Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

v tibi iesus crucem passus estl et nomini corpus post crucem ipsam sepulturæ traditum fuit. et ille post resurrectionem aliquando discipulis suis apparuisseL sæpius vero illorum oculos latuissct. postremo in caelum assumptus est. et Spititum

paracletum illinc sub ignea liuguarum specie ad apostolos suos misit. ut per ejus ipsius Spiritus amatum gentbus gratiam nuntiarct. tunc biscipulh alio alii. profecti sunt ad totius orbis terrarum gentesf-iL prout unusquisque ab illo ipso Spiritu duceliatuln

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

lll. cum igitur haec ita se liabvrenh et discipuli regiones alias alii aggressi fuissent. tunc admirabilis et magnus apostolus Matthæus. tantarum bonarum rerum solus particeps esse noluit. sed aliis etiam beneficium impertiviL ltaque cum se totum collegisset. evangelium suum. et religionis acpietatis doctrinatm litterarum monumentis contiguavit. nt videlicet. quæ alii ore ac lingua docuissent. ra ipselscriptis mandareL Altius igititr inde usque ab ipso Abraliam christi originem exorsus. atque ita deinceps progressus. prinmm christi originem secumlnm carnem nobis nuntiavit. deinde quentadmodum baptizatus fuit. discipulos elegit. tentationes superavit. et ipse a jesu vocatus est. quemadmodum etiam sacra divinarum rerum mysteria edocuit. partim parabolis. partim aperte discipulis et turbis ea pronuntians. Scripsit idem miracula supra humanae naturze captum ab eodem jesu facta. item mgrotantium curationes. eorum.. qui a dæmonibus vexahantun liberationesl panes illos. quibus ipse benedixit. et multos pavit. quemadmodum per mare pedibus ambularitl et in monte ifhabor in aliam quamdam formam se transtulerit. neinde alterum ejus adventum diligentiori oratione conscripsitz quaeque de mystica ejus cæna. et de ipsius proditione facta erant. perstrinxiL Ad bmc falsum illud Pilati judiciuim et ejus. qui venit. utjuste aliosjudicaret. iniquam condemnationem sepulturann resurrectionemque . et quemadmodum apud calilæam apparuit aposlolis. quo tempore da

tam sibi dixit omnem potestatem in coelo et in terra.

v. cum igitur. ut summatim dicam. totam christi dispensationem explicavisset. Parthos adiit. qui nondum Persarum imperio adjuncti erant cap. ipsisque salute nuntiata. Palæstinæ regionis fines peragravit. ubi cum ingenti multitudine variislingnis prædila congreSSus est. cum fame. siti et crebris ærumnis ac periculis lurtatus. quorum alia superstitiosæimpietatis præsides. alia acerbissimi populorum tribuni crudelissime ailerebann

dicant. apud Parthos prædieasse Maltltæum. Parthiquey qui tempore Mattliæi habebant in illis partibus principatum. postea multis sæculis fuerint sub imperio Pcrsarttut. At de prædicatione Matthæi apud ifliebanos nullus loquitur. necilli postea fuerunt sub Persarum imperio. ltaque vitleturMetaplirastes credidisse. Matthæumt aliquo tempore prædicasse in imperio Parthorum. deinde regressum esse in Palæstinam. ac demum profectum in ASthiopiam.llic autem ordo prædicatiouis ipsius non est im robabilis. ut colliget prudens lector ex disputatis e prædicatione sancti Mattbzei in cemmentario s vL

te

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

et mente et voce libera prædicabat. et eos. qui errore decepti ftteranL ad divinam cognitionem perduccbat. ab erroris fallacia remotos et ad veritatis cognitionem translatos.lmpia igitur gentium superstitione dc medio snblata. omnes homines vcro et soli neo adjunxih ncque suæ praedicationis doctrinam illis tantum finibus contineri voluit. sed ad Aitltiopiam ret. quam sortitus fuerat. pervenit zcujns regionis homines cum ad veritatis notitiam perduxisseh christianaeque ftdei gymnasinm illis constituissct. et quoscunque potuit prardicationis suæ retibus inclusissot. multaque mira.cula. christi ope adjutus. effecissen et ms. qui ad vei iidem conversi erant. per aquam et Spiritum christo adjunxisset. ecclesiam sanctam ipsi ædilicandam curavit. presbyterosque ac diaconos constituit. singulis diebus concionem habens. partim ad veritatem retinendam illos adltorlans. partim mysteriatradens zeos vero. qui ianguoribusct utorbis rel dæmonum malitia oppressL de vita periclitsta bantttn verbo et manus attat-tu ab omnibusmolestiis statim liberabat.

