Page images
PDF

b Et hie ibidem reperitur, editus Majarico Mdc- CCXXV Liber dciis qua: homo de Deo deixv apud Raphaëlem Moga. Superius indicavimus bet credere, fcriptus in Armenia in urbe Atleast

fcriptum fuiffe iv Monte Peßlano MCCCV

с Horum nihil Waddingus\ fûfficiat nota Antoniiy ut, f ud de hoc opere fentiendum fit, intelligatur.

d Bene id advertit Antonius j verum fi ex tifdem Librorum initiis ad eorum confufionem inferendam proceditur , quidni Cr idem cum filis dicatur Liber cci, qui incipit : In defolatione & fletibus? Ceterum notât Cuflurerius , Ltbrum de Mirabilibus orbis inveniri Ms. in bibliotheca cœnobii S. Fronet' fei Majorica.

$. XII. LIBRI VARIARUM DISPU

TATIONUM SEU CON-
TROVERSIARUM.

menfi Ianuario Mccci. incipit: Con malos Chriíiians . Vernácula igitur lingua efi.

CCXXV I Liber de Subllantia 6c Accidente, in quo probatur Trinitas, fcriptus in civitate Mef. fana men fe Oílobri, Mcccxi 11. Incipit: Quoniam per plures modos. Prodiit Valentía:, Alphonfi Proaza:curâ, per Joannem Gofredum Mdxx f.

CCXX VIl Liber de Trinitate in Unitate, five de eílentia Dei, fcriptus anno Mcd g. Incipit: Quoniam infideles dérident Chriftianos.

CCXXVIII Difputatio Raymundi Lulli & Homerii Saraceni, primo habita inter eos in urbe ßugia: Sermone Arábico, portea tranflata in Latinum ab eodem Lullo, PiGs in monalterio S. Domir

[ocr errors]

de quinqué Quaettionibus. Incipit: Parifiis fuit magna con:roverfia inter.

CCXVII Liber contradiétionis inter Ray

poß aliquot dies memoria excufiâ, Latino fermont de

perdttum opus teßauravit, Papoque Cr Cardinalium

Collegia dieavitfinde utdifeerent quibus argumentispe

mundum & Averroiftam, de centum Syllogi- ßiferam Mahometi legem fequaces ejus propugnarenf.

fmis circa myfterium Trinitatis, Parifiis fcriptus CCXX IX Difputatio quinqué hominum fa

menfe Februarü мсССХ. Incipit: Accidit quod Ray- pientum, abfoluia in civitate Neapoli MccxciV}

tnundifta. ßmulque cum fupcriore difpuiatióne edita Valentías

CCXVIII Liber alius de eodem argumento, Mdx J feilieet primi Latini, feeundi Groci, tertii

in Monte pejfulano , menfe Martio MCCciv. Inet- Keß ort uni, quarti Jacobito , quinti Saraceni. Ms.

pit: Antequam Raymundus, fiveRaymundifia.

CCXIX Liber de forma Dei, quem alias ve* cat Parvam artem pro cognofeendo Deum,/cr»ptus menfelulii Mcccxi« Incipit: Quoniam Deus dt ens.

CCXX Liber, utrum fidelis poifit folvere Sc deftruere omnes objeftiones, quas infideles poffunt faceré contra fanctam fidem Catholicam, Parifiis menfe Augufti MCCCXI. Incipit : Accidit quoque circa Pariiios.

exßat in Bibliotheca Veneta S. Antonii, tefle Tho» afino in Biblioth. Veneta pag. 11.

CCXXX Liber de exiftencia&agentia Dei, contra Averroëm . Incipit: Quoniam cognofeere & amare. Parifiis fcriptus Mcccxi .

CCXXXI Declaratio Raymundi Lulli , per modum Dialogi, edita contra ccxv 11 s opiniones erróneas aliquorum Philofophorum , & damnatas ab EpifcopoParifienfi: quam ipfe auclor prajfentavit eidem Epifcopo Parifienfi, & Can*

[ocr errors]

Incipit: Theológorum iludía с.

