Page images
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]

A!! medium, & hoc quidem neceffarium , & univerfale,

seu omnibus accomodatum , & proximum subministrat Ethica Chriftiana, quod duobus verbis indigito, beati pacifici, Id ipfum pace veftra pro brevitate temporisbrevi fermone ex* plicare contendo.

DIVISIO.

Tfi haec praepofitio in facris Litteris fundamentum,& bafin habeat: acquiefce igitur ei, & babeto pacem,& per hoc habebis fruäus optimos, *. Ecce medium ad felicitatem ! quis eft bomo, qui vult vitam diligere , _& dies videre bonos , &" inquìrat pacem, & fequatur eam?** En illius neceffitatem! beatus populus in multitudine pacis. *** Hem uniyerfalitatem! pacem habete, & DEus pacis, & dileâionis erit vobiscum. **** Videfis proximitatem! quoniam vero pax in tres fpecies divifa audit: nimirum in pacem cum DEo, in pacem cum proximo,&pacem fecam ipfo; ideo de qualibet iftarum feorfim probandüm affumo, illam medium effe neceffàrium ad vitam feliciter, quantum fragilitas humana patitur, vivendam. - А 3 - CON

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small]

TYEfinitionem pacis cum Deo, quae voluntatis humanæ

cum Divina confenfio dicitur, neminem impugnare credo: alias pro dirimenda verborum lite ad Pfaltem Regium dicentem : * pax multa diligentibus legem tuam, provocare cogito.

Quæro jam ex vobis AA! edicite: quid magis neceffârium ad felicitatem hujus vitae , licet imperfe&am , quam pax cum Deo, feu voluntatis humanae cum Divina confenfio? an non felicitas objeätive fumpta eft ipfe Deus? an non

haec formaliter accepta eft poffeffio Dei ftatui proportionata? explicate hanc poffeffionem aliter, fi poteftis, quam per moraíem cum Deo unionem. explicate (per me licet) hanc unionem in præfenti ftatu aliter, quam per amorem, feu per animi in Deum, utpote Summum Bonum propcnfionem.

Sive ponatis amorem affeâivum, quo homo gratulatur Deo fuum effe, gaudetque ipfum Summum, ut ab omnibus merito appetatur, Bonum effe. Sive ponatis amorem effe&tivum, quo homo omnia, quae vel intra, vel extra fe agit ad huius Summi Boni, vel majorem Dei gloriam 8c bene

placitum ordinat; velitis, nolitis , ncccffc eft fatcri, amo- TCIIM

[ocr errors][ocr errors]

盤(o)婆 7 ' rem Dei non haberi fine pace cum Deo,.feu voluntatis hus rnanae cum Divina confenfione, & quod inde prono alveo

fuit, illam neceffarium ad felicitatem hujus vitæ requifitum exiftere, . . .

O infelicem non habentium cum Deo pacem mortalium ftatum! infelicem dico, non tantum ideo, quod in ßatu noxae mortalis felicitate formali, feu poffeffione Summi Boni fitis privati, fed etiam, quod a medio felicitatis recuperandæ tamdiu fitis alieni, quamdiu pacem cum Deo inire fecufatis. Ita jam dudum fugiebat ex gemitu cordis fui

Ifaias: * utinam attendiffes mandata mea; facta fuiffet fiumen

[ocr errors]

Miferet me veftri, qued panem veftrum felle & aceto tondiatis, vitam veftram amaritudine exefam reddatis, laBores veftros fru&tu meritorum privetis, dies veftros Parcis immitiores abbrevietis , & vos ipsos clandestina tyranide consummatis, -

- Nolite vobis felices videri, fi vos mundo felices videamini, Ifaiae fidem habete, fine fuco monenti : popule, qui

te beatum dicunt , ifti te decipiunt. ** Sed beatus populus (ait idem Propheta ***) in muliitudine pacis, & hoc quidem ad concentum Pfalmiftæ **** beatus populus , cujus Dominus

Deus еја. * * * , } . ." * - * - to l - * * * * * * - - Ito C. 49. v. 18.

* Cap. ; 3.

**水 Cap. 32- - e ●水* 143- *

[ocr errors]

... Ito quo voles. Opipara Sardanapali menfe affide, Nes mora Dianae feras infequendo perluftra. Hortos Pomonae oleribus turgidos perambula. Prata Cereris fatu fegetum fplendentia oculis vifita. Lacus Neptuni pifcando fcrutare. Spe&tacula Plauti cum facetiis Rofcii frequenta, Orionis canttii, Orphei cytharæ, Apolinis lyræ ausculta. Timpanum aurium, retinam oculorum, lamellas narium ad guftüm re¢rea, demulce, inebria; fi pace cum Deo cares, felicitatis indigus, plus dico mifer es.

Aliam longe fcenam,& oculis amoenam, & auribus fuavem, & animo jucundam exhibet pax cum Deo. Si vidiffes Paulum in Thebaide contemplantem 5 dixiffes cum Antonioe vidi Paulum in paradifo. hanc felicitatem procuravit pax cutn Deo. Si vidiffes Therefiam ab extafi refpirantem , àudiviffes præ multitudine confolationis Chriftum ita alloquentem: jone modum Domine! pone modum! ita confolatam reddidit pax cum Deo, vi cujus femper perfe&ius eligerc confuevit,

Obftupefco fane, dum Apoftolum lego * in laboribus plurimis , in carceribus abundantius, in plagis fùpra modum, in £mortibus frequenter, in labore, in ærumna, in vigiliis multis, `in frigore, & nuditate ita fcribentem : placeo mibi in infirmitatipuí, meis, in contumeliis, in neceffitatibus, & perfecutionibus, in anguftiis pro Chrifto.fuperabundo gaudio.** Animum meum fubit cogitatio: hoc némpe pacis cum Deo fingulare donum eft,

quód etiam in adverfis òptato felicitatis effe&tu non deftitua** . tuľ

[ocr errors]

* 2. Cor. 4. “ 2. Cor, 7.

[ocr errors]

*. 藝(。)蠻 9 tur, O felicem pacis cum Deo beatitudinem ! O beatam, adhuc in terris felicitatem! . , , : : -

confirmatio . . SECUNDÆ PARTIS o

[ocr errors]

S. felicitas hujus vitae non habetur fine pace cum Deo ; ita J» proportionaliter non obtinetur fine pace cum proximo, quae ' eft tranquilla inter homines converfatio. Veritatem hanc a nemine magis, quam à dile&to Chrifti difcipulo experiripo£ fumus: fi diligimus hos invicem (ait) * Deus in nobis manet ,.& charitas ejus in nobis perfeäa efi. Quid ad rem noftram fofidius ? quid ad probandum efficacius ? quid ad illuftrandum, clarius dicere potuiffet? , • ' - . . . - * * * - A . . Percipite modo confequentiam, quam non folum ad regulas Atticae, fed vel maxime fecundum regulam moralitatis format S. Dorotheus : ** quo magis a dileäione recedimus ; eo magis a proximi amore diftamus. quantum vero Dei charitati adberemus, tantum & proximo, quantumque & proximo , tantum ć, Deo conjungimur. - - - - ... -- Liceat mihi difcurfum meditatione brevi interrumpere, A&um eft, fine amorc Dci ngn obtinetur, cum Dco cgfijun

* . s B - - &tio. * . . . . . . . . . . * , * Е. т. е. 4. . . . . - */

* Cap. 3, Bibl. Doći. - . . .

[ocr errors]
« PreviousContinue »