[ocr errors]
[ocr errors]

lioncsvidere esi, quae nunc in u«u frequenii nnn sunt. Sed pag. 1558 exstant in lardarlo, el in camínala Uencdictiones. Lardarium autem, ut aiunt, vox est desuinpia a Gallis qui rem ipsam tardier vocitare solent. Caminata vero pro camino ab iisdem Usurpator Gallis, qui bunc in modum scribunt, cheminée, aspiralionein baiidquaqiiam pronuntianles.

ь Col. 1559. Exsial bujus generis nota -ь quam oüm librarii pro est usurpabant, et Crcqi:entissime qnidem, ut in Codi ¡bus ms. quingenlis abliiuc annis viüere est. Vidi olim ego banc notam in mullís Codieibus manuscripts anliquis; sei! posiremo in bibliotlieca Vaticana, in qua exsiat líber anliquissimus notarum Ciceronis grainmaiici ac Scnecx inscriptus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

representan posse ail. Eodem modo voces illx quas Lalini a Grxcis sibi muiuaruni scribuniur ac pro

* Scilicet in Edilione Giissanvil. Hujusmodi Beneuiciiones plurimas legimus, tum in Edùb, tum eiiam in varus Mss., sed eas non adiniliii noslur Codex Eligiaiius, quod ejus anliquitalis est argumentum.

ь ¡Nimiruiu ejusdem Edit. Gussanv. Oratio ve

genera reperitur noia ipsa de qua nunc habetur serum, ad varias subslanlivi verbi voces conscribendas, modo cura uno la ni um puncto subscripto, modo cumuno tanium superscript!!, vel ad linex flnem apposite, excogítala. Hoc scribendi genus per nolis, quas dicuul per ipsas, vel per lilleras cotnmulaias, sen per situm lilierarum unmiitatum, hoc est, a post b, etc., lam apud Ciceronein, Senecam , quam elianr apud alios, sic bodie multis modis lieri solct, inventora fuit, ut res conscript e, si litierac ad absentes inisüX inlerciperenlur, ab aliis non intelligantur. Compendioso aulein scribendi genere lam nolarii, a nolis ipsis niincupati, quam amanuenses ас librariivelociter scribendi causa utebanlur. Mane scribendi velocilatera de notario, vel amanuense ас librario, qui cálamo verba diciaiilis excipiebanl, aparte iudtcal carmen illud Marlialis diceutis:

614 Nonduru lingua suum, dexira peregit opus.

^ Quamvis autem hoc in loco hujusmodi Signum diclr verbi intellectual habere non queat, illud lamen ipsum relictum est ad Codicis item auliquitatem comprobandam, nisi dicamus noiam banc addiiameiiti esse signum; qux enim per notam banc -г- ad verbuni usque (ormasti, exclusive, legunlur in cxleris Codicibus mss. et impressis nun reperiuniur. Hoc itera signum ad banc rem praesland im in usu olim fuisse beatus Hieronymus teslalur, scribens ad Paulam, el Eustochium, el Suniain, et Fretellam; et hujus generis signum obelus ab eo nuncupalur; qux sane virgula a Latinis veru vocitatur, quo osieuditur jugulandum esse i t coufodienduui quod in aulbenticis libris поп invenitur.

Ibidem in Oralione admodum prolixa varix sunt lectiones, qux brevitalis causa prxlermilluniur. Illud lamen subiicendum non est, urgueo pro urgeo, el contremesco pro contremisco olim dici solilum,- ut uon seuiel dicta in Oralione, el alibi unguo pro ungo 1) scriptum reperimus, acretinuimuseaindeiu ob causam .issignalam. De primo exslal Parmx iuscriplio marnion incisa, in qua legilur, urguente {alo. Et Caper gramuiaticus aucior satis anliquus, de Auel. Latin, verb., tinguere, non tingere, dicendum affirmai, quoniara esi verbum tinguo, uis; ct ut ipse aitdeusu loquendi sua ipsius xtale, el a verbo unguo, unguen14'", el ungüentarías derivari affirmât. Ungüentarais autem a verbo ungo, ungis, ul legilur in lapidéis illscripliouibus. Idem dicit Conrad us, de Lingua Lit. De secundo autem, hoc est de littera e pro i multa

ubi hoc exstai, est secunda super daemoniacuin : Et Deus conditor el defensor generis humani, qui uominein ad imaginem et simililuditiem loara -t- manibus luis Sanctis et proprio lux diviniiaib ore forvcro uiasiu

exslanl exempla c\ lapidibus, ul vidrrc est in orthographia Aldina. Antiquilus enim tene pro tine, el sebi pro sibi, et perlene! pertinet, et alia id genus innúmera dicehantur.

