Page images
PDF

co fpiritum,carnalibus cæremonijs,quibus Dcü propicium habere gé tcs illc contcndebant,opponit,& veritatem vmbræ & figur£ veteris lc gis.Quafi diceret:iam veniente Meffia,vm&ræ & figuræ lcgis,quæ illü poliicebantur, ceffábunt: atquc prçfentcm iam ipfum adorabuntomnq$ non folüm cxterno & carnalicultu, vt haétenus in vfum venc- £at,fed fpiritu,hoceft,mundo & puro corde.In quo Dei, gnaximè COlitur,& à quo tanquam à radice,cultus externus Deo g?';s.procede1e dcbct,in cuius teftimonium exhibctur.Adhanc cnim rcm,extrinfc cus ccclefiæ cultus inftitutus eft:& itcm,adhomines in officio religionis,& pietatis contincndos,atque in Dei amorem, &virtutis ftudium magis accendendos Cum enim homo corpore conftct,& non folùm anima,rebus corporcis,& fenfibilibus Deo dicatis, in fpiritü ducitur, & in diuinarü rerum contëplationcm,folet affurgcre:vnde Spiritu fan &to fuggerente,huiufmodi cultusin ecclefia catholica inftitutuscft.In ter omnes auté cæremonias cxternas quashabct,tépla materialia, cultui Dei dicata, neceffàriò & falubriterinftituta funt. Quod præter ca qug adduéta funt,manifeftè dfis docuit,quádo ia rubro ardenti, Mofi apparens,ipfum ad fe acccdcre inhibuit,antequã calceamenta depcdi bus fuis foluerct,fubiungens,quòd locusille fan&us cffet.Tépla enim & loca fán&ta,in quibusfanétiífimú cuchariftic facramentühabitet,& ibi Deo Patri quotidie offeraf,manifeftè ibi præfigurauit, rubro ardéti, qnö cöburebatu r,Chriftü redemptoré noftrü apertiffimè fignificante. Prgterea pctra illa Iacob dormientis,eius capiti fuppofita,quádo à patre,& patria peregrinabatur: & fcala quæ ibi apparuit angelorú afcédé tiú,& dcfcendétium de coelo,non aliud nos admonuerunt.Vnde exci

cene.18 tatusà fomno dixit:O quâ mctuendus eft locus ifte, vcrc non cfthica

liud quàm domus Dei,& porta cocli.Petra enim illa planèChriftum in facramento manenté fignificabat,& fcala illa, multitudiné angelorum ipfi affiftentium,& noftris fpiritalibus neceffitatib us, miniftrantium. Et ciuitas non eget S ole, neque Luna, vt luceant in ea:nam claritas Dei illuminabiteam,& lucerna eius e$t agnus. Ciuitatis huius fupernæ præftantiam in hoc tertio loco conftituit,quòd non lumine Solis aut Lungilluftratur: nequc taliluminc ciues egent, quod ad procrcationem, & fuftcntatio nem corporum , ncccffarium eft. Corpora enim gloriofa,nulli COITL1• ptioni obnoxia funt: quare ad miniculis', quibus in hac vita fulciuntur,nullatenusindigebunt.Ibicnim omnino vita fpiritalis,&perfeéta agitur,quæ luce folùm fuper naturaliluminis gloriæ, & effentiæ diuinæ tantüm fuftentatur,quam dominusipfis beatis clarè cum vidcnti

, bus, affluenter tribuit. Et candem etiam Chriftus rcdcmptor nofter

in quan ucrfos

[ocr errors][merged small]

