Page images
PDF
[graphic]

Plaricusaspectus est, cum Radius cadit extragradu6 9. vel i0. Vt si Sol est in primo gradu Capricorni, Luna in duodecimoArieris.aspectushicquidem Quadratus est, sed Plancus, vnde minoris efficacix. Et quo magis Planera: gradibus disiunguntur , co imbecilliores euaduntalpectus.

Exaspcctibus prxdictis sciendum omnium esseeffiraciísimam coniunctionem ( qusc est duorum vel pluriunt Planeratumin vnosigno concursus, licer autem proprie aspectus non sit, ramen si vox aípectus larius accipiatur, coniunctioeriamaspectusdicìporest) quiainea Planttx vitessuashabentcomunctas : Post coniunctionem est Oppositus,terrio Trigonus, quarro Quadratus, quinro Sexrilis.

Casterum cum Sol semper seratut sub Zodiaco, & qui . áeminlineaEcliprica, rectehicquxritur , curxqualiter "ruper centro sui Eccentrici, inxqualiter vero ,mundi; Item currardiusmoueatur & diuuus commorerurin lìgnisxíhuis, vt tmuro, & Leone, quam in hybernls. Ad hanc autenv rem eruditeSC clarc demonstrandam,prodest sequens Schema.

[graphic]

SCHEMA

SCHEMA OSTENDENSSO

LEM INÍQVALITER MOVERI

inZodiaco & super Centro mundi A. id est, tardius circa Apogasum B.velocius vero circa Pc

rigxum O.'

6fJL

[graphic][ocr errors]
[ocr errors]

QVARTA 'DEMONSTR^TIO.

QVa patre Eccentricus Zodiaco propior est, ibi maìoresarcusseumarus spacium Ecccorrici vni Zodiaci signoresponder,quam in patre opposira.vbiscil.Eeccntricut à Zodiaco est remorior & propior Centro Mundi, vbi minus ípacium in Eccentricoreíponder vni iìgno Zodiaci. . % .

VersusApogxiun Eccentricus Zodiaco propior est, versus Perigxum remoriot.

ErgoEccentriei maius spacium B y.vni signoZodiacì, videlicctK. Z. responder , & Eccentrici minus spacium, Videlicct,d.o.vui Zodiaci signovidelicerssutespondet.

comcivsio Hakju Z>e

mtnjirattgnum. ——

QVod igitur hic rardius,illic cclerius monerur, moueturinasqualitet. / Solcitca Apogasum urdius ,obmaioresárcus, citea Petigasum velocius ob mmores arcus mouerur: Ergo Sol mouerur inasqualitet. At hoc sit respectu nostri Sc Centn Mundi. Ergo morus Solisieípectu nostri te C«nui Muudi est inasqualis,quod demoastrandum opottuit.

[ocr errors]
« PreviousContinue »