Page images
PDF

Item alia Mista.

Dt us bumiliiim consolator, el fidelium fortitudn , propiiius e to supplicibus, el da ut humana fragilitas, i,ux per se proelivis est ad labem, per le semper reparelur ad veniam. Per.

Alia. Susclpe, misericors Domine, supplicium preces, ei secundum muliiludiuem indtilgentiarum luarum ab omnibus nns absolve peccalis, ul ad omnia piemtis opera , le percent -, reparemur ; el quos venia feceris innocentes, auxilio facias efficaces.

Super oblata. — Usee Hostia, Domine, qua smnu?, el ab occuliis Ecclcsiam tuam reatibus semper expédiai, el nianifestis convenienlcr expurgel. Per.

Ad Complendum. — Puriflcent nos, Domine, sacramenta quae sumpsimus, et a cundís efficianl »itiis abolulos. Per

Item alia Mista.

QuxBumus clemeniiam lu.im, omnipotens Dens, ut ulii nulla ftducia suppeiil actionum, gratia lúa copiosa respondeat, el cura delicia remiiiit indignis, el cum beneficia prxslal immerilis. Per Dominum.

Alia. — Misericors el mbcrator Domine, qui nue parcendo susleulas, ei ignoscendo sanctilicas, dona veniam peccatis nosiris, el sncramen is coelcsiibus servieuies ab omni culpa liueros esse concede. Per Dominum.

Super oblata. — Hostias tibi, Domine, placalionis offerimus, ulet delicia nostra miseraius absolvas, et nulaniia corda tu dirigas. Per Dominum.

Ad Complendum. — Supplices le rogamus, omnipotens Deus, ul quos luis relicis sacraineniis, tibi С operare. Per Dominum.

A lia facial veniam promereri. Per Dominum nostrum. Alia. — Deus, cujus tanta est excellent ¡a pietalis, ul,uno peceatoreconverso, maximumgaudium ¡acias in ccelis haberi, respire in exigu un populiportioneiii, ul, omni depulsa vexatione, bxredilas lúa el numero angealur, et devo'ionc proGcial. Per Domiuu.u nostrum.

Super oblata. —Prolegal nos, Domine, quxsumus, Hostia salutarie, et qux ad bonorem nominis lui immolatur, nobis prosit ad veniam. Per.

Ad Complendum. — Sánela tua , nos, Domine, stimpta vivincent, el misericordia; sempiterna} préparent expíalos. Per Dominum.

Item alia Mista. Kxaudi, Domine, quasumtis, populum tuum de t ia В misericordia malorum suorura veniam supplicantem, el quia potens es dimitiere peccala , supplicia qu.-c nostris meremuroperibus poleulia tux pietalis averie. Per.

Alia. —Irani tuam, quxsumus, Domine, a populo tuo miseraius averie, quam noslris quidem meremur opcribus, sed humana fragil ta-e suslinere non po suinus, illa nos ¡taque contine pietale, quam prxstare soles indignis. Per.

Super oblata. — Concede nobis, Domine, quxs imus, ut lixe Hostia salularis, etnosirorum fiat purgatio peccaiorum, el tux propitiatio potcslatis. Per.

209 Complendum. — Plebem nom.ni luo sub. dilam, Domine, propiiius in'uте, et ei tuas consolaciones jugiter per cœlestem gratiain dignauter

placitis moribus dignanier informe). Per Doiniuuin. Oratio tempore (quod abtil) morlalitalit.

Ecclesixlux, quxsumus, omnipotens Deus, placalus iniende convenium; el misericordia tua nos polios quam ira prxvenial, quia si iniquitales 208 nostras observare volueris", nulla potent creatura subsistere; sed admirabili pietale, qua nos fccisii, ignosce peccanlibus, ul opera manuum luarum nun lacias inierire. Per.

Alia. — Exaudí, Domine, preces nostras, el ne velis cum servis luis adiré judicium, quia sicul in nobis nulla jusiiiia reperitur, de qua prxsumere valeamus, iia le foniem pietalis agnoscimus, a quo ef a peccatis noslris nos absolví, ei a necessilalibuL liberari confidimus. Per Dominum. • Super oblata. — Per hxc, quxsumus, venial, Domine, sacramenta nostrx redemplionis effectus, qui nos et ab humanis retraitai semper excessitms, et ad salulaiia cuneta perdueat. Per Dominum nostrum.

Ad Complendum. — Hujus operalio nos, Domine, sacramenii, quxsumus, purificet semper et maniai. Per.

Item alia Mista. Deus, cujus misericordia cœleslium quoque viriuinra indigent potestatee, et in cujus conspeclu nullus esi liominum absque sorde, et poena peccaii, delicti populi, quxsumus, averie propilialus, ul quos proprix conscienlix reatus accusai boniialis lux paiien

Item alia Mista.

Deus, qui non mortem, sed ucenilenliam desideras peccilorum, popnlum luum, quxsumus, ad le cnuverle propiiius, ut dum libi devotus exstilerit, iracundix lux ab eo flagella amoveas. Per.

Alia. — Populum (mim , quxsumus, omnipuiens Deus, ab ira tua ad le confugienlem paterna recipe pietale, ul qui tux Majestatis flagella formulant, de tua inereaiilur venia gratulan. Per.

Super oblata. — Subveniat nobis. Domine, quxsumus, sacrifica prxsantis operalio, qux nos et ab erroribus universis potenter absolvat, et a lolius eripiat perditionis ineursu. Per Dominum

Ad Complendum. — Tuere nos, Domine, qtixstiD mus, tua saneta súmenles, et ab omni propiiius iniquiiate défende. Per.

Alia. Exaudí nos. Domine Deus nosier, et, intercedente beato martyre luo 111., populum tuum ei ab iracundia; lux lerroríbus libera, el misericordia; lux fac largílate securum. Per Dominum nostrum. Orationet ad plutiam pottulandam.

Terram tuam, Domine, quam videmus nostris iniquilatibus labescenlem, coelestibus aquís infunde-, atque irriga beueficiis gratix sempilernx. Per Dominum

Alia. — Da nobis, Domine, quxsumus, pluviátil salutarem, et aridam terrx faciem fluentis cncléstibus dignanler infunde. Per Dominum nostrum.

Alia. — Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas A mere*mur, peccata, quae nobis adversantur, relata;

mimes, et neminem vis perire, aperi fon tern benif.uii lis tuae, el terrain aridam aquis fluenli cœlestis dignanler infunde. Per.

Atta. — Delicia nostra, Domine, nos ipsi cognosciinus, nt ipsius terra foeditas monsirat transgressionis excessus ; tu autem, piissiine Paier, qui coeluiu clausisli conluroacibus et ingratis, reseratum humilibtis et coutrilis concede drprecaniibus subsidia pluvi.irum, et largire moereotibus abundantiam. Peí Dominum.

Mia. — In affliclione maxima constitutis consolat onem tribue, fons largissimae pietalis : descendît, quaesumus, pluvia salutaris, ut omnia quae sut> cœlo sunt irrigentur ab aquis ; pasee servos tues imbribus

qui pluis super jusios et injustos, etiam noslris offensionibus relazatis, eispectala nubium inuuera largiaris, quibns el salus nobis, el alimenta praestentur. Per Christum.

Ad Complendum. — Precibus populi lui, quaesumus, Domine, placatus aspira, ut venia m tribuas bumanis excessibus, et opem miseris benignus impendas. Per Dominum nostrum.