A P O C A n quantum homo impartitur:q faciatiflima humanitate,beati pc tura accipiunt,etfi longè diucrfa t dicat,quando dicit:Claritatem Dei illu nam cius effc agnú:vt diftantiâ vtriufque !um , _..., bulabunt gentes in lumine eius:& reges terræ afférentgloriamfuam, &_-_ in illam. Pc. poftrophem,tam diuina,&opulenta ciuitatc propofita,a *-* . viatorcs & pcregrinos,in hac vita cómorantes,iermoné conuertit, eos ad tanta σύna inuitando.Citat autem vaticiniü Ifaiæ capite. 6o. Et ad impletü omnino pro illo temporc canit.In lumine nãq; huius fupremc ciuitatis gentes ambulabunt. Quoniã lumine fidci, & cæterorü bonogJm,quibus mcntcs hominum, ad coelcftia criguntur, perfundentur, Vt fjc duöti,fecuris paffibus charitatis, & virtutis, ad cœlú gradiantur. Ad\ccclefiam quippc militantégentes vcnicnt,quæ lumine fidei, reue lati6hü diuinarum fcripturæ fanétæ, & donorü Spiritus fanéti adiuta, Phita,ad coelum fecura tendit.Dona auté Spiritus fanéti,& gratiæ q/teræ, quibus mentes fidelium illuftrantur,in fummo gradu,omni in .£erfectióne fcclufa,in ciuitatc illa triúphante reperiuntur, & miniftciio angclorú,ccclefiæ militanti,eiufquc mébris(prour diuina fapientia expedirc viderit)cömmnicaiitur : vndc & in illius lumine gentes ambu lafe dicuntur.Hoc autem lumé verè mcntcs illuftrat: quare omncs fàftus, & humores regü terræ,quibus omnégloriá,& hofiorem fuis meri tis,& proprijs dignitatibus fifi,fibi captabunt, ceffàre faciet. Lumine enim fidei,& charitatis illuftrati,in illam ciuitaté,hoceft, ad cam affequendi,(e & omnia fua dirigent,& ignorantiæ tenebris excuffis, bona cuncta quæ ipfis contigcrint,non fuis meritis,fed Deo ormniü donorú fonti,accepta rcferent. Etportæ eius non claudenturper diem:nox enim non erit illic Etaffèrent gloriam,& honorem gentium in ullam:non intrabit in eam al; quod coinquinatum,aut abominationéfaciens,& mendacium,nifí qu! fcriptifùnt in libro vitae agni.Téta eft huius coeleftisciuitatis amplitudo & mäieftas, q, ncmin: portas occludit:verùm omnibus patcnt, populo Iudæorú & gentiú,atque rcgibus tcrrae.Nulla quippe eft acceptio perfonarum, in admiffionc ciuiú:vt ftatim antè diétü eft,cùm gétes ad fe inuitaret.Scd nec temporis opportunitatc aliqua,vt noéte,quando folent ciuitatum portæ occludi,nc hoftcs ingreffum petentes,aditü inueniant. Necdefi dia, nut thedioianitorú,aliqui abijciuntur:perpetuus fiquidem dies,in illa fuperna ciuitatc eft.Nullis etenim tenebris perabfcéffum Solis,lux interrumpitur,vt in hac vita contingit,in qua diei ac no&is vicißitudi ne,homines viuunt.lanitorcs autem totis votis,& ardenti ftudio, vni

[graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

— lius, pernæ ciuitatis,& domus Dei,quæ in coelis cft,vbi p tiofiffima. quæquc funt recondita:hic autem táquam in parte domus externa,o

mnia patent,& cunétis pcruia funt. Primùm cnim in ea peregrini cxcipiuntur,& doétrina fidei cducantur, & inftituuntur, fpe deinde,& charitatc criguntur,& animantur:& fanétis facramentis item exhibi

tis,corum rationc purgantur, reficiuntur, confolidantur, & ad ¥)