CCXXII Liber appellatus Apoftrophe, in quo probantur Articuli fidei, fcriptus Romo in vigilia S. loannis Baptißa Mccxcv 1 . Incipit : Ad probationem Articulorum fidei. Prodiit in varus locis d. *"

CC XXIII Liber de demonftratione per aequiparantiam,*« Monte Peßulano menfe Martio Mccci v. Incipit: Quoniam quidquid demonitratum fuit ab antiquis. Editus fu» cura Alphonfi de Proaza, Valentía: apud Joannem Gofredum Mdx , cum Difputatione, de qua mox , Raymundi Cr Homerii, Cr aliis e.

CCCXXIV Liber de convenientia, quam habent fides & intellectûs in objecto , fcriptus ibidem , five anno Mcccivt five Mcccvi I I, five tandem месех :variant enim txe viditur lite liber.

CCXXXII De fignificatione fidei & intellectûs.

CCXXX III Ars Theologia; & Philofophias myfticx contra Averroëm .Incipit : Cum ad fanftam fidem.

CCXXXIV Liber de Spiritu fandb contra Grecos.

CCXXX V Quod in Deo non fint plures quam tres Perfonae. Incipit: Ad probandam.

CCXXXVI De non multitudine eile divini, Incipit: Praîfuppono.

CCXXXVII Quid habeat homo credere, /лcipit: Cum fint plures Chriftiani.

CCXXXV111 De ente fimpliciter per fe, contra errores Averrois. Incipit: Quoniam Deus eft ».

CCXXX IX De perverfione entis removenaria. Incipu :Di- da. Incipit: Facia hypothefi .

CCXL De minori loco ad majorem, ad probandam

[ocr errors]

A bandana Trinuatem, ÔC Incarnatîonem . inapt: Quoniam aliqui Chriltiani.

CCXLI De Concordante Se Contrarietatc. Incipit : Ad idem probandum.

CCXLU Deprobatione unitatis Dei, Tri« nitatis, Incarnationis , Creacionis, Se Rcfurre¿lionis. /ncipiii Cum aliqui dicant.

CCXLI 11 De quaeftione quadam, valde alta & profunda. Incipit : Accidit quod circa Paridos.

CCXLIV Difputatio trium Sapientum » alias De Genlili. Forte , att Waddingus, erit alius liter л primo hiij'iS clajjls feu ordinis ( nempe [ub num. ccx 11 ) Qui» pomtur aliud prinetpium: Cum longo tempore»

CCXLV Liber de reprobatione errorum Averrois. incipit: Cum Omitíanos fidèles.

CCXLV 1 Liber de meliore lege.

CCXLVII Liber contra Judaos.

CCX LV111 Liber de reformatione Hebraica.

CCXL1X Liber de participâtione Chriftia« norum Se Saracenorum. Incipit: Raymundus veniens. g CCL De adventu Meflîa: contra Judaeos. Incipit: Duo viri.

CCLI Liber de veracredentia ,Sc faifa, Intipit: Perveivens ad tempus.

CCLII Liber de probat ione A rticulorum fidei. Incipit'. Quoniam infideles.

CCLI II Dilputatio Petri Clerici & Raymundi Phantatlici. înapn: Accidit duos homines . Idem forfan »pus сит [ирга landaus пит C^ XXXIX & CXL kj.

CCL1V Liber didus Dominus, quae pars? Fuit ( uti cjuidum afferunt ) Difputatio Raymundi / & Scoti, qui äquales vixerum Panfiis l.

CCLV Liber de probatione Fidei Catholicx.

CCLVI Tracbtus de modoconvertendi infidèle.- .

CCLVII De duobus Acribus finalibus. /*• itpit: Duodecim Syllogifmos.

A NN О T A T A I. B. S.

i

a Originale vernaculum iäius libri exßarein Bibliotheca regia S Laurentti in Efcuriali, fimul cum л vernáculo, »idem original*, Philofophia Amoris, de qua , libro CXI 111 hujus Catalogi, rclatum fibi af ferit Cußurerius à Dotiere Jojepho Bajfa , tunc ReBore Academia Salmanticenfis .

b De hoc libro it a Cußurerius pag fi^.'Tranflationem hujus tmäatus vidimus manufcriptam ex antiquifllmo charaétere in eodem códice, in quo deicripta elt vita Raymundi, quam fcripfe

theca Montis Ston , in qua typographi tiomen I Joannes Jofredus.