vl. Postca vero quam opus exegit sua vocatione rlignulm et debitum opus complevit. ad quod vocatus fuerat. per martyrium in bomino quie-vit. et nobis. qui versantur in terris. corpus reliquit gloria ct hymnis ornatnnn eoisqtte. qui memoriam ejus celebrant. vicissim tnulto splendore ornans. ac sanctos clliciens c id quod multi ex corum numero. qui per Apnstoltnn ipsum salute digni factisunt. sacris orationibus consuetam et sanctam ejus celebritatem bonoriiice admodum prosccuti memoriae prodiderunL ipse vero sine intcrvallo aliquo puro aspectu homini .lesu christi faciem contemplatur. et in ejus immensæ gloriæ corona decoratur.atque cum eo simul versans. exultat perpetuoz cui convenit omnis gloria. honor. adoratio et magni

[merged small][ocr errors]

m llic rursus multum dissentit cditio Lipomani. et pro Aithiopia substituit ilierapolim his verbisz l bolcns autem eo usque suam sistere doctrinanh ad ei sorte attributam Syriæ llierapolim. sitam prope partem liuphratem. acceditl r ctc. At rursum non capio. quomodo hic de liierapoli referazitor oninia. quæ apud Surium de Aithiopiæ quare dubitare vix possunh quin corrupta ct intcrpoluta sint Acta. quæ edidit Lipoittattus. et certe altcrutra sunt duobus locis corrupta. comlrelisius in Auctario novissimo patL l pag. m dat Adnotationes in .orationem Mcetæ in lllattth-um. ibique bis assertt. Acta illa Metaplirastæ. sicut edita sunt a Li

b

[ocr errors]
[ocr errors]

omano. robatiora esse Surianis. me ab ipso gtiam Lipgmano edita sunt tom. vlL ul. ess gv sed nullam additrationem z et sane difliculler dedisset idoneam litcnim probabilius est. apud Partltos przedicasse Matthæulm quam apud rfhebanos-v uct scio quosy qui postea Persarum imperlo adjunctt fuerintg probabilius quoque est. Aithtoptam eidem obtigissc praedicatione lllutninandttm. quam cnttztn tem unam Syrize llierapolinL ln hisce autem solis Acta dilferuntl in reliquis consonant præter dlversitatem interpretutionis. vcrunlide prædicatione sancti Matthæi et de loco martyrn aut mortis plat disserui in continentur-ms L

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

l. cum primum Paulus magnus ille veritatis nuntius ac pra-co. et sonora christi tuba. relicta Antiocbizu Syriæ urbe. lconium venissetl ibique vitæ vcrbum. instar divini semiuis. spargeret. lleruas et llcrrnogenes. non ex veritatis praescripta viventes. sed iictione pleni. una illmn comitabantur z quos Paulus. quippe chrisli discipulus. animo omni humanitate inzbulo. candide atque amice amplectebaturl omniaque illis. quæ ad nominicam disciplinam vivendique rectum ratioo nem perlincreuh suppedilabat. mngualia neh modumque quo bomiuus ipsi apparuisseh et ad se traxisset. illis enarrans. ln ipsam porro lcnnicusiuni urbem jam ingressusy hospitio excipitura quodam viro. cui onesiphorn nomen. qui cum cætera vir probus esset. tum etiam pius. simul atque audivit. Paulum ad urbem advenlarc. cum uxore et liberis obviam procedens tintcllcxcrat enim ex lito. qua forma Paulus cssctl ejus videndi desiderio tactus. ciiviL onem accctlentetu conspiciens. virum virlrlicct. qualem rfiti sonum descripserah brevi corporis slatura. capite exili. libiis incurvis. naso mlunco. ciliis conlractis. animo ac mente altemm utquc. quod majus cst. et maxime ad rem fecit. referam virum finquzunj divina gratia plenum. Salve. inquit. sorve llei benmlirtL cui Paulus et ipse virum. llci Spiritu docenley coguosceus. lætmn quamdam vultus gravitatemg gratamque ingenii suavitatem ostendens.

[ocr errors]
[ocr errors]

llcmas porro et ilermogcncs ainos ipsum comitari diximusL animis per invidiam in Paulum concitatis. et cordis sui dolorem.instar partus. minime legere valentes. sed in apertum proferentesz guitL alunt. oncsipliore. an nos quoque ad neum bcucdictum non videmur tibi pertincrm quod nobis praeteritisl unum Paulum sis allocutusi lix quibus verbis cum improbitatem in ipsis lnsidentem perspexisseg

[ocr errors]

prebendam in vobis ullum justitiæ fructum znihilr-minus tamen vos quoque domum meam venile. et in ea requiescite.

