Page images
PDF

1

PATROLOGIiE

CURSIS COMPLETOS

SIVE

BJBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORM1S, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTOBUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM

QUI

AB yEVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

Floruerunt;

RECÜSIO CHRONOLOGICA

OMNIUM EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOL1C/E TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA

ECCLESliE SiECULA,

Л ITA ED1TIONFS ЛСС1 RATISSIMVS, INTER SP. CUMQUE NONNULLIS CODICinUS MANUSCRIPT1S COLLATAS.

PERQUAM DIL1CENTER Castigata;
USSERTATIONIROS, COMHENTARIIS LIXTIONIBUSQl'E VARIANTlliUs CtlNTiNENTER ILI.USTRATA;
OMNIBUS OFERIBUS POST AMPL1SSINAS EDITIONES QU.E TRIBUS NOV1SS1M1S S/CCULIS DEBENTUR AUSOLUTAS

BETECT1S, Aucta;

IM.ICIBUS PARTICULAR1BUS ANALVTICIS, SINGULOS SIVE TUMOS, SIVE AUCTORES Al.ICI JUS MOMENTI

SUUSEQUENTIBUS, DONATA;

CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSIIIS, NEC.NON ET TITULIS SINGULARUM PAGINABUM MAllGINEM SUPF.RIOREM
DISTINGUENTlnUS SUBJECTAMQUE MATERIAS! S1GNIFICANTIBU8, ADOR.NATA;
OPERIUUB CUH III Ulis TUM APOCRYPlllS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN OhDINE AD TRADITIONS»
ECCLES1ASTICAM POLLKNTIBUS, AMI'LIFICATA;
llOH S IMHCIBUS GENERAI.IÜUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET KERUM, QUO CONSULTO, QUIDQU1»
UNU8QUISQUE PATRUH IN QUODLIBET THEMA SCRirSERIT UNO INTUITU CONSP1CIATUR; ALTERO

bCKII'TUIt.-E SACU.E, Ex Quo Lectori Comperire Sit Obviuh Quinam Patres

ET IN QUIBOS OPERUM SUOEUM LOCIS SINGULOS SINGl'l.ORUM LIBRORUM SCRIPTL'R.E I LM I S COMMFNTAT1 SINT. ■IMITO AGCURATISSIMA, C.ETF.RISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM N1TID1TAS, CUART.C Ql ALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PEIII'ECTIO CORI1ECT10NIS, OPERUM HECUSORUM TUM VARIETAS TUM NUMERUS, FORMA VOLUMIXUM PKRQUAH COMMODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS III CURSE CONSTANП Ii SIMILIS, PRETII EIIGUITAS, PR.ESERTIMQUE ISTA (.01.1 LOTIO, UNA, MBTUODICA KT CHHONOLOGICA, &EICENTORUM Fragmentorum OPUSCULORUMQUE IIACTF.NUS IIIC ILLIC SPARSORUM , TRINDM ALTEM IN NOSTRA B1HLI0TBECA, EX OPEIIIBUS AD OMNES STATES, LOCOS, LINCHAS FORMASQUE PERT1NENTIBUS , COADUNATCRUM.

SERIES SECUNDA,

IN QVA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESyUE ECCLESI-fi LATIN/E
A GREGORIO MAGNO AD INtiOCENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGI4E,

В1ВЫОТНЕСД CLERI OMIVERSf,

SIVE

CLRSUUM COMPLBTORUM IN SINGULOS SCIENTI£ ECCLESIASTIC* RAMOS EDITORS.

[graphic]

PATROLOGIA BINA EDITIONE TYPIS MANDATA EST, ALIA NEMPE LATINA, AUA GR/ECO-LATINA. —

VENEUNT MILLE FRANCIS DUCENTA VOLUMINA Е1)П'ЮМ8 LATIN*; 0CT1NGENTIS ET MM.LE TRECENTA GRJSCO-LATIN*. — MERE LATINA UNIVERSOS AUCTORES TUM OCCIDENTALES, TUM ORIENTALES EQUIDEM AMPLECTITUR; HI AUTEM, IN EA , SOLA VEUSIONE LATINA DONANTUR

[ocr errors]

EXCÜDEBATÜR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREN, IN VIA DICTA D'AIIBOISE, PROPE PORTAM LUTETIA PARISIORUM VULGO DEN FEH NOMINATAM,

SEU PETIT-MONTKOUGE.

[ocr errors]

HROTSUITILE

VIRGINIS ET MONIALIS GANDERSHEIMENSIS IN GERMANIA, ORDINIS S. RENEDICTI,

OPERA OMNIA,

JUXTA EDITIONES MEL10RIS NOT^E AD PRELUM REVOCATA.

ACCEDLNT

BËNEDIGTI HI, ÍOAMIS XIV, JOAMIS И, GREGORH V,

SUMMORUM PONTIFICUM;

EPISTOLA ET CONSTITUTIONS.

INTERMISCENTUR

SANCTI DDNSTANI CANTUARIENS1S, ADALBERONIS REMENSI&, ARCHIEPISCOPO-
RÜM; ETHELWOLDI WiNTONIENSIS, THEODORIC1 METENSIS, ERKEMBALDI AR-
GENTINENSIS, GUIDONIS II PODIENSIS, SANCTI ADALBERTI PRAGENSIS, EPISCO-
PORUM; JOANN1S ABBATIS SANCTI ARNULPHI METENSIS, FOLCUINI ABBATIS
LAUBIENSIS, BERNERI ABBATIS HUMOLARIENSIS, ADSONIS ABBATIS DERVENSIS,
GEZON1S ABBATIS DERTONENSIS, AYMARDI, MAIOLI , ABBATUM CLUNIACEN-
SIUM; WIDUKINDI MONACHI CORBEIENS1S , LETALDI MONACHI MICIACENSIS h
ODONIS DIACONI AUSCIENSIS, WIGONIS DECANI PHYUHTWANGENSJS;

SCRIPTA VEL SCRIPTORUM FRAGMENTA QU JE EXSTANT.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

BIBLIOTHECflB CLEBI DNIVEBS«,

UTK

CIBSLUM COMPLETORUM IN SINGUL08 SClENTIiE ECCLESI ASÏ.CiE RAMOS BD1TORK*

[graphic]

TOMUS UNICUS.

YBiMT 7 FRANCIS GALLICI&

EXCÜDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM
KS VIA blClkD'AMBOISE, PROPE PORTAM LUTETIA PARISIORUM VULGO D'ENFER NOMINATAM,'

SEÜ PETIT-MONTROUGE.

1853

[graphic][ocr errors]

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO O XXVII CONTIWENTUR.

WIGO DECANTS PHYUI1TWANGENSIS.
Epístola?, col. 9. - Liber de computo, 17.

BER.NERUS ABBAS HUMOLARIENSIS.
De Vila sancue Hunegundis, 19. — De iranslalione corporis sánela: Hunegundis, 59.

ETHELWOLDUS WINTONIENSIS EPISCOPUS.

Vita S. Eilielwoldi, 77.

WIDUKÍNDUS M0NACI1US C0RBE1ENS1S.

Res gestae Saxonies, 115.

JOANNES ABBAS S. ARNULFI METENSIS. Vila sanclsî Glodesindis, 211 — Translalio ejusdein, 217. — Dc Vila Joannis abbalis Gorziensis, 239.

ODO D1ACONUS AUSCIENS1S. Epístola ad Garciam archiepiscopum Ausciensem 311.

BENEDICTUS PAPA VIL

Epístola? el privilepía, 315.

JOANNES PAPA XIV. Epístola ad Alonein Benevcnianuni, 557.

THEODERICUS METENSIS EPISCOPUS! Epitaphium Evrardi comitis, 303. — lnvenlio sanciorniri, ibid.

GEZO ABBAS DERTONENSIS. Liber de corpore et sanguine Domini, 371.

SANCTUS DUNSTANUS ARCHIEPISCOPUS CANTUAR1ENSIS. Episiola ad Wulfsinum Scbireburnensem episcopum, 473. — Regula monaeliorum et sanctímoníalium, 475.

ADALBERO REMENSIS ARCHIEPISCOPUS.

Episiola?, 505.

FOLCUINUS ABBAS LAUBIENS1S.
Vila S. Folcuini Tarvenncnsis episcopi, 529. — Gesta abbatum Laubiensium, 546.

ERKEMBALDUS ARGENT1NENSIS EPISCOPUS.
Suspirium, 583. — Leges, ibid.

ADSO DERVENS1S ABBAS.

De Aiilichrislo, 597. — Vita S. Frodoberli, 599. — Vita S. Mansuelí, 619. — Vila S.Basoli, 645. — Míracula S. Basolí, 659. — Vita S. Bercbarii, 667. — Miracula saneli Waldeberli, 687.

S. AYMARDUS CLUNIACENSIS ABBAS.
Charlularium. 705. — De electione S. Maioli, 709.

S. MAIOLUS CLUNIACENSIS ABBAS.
Vila S. Maioli, 745. — De eleciione S. Odilonis, 777. — Chartulariuin, 779.

LETALDUS MICIACENS1S MONACHUS.
Vila S. Juliani, 781. — De miraculis S. Maximini, 795. — Delalio corporis S. Juniani. 823.

JOANNES PAPA XV.

Epislohe et privilegia, 827.

GUIDO II PODIENSIS EPISCOPUS.

Charta; 1res, 855.

S. ADALBERTUS PRAGENS1S EPISCOPUS ET MARTYR. Homilía de S. Alexio, 895. — Formula professions regula? S. Benedicli, 899.

GREGORIUS PAPA V.

Epístola? el privilegia. 899.

HROTSUITHA SANCTIMONIAL1S GANDERSHEIMENS1S. Opera. 971. (Horum enumeralionem vide in Ordine rcrum ad calcan voluminu.)