I Legendum , inqut't Cußurerius % Mdx | utpatet ex ediuone ,qua inprafata bibltctheca habetur, cum libris CCXXI a i? ccxxv 11 I hujus Catalogi.

g Вече adver tit Cußurerius err or em Ltbrarii five Typographi, fed per fimtlem typographuum co*rigtt; cum Raymundus ob tent Mcccxv , non MOXv.

h Jam dixi, exflare hanc editioncm in [upr adíelo Collegia Montis Sion .

i Put at Cußurerius, cum librum a Raymundo bit ejfe fcriptum, mfi fit omnino diver fus ab со de que num. ccLxi hujus Catalogi. Cet er um fub initio hie citato, Quoniam Deus elt, exftare ilium ait Ms. in btbliotheca Majoricenft cotnobii S. Francifci.

к St Cuflurerio crtditur, idem cum libro ex t bujus Catalogi , edito Pari (lis per Joinnem Par« vum Mccccxcix, quahs oßenditur in jam dula cœnobio Majoricenfi S Francifci.

1 Utrum B. Raymundus cum çelebri Scoto fgerit Parifiti , an forte cum altero, mcertum eß: copiam opufculi fub hoc titulo, habuit Equti Majoricenfisy estatus à Cußurerio pag. j2о,

S.XIIL LIBRI THEOLOGICI.

CCLVIII Liber Quaftionum Гирет quatuor libros Sententiarum, jcrtptus Parißis Mccxcviu, infra otlavam Afccnfionis . Prodiit Lugduni IdCDxci, C- Panormi per Joannem Tacuinum »dh Vi I : item cum Thoma Atrebatenßs in eofdem libros Quafltontbus , Veneúts MDViI in 4. Incipit: Raymundus Panliis lludens a. Ms. Exfiarc hune ** commentarium in Collegio tomplutenft Ildephonft, docet Petrus Alva in Militia Conceptionis , verbo, Raymundus Lullus. Lucas quidem fVaddingus, qui hoc vtdit, de eo fie ohm cen/uit : Opus Thcologicum in libros quatuor Sententiarum eo majorem ingerit admirationem, quo copiofius miris Sc inulitatismodis loquendi omnia fidei comprehends arcana, Sc de fingulis Theologia: con« troverfiis plures inftituit quiuftiones. Codex quidem Urbinatenfis 108 c, inter libros Vaticanos, form fan id opus continet, jub hac inferiptione: Ars ge« neralis, live quaritiones fuper Sententias. Plane Difputatio Eremitic & Raymundi fuper aliquibus dubiis Sententiarum Petri Lombardi ; com- p pilatus falicet ( ut in fine legitur ) tratlatus Pari. fits Mccxcix , produt una cum Proverbiorum opere, de quo jam dtilum fuit, Venetiis anno uns 11 in 4, qua edit 10 exßat in Eccleßa Hifpalenfi b. У

CCLIX Quasltiones Magiftri Thomae Atrebatenfis, folutae fecundum Artem, [cripta Parifiis Mccxcix. Incipit: In Chrilto Domino с Me- $>

runt auótores contemporanei, continetque iftc minit in hoc opere libri De Gcometria , (r altetraclatus folium Sc dimidium in quarto. Addu- rius De principiis Theologia:, quibus fe dißtneri citq'ie tbidem citatus Scriptor alteram Raymundi pro- per eos dies prodit.

[ocr errors]

CCLX Liber De Deo, vernáculas. Cora to principal fi.

CCLXI Liber de Ente fimplicirer abfoluto, firiptus Vienna tempore Concilti Viennenfis, anno ыесех! 1. Incipit: Ens fimpliciter abtolutumr/.

CCLXI I Liber de eflc Dei, Majorica месс. Incipit: ElTe Dei vocamus e.

CCLXI II Liber dc principiis Theologia, jam laudams CCLix. Incipit: Theologia elt lcientia/".

CCLXI V Liber dc confequentiisThcologix.

CCLXV De invelligatione divmarum dignitatum. Incipit : Quidam homo.

CCLVI Líber de Triniute.

CCLXVII

[graphic]

CCLXVll Liber de Tnnitate trimifima» in

cipn: Quoniam fecundum .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CCLXVIII De inventione Trinitatis.

CCLX'X De unitate & pluralitate Dei, ad g Regem Francia, Inctpit: Ad vcnandum g.

CCLXX De invettigatione veftigiorum pro-
ductions divinarum Perfonarum. lncipit : Inve-
ftigationcm iftam,

CCLXX1 De divim's Digniratibus, lncipit i
Nullum majus bonum.

CCLXX II De propriis& communibus Ra-
tionibus divinis. lncipit: Ad probandum.

CCLXX111 De poteílate divinarum Rationum . lncipit: Quoniam infideles.

CCLXXf V De Infinítate divinará Dignitatií.

CCLXXV De aitu majori, fcilicet adudi
vinirum Dignitatum. Inciptt
vocamus.

CCLXXVI De Definitionibus Dei. lncipit:
Définit iones Dei.

CCLXXVII DcNomineDei. lncipit: Quia
Deus .

CCLXX VIII De Unitate Dei. Inapt: Quo-
ß niam quidquid cit.

CCLXXIX De Peifeitate Dei. lncipit: Voló credere.

CCLXXX De Natura Dei. lncipit : Dicitur
quod divina natura.

CCLXXX 1 De Vita Dei. lncipit: Legirar
in (acra Pngina.
b CCLXXX 11 De Eft Dei h. lncipit : Appel-
lamus Elle Dei.

CCLXXX1II DeE/TcDei. lncipit: Utrum
aeternitas Dei.

CCLXXXIV De EíTentia 8c F.fle Dei, fcri.
plus in ctvitate Mejfana, menfe Decembrt месо
» xni. lncipit: Dicitur quod in hac vita i.
К CCLXXX V De Forma Dei k.. Incipii :Quo-
niam Deus.

CCLXXX VI De Inventione Dei. lncipit:
Omnia ilia fine quibus.

CCLXXXVIl De Memoria Dei; in ctvitate
Meffanajnenfè Martii^ucccuw.lncipit : Quoniam
'de div\nn memoria /.

CCLXXXV111 De Volúntate Dei abfoluta
& ordinaria.
c CCLXXXIX DePoteftate Da. lncipit: Ad
Wgnofcendum.

CCXC De Poteftate pura. lncipit: Credere.

CCXCI De Poteftate ;Dei infanita & ordinaria, lncipit: Quoniam multi funt.

CCXCII De divina Veritate. lncipit: Quoniam quidquid eft.

CCXCIII De Bonitate pura.

Ci XClV De Producbone divina.

CCXCV De Scientiá perfecta, lncipit: Ad
inveftigandum.

CCXCVI De majori Agentia Dei. lncipit:
Duobus modis.

CCXCVI 1 De infinito Efie. lncipit : Duobus
modis.

СССШ Liber de Deo. Inciptt : Appellamus D autem Ens.

CCCIV De Deo majori Бс rainori. lncipit". Cum Deus creaviílet.

• CCCV De Dto Sc mundo , $c convenientia eorum in Jefu Chrifto.

CCCVI Liber de Deo & Jefu Cbrifto. 7/rcipit: Cum fit finis principalis п. А

CCCVII De Incarnatione. lncipit : Quoniam Deus benedict us.

CCCVIÏI Liber ad intelligendumDeum. In» cipit: Ad intelligerc .

CCCIX Liber dictus,Propter bene intelligere, diligere 8c poffificare * lncipit: Multum eft delectabile.

CCCX Liber de pra:deftiuatione 8c libero ar> Actum majorera bitrio. Inciptt: Cum praîdeftinatio.

CCCXI Liber alius, De prœdeftinatione./»cipit: Quoniam plures o, e'

CCCXII Liber de natura angelica. Incipitz Qimniam Angeli.

CCCXIII Liber de locutione Angelorum. lncipit: Raymundus jacens.

CCCXIV Liber de hierarchiis 8c ordinibus É Angelorum.

CCCXV Liber de Angelis bonis 8c malis.

CCCXVI Liber de conceptu virginali. lncipit: Contigir quod.

CCCXVII Liber alius,deconceptu virginali.

CCCXV III Liber de creatione . lncipit : Multi funt qui credunt.

CCCXlX Liber de juftitiaDei. lncipit: Ja» ftitia eft forma.

