Page images
PDF

gnx incalo diccntcs.gr c.Hoc est,expleta euágelij pra:dicatione,& sufficié tiíïìmcsecúdùmçtcrnáDciprçfinicioncjeuágcìio jpmulgato(quodsiet sonante septima tuba,idcst vocibus pra:dicatorum septimi ordinis resonantibus)factce sunt magna: voces in ccelo.Quia in ecclesia mihtante,in qua solùm iam crût iusti,ab impijs scparati, & qui in ecclesia triú phantc,in iaudcs Dei,la:tiflìmis & plenis gaudio vocibus, omnes pro rumpcnt.Qui cnim in militante,videntes se ab omni tyrannide vindi catos,atquc de proximo prarmiûgloria? accepturos, vocibus hoccelebrabunt diccntcs.quòd regnú huius mundi,idest,Dei ecclesia, qua: an tea malis, & prauis hominibus permista, quibus ctia diabolus magna ecclesia: parte' occupando regnabat,iam ab ipsis sequestrara,pura, niti daj& rota candida secúdùm omnia sua mébra fàcta sic. Cui iam pleno imperio Dcuspater omnipotens, & Christusredemptor nosterverus Deus & homo,filius a?cerni Patris,qui pro ecclesia moriens,eá suo sanguine lauit,vnà cum spiritu sancto solùm dominabicur. Itaque ìá diaboli i mperiú omnino ab ecclesia exclusum erit.-neque peracto iudicio, ampliùs eric superterrá,qui ei obtéperct,aut seruiat. Quod absque omni dubicationc suturú,affirmat ípirirus sanctus,dicendo : Amé.idcst proculdubio ita siec.Qua;,& ea qua: dicta sunt capice. C.dchac eadé re, intelligi poteruntypro ea téporis occasione, qua: erit ante vniuersalé re surrectioncmjexplóío diabolo,& omni eius exercitu omnino ab ccclc si.3,iolùm electis eoh stan te. Aut poil omniú resurrectioné, pro occasio neeaimmediataad iudisiiú, in qua suam selicitaté>& Christi regnú, ab omninequitia&prauitatcrepurgatú,electigratuIanrur.Nisi velis dictas voces solùm ellesanctorúin cceloiam triumphantiú. Etvìgintiqitd Mot semons qui tn conspe ft u Deifedent in fedibus fuit t ceciderunt in facièssuas, & adorauerunt Deum,dtcentes:Gratid$agmtrn tiki domine Deus nojìer. omnipo tens3quies>&quieras,&qui\enturuses:quiaccepijìi Vtrtutem tuam magnam, eïr regnastt. Et trau fttnt gentes, (yaduenit ira tuay&tempus mortuomm mdica n^O1 reddere mercedçmfçruis tiïtspropketts ey faníhs, & timenúbus nomen tuâ pufûlis& magnist&exterminandieos qui corruperunt terram.Scd & in cœlo viginti quatuor seniores,hoc estduodecim apostoh,& maiores duode cim tribuú propheta: eVpatriarcha:, quiprimorcsduces, & magnâtes íuerunt aliquando in ecclesia militante, ôc cortí successorcs ú beatitudini donati,& a:ternis illis man'sionibus & sunctionibus veluti sedibu* conquicscenrcSjtantú benesiciû prosusis gaudijs célébrant, quòd tandiuíperata:Iibertati,&puritati,ccclesiáíuamdominusaírerucrit:pro qua ipsi aliquando morteoppetierunt,& fuis patrocinijsin cœloiuua ìCjiiunqua desicrunt. In pnmis ergo donú hoc & benesiciû Deo référé tes,ccciderunt in faciès suas.Hoeest3signahumilitatis Deum adorando exhibuerunt,suam & omniú imbeciJlitaté,& viriú tenuitaté3ad tan tum bonúassequcndúcognoscentes. vndetotum quodaccepissentbo nu m,Dco acccptú referebant.Càderc enira in facié, propriá índignica tcm,& culpas aliquandoc5missaSjestagnoscere.Cadereautéretro,eíl ìgaoráio cadcre in mala,pœnas, suppliciaa&in foueá,aut locú,qui no erat prouisus.Quod cnim retromos ambit,non vidctur.Quécaíum fa ciunt omnes praui,vt Saul3 &c qui Chrístúfustibus & armis qusrebát, quandoilljsdixit,Egosum;&similesdequibus scriptura sancta nar-fa».ii. rat. Atq; sic adorátes,tátorú bencsiciorú qua: ipsi possidebáci& ad quœ pfsuéda,ecclesia, tnilicans omniú electorú fuit euecta,gratias egerunt; piimùm omné potentiá, alterna essentiá, & omné virtutcprofitentes, ôc quòd non pro meritis hominum,sed quandoipsiplacitura fuit, accinrìus est: potentia,&: ca víus sua virtuté magná exeruit: & ostendit si bi soli regnare deberi,cxploso diabolo ab omni ratione imperij. Et renajii inquiunt:ideíl,te solum iure regé esse ostendisti,tuû regnum^purú castum & immaculatú,contraomnem suriádiaboli reddendo.fr w*/* (inquit)/«wf^e«f«.Gratiarum actionem sancti prosequentes, secundo loco gratias agunt,quòd gentes in fuam dementiá cacíentes,sibimet iá finalités iratee sint,ob mala quœ vsque adeò impudenter contra Dcu m cómiscrunt,& propter bonaitcm,quaî ignauia sua torpentes, táto suo damnosacercneglexerunt.-verùmeotempore hocfaciunt,quononeíì: pcenitcntia: locus. Quia4í/«f»ií(inquit) irdtUAi&i iam non te misericor dem,& per pœnitétiam placabilem vt antea,scd iustum & rigurosum iudicem experientur.-quoniá te tanto tempore cos ad peenitentiam ex pectantem, &imrnensisbeneficijscontinuèprouocantéc5tépserunt. Ascenditiamiraefumusadnares^ tempustsotretrotéporibus iustitiç conítitutum,iam pratfens dicunt,Dorainc feciíìi.In quo mortui3id est/uismalignitatibusperseuerantesinpr£esentia omniú iudicabuntur,&: extra terminú cceli supremi,& aëris ciccti.in consortium díemo num quibus seruierunt,relegabuntur.mortui cnim hoc loco appellan tur,quipcccato continue viuunt. Seruiautétuiprophétie subiungúr, & ornnes sancti timentes Deum à minimo vsque ad maximú mercedé v & prarmium suorum laborum,vniuerso hominum cœtu spectante,rc cipientjomnes iam fuis corporibus gloriosis donati: tam ipsi bcati qui in cœlo erant^quàm beandi qui tune è terris in ccclum assurgent.Quibus maxime bonitas,& iustitia Dei omnibus innotefeet. Et hac ratione tune sancti la:tabunturJ&non quòd sratres perdantur, iuxtaillud vaticinium Dauid,Lxtabitur iustus cùm viderit vindictam,&c. supra P^ î7>

iamenarratú.Impij, &pcrueríìhomines inquinamentis suorû vitiorú terra corrupciuntJ& ideò fcetore spurcidse que ingesscrunt, incra eius visccra perpétue» toicpitbútm.Et apertum eíl templum Deiinccelo, &\>i/â e-j? Atca lejìamcnti eius in témplo etuíyetfaBa funtfulgurant Voces terrœmotus, et grado /wdg/M.Celcbratovniuersaliiudicio ipsoq; absoluto, cúcta mysteria que ccclesia catholica sub çnigmate fidei credidit,&íuis mébris prç dicauicjtúccruntmanifcstajoculisqjomniúprçsentiíïìrna. Oésetcnim (etia domino mdiciúcdebrante)Christû redemptoré nostrú verúDeú & hominé agnoscentjVercqj mortuú fuisse pro hominibus:à cuius late rcíeprc ccclesia; sacramcnrafluxeruntjVtipsismedijs participes paífio nis Chriítiomnes cfficercnturasicq',àlangoribusanimarúcurarentur, & ccelú mercrcntur.Vereq; insuper Christú rcíurrexisse cognoscent,& in ccelos aícendissc,spiritumq-, sanctú misissea&ca;tera mysteria quç ec clesia sancta catholica Romana tenet & prédicat. Et hoc est quod signisicatjharctempliapcrtio . Nátéplum illud SalomoniseccleíîáDei obumbrauit,atq; ipsius apparatus,ce.latura;,struót,ura;, aurû^argétum, vasa,& extera mirandaqua: cótinebat, vniuersa mysteria qua; ecclcsia docetjsignirìcarunt.Téporcergoiudicijtéplum eritapertú: quoniam qua; euangelium prcedicit,quç lex & prophète dixerunt, & íancta ma ter ecclclìa docet,manifcsta cóspicientur. Videbitur ibi arca testamenti,qua: positafuit in tcmplo illo celebratiíïìmo, œdisicato a Salomone. Hçc virgáArô,mana,& tabulas Mosi cÔtinés veluti in fummajvniuer fa nostrae falutis sacramenta prçfigurauitrin qua; tanqua in scopum ve tuslexomniSj&prophetxintenderunt.Quoniáautéindationelegis, in tcrrorétranfgressorúeiusdé)tonitrua,fulguraJgrandines, voces magna; populi,prç timoré fuerunt.-nunc in iudicio rebelles,cótumaces_,&: còtemptores mandatorú Dei,actu sentiét horribiles timorés, dolores, cófusionesjvisionesdxmonústupendasjhorriricòscorumsonosjignes vindices ipsos deuorantes,&terra; motúper magnum hiatum,eoídem degiuticntc.Hos.enim infincsecuIi,terrores & cofusiones, prauorú ro nitrua & fulgura illajgradines & tépestates radices montis Synai cócu tientia,tranígrcssoribusmandatorum Dciminabantur. Quocircaad diclam turbationem dcclarandamfquam praui & mali homines iniudiciosentient)consimilibusverbisrcsillasstupendas, • /quxin dationelegiscontigerunt,spiritus