obfequia,in Dei honorem obeunda deputantur. Qua ratione hic ho-
mincs difponuntur, & præparantur, vt ad pcnetralia huius domus ex
atrio,& ad ciuitatem ex fuburbio, quæ in habitaculis gloriæ co::ftis
pofita cft,ingredi mereantur,& coclcftes illas fedes inhabitare.,*hde
gentes præfcnti vita funétæ, ciuitatem eam ingredicntes » magnifica-
bunt,& honorificentifsimam reddent.Quod cft, Gloriâ, & honorem in
eam afferre,vtinquit textus.Eadem cquidcm pcriodo,faepe Spiritusfan
&tus nunc dehis loquitur, quæ in ecêlcfia triumphante funt: nunc de
his differit, quæ ad ecclefiam militantem pertinent,veluti de eadem
domo,& ciuitate,verba fàcicns.Quamobrem pofita doétrina,vt eccle
fiam militantem,atrium,& vcftiuulum : triumphantem verò,vbi pro
ceres agunt,penetralia domus intelligamus, fempcr memoria tenen-
da eft,vtlatius fupra cft explicatum.Vnde fequitur, perpcram, & im-
pudenter, hæreticos cæremonias ccclcfiae negarc, quòd beatus Ioan-
hes in ea templum nö viderit. Loquitur enim dc penetralibus domus,
& de ciuitate,nó deatrio aut fuburbio, quod eft ccclefia militás:vt ipfi
fà!fòinterpretantur.Toto item coelo aberrant,dicentes:non effe igno-
rantiæ, & noétis pcccatum, in cis quos fides illuminat:in qua folùm
iuftificationem ponunt, ob id ά Ioannes afferat, non effe noétem
in ciuitate illa,quam vidit:loquitur enim de congrcgationc ciuiü coe-
lcftium. Ab obedientia enim fanétæ Romanæ ecclefiae,& catholicæ,
quæ regulam interpretandi (cripturas tenet, impudenter recedcntes,
in mille errores,fibiipfis rcpugnantes,pafsim labuntur.Vnde ignauê,
' &impiè afferunt,pcr pcccatum mortale fidem amitti, chriftianumq;
hominem poftipfum non remanere: quòd lux aiunt fidei perpctuum
diem fáciat,nullafque noëtis,& peccati tcnebras admittat. Quafiec-
clcfia catholicahicintcrris militans, bonos, & malos non am pleéta-
- tu Γ,

[ocr errors]

tur,dummodo integram fidem Chrifti fub obcdiet,
tris ccclcfic,confiteantur?Hoc cnim dfis exprefsè doc
na- mifagj^ mare,ex omnigenere pifcium cögregant.
& mîéalijs locis planè,{ccundü quod doctores omnes inte,
& fatn&ti patres in totconcilijs tradiderunt.Sed&'ratio hoc dócc

ides exaAJibus ciuitas illa fuprema conttat,hic inciduntur,fimãtur,
cxpoliuntur.vnde locus lapidü inciforius,ecclefia militans aptè dici

[ocr errors]

-tur. fn ea enîm ab ignorantiæ tencbris fideles excutiuntur, à pcccatis

[ocr errors]
[ocr errors]

libèt fidelis fub vexillo fanctæ matris ëcclefiæ agens,aedificio, quod in

d fupernü crefcit,preparari dicitur,vt ad Ephefios.5.beatus tct. Et item pfalmo illo:Lætatus fum in his qug di&a funt m hi,&e. premiilileālem hic ædificaridicitur. Quamy_,quòd inquinamentac ', maculc,& immunditiæ, hic emundafidc6eát, dum fub militia— a$wte agimus,neétes tenebrarum,crrorú, & pcc&atorüm,ab illa fuperna ciuitatc ablegari,faccr tcxtus docet,cùm fubait:non intrare in eam aliquod coinquinatum.Quo loco apertiffimè reuincü . tur hæretici,folam fidcm iuftificare afferentes. Nam fi poft iudicium vltimum,ab inferni faucibus,prauilibcrari non poffunt, quia abfque poenitentiadifccfferunt, quantuncunque fidem habcant,ad eamque àppcllcnt,dicentes: Nonnc in nomine tuo prophetauimus, & dæmo- »„„:. niâ eiecimus?Quibus refpondet dominus: Amé dico vobis nefcio vos: uomodo nunc eam tantum extollunt, vt folam iuftificarc hominem áfferant?Quare neccffarium cft,in hanc neniam incidant, vt aliquan\. do fidem corroborent,& aliquando itcm eam enerucnt. Nihil coinqui- , matum inquit hanc gloriæ habitationem intrabit.Iam rogo, qui forfiica 4* tionibus,adulterijs,latrotinijs, & cæteris vicijs fubieétus eft, cft ne co inquinatus? Ita fanè. At regnum Ε mcunquc 'fidëi fieruosper contemplationcm cxtendat, nifi poenitentiam egerit. -Ita enim hoc loco docet Ioannes:quia coinquinatus eft. Etitcm apooftolusPaulus adCorinthios fcribcns:capite 6. Noliteerrarc(inquit)ne que förnicari,ncque idolis feruientes,neque adulteri,&c.regnüm Dei poffidebunt.vltra fidemigitur neceffària eftpeccatorum pœnitentia. Imò pœnitentia aétâ, fi pœnis temporarijs , peccatis quantum ad culPanemiis, debitisoperibus poenalibus,hicnö fatisfecerint, poftlu•- - . - CC ΠΠ

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« PreviousContinue »