Page images
PDF

„_..__­î

[graphic]

@(0). ' 'S

tis oèulo vanìtatem bonorum temporalium cum Ecclcliafte accuratiusÍ pçrfpexerit. '

L. ‚ Í _P.ROlPos1TIO. ф

'AI.iudÍmedium, 8c hoc quidem necejïarium , 8: unfwfßff,

feu omnibus accomodatum , 8c proximum fubminiftrat Ethica Chriftiana , quod duobus verbis índigito, beati pacifici. Idipfum pace veßxra pro brevitatc temporis brevifermoue cx»,

plicare cqntendo. е .
Div 1j-sro.

TG hœç~pg¿çpoGtio ir1(.{'a¢:__1¿i§ Lictërîs Fundamçntum ,Schu ûn habeat: acquiefce igitur ei, 69’ babeta pacem, E5’ pgr bag b4- q ЬгЫs fruäus optimos.* Ecce: medium ad fclicifatcm ! qui: ej!" homo, qui 'vult fvitam diligere , êj’ dics fvidere bonos ‚ 69“ inqui; rat pacem, ëïjîquatur cam? ** En illius necefîitatem! beatas pa. ;.«1«ff„m.`.1¢.°¢„.z.1„¢ paris. *** Hem univerfalitatern ! pacem дате, 1 65' DEus рт, 65' dilcäionii crit vobiscum. """‘* Videíis proximitatem! quonìam vìero pax in tres fpecies divìfa audit : ni. mirum in pacem cum D150, in paccm cum pfoxìmoßcpacem '

[mlm то; ìdeo de qualìbet iftarum feoríîm probandum af.

fumo , illam.1.nediuu1 effe ne.ceiTarîu.m ad vitam feliciter quantum fragihras .humana рации’, vxvendam. ' `

'1 A 3 . CON- j * Job. 22. ' ' д" I. Petri. 3. — щ If. 32. . ' ' . ‚‚

. д" а. Cor. 1;.

. _ ..'.Ã."1Ä.'-n ‚

6 Í ‚Í %1(Ф)%1 сошчвмкпо_. lf PRIME PARTIS

Èñnitionem pacis cum Deo, qua: '\/olunfatis humane! cum Divina confeníîo dlcitur, nemìnem impugnare cre

í

do: alias pro dirimenda verborum lite ad Pfaltem Regium ‚

dicentem: * pax multa diligentibus Едет tuam, Pr0v0Cßl'¢

cogito. . ‚ .

Quaero iam ex vubis AAA! eâicite: quid magis nece(l'a­= num ad felicitatem hujus vitae , licet imperfeéìam ‚ quam

pax cum Deo, feu voluntaria .humanas cum Divina comienНо? an non felicinas „души fumpta cft ipfe Deus? an non

hœc formaliter accepta e[’c poffefïìo Dei ûatuì proportionataëlq

explicate haue poiïeflionem alitcxf, Ii poteßis, quam per mo..

такт cum Deo unionem. explicate (perm: licet) hanc unionem in prœfenri (tatu alìter, quam per amorem, feu pel animi in Deum, игрок: Summum Bonum propenñonem.

Sive ponatis amoŕem ajfeäivurn, qiJ0 homo gratularul'

Deo fuum effe, gaudetque ìpfum Summum, ut ab omnìbusq

merito appetatur, Bonum effe'. Эй’: ponatis amorem effìŕîivllm, quo homo omnia, qua’. vel intra, vel extra feagit ad1hu.ius'Summi Boni, vel maìorem Dei gloriam beneplacìtum ordinar; vclitis, nolitis ‚ nccelïc efr farm» 20101.

' '1 rem —

\
д.

ц llaa . ` ‘Е. F':1lQ"; гЁ. 3

1A-«­­_1-_. «_,..__1«_._. ‚ A a­1­>__....._____, ‚

висит an е г

rem' Dei non liaberitine pace cum Deo,qÍf¢u1 гашиша? hu;

' mana: cum Divina confenlîone, 8: quod iñde prono alveö

Huit, Шаги neceíïarium 1ad felicitatem huius vita: requilitum*
exiûere.. 1 ‚ . =

r O infelicem non habentium cum Deo pacem mortaì q

lium ftatum! infelìcem dico ‚ .non' tantum ideo; quod in`

' itatu.noxa». rnortalis felìcitate formali, feu pofïèfïìone Summì

Boni (М: privati, fed etìam, quod a medio felicitatis recuë
perandaf: tamdiu íitis alieni,.quamgiiu pacem cum Deo inire.
1'.ecufatis. Ita jam dúdum rugiebat ex gemitu cordîs fui

,lfaiasz * utinam цитат; mandata mea; [идея fuìlïet jìumen pf , À

Mifererme.vem~i,.qu¢d»pànem veftrum felle 8: aceto èondìatis, vitam veûram, amaritudine exefam reddatis, la. Sores Aveîtròé l"ru&1u' metitorum ptivetis, dies veftros Parcis immitiгoreS“”abb11'ev}‘ì1etls",­18c. vos 'ipfos clandeítina tytanide co,x1furn`xna._tis_,. . ` . '

1ni кот: v0ßis felices vîderi , П vos mundo felices videa¿ ‚

mini, 'lfaia’. Qîdèm habere, ñne fuco mopenti : papale, qui. Ее‘ Ьедйит dicunt ,' ißt“ te` ‚шрам. ** Sc@ beatus populus (ait id¢m'..Propheta ***)' in multitudine pacis, 8€ hoc quidem ad

concentum Pfalmiûar .***".‘ beatus popula: , сада. Domina; . Qcas lejana 1

._.„';g “д; Q1.; a_ I ‚. .'¿‚ .

. Ito
“‘ëf‘49. v. 12. ‚ .
'* Cap.г3. . _ .
1** sa . ' ` T.
WF* 143.. 1 , м

е mum@

. Ito quo voles. Opiparae Sardanapali menfae afïide. Ne# 'mora Diana: feras infequendo perluftra. Hortos Pomona: oletibus turgidos perambula. Prata Cererìs faflru fegetum fplendentia oculis viíita. Lacus Neptuni pifcando fcrutare. Speëìacula Plauti cum Facetiis Rofcii Frequenta. Orionis cantui, Orphei сушат, Apolínis lyraeaufculta. 'Timpanum aurium, retinam oculorum, lamellas narium ad guftum recrea, demulce, ìnebria; И pace cum Deo cares, felicitatis indigus, plus dico mifer es.

Alìam longe fcenam,& oculis amœnam , 8: aurîbus Газ: vem, 8c animo jucundam exhibet pax cum Deo. Si vidiiïes Paulum in Thebaide contemplantem; dixiiïes cum Antonio: 'vidi Paulum in ‚там. banc felicitatem procuravit pax Cum

Deo. Si vidiffes Therefîam ab extafî refpìrantem; áuůïvìfrfß pra: multitudìne confolatìonis Chriítum rta alloquentem:

pone modum Domine! pone modum! ita corlfolatam reddidit pax cum Deo, vi cujus femper perfeêtius eligen COIIÜJCVIr.

Obítupefco fane, dum Aponolum lego * гn laboribu: plurimis, in carceribus abundantius, in pldgís Мята modum,—in rnurtíbus frequenter, in labora, in ‚егитпа, т тддййs multis, in frìgore, éf’ „идти ita fcribentеm : placca mibi in inßrmitrml bus, meis, in contumeliis, in nevfßïfüfibüf, ëfperlêcutionibus, in anlgulìiis pro Cbrijïa. fuperabunda gaudio. ** Animum meum fubit cogitatio: hoc ветре pacis cum Deo fingulare donum eilt,

quâçteriam in 'adverûs optato felicitatis effeïtu non delìïruße . `- tur,

' 2. Cor. 4.. ' ‚д ". Q.. Cor, 7. .

[graphic]
[graphic]
[blocks in formation]

.‹ SEGUNDEPARTIS ¿. ;

al 8

Icnt felicitas hujus vitae non habetur fine pace cumÍDeo,. ital proportionaliter non obtinetur íîne pacecum proximo , quz'

-' .' сГ: tranquilla inter. hornines­ converfatio. Veritatem hanca. nemine magis ‚— quam. it dileéìo Chriûi difcipulo experiri pof-`. iixmus: fi diírgnius nos' Модест ( air) * Deus in nobis manet , Ё cbaritas фа: in nobis perfetta aß. Quid ad rem nofiratn Той‘ ‘На: гди-«Ъ .«1. probandumaacñcaeius г quid `ad`i1luItrandum: clarîus dicere potuiffetî » ' . . .­:~ " ‹ .„ . .1 Percîpite modo confequen.tiam,quam non folumad re

м.'

'guias Attica:,í`ed vel maxime fecundum regulam moralitatix '

format S. Dorotheus : ** quo magis а di/eäzonejecedimusg en magis ßproximi amore dìjiamus. quantum vero Del cbaritaji ad# диетах, tantum E9' proximo, qaantumque 65’ proximo , tantum#

£5* Deac.oajungivnrar:1 f .' .

Í­«|,

.

‚ Liceat mihi dìfcurfum meditation: brevi interrompere. Afìum eil', fmcÍamofe Dei non o.b.ti¿net¿u1:, §u.¢g,Dç9 _conjuga

Qi` ,. ' B . _ '

* E . — ‚ ._\ «cfa .1 ‚Г ’
.t. e. 4. È .1 ‘_ -. ._ ‚.

Н Cap. з. Bibl. noa. “ " „ . w

.fn ..1‚ L М

« PreviousContinue »