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

I.

AD AUELIUIDEM IMPERATRICE».

Se suumque gregem obnixius commenaaU Domimc pr.ecels:e regum rcgiiorumqiie a-llrici noUlissima-, A. Auguste, semper mvielissimae, fralres PJryubtwangensis Ecclesi.ne serviiio noviier congregati, lituluin summa?, salutalionis in Clirisio Sal» valore.

Cum omncs fidelíum congregal iones vesirœ pielatis memoriae non ignoramus jugiler esse présenles, bundle nonien Eeclcsía?, maguí Dei Salvatoris vos eliam nosse cupientes , noslrumque roonacliilc proposiium in eoilcm loco uuperrime degere iucipienliiim, Tobis œquum duxiinus inlimauilnui, ul timbra dominalionis vcslrae deinceps prolecii, lumullus sxcularium iinpulsionuin su (Terre valeamus securi.

Ecclesiam igilur crediinus niinium fore beatam , si ejus malreui noslro tempore babere nicremur lam beiuguain, felices esse arbitrantes inonacboruin plebes sab tali defensalrice monomachiaj studio ileservientes, cujus solum ingeniuni tanta est sapíenlia auclum, ul sibi lo tu ni subjugarel imperiuiu. Ilujus inagux spei securiiale auiinati pro diulurnilate sen slabiümíne veslri regni din iiocluqiie non rcssaniug De.o supplicare. Beatis iiisupcr spiriiibus Impcraiorum nostrorum amœniiatcm cœleslis Elisii jugi precamioea Cbrislo deposcimus concedí. Val. II.

AD THEODORICUM EREMITA» IN SYLVA OR.

Scribil quantit negotiis et curis obruius fit in pro' ritioue monasterii mi, ac fratrem Adalgozum tibi in ndjutorem itepoícit.

T. Eremítica: conversation^ culiori stiidiosissimo, W. monasterii Domini Salvatoris provisor indignus, üolore deterso simulations, devota? subjectionein abeditionis.

Ilabiludines cunclorum negoliorum nobis undiqne laboriose adlabcntium , vestras Paternitatis commiteraiinnem celare nequimus, quia sola men consuela; compalienlix petenlibus, ul speranius, millo modo subtrahclis. Fratres monasterii nostri nnperrime visitavimus, Fralrem Helpericum adjutorem lude loiieessnm rednximus, cui reí coneessionem nobisPatboi.. CXXXV1I.

A cöm reeusanti, penes abbaten) nostrum qiierimoniam feccramiis omnium illarum rerum, qnas experien(iam laborum vesirorum oplimc nosse non ig¡¡orainus.

Miiltiino.Iarum gravitudinem, jugiler onerose incumbcniiiim, nullius frairis solalio babemns elevanienlum , cum alius invalctiidinc, alius diverso prxoccupaiiis ministerio, ut vel ad spaiium parvi temporis solo laboranli concedaïur respirandum. Omnes claves monasterii linnienii eingulo undiqne appensis ipse porto. Insuper solliciludiiii regularle ordiuis caulissime debeo providere , nunc curain pcnorls gerere, nunc cocis prseessc , inler.lum refectorius [f. refeclorinni], semper omnibus domeslieis inlerius conimorantibus, et exterius bnspitibus suit pervenienlibus ennetis scrviiurus.

Fralrem Adalgozum nnperrime monasierio, pair* vidnalo, reslilutoni petimus vestra liceuiia nobis concedí adjulcrio. El quia in omnibus ({«voll paruinius, quibiis de illo ves ra prxcepia suseephnus, in c. aliquid inviium faceré coegimtis , communis petilio frairum nostrorum precainr, ut precepto voids debilge olredientia: sibi concedaïur, ordinnndai in ofíi ciiim monastoriale, non quasi eliminaius custodia veslra , cum nullns nostrum se subiraliat jiissu vcslro : sed quia oportet, si aiiilemiis dieere, ut bonum rependalis charílativx vicissiludiuis. Fralrem Engilpertum pelírmis ni srriplis veslris snepins cominouefacialis de bonis ad meliora. Válele.

Ш.

AO DIETRICl'M.

Il ad se librum саиопнт millat, vsni sibi futurum in causa cujusdam clerici, a laicis pessime llabili. Domno Dietrico Wico confraler in Deo summo satntem.

Sicut per pasloris negleclum srcpc veniunt del rímenla oviiim : iia de hebeludinc nostra1 Improvínciai (tía cod.) nostrorum vicinorum scrviili congrega ti qiiemilam rlericiiin noslrum mcmbralim detriv ■mm. Et cccc subsequuntur varife confliclaliones muliorum. Has ad nullandas, cl canónica raliore destruendas, si ullns liber penes vos factorum babetur, nobis rogamos pnestari, el per présentent nun* tíuni transmitil. Bene ralentis.

« PreviousContinue »