Page images
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

ECCLESIAST1С I

AUCTORE

CASARE BARONIO

S О R A N О

E CONGREGATIONE ORATORII

S* R* E* Presbytero

С A R D I N A L I

TIT. SS. N E R E I ET ACHILLEI

ET SEDIS APOSTOLICA BIBLIOTHECARIO

UNA CUM CRITICA HISTORIC O-CHRONOLOGICA

Рж ANTONII PAGII

DOCTORIS THEOLOGI

Or dints MinoYum Convent. S, Francifci.

In qua rerum narratío defendkur, illuftratur, fuppletur, ordo teraporura corrigitur, & Periodo

Graeco-Romana munitur.

Additur preeterea Dijptrtatio Hypatica ejufdem Pagii; & Epißola confularis Henrici Card. Norisii .
In bac vero edit tone aßt Confular et ab Ä.U.C. 709. ad annum Cbrifti 567. illuflrantur, fupplentur,
& caßigantur .

Accedunt animadverßontt in Tagium, & frteipue ctrea Cbronologiam inferioris *vi ab eo digeßam .

Tomus Quartus.

[ocr errors]

L U С JE

Typïs Leon A RDI Venturini MDCCXXXIX.

De Superior um Licentia.

[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][merged small][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[table]

ANNALES

ECCLESIASTIC!*

JESU CHRISTI ANNUS

319»

SILVESTRI PAP.
ANNUS
6.

CONSTANTINI IMP. ANNUS • 14.

[ocr errors]
[graphic]

Hristi anno trecentefimo

decimonono Conítantinus Imperator quintum adiit Confulatum, collegamquc fibi adjunxit fororis Conftantiae Auguftae filium Licinium * Juniorem ; id plane fecit, cum indulgendi caufa forori, ut aeeipere illa videretur in filio , quod amififfet in viro, tum etiam ut tyrannitus "¿leí- dis fufpicione careret; iieque eumdem_. junio- Licinium Juniorem non tantum paflus eft ris. retiñere Oefaris nomen ас dignitatem, fed etiam fibi adfeivit Confulcm ordinarium .

II, Quo anno barbaros, qui vifi funt tumultuari adverfus Imperium Romanum in Oriente, compreffit: fuerunt ii Sarmatx, Ann* Eccl. Тот, IV»

[ocr errors]

quos putar>t a Sozomeno, & ante eurru Sarmata? Eufebio Sauromatas nominatos. De his omprefïï enim hsec ipfe Sozomenus (a) : Porro Im. a.Conftanferator pofi bellum cum Licinio geñumy t,no' tam fecundo fortunée flutu in proeliis con- (a)Sozom. tra aliénai exiera (que genres factendis uftts tfl , ut turn Sauromatas y tum Got bos fubjugaret; & ad extremumy quo aliqutd beneficii eis afferre vtderctury federa cum tilts percufftt. Ifta quidem gens tunc temporis trans IJirum flwvtum babitavit j quae cum eßet tum propter muhitudineniy tum propter corporum magnitudtnem bellicoßfft* ma y & in re militari afltdue exercttata*, alios quidem barbaros devicit, Romanos autem folos babuit qui ipfam bello aquarent , ftrenueque rejifterint. Dicitur pretterea Confianttno in boc bello vel maxime A per

[ocr errors][merged small]

ferit . Secundo, nuncupatfonem Carfarum anno tantum CCCXVII. facbm fuifle , ob idqur Licinium Caefarem juxta primam regulam, Collega Conftann'no Augufto juxta tertiam , Confulatum iniilfc .

Quindecennalia Imperii Carfarei Licinii Aug. II. quorum indicium perfecutio adverfus Chrirtia- Qumdenos excitata, ut anno CCCXVI. oftendimus. cennalia

Bellum adverfus S*rmatas hoc anno tribufque Licinii Aconfequentibus geilît Conftantinus, de quo bello ug* Eufebius in Vita Conftantini lib. 4. cap. 5. & 5. HI. Sozomenus lib. 1. cap. 8. Zofimus lib. ». & Por- Bellum phyrius in Conftantini Panegyrico cap. 19. 11. Sarmati* & 13. Ad illud Conftantinus filios Veteranorum cum. evoca vit, ut docet L. 1. Cod. Theod. De filiii

milit .

[ocr errors]
« PreviousContinue »