ll. Paulus igitur eo ingressus. capta primum quieta deinde sumpto cibo. verba facere instituit. et pietatis doctrinam animis eorum. qui convenerant. disseminare. cujus doctrinae principium ac fundamentum illi fuit. Sealitudines a christo dea prædieatæ. lleati enim. inquit. pauperes spiritua quoniam ipsorum est regnum cælorum l. beati mundo corde z quoniam ipsi ticum videbunL beati continentes. et stulto huic mundo valedicentes. quia beo imprimis placebunt. neati timorem nei in cordis velut nlero parturientes. ipsiusque oracula trementes z quoniam ipsum videbunh et tanquam angeli perpetuo cum ipso degenL Ad quem enim. inquit ille. adspiciam nisi ad mitcm. et tacitum et trementem sermones meosi beati qui postquam bei lavaerum susceperunL corpora sua pura deinceps ab omni sorde custodientes. paciiicos seipsos vita ac moribus exhilient z quoniam tilii Altissimi vocabuntun Seati misericordes zquoniam misericordiam consequentur. et in die judicii nullas supplicii pcenas experientun beati quorum corpora pariter atque animæ. castæ. instar virginuml servalæ ftterinl z quoniam neo accepti erunt. et justitiæ puritatisque suæ mercedem apud ipsum invenient. quietem sempiternam adeptnrik lit Pauio quidem ejusmodi verba in domo oncsipllori coram illis. qui ad se veneraut. disserente. et nonnullis quidem libenter placideque illum audientibuso aliis autem sermocinationcm hanc negligenter accipientibus. et surdornm instar afiectls. aliis deniquc. non solum ad haec attentionem non præstantibus. sed mala inSuperin corde agitantibus. irheclm virgo quædam nobilis. fneocleæ tilia. viro desponsa. cui nomen 111annyris. in vicinia onesipliori liabitans. per lenestram aurem avidam audiendi porrigens. Pauli verba auscultabat z cujusquautumvis faciem minimeaspiccretl ita tamen ex ejus sermone pendebat. ut reliquarum rerum omnium cura demissa. ad ipsum solum atteridcret. et per ipsum christo coaptaretur. cumqne videret multas tam matrimonio conjunctas. quam tirgines ad llaulum ingredientes. desiderabat quidem et ipsa viri aspectum intuerL ex cujus sermone tantum fructum ltauriebat. cæterum. quod ipsi tum temporis id facere minime liceret. rci-villos amantes imitata. in sola fenestra acquie seeliau eique continuo adliærebaL Pauli verbis indesinenten tanquam lignum juxta aqnas. quarum in Psalmis mentio est. plant-altum irrigata. quam ubi mater advertitl tanto jam tempore fcnestræ illi allitarm ignorans scilicet quae in corde illi inclusa lateri-nh suspectam tamen interim immensum hanc ad fenestram sessionem habensl

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Sii

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

illa prohibere contenditz Pilia. inquieus. mea lfhcela. quid tibi cum extraneo illo præstigiatore rei. quem ita assidue auscultan cujusque verbis usque adeo capta tenerisil nos quoque jam adspice. et colloquii tui participes redde. ac de cibo sumendo cogita. quo illa sermone usa. cum nihil prolieeret. sed ut dici solet. tnortuo in aurem verba faceret. asperiori loquendi genere uti aggressa z lit quid. inquit. instar insanæ. et sensibus ipsis spoliatæ. continuo hic assidens. ad virum ignotum ita attendisl reverere cognatos. reverere amicos. revcrere æquales. naturam ipsam reverere. cur lihcra cum sis. animum servilem gcris. idque lilia 1heocleæ. sponsa rfhamyridisi ouo

n dicto. ipsum sponsam arcessit. qui et festinus.

et velut alatus advenit. nuptiarum se causa advocari existimans. cæterum ubi ex ea. quo loco res rllheclæ essent. intelligeret. quodque post cxactos jam tres dies. et totidem noctes. illa omnino a fenestra non reeessisset. cibi potusqne ne tantillum quidetn memor. tantum ex Pauli verbis suspensa z hæc. itiquant. cum lfhamyris ex matre intelligerct. illaque. adderetz Adi ttt illam fquippe sponsus ejus est et verbis a fenestra ut absistat ellicere contende. accedit protinus lfhamyris. omnigenoque sermonel nunc quidem assentando. nunc admoncndo. nunc increpamlol illam a proposito revocare conatur. lit quid. inquit. lrhamyrim sponsutn tuum non aspicis. mihi charissimai numquid forte alium autas. in despectum amoris erga te meii cur ita. veluti attonita. a te ahiistii num per imprudentiam forte te ollendi. dilectissimail num voluntati tuæ obsequioque in te meo uspiam defuit nimis fortean diu nostras hactenus moramur nuptiasz nimis diu hymenæi nostri cantus ntusicis ditlertun quare si lubet. age. omnia conliciantur. An etiamnum cunctabimurt ex voluntate enim tua. mea 1hecla. soloque ntttu pendeo. llæc et dicebaL et gestu quodam corporis ad permovendum efficaci rillam in suam sententiam pertrahere nitebatur. quin el vestem lineam ipsius remisse tangcns. Surge. subjcciL cdamusg

p surge. bibamusz quid enim tanta inedia nobis prollactenus ille/omnes interim domesticos communis luctus invasit. lfhamyridcm

quidemy

quod uxore excideret. 1heocleain. quod filia. ancillas denique. quod dominaz hincque. confusio

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »