Page images
PDF

in nationibus, principatu potitum, quo exturbare malas bestias, luposque a terminis suis jure suo queat, Sacerdotem 'magnum, summum Pontificem, Principem Episcoporum, Gubernatu Noemum, Potestate Petrum, cui claves caeli datae, creditaeque oves sint, non ut aliis gregum pastoribus, qui singulos singuli greges habent ; sed universi Pastorem sum` mum, unum omnium in plenitudine potestatis ; praeditum potestate , quae extendatur etiam in eos, qui potestatem super alios acceperunt ; qua quidem potestate sua possit , si causa extiterit, Episcopis caelum claudere, ipsosque ab Episcopatu deponere ; gubernatorem grandissimae navis factae ex omnibus, seu universae Ecclesiae etc. Desine igitur Bernardo auctore ac duce mendaciter gloriari ; civi

busque tuis denuncia, longe aliter eum, quam tu pu

taris, sensisse; hortareque ipsos, ut non e corruptis, mancisve, quae tu attulisti, sed ex genuinis illius, integris, incorruptis, quae nos accurate descripsimus, locis ediscant, qui, qualisque sit Papa.

VII. Quin etiam mone cives ipsos tuos, ut hinc, non ex vitiatis abs te Bernardi locis, intelligant, qua ratione Pontifex Romanus caput Ecclesiae sit appellandus. Atqui Pontificis, inquis, cum humani corporis capite comparatio locum heic habere non potest. Primum cur? An est quidquam iisdem in locis Bernardi, quod repugnet? Nihil profecto. Immo vero cum S. Doctor, Papam principem esse Episcoporum, gubernatoremque universae Ecclesiae statuat, plena instructum potestate, qua omnes christianos regat, ac moderetur; satis indicat , caput ipsum esse, cujus sint Christiani habendi membrorum loco. Deinde tamne imperitum rerum fuisse Bernardum existimas, ut ignorarit, quae Patrum

hac de re fuerit doctrina; aut tam levem , tamque studiosum novitatis, ut ab eadem doctrina sibi esse recedendum arbitraretur? Numquam hercle credam, ita oppressum esse stupore te, ut alterutrum tibi persuaderi patiare. Quid igitur, an Patres Sardicenses, an Athanasius, (u) Optatus, Hieronymus, Anastasius, Avitus, ceteri denique, quos numerare non vacat, nec vero est opus? an Synodus Chalcedonensis, et ante hanc Ephesina? an ceteræ de capite Ecclesiae Romano Pontifice sic egerunt, quin considerarint, comparandum id caput esse cum capite coporis humani? At si non considerarunt, cur membrorum, dum eo de capite dissererent, meminerunt ? Scilicet in (Ephesina a&ioge II. pag. 1471.) repugnante nemine, haec fuere ab Legato Sedis Apostolicae pronunciata : ,, Sanctas vestras voces », τά &yix μελη τη άyi; xe®x\% £ywyóxare sancta mem,, bra sancto capiti conjunxistis = Non ignorat vestra ,, Beatitudo, δτι % xs®&λλ τῆς πίστεως , % xaì ròv » άποστόλων ό μaxâgios II£rgos, quod caput fidei et ,, Apostolorum (est) Beatus Petrus,,. Quem porro fu„ giat, Patfum Concilii Chalcedonensis in Epistola Sy

(u) Vide, quae de S. Petro scribit Ath&nas. in Psalm. xv. v. 8. p. 82. Tom. !!. co!!ect. yeter. Patrum Edit, Paris, Montfauconi an. 1716. quaeque de Rom. Pont. aniin.adverterunt S. Optatus lib. 1 I. contra Donatist., cap. 1 I. pag. 3 1. ' F.dit. Antuerp. an. 1702. Concil. Sardic. in Synodica ad Julium Papam an. 347. Tom. 1. Concil. Edit. Paris. am. 1714. pag. 654. S. Hieronym. l. I. adversus Jovinian. p. I 6g. Tom. Iv. oper. Edit. Paris. Martianaei, S. Anastasius I. Papa Ep. 1 I. ad Ioan. Hierosolymit. n. 5. p. 728. Tom. I, Epistolár, Rom.

Pontif. Ed. Paris. an. 1721., ubi,. ,, mihi certe , inquit , cura non de,, erit Evangelii fidem circa meos ,, custodire populos, partesque cor,, poris mei per spatia diversa ter,, rarum , quantum possum , litte,, ris convenire , ne qua profanae ,. interpretationis origo subrepat,,. Episcopi Moesiae secundae in Synodica ad Leonem Imperatorem. Cod. Encycl. num xi 1. T. 1}. Concilior. Edit. Paris. an. 1714. p. 71o. Avitus Viennensis Epist. ad Senatores Urbis Tom. II. , Concilior.

pag. 98.

nodica ad S. Leonem, hanc unam omnium fuisse vocem? ,, Quibus (episcopis coactis in Synodum) άς ,, xs(paX% μελέν γ^ysgöysvsc , ut caput membris principa,, baris ,,. Responde nunc jam. Is, qui Pontificem caput, Episcopos autem , Christianosque ceteros membra vocat, tamne loquitur inconsiderate, ut judicio tuo, ne cogitet quidem, quo cum corpore instituatur ab se Ecclesiae comparatio ; quam quidem Ecclesiam cum corpore oculis ; manibus etc. instructo, non modo discipulus Apostolorum Clemens; (x) sed Apostolus `etiam Paulus (y), idemque Gentium Doctor conferunt ? Ita vero si judicas, non prospicis, qui sit risus hominum de te futurus, cum tam absurda defendere conere ? . !

At sublato capite, inquis, corpus interit, cum spiritus vitales dimanent ex capite. Philosophe ! . Tune capitis appellationem ei, qui principatum teneat, denegandam statues, propterea quod animales spiritus ex eo in membra reipublicae non deriventur? Urgebunt te, mihi crede, greges non grammaticorum solum; (z) sed etiam philosophorum jam ab illo fonte, et capite Socrate, convincentque ista effutientem fallaciae, ac ineptiarum. Sed Princeps, inquies, etsi non spiritus vitales ; at instar vitalium spirituum tamen, metum, cautionem, spem commovet, cura, vigilantia, institutis, legibus, seve

(x) Epist. ad Corinth. 1. n. xxxvuI. sq. pag. 27. T. I. Epistolar. Rom. Pontif. Edit. an. 1721.

® Epist. 1. ad Corinth. cap. xi I. v. 6. I 8. Vide Chrysost. Homil. xxx 1. in Epist. H. ad Corinth. num. I. p. 277. Tom. x. Edit. Paris, an. 1732.

(2) Hi caput appellari posse

ajunt eum , qui praecipuas in r• quaque partes obtinet, sicut in corpcre praecipuas partes sustinet ca

ut. Auctores autem sequuntur

lautum in Curcul. Act. II. Sc. I. v. 19. Terent. in Adelph. Act. i II. Sc. 1 I. v. 29. Cicer. 1. de Orator. cap. x.

[ocr errors]
[ocr errors]

. ritate disciplinae, pollicitatione denique praemiorum, sicque saluti est, ac veluti vitae publicae. Assentior. Verum qua tu fiducia fretus neges, hortatu, vigilantia, sollicitudine, decretis, statutis tale quidpiam in rem Ecclesiasticam publicam derivari, (a) doceri omnes, con

. . (a) Confer Synodorum Patrumque loca, quae supra descripsimus.

[ocr errors]

tales Tom. 1. Epistolar. Rom. Pontif. Edit. Paris. an. 172 I. num. I. . 371. de Petro, deque se Petri uccessore, tenente Clavum Ecclesiae, docenteque agit. Huic mirifice consentfunt Siricius Epist. ad Himer. Tarrac. n. I. ib. p. 624. De Anastasio supra vidimus. Synodi Carthaginensis ann. 416. habitae Patres in Epist. Synod. pag. 869. adhiberi statutis suis auctoritatem Apostolicae Sedis postulant. Synodus etiam Milevitaria an. ejusd. jn Synodicis litteris num. 2. ibid. p. 394. Innocentium I. rogat, ut „ magnis periculis imfirmorum membrorum Christi pastoralem diligemtiam Innocentius I. Epist.;xxxix. ad Synod. Carthag. n. 1, ibid. pag. 889. `divina a Patribus decretum esse sententia, testatur, ut quidquid,, quamvis de dis,, junctis remotisque provinciis age,, retur, non prius ducerent finienI, dum, nisi aâ hujus (Apostolicae) „ Sedis notitiam perveniret, ut to„, ta hujus auctoritate justa , quae ,, fuerit pronunciatio, firmaretur , ,, indeque sumerent ceterae Eccle„siae ( veluti de natali suo fonte „ aquae cunctae procederent , et ,, per diversas totius mundi regio,, nes puri latices capitis incorrupti

, mafiarent) quid praecipere... .

,, quos veluti coeno inemundabili ,, sordidatos , mundis digna corpo„ ribus unda mundaret ,, ._ Vide praeterea Ep. Syngdicam Episcojorum Europae ád Leonem Impeiratorem tan. 1457. scriptam Cod. „Encycl. n. vII. T. 1 I. concilior. pag. go5. Edit.-Paris. an. 1714.,

et Moesiae secundae num. xII. p. 7:o.et Ascanii, aliorumque Episcoporum Provinciae Tarraconensis ad- Hilarum Papam an. cir. 464. ibid. p. 787. Praetereo Simplicit, Felicis; Gelasii, Anastasii, Symmachi, Hormisdae Ponificum testimonia, ne multus sim. rea conferri volo libellum fidei Joan. Episcopi Constantinopolitani ad Hormisdam Tom. eodem 1 I. concilior. pag. 1ο17. Relationem

Archimandritar. Syriae secundae ad Hormisdam ibid. p. 1o31. ubi

rogant Pontificem , ut auctoritatis suae baculo expellat cupidos novandi e medio ovium ; verbo autem doctrinae sanet animos etc. Epistolam Possessoris Episcopi Afri ad eumdem ibid. pag. Io37. ubi ,, Decet,

,, inquit, et expedit AD CAPITIS

,, recurrere medicamentum, QUO

,, TIES AGITUR DE SANITA,, TE MEMBRORUM. Quis enim

,, unquam circa subjectos sollicitu

,, dinem gerit, aut a quo magis

,, est nutantis fidei stabilitas expe

,, ctanda, quam, ab ejus sedis prae

,, sule, cujus primus a Christo re

,, ctor audivit : Tu es Petrus etc,, .

Stephani Larissensis Metropolitae

Epist. ad Bonifac. II. an. 53 1. ibid.

pag. 1 1 1 1. sq. Libellum Episcopor.

Orientis in Act. Synodi Constanti

nopolitanae sub Menna ibid. pag.

1218.sqq. atque, ut modum faciam, Epistolam trium Synodor. Africae ad Theodorum Papam, qüae ann. 649. secta fuit in Synodo Lateranens, sub Martino I.Action. 1I. T. I 1 1. concilior. pag. 734. quo loco mullum ambigere posse , dicitur, magnum et imdeficientem fontem ommibus Christiamis fuemta redundamtem, apud Apostolicam Sedem comsistere.

Inte- .

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

firmari bonos, malos reduci ad frugem, omnes in officio contineri, servari, denique salutarem christianorum inter christianos consociationem per eum , cui propterea traditae divinitus claves regni caelorum sunt, , et concessa ligandi, atque solvendi potestas, impositumque onus pascendorum agnorum, atque ovium, fratrumque in fide confirmandorum ?

- Quorsum autem illud spectat, quod scribis: sublato capite corpus interire ? An sublato , si fieri posset,

[ocr errors]
[ocr errors]

'Sed cujusmodi idem grex esset, si talis esse recusaret, qualeiii ipsum Christus instituit ? Jam vero Christus eum voluit universum uni subesse summo visibili pastori Petro (b), atque hujus, ejusdemque deinceps successorum audire vocem , ut, centro, radice unitatis, capite constituto, schismatis tolleretur occasio. Non ergo grex esset, seu Ecclesia Christi, id si facere recusaret ; cum talem se, qualem Christus instituit, non exhiberet. Ac videmus nos quidem, singulares Ecclesias, quae se ab centro unitatis, et capite visibili Pontifice Romano sejunxerint, non pertinere ad ovile Christi, sed synagogas et videri, et esse satanae.

- At enim instas, scripsisse Eugenio Basileenses, non debere corpus Ecclesiae comparari aliis corporibus ci

[ocr errors]

''* ' (b) S. Cyprianus lib. de unit.

Eccl. pagin. ic8. Edit. Oxon. an. 1682. post ubi Petrum accepisse potestatem pascendarum ovium animadvertit tum : ,, Exordium, im., quit, ab unitate proficiscitur, ut ,, Ecclesia una monstretur. Hanc ,, Ecciesiae unitatem qui non tenet, ,, TENERE SE FIDEM CRE,, DIT ? Unitas servatur IN ORI,, GINE... UNUM CAPUT EST,

,, ET ORIGO UNA, ET UNA ,, MATER FAECUNDITATIS ,, SUCCESSIBUS COPIOSA ,, . Adeundi praeterea sunt S. Optatus lib. 1 I. cap. 1I. , ' et S. Hiéronymus, cujus loca attulimus supra Epist. I. num. vi. pag. 1o. sqq. et cetera monumenta, quae adduximus num, xi I. xII I., sqq. pag. 26. sqq.

« PreviousContinue »