CCCXX Liber de coneeptione Virginis Maris . W¿ddingus.

Uaus ex tribut hts,ejufdem argumenti p libris,eß liber f De coneeptione Virginis Maria:, ab omni culpa originali immuni, qut editus fuit Hifpah, impends fratris Martini de Almodovar Ordinis Calatravar, apud Paulum de Colonia, Mcdxct in 4 q. Qua Î dtfputatio eft inter Monacbum quondam Donatmcam пит С" Laicos duos,quorum alter Сапонит per nus eß. Hunc cumdem edttum fuiffe Valentía anno Mdxvi 11 in 4, cura Raphaelts Gerardt 7 arracottenßs, qui Co* mili Olive Seraphtno de Sctntillts dieavit , refere Petrus de Alva in Militia Conceptionis. Hifpanice tandem prodtit, ßmulque Lutine, Bru хек is м- P DCLxv in 4, D. Alphonfo de Cepeda interprete Г. г

h'une tarnen Itbrum non efe Rujmundi Lullt, bette canjettatur idem Petrus Alva; cum auílor meminertt Decreti, fuper Conceptioms myßerio ab Ara* gotium Rege emanan; wvetcratamquc vocat dtverfitatem, qua de hoc fanÜifftmo Conceptu inter Chri* fit fidèles effet j quod quiäem de Raymundt tempore , quo vixtt 'Joannes Duns Scotus , hujus contraverfia anteßgnanus , queque nondum Joannis J. Л~ ragonía Regis, princeps bac fuper controverfia deerc tum pro di er at, intelltgt poffunt l. Perperam autem Al- f va confingit Rñjmundum alium de Cenullis, vel Centelles , Aragonenfem (?- Canonicum , м ei bunc Itbrum adfertbat, motus difiicho ißo

CCXCVI 11 De perfecto Efle. lncipit: Quo- En ego, Centillis, fcutum pro Virgine prarfto;

niam infinitum.

CCXC1X De Ente infinito, lncipit: Quo-
niam humana .

CCC De Ente abfoluto. lncipit : Quoniam
Theologia.

Contra hoíles prttfto bella parare fuos.

Quod quidem ad dülum Oliva Comitem Seraphim

пчт de CettiillaSj Cr ejus gentem Scmtillarum, cui

Itbrum..dcdicat, referendum omnino eß, Quarecre

dendum mag's Pute , cum refert, in btbliotheca)

CCCI De Objecto infinito, lncipit: Qiioniam EfCurialenfi bunc Itbrum affervart Ais.jub nomine си multi funt. jufdam Raymundi de Aliruch de Cort'yelles,Avc

CCCII De inveniendo Deo. lncipit : Cum, nione menfe ante ann. Mcccv (criptum j qui quidem Deus urcüffec m, Jtajmnndust ut habetur m sodice ißot Canonicus

К tum

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Tnciyu Prologas: Deus qui gloriose ¡ cantmetcjue Teftamentum hoc tres partes, ITheoricam, il Prachcam : quas anas jam conttnebat id, quod in editierte Mdlxx I I I, Teftamentum vetus audit; rut appenditur Compendium tranfmutationis arris metallorum , Ruperto Anglorum Regi tranfmfum. fncipit: Jam lkpe & fxpius. Exßant volumine 4 Theatri cbimici, in fine Praclua, ubi dum dt modo conßciendi Margaritas Regem monuiffct^ ejus fciUcet coloris , cujus conchtlia fuerint, vidiffe fc, ait, conchdta quídam , de qutbus loquitur, in Суpro, Portugallia, CT* in quadam villa Angliae,quae dicitur Conilla ( corriga Aiidaluzix, quae dicitur Conilta , nunc Conil ) & in alio loco , qui dicitur portus Silveria: ufque ad fanftum Vincentium de Fimbus mundi. Loquitur de Silvenß porta er promontorio S. Vincentio ( quod appellat

[ocr errors]

d Im« nee Eduardo V conquere ea peffi, citara §. XI oßendit 'MutuSi С ex со patet mamfcfltffimes quad Eduardus Ule V tbierit Mcccxxvi i, dedica« tio vero proférât annum Mcccxxxi Plena hlc ti« nebris omma, rene obfervat Cuflurerius, quamvis enim in Epißola dedicatoria tlttus editionis trtbuantur bac Eduardo V , attamen initio tertia partis bajas voluminis, qua commet Compendium anima: tfanfmutationis Artis metallorum, dicatum Ruperto Anglorum Regi, dtett auñor ejufdem libri ,fe mißfe codicillum per Regem Eduardum ei, td ей Ruperto Anglorum Regi, quocum loquitur. Cum auto» nullus hujus nomims Princeps regnaverit in Anglia, pro Ruperto videtur legendum Richardoi ibique fermonem efe de Richarde If, anglia Rege , nata circa annum меесхы v, atque adea pofl obitum Eduardi V. Vívente vero hujus filio Edum

Mundi fines ) ahm facro . Vidimus enim ( profe- ardo VI, mini patuit codtcillus Ule Richarde II,

quitter) omnia ifta , dum ad Angliam tranümus, ejus nepoti Cr fuccefori, ideoque de eo folo videtur

propter intercelîîonem Domini Regis Eduardi ibi fbmo ejfe poffe. Quod fi quis Eduardum V intel

illuttrtfllmi« Q*a omnia bene, feu vix alii quam ligat, quantum ex familia Andegavenß ejus norm

Raymundo conveniunt, nifi- alius his omnibus fiihttis nis VIII, na is profeso infanire velit, qui Raymun«

lineamtntis ducere valuerit ejus perjonam e. di vitam protrahat ad feculum xv, eumque adea fu»

Stquitur tertia pars Teftamenti, qui hoc titulo perfiitem facial Gregorio XI, Cr ipfi Ejmertco, quo

inßgms : Codicillus, feu Vade mecum , aut quid meptius fomniart pojfit, non video.

Cantilena Ra^mundi Lulli, in quo fontes Alchimiae artis, ac Philofophiae reconditions überrime traduntur. Hie prtmum editas Colonia MDЬХ 111 in 8 , tterum prodiit ibidem apud heredes Arnoldi Birckmanm Mdlxx í I m 8 Prodiit eh

e Mihi quidem vix dubtum , quin fub his omnibus fiiluiis lineamentis alius qutjftam lateat, B. Raymundo longe poßerior. Nee fatts tntelligo qua} rat tone Hit convenire putaverit Antonius, qua de Pot* tugallia, Andalusia, Anglia memorat j cum certum

[ocr errors]

Anglorum Regi tn eonverfionem Paganorum. Pro* fequttur Catalogas.

XII Diadema Ruberti.

XIII Lapidarium. Ad hoc ferefert auüor,in fine Compendii anima tranjmutaüonis metallorum.

XIV Liber dtñus denumcroPhiloTophorum.

XV Liber experiroentorum •

XVI De inventione fecreti oeculti.

XVII Ars curatoria.

XV1П Liber dièlus proprietarium .

XIX Liber diñus Aphoiifmorum,

XX Altus Liber de Magia.

A NN ОТ A TA I. В. S.

[ocr errors]

debet, quam В Alberto Magno, D.Thoma, aut alus Doñonbus , eas philofophice examinantibus.

b Solos vigmti Libros Waddtngus, cr filis fere nominibus indicates, enumerat ; qutbus multa innt<S/t Antonius, quod verbo not äffe fit fans.

С Vidit earn edttionem Cuflurerius in Collegia Bal ear i S. Martini :oc. Jefa; in quo Collegia ettam с к ¡hu td'-f.o Artis Generalis Hiftano tdtomate,quam

imputan

[ocr errors]
[ocr errors]

Libellas a aliquot Lulli chimieas, Bafilex editas apud Petrum Pernam Mdlxxii, opera M. ToxitiC alieubt legtmus. Chimica tomen hac omnia,Cr artis metallorum transfermatoriafcientiam, Raymundo noflro quidam abjudicant b , ea inter alias ration« permoti, non videri cum alio indußria, quam ißo firipfit Petrus de Guevara, de quo firvptore memtnit ourum conficiendi genere , patuiffe acrius Cr efficaNnoLus Antonius in fuo Catalogo firiptorum^Lullum cactus uti ad Chrifli'anis Regtbus facundos ánimos

[ocr errors]

ad bellum adverfus Saracenos mir« ab to procuration; К Z qu»

« PreviousContinue »