Col. 1563. In Oralione super Cerninas multa desuní quae in Ms. biblioihecae Montis Regalis Panhorini, et in Sacerdolali Romano impresso, leguntur. In Codice Vaticano ha>c ita jacenl : Deut Abraham, Deut Isaac, Deut Jacob, qui tribut Itrael monuisti, ei Sutannam de falto crimine liberatii, ele. In Codice Montis Renalis : Deut Abraham, etc., Deut, qui tribus pueril Israel de JEgyptiaca Servitute liberatii, fer Moytem (amutum tuum de cuttodia mandatorum tuorum in deserto monuisti, et Sutannam de falto crimine liberatii, etc. In Códice Moni is Regalis, diclio (puerit) varal, cum tribut accusandi casum esse saiis constei, et diclio (puerit) cum verbo monuisti stare non possit. In Sacerdotali autem Romano recenier impresso haec Oratio in ordioe baptizandi legitur hunc in modum : Deut Abraham, etc., Deut, qui tribus ltrael de Mgyptiaca >ervilule liberasli, et per Moysem famulum tuum de custodia mandatorum tuorum in deserto monuisti, et Susannam de (also crimine tiberaUi, te supplices exoramus, ut, etc. H¡ec Oratio quamvis iiiiegra et perspicua sit, leciionem lamen Vaticanam, etsi mutilam, retinnimos, ne tama Oerel niutatio in Cod.ce qui in Ecclesia publice leclioui deserviré non potest.

ь Col. 1562. Quemad fontem baplitmalit donum vocare dignatut est. Hic locus in Codice ms. Vaticano depravains videlur, el ex Sacerdotali Koinano impresso correclus est hunc in modum : Quem ad fontem baptismntis dono tum gratïœ voenre dignatut ett (scilicet Cluittut) qua» sane corree.in a Codice Pamelii non est alien-i.

Col. 1564. In rubrica exslat vox isla excarpsalum; qua» quid sibi velii, sciri haud poluii, sed vox corrupia vitio scriptoris judicaiur. Verba enim rubrica» ■uni naec : Ki reliqua tieul in illo tuperiori ordine excarpsalum ett, ele. Sed videlur proba liililer legendum, pro (excarpsalum) 615 enanalum, sive exaratum; hoc enim pacio ipsa locutio sensu non caret congruenli. Vel (oriasse, et quidem melius, exoreizatum legendum est; ibi namque de exoreizandi modo agí tur; nos aute.n roendosum reliquimus locum, certain conjecturant non habenies. De hac igilur re judicent erudiliores. Vel charaxalum legi debet, a verbo chnraxo, id est scribo dictum, quo usus esi beams Gregoriiis eliam in Regisi., üb. v, epist. 40. Çharaxo auiem a voce character dicilur, ut Iluguilioni et Papiensi placet. Hinc characalut el charaxalut, a Grseco *ар*$, et каратгы, id est, sculpo, lingo.

Col. I5ü8. Adícendo, legiiurcuin d, more veteruin LaWnoruin, sicui eliam auseisco, ne secunda Huera pra'posilioiiis ad omnino pereai, qua.' in coinpositione vel remanei, ul adpcio, vel inimuiaiur ut officio, afflua, etsimilia. Pamclius au.cm legit duplici t, Assensio, ei Attenta Domini, et hoc modo d in s couversuin videlur.

Col. 201. r Tropœum rrucis, pro Trophœum crucit, aspiralione praslcrimssa, reücia ett. Veleres enim Laiini, Graecos, qui T/>¿kcuov dicunt, imitantes, sine aspiralione scribebaol. Iii uaiuque, teste Cicerone in lib. de Oralore, lunge posi medium, aspiralione uounisi in vouuli ulebantur, diceutes, irtumput et tropœum, el id genus alia, ut in aniiquis inscripliunibus videre esi. Id prasserlim legebaiur in veleri baseobelisci qui nunc ad sancli Joannis Lalerauensis cernilur, sed modo basis ilia, quam ego vidi, nouexslal.

Col. 228. incipiunl Apologia:. Sunt nonnullx Oraliunes in dicta pagina et sequenii, qua: nomine Apo

* Hsec vide in Edil. Gossan v., loco assign a to.

ъ Haec require loco indicate in Edit. Gussanv., necnon verba excarptatum, et adtcendo, de quibus sunt dux nota» sequentes.

'lu nostra Edilionc legilur trophoeum.

A logiae inscripta» reperiiintiir in Cod. ms. Vaticano,
d sed in caeteris Codicibib mss. Apología» rumien Iipc
hic uec alibi praefixum invenitur. Quamvis anient
Apologias vis nun nisi in defensione vel excusaiione
consistât, hoc lamen loco Orationes ips:c, ul reor.
nomine Apologia: solam peccatoris comprehendiiut
accusaiionem, quae apud Deum vim excusaiionis
battel. Qui enim apud divinan) Majesialem sese accu-
sât, suas culpas detegendo, hic secundum Augusli-
num pro accusalione excusationem, sive impunita-
lem, mereiur, justifican nomen recipiens, cum justos,
ut Sapiens ait, prior sit accusaior sui, exemple illius
publicani evangeliei, qui post accusaiionem rediit
jusiilicatusindomum suam, juxlaillud l'ro\erb. xviu
el Matth, ix : Qui se accusât, cum peccaverit, juttu*
ett. Et Isa. \i.iii :Die tu priut iniquitates tuas, ut jut-
tißcerit. Hue spectare videlur über sancli Auibrosii
de Apnligia David, qua; est accusatio peccanlis David
coram Deo, et accusatio eontra detractores.
Ibidem legitur periptima, pro peripsema, et negl*-
B gentia, pro negligentia, more anliquorum. Peripsema
enim apud Gr ascos est purgauicnlum ferri vel pnmi,
et quidquidde qualibel inaieria, ui púrgala reddalur,
abiicitur. Hunc sensum habent verba beaii Pauli I
Cor. IV : Tanquam purgamenta hujus mundi facti su-
tnus omnium per ipsema usque adhuc. Aniiquiius au-
tem dicebaiur Peripsema, more Graecorum, qui scri-
bunt таянии, quamvis apud Latinos ita я Grajcum
in e longum converti soleat. Neglegenlia, pro negli-
gentia, apud eliam veleres Latinos dicebaiur, ul ex
lapidibus et Iii»is mss. videre est.

Col. 1572. In Missa pro febriiante Гц menlio de saneto Sigismundo martyre Burgundíx rege, per quem lebriciianlibns uniiatem redditam fuisse Sigebertus Gcinblaceusis uiuuachus in Clironicis testalur. De hoc Beda, Dsuardus, Ado, GregoriosTuronensis, el Baronius scribunt. In prima hujus Missa» Oration* legilur: Typus quarianus, et quotidianut, pro quo.lain, ut conjectura lerl, tennino febris, quae quadam forma, Q seu regula, sibi quasi 616 praelixa, hominem corrípit, aut termino, sive ordine quodain, qui typus nuncupalur. Nam Galenus, de lypo, cap. 1, loqueos, ait : Typus eU i r,lo intens on um ас remissioiium, Vel sic : Typut est ordinaia intensionum remitsionumque reddilio. Vel : Typut ett affectut cui accetsio et remistio ordine quod.im accidil. Galeuus, in lib. del', med. Iliuc typicae lettres sunt in quibus accessio et reunssio statis vicibus accedunt; alque his erráticas plane contraria: sunt, qua: пес siaiuni lempus, ñeque ulluui ordinem accessionum et remissionum servaui, sicul sunt ilia; quae oriuntur ex atra bili, quae in quibusdam parlibus inoveiur; in quibusdam vero immota iiiaiiel; in alus piiirescit, ant lervere iocipit, auciore Galeno, lib. ш Prognost., com. 29, ex quo hxe decerpsi ad veibuin, ul hie öacrauieiiiarii locus explicareiur.

Col. 1578. In prima Oralione legilur: Vl pits nosus precibut clement ac propitiut atpirat, ticul et Uli misericordiam taryiarit. Texlus Valicanus sic jacel, D cl foriasse nienda non carel, nisi legaiur atpirat pro aspirans, sicul eleyat pro elegant, el meta pro menta, non sine ralione, ul in lapidibus legitur aniiquis; vel atpires legendum est. Sed quoinodocunqne legaiur, cuusiruaio verbo.uni поп »atis perspicua videlur.

Ibidem. Oratio qua» dicilur Ad Complendum es« omnino inuiila, ei sensus congruere non videlur, nee aliud exemplar haberi poluii pro hac re dilucidanda, id quod aliis item in rebus nobis evenit. Multa enim hoe in exemplari quod iinpressiinus reperiuuiur quae in Codicibus taio mss. quam impressis nun

л Secus in nostris Codicibus, ubi sic legilur. Vid» loco indícalo, el consule notas Menardi.

« Haec adlinc require in tdilione Gussanv. am Vaticana. Eadem dicla iniellige de tribus noüs ¡mmediale sequenlibus.

exstant; praesertim vero л го'. 1573 ad finem usque A * Ibidem, liymnos beati Cregorii ¡n lomo V impri

oihil penilus in ceteris exemp'aribus iuveniler. mendos ciiravi, ut ne quid in Vaticana Eiliiinne ex

Cot. 1580. In Missa pro papa Iii mentio de beato operibiis ejtisdem sancti desideraretur. Qoamvis an

Silvestro, el Oratii nes sunt ilia: quae in Missa pro lein Clicibovaeus in suo Klucidaiorin eecle-iasiico

papa recitantur, ac tempore heaii Silveslri vitleniur quatuor tanium beato Gregorio ascribai, hue est,

usúrpala), cum »jus immine sini insignitae; nisi dies- Primo dierum omnium, Node turgente*, Ecee jam

nuts hoc factum esse a librarlo, vel a quopiam alio, noctis, et Lucís Creator opiime ; <>et» lamen suit ejus

ad majesiatem pom ficiam insiniiandam, qua; vire* dem sancti nomine liac in edilione imprest sunt,

suas tempore beati Silveslri suscepil. quia alii aliter de bac re seuseruni.

■ Edit, scilic et Vaticana;. In nostra autein jïlos reperics in appendice ad intiplionarium,

Monitum.

In nnnnnllis libri Sacramentorum mss. Codicibus, atlexilur sancti Cregorii Denedictionale, sen solemninm ab epi copis dicendarum Benedictionum ordo et series : quod de supra laudato C.psaree hiblioiliece Cotice maume leslatitr Lambecius, loco jam ciialo, bis verbis : lneodem veneranda; vetustatis Cortice post jam memoralum librum Sacramentorum exstat etiam ejusdem sancti Cregorii Magni Beiiedicliouale, sive syntagma solemninm sacrarum benedictionum in sánela Ecclesia cal botica ante mille el stxaginta annos usilaiarum : quod quoninm lam in Antuerpiensi quam in Romana operum sancti Cregorii Hvgni Edilione desideralur, opera; preHum me facturum arbitrer, si integrum Hlttd hic inseruero; ne tarn rarum et (rucluosum primitiva; Ecctesiœ Christiana; monumentum diutius luteal.

Ineditum hoc opuseuiuin rebatur Lambecius, cum de ipso evulgando cogilavil. Verum errorem suum postea correxit, viso libro Sacramentorum cura nosiri Menardi edito, in quo scilicet ilia} Benedicliones, saltetn plurinue sparsim suis locis occurrnnt; hine nobis salis visum est, |.-co appendicis, subjicere reli nias in Editiune Menardi et nostra omissas. At quia ainpliorein bujusmodi Benediclinnuin segeiem nobis stippeditavit Codex sancti Theoderici prope Rliemos, quern aiunt ante annos ferme nongenlos scriptum, nun abs re esse censuimus eas mantissa; toco adjicere. (Vide nostrum Prœf. ad lib. Sacrament.)

Porro de Benediclionibus, earumque in Missis soletnnibus osti, lege nutam cenlesimam nosiri Me.nardi in librum Sacramenlonun, el Jacob! 1'ame'ii prolegomena in secundum ionium Lilurgicon. Ilic Benedictionum episcopal)urn per anni circulum libelluin, quas a Grimaldo alibate collectas ptilat, eodem lomo eilidit, a nosiris pene semper discrepantes, lu Missali Goihico Joscphi Thomasii prius. deinde nosiri M.ibillonii opera vulgalo, sunt Benedicliones in singulis fere soleinuiialibus, verum prorsiis diversa;. Liber Sacrauienionun Itatoldi, saeculo décimo descríptus, plores conlinel Uenedictioiies quam alii, quia recentior est, inquil Menardus in praefalione; cui minime tarnen coiicedimus majorem iiuineruin Benedictionum minoris antiquiiaiis argumentum esse; alioquin dicendum foret Missale Goiliicum, tain veneranda? aniiquilatis, et Tlicotlericensum Co.Ji* cem recenlioris acial is notain praeferre. In uouniillis sane veiuslis libri Sacramentorum Codicibus décideraittur Benedicilones, ut in Codice Regina; Sueciae, in Calensi, Gemei., Theoderic, etc., вазре in noiis ad librum Sacramentorum budaiis. At cur desiut nun alia esl ratio quam quia in alio seorsim vol limine couiinebantur, quod, ubi opus erat, episcopo legen dum porrigebat archidiácono--. Id ex Mss. Tlieodericensibus conslat; in neutro enim leperiuntur hiijusmodi Benedict iones episcopales; at in Codice sepáralo nótalo a lcr,gt» 6â exuibenlur. In Codice Gemet. nongeniorum circiter annorum, qui omnia ab episcopo reciianda (imdö Ponlilicalis dicitur) comprehendit, exliibentur etiam Benedicliones in lib. Sacrant, sparsae, ac longe plores quam quae in Vulgatis leguniur. Oe eo sa-pe infra. Porro non agimus hoc loco de Benediclionibus aquas, ferri etc., quibus olim mos eral explorare innoceniiain eorum, quibus ubjiciebantur crimina; quae turn in Pomilicali laudato, turn in aids plurima: lontiiicnlur ; legique possum lib. ut de Antiq. Ecclei. ritibus cap. 7, auclore noslio D. Ed. Marlene. Caetera quae ad hoc argumentum pertinent, lege in ainulissinm Menardi uuta centesima, ubi pro suo more cumulaibsime ac erudilissime ea île redisent.

BEN EMOTIONES

Quœ in libro Sacramentorum desiderantur.

Ex líen ilieiiuna H Benidtctto in Annuniialionc ¡¡ancla; iluriœ.

Dom'n us Jesus Christus, qui in saeculoriini line processit ex Virgine, cor vesirum virginitatis incorrupta; corona clarifleet. Amen.

Et qui aununtianle angelo Virginis ingressus est uterum, ejus vos minislerii et instruat et munial sacramento. Amen. Quique hodie Virginis Coneepiionem devoiissime celebratis, ad Naiivitalem uoslri Redemptons exsultanlibos auimis et mundo corde perveniaiis. Amen. Quod ipse pra-stare dignetur, etc. Benediciio in Septuagésima.

ь Deus omiiipotens, qui unicuiiiue nostrum ¡la correré ul compiehendamus jussit per Apostoliim suum, infundat cordibus veslris Paracletum Spirituin, quo et felicissimum valealis consummare cursum, et in ejus vinea Heel diversis vocationibus laborantes, promisse; tarnen ab eo niercedis mereamini recipere

* Adest hxc Bencd. a Ms. Theod. et ab Ed. Pamel. ь Hxc quo'jue ilesideraïur in laudato Codice, qui

Ii a Lanibecio edi о.

В nuiinnum.Amen. Ejnsdein sancti Spiritus illustrai] gratia, vegeiati dementia, (aliter flagita relimpiaos, atque plangaiis ргачег ta.deviteiis praesenlia,eldiguiiis etiam coiibiinuneiur sacratissiinse Quadragesima: absiiueniia ventura. Amen. Qiiaienus peragenies compelenlcr ipsum lempus Quadragesiuiale, purificaiis inenlibus ab omni viliorum labe, niereaniini mundi venire ad celebrandum feslnni paschale. Amen.

Benediciio sánela? Euchartsiiœ.

« Omnipoiens Dens, opifex lolius fabrica; mundi, qui in piiucipio conduiii omnia opera sua perfeciioiie senarii numeri, digiietur vobis per incffabilein graliam suam largiri, ul omni y i tas ves trac tempore continua suae Beiiediclioiiis mereamini proiectione ■nuniri. Amen. Concedalque vobis illa opera per sex dierum curricula palrare, per quae in séptimo Iantain, et lalem graliam ejus valeatis impetrare, ut cl

plures alias continet de Septuagésima.
« Nec isla Iteueüictiu habetur in Theod.

ip-ius possitis laudibus dHeclabiliter vacare, el sine A
crimine siiirei issiiiia devolione sacmsanclo corpnri
el sanguini Domini ad remedium cnmmuiiicare.
Amen. Quo spiritali alimnnia recreali, ejus opiabili
custodia lulaii, perpeliialitcr placeaiis ri ab onmi
orere servil« penilus überall, et ab universo fa-
cinore pariter mundali. Amen. Quod ipse prxstare
dignelur, etc.

Bencdictio de fíeturrectiene.

• Benedical vos omnipotens Deus, qui vos gratuita niiseraiione creavit, et in Kesurreciionc unigeniii sui spem villus resurgendi concessit. Amen Itesusciiet vos de vitiorum sepulcris, Muí eum resuscilavit a mortui*. Anieii. Dt cum <•<» sine line féliciter vu at s, quem resnrrexisse a mortuis v. raciler creditis. Amen. Quod ipse prestare digneiur, etc.

Alia. — Deus, qui per Kesurrectionem Unigrnilt sui vobis contulil et bonum Bed- mptionis, el deens adopiionis, ьих vobis coulerai prxmia Benedictionis. Amen. Et quo redimenle percep sii- clonum регре- В une liberlatis, со largienle consones 622 efficiamini aeterno: hxredilaiis. Amen. Kt cui consurrexistis in baptismale crcdendo, adjungi iiiereainini in coclesli regione bene vi vendo. Amen. Quod ipse prxslare, e;c. Denediclio in У intuíale saneti Joannis Baptittœ. Bcnedicat vos omnipotens Deus, qui Unigeniti Filii sui per bealum Juannein landem nosiri misertus nunliavil in terri- adveiiliim. Amen. Ipse Spiritus Mucins qui eum replevll clausuni in ulero man-is, el patris liuguaiii solvit a vinculo, racial vos sua Bene(lictioue repleri, el spiriUlibus donis abundan er exiiberare. Amen. Amendai vox deprecaniis Prxrursoris ad aures clemenlissiini Patrie, qui mundi Itedempiorem ante novit roufileri quam nasci, quique auclorein lavacri sarris maintins suis linxil in fonte, maculas delicinrum veslrorum clemenier sua iuiercessione expurgct, alque copiis virlututn fecunde!. Amen. Quod ipse prj-slare dignelur, elc. Benedklio in Attumptivne tancttc Mariœ. Deus, qui beatissimam virginem Marian) Donvni nosiri Jesu Cbrisli glnriosissimam genitricem hodierna die ad coelos voluil evocare, et super choros aiigeloruin subliuiiler exaltare, sua», vos Benedictionis gratia per inlercRssionem ejus el mérita dignetur uili er miare, quelitera v i ti is ad virlutes inereaniini transmigrare. An en. Concedatque vobis ex hoc m rulo sic fide vigere, ч>е gaudere, el charilate poliere, casiiiatis jugiter emineniia fulgere, el huinilitalis eliam excellenli.i splendere, quo ipsi per omnia bonis operibus adornati ralentis placeré. Amen. Fa«ialque vos omnia prxieriia llagilia el facinora ila die uocluque gemilibnset lleiibus expiare, prxsentia el futura tara salubriler evitare, quaieuuscuni ipsa possiiis xternaliter in coeieeiibus eraicare. Amen. Uuod ip e prx lare, elc.

Item alia, de Advenía. Benedical vos iueffabilis gralia el píelas Dei vivi, et annual vobis per admirahilem el salularem adventuin Filii sui, ne sub doininatione pero • 11 remaueali-, qund absit, captivi. Auen. Ab omni vos miseria laut pou nier lilierare, ei in sua misericordia lam dementer dignelur perseveranlerque confirmare, utsibi vos facial in prxsenli saeculo laliler deserviré, qualiler ad cum in futuro gaudenles mereamint pervenire. Amen. Quique pro nobis eiiindcm Unigeniluin suum in Adyeniu primo voluil incarnari, ipse vos in secundo facial ab injusioruui consoriio separari, el jusioruin ron un ere m secum perenmter mansuros aggrc» Bari. Amen. Quod ipse prxsiare.dignetur, etc.

Item alia. — Benedical vobis Dens omnipotens, Pater Domini nosiri Jesu Christi, Salvaioris alque Bedemptoris mundi, el ila vos benedicendo justified alque sanctifiéet illuslraiinne primi Adventos ejusdein iinigsniii sui, ne in secundo coram ipso appareatis imtliundi. Amen. Fundel vos ejus gralia lam lirmiier in humililale vera, et solidet tam stabiliter in chántate sincera, quo laliler vobis displiceant ea qua sunt mundi, el placeant jugiter ea quae sunt Dei, ul in 623 < œlesti beatiludine pariler cum Sanctis cohxreaiis. Amen. Quique pro salute servorum eumdem Filium suum lanium voluil humiliari, ul intra malcrnum uleruni naturae nostras in unilaiem persons (opulaudo dignaretur uniri, intra vos in hue primo adventu splendore sux visilaiionis alque inhabttationis facial ¡Ilustran, qiiatenus in secundo mereamini cum ipso pcrpetim gloriari. Amen. Quod ipse prestare dignelur, etc.

Btnediclio in nalipitate uniut apeiloli ь Dens, qui vosin apuslulicU tribuitr.nns slere fun dameuiis, benedbere vos dignelur bcaii aposioli sui N. iniercedenlihus uteritis. Amen, befendaique vos a cunclis adversis, aposlolicis prxsidiis , qui vos eorum voluil ornari et miiniri exeinplis eldocumenti-. Amen. Quo per eorum intercessionem perveniatis ad aeierna; patriae hatred liaient , per quorum doctrinara tene:is fidei iniegritalem. Amen. Quod ipse pr&siare dignelur, elc.

In annivertario dedicationit ecctesiœ Btnediclio. Deus omnipotens, qui hoc sanctum templum suo gloriosísimo nomini in honore beati Л. apbsioli sui voluit dedicari, ipse vos precibus el mentis illius Benediclione sua justiQcari et illusiraiione visitaiioni* alque iubabilaiionis suae facial tanclificari. Amen. Qualenus qui fuislis a'iquando sicul ei caeteri, domicilia bostis antiqui, et sub ejus doininatione captivi, inereamini singuli gratissima fieri templa Dei vivi, per ejus gratiam effecii de servis lllii adoplivi. Amen. С Quod ipse prxslarc dignelur, etc.

In annivertario contecralionit epitcopi. Omnipotens Deus, qui me, quamvis indignum, per immeusam suae picialis afflueniiam, in nuiueruin auiisliluin, ad mitiislrandum altari suo laudis hostias inundando diguaius est deputare, alque tain ad соз.lesiis tnensae sacramenta quam eliuiii ad pereunis vilae alimenta populo suo erogauda destinare, ipsa Benedictionis copia dignelur locupletare, el sanclificaudo gralia s.nirti Spiritus corda veslra misericorditer vegetare. Amen. Dignelur eiiam vos ab omnímoda nequiiia dementer expiare, el in suae pieialis excellentia potenter confirmare. Amen. Concédât quoque vobis de nialis ab bona, ei de bonis ad rae-, liora quotidie proficiendo transmigrare, et posl luíjus lerminum vita: ad aeiernoruiu gaudia prxuiioruui leliciter transmigrare. Amen. Uuod ipse prxstar* dignelur, etc.

j) Benedictio c quotidianit diebiu.

Bcnedicat vobis Dominus, el custodial vos. Amen. Blumiuel faiiem suani super vos, el miserealur veslri. Amen. Converlal vulluiu suum ad vos, et donet vobis pacera. Amen. Quod ipse prestare dignelur, etc.

Item alia. — Omnipotens Deus sua vos dementia benedical, el sensuin in vobis sapientiae salutaris infundal. Amen. Catholicae fidei vos docuraeniis euutrial, el in Sanctis operibus perseverabiles reddat. Amen, dessus vesiros ab errore converlal, et viam vobis pacis el cbantalis osiendal. Amen. Quod ipse prxsiare dignelur, etc.

* Idem de hac dicendum. b Est in Codice Geniel, secundo loco. e In Codice Cemei. iiolanlur Benedictiones pro singulis fértil. Pro feriad Omnipotent Deut tua vottí.

ut infra. Incline! pro feria 5, Devotionem pro feria 4. Concédai, vel Det vobit omnipotent Deus pro feria 5. Pro feria4) dux assignante qux non sunt edit*. Quae pro Sabbalo ponitur uou est eliain in EJilis.

A'ia. — Inclinen dominus eurem suam ad preces veslras humilitall», el del era Ii am vobis su t Benediciionis, el prarmiom sempiterna saluSis. Amen. Semper et ubique Dominum propitiuin habe.itis, et in ejus laudibus exsultetis. Amen. Omnium peccatorum veslrorum vincula solvat, ei ad glomm sempiternam pervenie vos facial. Amen. Qu>d ipse prestare digneiiir, ele.

624 A^a- — Mulliplicel in vobis Dominus copiam sua» benediclionis, el eonfirtnet vos in spe regni cœlestts. Amen. Actus veslros corripat, vitam emeudel, innres com pönal, el vosad caelesiis Paradisi hseredilaiem perducat. Amen. Taliqne inientioiie repleri valealis, qua ei in perpetuum placealis. Ат>'п. Quud ipse prestare dignetur, etc.

Alia. — Devotionen) veslram Dominus dignanler inlendat, et suae vobis benediclionis dona conced.it. Amen. Taliqne vos in prgest-nll Vseculo subsidio шиniai, ut Paradisi vos in fuiuro h ibilalnres elliciat. Amen. Sicqne corda vestra sanctilicando henedicai, ct beuedicendo sanctified, ul vnbiscuni, inio in vobis euni jugiier habi'are delcctel. Amen. Quod ipse prneslare dignetur, etc.

Alia. — Omnipotens Deus del vobis graliam suae benediclionis, el repli ai vos spiriln verbali* el pacis. Amen. Qnntenus sic per viain saluiis devola теше curratis, ut subrepeniiuni delictorum laqueos salubriter evadalis. Amen. Sicqne efliciamii i in ejus eupplicaiioiie devoii, el in mutua dilcclione si iceri, utadea leste regnuin perveuire pnssilis securL Amen. Uüod ipse yr.TSiaie dignelur, etc.

Alia. — Couci'dal vobis on nipoiens Deus inunus sua; benediclionis, qui vestra esi eonscins infirmilalis. Amen. El qui vobis tribuil supplicandi affectum, tribual congelationis auxilium. Amen. Ut ab eo et jira scnlis et futura: viix- subsidiuui capiatis, cujus

A vos honiinie créalos esse credit Ii. Amen. Quod ipse praesiare dignetur, cic.

Item alia. — Omnipotens Den*, dextre suaa perpetuo vos circuindet auxilio, el bénedictiotium snariim repleat dono. Amen. Ab omni vos pravi aie defendai, el donis cxlestihus exnberarc concédai. Amen. Quo, corpore mimdatl ae mente, lalein ci exhibeaiis ser>itutcm, per quam suaui consequi valealis propiiiationem. Amen. Quod ipse prxsiare, el>'.

Item alia. — Pnrificet rimnipoiens D us veslrorum Cordimil arcana, el benediclionis sua; vobis tri. bunt incrementa. Amen. Ab omnibus vitas рпв-en'is perii ulis exuamini, el vlrnrium spiriialium nrnauieulis indiiamini. Amen. Quo illins adjulorio fulti sic ei lervialis in terris, ut ei conjungi valealis in tail is. Amen. Q lod ipse prestare digieiiir, etc.

Item alia. — Omnipotens Deus universa a vobis adversa excludat, et sua: super vos benedict oui» ß dona propitialus infunda!. Ал en. Corda vesira elliciat sacris intenta doclrinis, quo possiul repleri ben liciis sempileruis. Amen. Qualeims el exequeu ¡a intelligentes, el intellects exeqiieutes, el inter adversa ni (indi inreniainini indemnes, ei beatorum Spiriiuum efliciaminicobacredes. Amen. Quud ipse prestare dignetur, etc. .

Item alia. — Omnipotens Dens dies veslros in sua pace disjionat, el suas vobis benediclionis dona concédât. Amen. Ali omnibus vos perturbatioiiibus liberal, el meules vestías in sitie pacis lianqti.lli ate consolide!. Amen. Qu.iie us fidei, spei el clurilalia geuunis adoruati, ei prasenleiu vilain iransigatis llüfsi, ct ad aelernam peiveutalis securi. Vitien.

Quod ipse prestare dig elor, cujus regniim el impel mm sine line periuanenl in saecula saculorum. Amen.

ALIUD BENEDICTIOfiüM EPISCOPALlll SUPPLEMENTCM.

Ex Codice pervctuslo sancli Theodcriei prope Rbemoa. Benediclio de sanctissima Trinilale. С Quique ex Maria virgine nasci dignalus esl i

[ocr errors]

"625 Bened:cal vos Trinilas sánela, unaque elindi\i ilia DeiUis, Patria el Fill i el Spiritus sancli; et tril.uat vobis remissionem omninm peecHoruin. Amen. Conceda! vobis saniiatem meniis el corporis, el liberet vos ab adversilatlbus cundís. Amen. Qiiaicniis a «■uncus vitiis emundatt, ipsiusi|ue protections muniti, ad ecelesiem gloriam perveniie inereainur. Amen. Quod ipse prxstare dignetur, cujus regnum el Imperium sine line perman t in saecula Sicculorum. Amen. Benediclio Dei Palris, qui est trinos in persoois, uiius qooque in essentia deilaiis repleat.

I wm alia. — Deus corda nostra repleat sacras lidei dociimeolis, et informel nos ad vitam амегпзз sa bilis. Amen. Quique se in l'aire, et Palrein in se esse pradixit, dignetur nobis largiri dona qu:e se diligenlibus repromisit. Amen. Qialeniis cooperante Spiritus sancli gratia, ila inereainur Irina; Majestalis exsequi dirla, quo ad percipienda xlernilatis premia potentix ejus niereainiir benedict dexlera. Amen. Quod ipse pra:stare dignelur, etc.

Benediclio in vigilia Nalalit Domini. Omnipotens Deus, etc., ut in Edit.

Benediclio de Naluli Domini in node. Deus qui ido > apparu t in carne, ni electos sung as. i il), reí in xteriiiiale, sua vos sanctilicaas Bene'nomina vestía scribal in libro vil*. Amen.

[ocr errors]

• In Edit. Pamel., tomo II, p. 508 ei seq., m ill* leguntiir Benedictiones de smctissinia Trinilale, inter quas base non reperitnr.

* 1» Ponlilic. Gemet. legitur Benedict, in galli

late Belblebem, vos facial perveniie post modem in coslcs'ein Jerusalem. Amen. Ut ibi gloiiam Deo in excelsis cum aug>-l.s de anielis, el coeb'sii pace tonus Ьоня voluntatis peiTrui val.alis. Amen. Quod ipse prestare dignetur, ele.

/íem alia Benediflio. — Infans et Dens Chrisiiis, Cujus presepia mirali sunt pastores, in bac die riativiialis 'ua-, clariialc Benediclionis vesiras replea* mentes. Amen. Quiq ie pro vobis Denn» el hiunineni bodie crediiis ualuiu, ipsiue semper seniiaiis salulare presidium. Amen. Qiialenus exenipln beal« Maria' virginis omnia verba el mandata Christi in corde conserveiis, el eum laudando el glorificando* siciit boni pastores еХэЦИеШ. Amen. Quod ipse prxstare, etc.

Benedicto primo mane.

ь Poputum luum, quxsumus, Domine, pio favore prosequere, pro quo dignalus es in hoc sacraiissjmo die main inundo presenliam e\Innere. Amen. A n cunclis emu adversiialibus paterna pielate cuslodi, pro quo in mundo hoc lempure dignalus es ex Virgiue uasei. Amen. Ut le Redempiorc n suuin semper inielligai, el tuam veraciier gratinn comprebendal. Amen. Quod ipse prestare dignetur, etc.

Alia Benediclio. — 623r|),'"s. '|u¡ non solum genus liumaiium comiere, sed et.am le nasceiite vnluisii borníueoi de terris ad asirá transiré, respire preces supplicum, qui lo post lonjas lenebras bodie

canta : Populuin, etc. . .

• Kxstal in Poniif. Gemet. cum alia vulgata pro die Natalis D. Benedkat vos omnipotent Deut,

« PreviousContinue »