Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic][merged small][graphic]
[graphic][ocr errors]
[graphic]

purgatoriosatispaticndo, prius eassoluent, quàm tionem ingtediantur.Semperenim in anima,coinqui m quodam remanctjinterim quòd pro iatisfactum,& debiti alicuius rcatus manet. _ jninò ab artcrna vita se certò habcat, qui pœnicentia ru m hîc subire contempscric. Et rursus post hanc vitam à bit, &$ in purgatorij loco igncm purgantcm sentiet,qui vc ta hfc purgare neglexcrit, & qui pœnitentiam satisfactb nis temporalibus,postpeccata quantum ad culparr*'*" nam dimissa,rcstantibus, subite non curauerit.Ec c^[iit)faaens & mencUctum,di£ta.m ciuitatem non intr àcœlesti habitatione omnes idolâtras, honores di ipsis mentiendo,tribucntes:& omnes dcnique qu tholicam sunt,suis erroribus', &pertinacia obsti damnât. Atquc his solùm cœli copiam facit, qu nis agni,hoc est; cathalogo fanctorum sunt ascri stinat" ,agni,idest Christi Iesu dicitut :quo damento innixi,cius fidcm pfofitcntes,eamq met itorijs virtutum,& praeccptorum Dci obedT stinationis diúinaè libro,TidcIês antiwmôrentur:Secúdùm quod bcatus Pctrus in sua Canonica docct,dicens:Satagitc fratrcs, vtper bona opç ra certam vcstram vocationcm faciatis.j

r^CAPVT VICES IMVMSE

CVNDVM APOCALYPSIS.

T ostendit mihifluuium dqu4\iu4,Jj>lendidtim tdnquam ay fïallumrfrocedentcm defcdeDeiCTagni. In quacunquc ciuìtatenomine digna, postamplum eius ornatú, deccntiam, & pulchritudincm, cómoditates quas ex solo & situ habeat,ad ciucs alendos, & ditandos, desiderati soient.Ea auté ex fluminc proxjmè decur rcntijVt plut inrùm ípcctantunninc cnim amenitatcm atborum, vber -tatem tctrac ex irriguis carapis,& pascua pccoribus redundantiaj vtbs huiusmodi sortitur.Ob hancigiturrcm idem angelus,qui beato Ioanni ciuitatem ostcndit, vt eandcm omnibus dcsidcrabilcm reddat : ad -i. , quam

[graphic]

quam tanquam ád pra;mium,& brauium cursus huius vitç propositú, fluuium ,ipsam intcrluentem iamcommostrat. Cuiusènqomianari&nàojdqutviuxejscdicit,&nonstatariç,qua:hominum &luti,infesta essesolct. Viua enimaquá eísedicitur,qu£continuo.dccursuagitur, quòd motus in viuentibus,ccrtum vitx indicium,& argumentum sit. Habct insuper dicti fluminis aqua hoc, quòd fuo alueo contenca,perlucida, perindeatque crystallum cxistit,earationcj vtfigurasomnés <juasrccipit,ad viuum reddar: imò &lapillos in profundo iacentes,in summumaquaesuaperfpicuicaceocuIosdemulcentes,erigar. Tertio hoc , magao pretio asstimandum cidem accedit, quòd non fontem in conuatleaUquo,iuxta radiées magni montis terrei, ex quo oriatur habet,sed à sede(inquit)Dci & agni procedit, suamque originem, & ortumducit. Etcnimncflumcn aliquod maccriale h/c imaginaremur, adcœlestianoserigcns,àsede,idest,àthrono maiestatis senctissima: Trinitatis, & ab ciusinfinita misericordiaoboriri dìcit. Est enim immenfaDei misericordia,eiusdempropriascdcs,inquafummècongau dcn^»& quiescens, ampliífima bénéficia cemporalia, & spiritalia, hominibus continué clargitur :vnde in orationc quadam pro peccatis, sancta mater ecclcsia hoc docens, sic orat:Deuscuí propnum estmisercri semper & parcere, &c. Procedit item àsedeagni : hoc est, ab opu lentia, &ina:stimabili cumulo meritorum Christi Iesuredemptoris nostri.Tanta siqui4cm copiadonorum, & gratiarum Spiritus íancti, quanta in ceelesiam cathoiiçam, & omnium sidelium mentes continue defluit, Christi Iesu meritis conjraunicatur : qui sua sacrosancta humanitare, mortem acerbiífimam patiens, tanta bona nobis meruit. In medio plate* eius, & ex \ttaquc pane fluminis lignum Vìm , afférent fruêífts duodecim tper mensesfngulos reddensfruííumfuum,&foliumligniai fanitatem gentium.Locus quem decurric fluuius, plateam ostensa? ciuita tisesscdicit:hancautcmccclcsiam militantem eíTe, intelligerc liect. In ea quippè merecs, quibus cœlum comparatur, exposita; sunt, vndc & ipsum negotiaturi, in cam conuenire debent. Etcnim qui cœ lum aslequi cupiunt, sanctum Dei euangelium, septem diuina sacramenta, sanctas institutioncs, & doctrinas sanctorum(qua: merces hu jus platece sunt ) moribus, & vita tractarc, & cxcrccre debent. Eccleiìam equidem hanc militátem, plateam & mercatum publicum illius triumphantisjoptimo i ure esse dicit: quandoquidem omniaífluentia donorum, & gratiarum Spiritus sancti, quibus dirigitur & gubernatur, continue interluiturrvnde & per medúl eius,flumen hoc gratia ru fluerc ostcditur.Gratia quippè Spiritus íancti aqua: frequéterinscri t V ptura

« PreviousContinue »