Page images
PDF
[ocr errors]

Cum aá nonam, tempus coiiueniens longisitinerib.

fiquaingenefi fortcdecernantur, tum ftudiäliterarum, acàrtiumjcolunt,tuncamicitias,& neceffitudines externorum,aut ab externisfru&tusacquirunt,tunc apud prin cipes,& pontifices verfari,coramq;apparere,& benignitatem illorum experiri velle,aptum, j, potiffima Aftrologica,exercere,litterasamanter perfcribere,tabellarios mittere, deniqj ingenium,&acicm mentisintendere. Cumaddecimam, illoin tempore res gerent apud principes, cumq; illis erunt, aut magiftratú fungentur, ötieriturue honoribus proloco,& ordine fuo, Si tamen

ingenefi decernatur,hoc enim eft tempus ÉÉ

[ocr errors]
[ocr errors]

maledicis non carebit, fortunatiffimum efthoc tempus 9mnium,quicquid facere,moliriq; velimus,tunc præter fpem,& opiniohem bona contingunt,tunc aptumjadreges& principes, accedere, & cum amicis colloqui, nec non omnium cum hominibus ordinum ac conditionum negociorum gerendorum gratia commifceri, præfertim fi rês pecuniaria,& facultatüm agatur,tum mercabimur, vendemus, ludemus alea, collocabimuspecuniam,mutuum dabimus, vocabimus in ius,colloquia,conuentufque fiequentabimus,fàciemusiter terra,induemusnoua veftiménta,migrabimus,expeditiones , bellaq; mouebiŠ; perfequemur. Qujcquid enim tunc facereincoeperimus,fœlicem fortieturexitum,cum hoc fit tempus fummae,& maxime propriæ fœlicitatis. Sed ad duodecimum cum peruenerit profeétio, tum infeftabuntur ab occultis ægritudinibus, tum diuturnae inimicitiae fe proferent,tum omnibus rebus difficultates, & aduerfitates obiicientur, contrarium tempus itineribus, conueniens hoftibus, quorum tum odia, confilia perfida, conarusinfidiofiadüorfus capita, famam, rem, potiffime inualcfcunt. Itaq; pcricula carceris , & captiuitatis impendent. Nemo tunc velit operam dare mercatibus,frequentare conuentus, & collóquia tranfaétionum,mutuum dare,nouasinduere veftes, tum venationcSy $uorumque , acjumcntorum yfus difcriminis PleInuS elt. Sed quando profe&io afcendentis pertinget ad corusinförtunae, Vide in quam domum reuolütionisipfà infortuna ceciderit, quóniam fignificat damnum infignificatis illius domus, ndo profe&io afcendentis radicis peruenerit ad Caudam reuolutionis fignificattriftitiam,& damnum, fecundum fignificatatamen domus, ipfius figni,& domini figni,nam fingula haec confideranda.

[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

De fignificatü profeäionum partùfùrtuna, P£i; fortunae profeétiones vbiad primam domum TI peruencrint,tunc cft aptum rei operam dare,& fàcultates augere, Tunc&infperata obtingent bona. Qujdquid tunc agere incipict, profperum fortietur exitum, maxime earum rerum , cumque iis hominibus quoruin_ commendationem fignum afcendcntis in genefi illiufq; dominus acceperit, quæ fœlicitas etiam illius in ftellæ peculiari die,achora intcndetur,cum fignum illud ab ortu afcendet.Qup loco fciendum fortunám propriam fingularum domorum maxime refpondere ftellæ domina, trici domus deque illius natura, earumq; rerum,eorumÄ hominum quorum commendationem habet, exiere. vbi adfecundam venerit profe&io, accedit bonum, ' &lucrum fperarum. Tunc cum euidenti fruétu mereabuntur, vendentq;acdemefticam rem augebuntnati. X .j Cum

[ocr errors][merged small]

Cum veroad duodecimam peruenerit profeétio, proderunt captiui,& mala facinora, equi,boues, afini,& huiufmodi animalia. Sed tamen fere aliquid de fortunis *minuitur ita, vt clam, maxime fi Saturfius,velpalam, fi - Mars

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »