbis fatetur. Opusculum ex MS. Codice Bibliothecae Regis Galliarum desiimtum, & Tomo V. Scriptorum rerum Francicarum D. du CHESNE insertum est. Materiam Scriptori prsebuit victoria, quam Carolus Siciliae Rex, & Caroli Robert! Hungariat

Regis proavus, ex Manfredo, Friderici II. Cæiaris Nocho, sub Clemence Papa IV. retulit. Vidacur Scriptor hie noster cum Maria Scephani V. Hungariæ Regis filia, quam Carolo claudo desponderat, in Siciliam paulo post annum M CC LXVI. quo Manfredus bello profligatus est, pervenisse. Conjecturae rationem satis probabilem ex ipsius St«phani Regis diplomace anni M CC LXIX. depromimus: Univer/brum, itaillicRex, »otitice harum serie declaramus; quod consideratis fervitiorum meritis Nobilis domina, reliSics videlicet Comitis Tbomœ, filii Scbalancii de genere Chaak, Agnes nuncupates, qua eadem ab ineuntis at atis fiiee temporiius - laudabiliter efl consequuta eundo in Franciam - - maxime tamen pro eo> quod tandem Dominant mifimus cum Domina Maria y filia nostra cbariffima, quam videlicet filio Domini Regis Caroli, sereniffimi Principis, tradidimus in consort em-t nuncia exstitit & relatrix &c. In hoc igicur comicatu, veri enim simile est, filiam a pacre in socictace virorum tam {acri, quam profani ordinis, illo missam esse, in hoc, inquam, comitacu Andreas noster fuisse videtur, &, cum in Sicilia adhaererer, opus suum ex fide eorum, qui rebus gestis partim præeranc, partim intersueruric, conscripsisse. Hæc de Authore, cui prinuun locum damus.

A 3 Hunc

Hune sequetur Laurentii de MQNACIS, quo Magistsr Joannes Thuroczius in Chronic po (uo fe usijm fatetur, CARMEN de caede Caroli parvi, Jnterregis Hungarisc, cum deT dicatoria epistola ad Mariam Reginam Ludo vici I. filiain: force ilia etiam, qua? in ejus Chronico Venero de rebus Hungaricis passim fparfa habentur , & nostris quoque erudicis minus obvia func, excerpemus. Tercius in serie erit Septemcastrenfa, feu Transilvanus, qui sub finem Sigismundi regis vixit, de mor i ribus Turcorum, apud quos diu capcivus cenebacur. Atque sic alii alios deinceps excipient. De fingulis , quae fcicu necessaria crunc, Lectorem in principio semper monebimus: animadversion^ etiam, quas vel ipsi Authores, vel horum editor es adjecere, optima side reddemus; -non nullas, ubi opus eric, de nostra penu addituri. Hæc ima: go quxdam nostri conatus est, quem quo a,nimo populares nostri accepturi sine, eventus dabic.

[ocr errors]
[graphic][merged small]

VICTOR I Æ.

m . - . - --. *

QVAM HABVIT ECCLESIA ROMANA ANNO DOMINICÆ INCARNATION1S M CC LXVI. QVARTO Martii SVB SANCTiSSIMO PATKE

Domino CLEMENTE Papa Iv. PontifiCates SVI ANNO If. PER BRACHIVM MAGNJFJCI VIR1 DOMINI CJAROLI VICTORIO3ISSIMI REGIS SICILIÆ, DVCATVS APVLEIÆ, PRINC1PATVS CAPVÆ, ALMÆ VRBIS SENATORS , ANDEGAV1Æ, PROVINCE , ET FQRCALQyERlI COMITIS, QVI PVIT FRATER SANCTi LVDOVICI IX. FRANCORVM REGIS.

Victor mortis Vicarium in terra sibi conitituit, quem eciarn yolen* sibi conformare, secit aspectnm ejus sicut .ftlgur, vestimenta autem ejuj A 4 can.

« PreviousContinue »