sanctus explicat.

CAPVT ^CAPVTDVODECIMVM

APOC ALYPSIS.

Tfignum magnum apparuit in cœlo:mulieramic~la Sole, & Luna fuh pedibus eius,ot in captte eius corond,jìellaru duodectm,gr in \tero habens:&clamabatparturiem^ cructaturVtpariât.Quia omnia pra?fentia prœterita& su tura oculis Dci in seternitatc subiccta iunt,&cuncta conípicit & cernit:à sine mundi postremoque iudicio,ad priora tempora íynagoga: ante Christú natum, & ad ccclesis té pora,post cius sanctiíïìmam natiuitatem in carne, & ad cœli asceníìonem:ostensionéreuelationis,spiritussanctusconuertit. Arquehœcest ratio,obquam sope sçpiùs in hac Apocalypsi^aqux diuersis temporibus contigerunt,cisdem ferme complicetur,& reueletur.Ob quod fréquenter ctiam ab ostensione unius persecutionis^ad aliá(fermè subito) quxmultòantccôtigitrecurrit. Causa inquàm vtdixiest^omnia oculis Dei pra:fentiaesse;&item,quoniáips*eresquasecclesiç fax Deusre uelat,ita inter fe mutuo fint connexa:,& concatenata?, vt alia? alias voccnt.Nam ha:c quae primo tépore contigerunt, multarúqueprogreísu îetatum,propè & ctiálongè euenient, in scriptura fancta sigurata exti terunt.Ostenduntur ergo beato Ioanni in hoc capite techna: & machi nationes,quibushoítis antiquusdiabolusvfus est contra fynagogam praîgnantc,antcquam Christumredëptorcm nostrúinlucéederct, vt hominú falutem fie impediret:& contra ipfam etiá ecclcíìá post quàm natum iam Christum sufccpir,& per suas States coluit,& venerata est. Ostenduntur insuper varij incursus & impetus.quibus eam semper ex pugnare curauit:nam etíi semper victus euaserit, semper ípiritus concepit, vt alia & alia calliditatcipfam adoriretur : quod maxime auget eius malitiá.Inter homincs siquidem itain vsum vcnit,vt victoria? pra: habit£e,animosad iterum bellum comitendum ingenerent, non fuga; & cafus.Principio igitur beatus Ioannes narra^ecclcsiamDei suo nito re& candore prxsulgentemjpost tempora apostolorú íìbi suisse osten sam:ea tamen ratione,quòd ornatu & sigura,magna quœdam & mirabilia ostentabat.Dicit ergo eam in cœlo sibi apparuisse, quoniá non vc cunque se gerenti taie signú exhibitum cst,scd in cœlo agenti,per men tisconucrsationéomninoinDeúsubleuatOj&tcrrena omnia oblito. hominibus ncmpe,mente & cogitatu ccelum petentibus, sua mysteria Dominus reuelarc consueuit. Autviditin cœlo:quoniam diuino spiritu in'vifionem quandam cœlestcm & diuina, non pcr spectra & spccics,sedperexhibitionemipsiusrnecrciostensçraptus,hocsignú vidit. Ad quem modum raptum fuisse Paulú vfq; ad tertium cœlúexistimo: vt insigne excclìcntiá sua: visionis sic signihearet, supra naturalcm cognitionem csse,rerum per specics,& altiorcm item cómunibus visioni bus prophetarum,quas per spectra & simulachra immisla,srequentiùs accipicbant.Signumautem quod vidk:multerfuitamUhfole:idc{k,cccìc fiacatholica temporibusapostolorúpotiífimùmflorens.Dixeracenim magnu m signu m vidisse;cuius magnitudinem exprimic in hoc, quòd ccclesia Dci ostenfa est sole amicta,hoc cst,Christo redemptori noíiro coniuncta. QuimultoexcellentiùsquàmSol,terrenumistumorbem illustrando,conspicuum,spcciosum,&cunctorumaspectibuspulchrú reddit,eccìesiam eiusTponfam fui fpiritus illustratione, puris intuen tium oculiSjspeciosioré & pulchrioréexhiber, quantò fol iustitia? Soli materiali infini tis distantijs antccclht. Non est camen res inter crearas pulchrioris afpectus oeuhs hominú,cui fleret cóparatio.Soli igitur infinito Christo fcilicèclesu,ecclesia coniuncta fuit,quando ipíumnatú in mundo fusccpÌT,raorienté & résurgente vidit, & in ccelú afeendentem,spiiitumcíuesanctúmittcntéestamplexa .Ostéfadeindeestcadé, Lunam fubpedibushabens:idest,tantaanimi magnitudinefulgens, quod omnia terrena à se ablegat,vilipendit,& calcat. Quod temporibusapostolorum legimusfactú,quandonófolùmanimi aífcctu &stu dio, omnibus rcnuntiarunt,fed reîpfa cunctis rébus huius vitar, se sua fponteexpoliarunt,&in aliorú ditionërransmiscrunr.Ha:cenim quia incontinuo desectu sunt,perindeacLuna,& quòd tamconcitato mo tu stuant & rapiantur,vt nulla siccorporahs res,qux sub codé statu integramnominisprolationéexpectet,cùm vix qua:qua:appareat,quádo extinguatur,aptè Luna; ecclcsiacòparata est. Arque hac rationc de diabolo,míído,&carne mirificètriúphás, victoria femper reportauit: vnde& duodecimstellarú coronaest ostêfa.Strenucctcnimomnib're nûtiantes 3postoli,qui instar stellarú mundo spléduerunr,ecclesiáDei illustrarút,propagarúr,&:omnib9cóspicuá&dominátéhostibusreddi derút.Sednúquidinpace&traquillitatcagcnSjsicornataídominatrix, & victrix euaíìtìminimè quidé.Imò postremis calamitatibus pressa,in festationibus & cocursionibus inimicorú concussa,& varijs irépœnité tiœgcneribus.ieiunijs nempè, orationibus,& disciplinis macerata, & studio ité Deo gratificádi,&fratruúviuificatione,angiè femper distéta. Vnde quoniá mulieréea núcupauerat,adlabores & dolores,quos dixi musexplicádos,mulieripra?gnáti,imò&parturiéti eácôparat,quádo

[graphic]
« PreviousContinue »