Orationet adposcendam serenitatem. Domine Deus, qui in ministerio aquarum salulis tua: nobis sacramenta sanxisli, exaudi orationem populi lui, el j 11 be terrores inundaiitium cessare pluviarum, flagellumque bujos elemenii ad 211 eu*e' clum lui converte mysterii, ut qui se regenerantibus

consuelis, quos ad laudem tuat creare dignatus cs jj aquis gaudent renatos, gailQeanl his casligantibus

Hajes ta lis. Per.

210 A¿¡a. — Omnipotens Deus, qui solus aquas emitlis e coelis, dona servis tuis beneficium pluvia; salutaris, ut quod facinoro nostra snspendilur, luo jam gratuito muñere prorogelur. Per.

Mista ad pluviam postulandam.

нем, in quo vivimus, movemur el sumus, p'uviam nobis tribue cong rúente m, ut, pretentious subsidiia sufficienter adjuti, sempiterna (iducialius appetamus. Per.

Alta. — Delicia fragilitalis nostra, Domine, quaelumus, miseraius absolve, et aquarom subsidia pratbe coBlesiium, quibus terrena conditio vegeta ta subsistai. Per.

esse correctos. Per.

Alia. — Quaesumus, omnipotens Deus, clemeniiam tuam, ut inundaniiam coerceas imbritim , el bllaritatem lui vullus nobis impertiri digneris. Per Doini

Mitaa ad poscendam terenitatem. Ad te nos, Domine, clamantes exaudi, et aeris serenilatem nobis tribue supplicanlibns, ul qui pro peccatis nostris juste affligimur, misericordia lúa preveniente, clementiam sentiamus. Per Dominum nostrum.

Super oblata. — Praeveniat nos, quaesumus, Domine, tua gratia semper, el subsequatur, et has oblationes, quas pro peccatis nostris nomini tuo consc

Super oblata. — Oblalis, Domine, placare muñe- Q craudas deferimus, benignus assume, ut per inter

ribus, et opportunum nobis tribue pluvias sufficients auxilium. Per Dominum nostrum.

Ad Complendum. — Tuero nos , quaesumus, Domine, lúa sánela súmenles, et ab omnibus propitius absolve peccatis. Per Dominum.

Item alia Mista.

Omnipotens sempiterne Deus, cujus muñere elementa omnia recreantur, reminiscere miseraiionum tuarum, et salutíferos iinbres humano generi concede propitius, quatenus fecumlilalis tuae alimoniis omnis terra Ixtelur. Per.

Super oblata. — Placare, Domine, muneribus semper acceptis, et diulurnam tempera diffusis imbribus siccitatem. Per Dominum nostrum.

ce^sioncm sanctorum tuorum cunctis nobis proficiant ad salutem. Per.

Ad Complendum. — Plebs tua, Domine, capia) sacras benediciionis augmentum, et copiosis beneüciorum tuorum sublevetur aimliis, quae lantis intercessionum deprecalionibus adjuvatur. Per.

Oratio ad repellendam tempettalem. Deus, qui omnium rerum tibi servientium naturam per ipsos molus aeris ad cultum tu:e Majestatis instituís, tranquilina tern nobis misericordia; tuae remoiis largire terroribus, ut cujus iram expavimus, clementiam sentiamus. Per.

Oratio contra fulgura. Omnipotens sempiterne Deus, parce meluentibus,

Preefatio. — Vere dignum et justum est, œquum p etpropiiiaresupplicibus.ulposinosiosignesnubium. Oratio pro fratribas in via dirigendh. A 213 Benedict*. - Dirigat iter

et salulare, nos tibi semper et ubique gralias agere, Domine sánete, Paler omnipotens, aeterne D us : obsecrantes misericordiam tuam, ut squatentes agri fecundis imbribus irrigentur quibus pariter aeslivi initigenlur ardores, et saevientium inorborum resliiigualur accensio, ac salus hominibus, jumenlisque prove, iat; atque ut hace, te largiente,

• Cum null« hic aul alibi habeantnr Oralionea contra terrae nioium, visum est nobis appendicis loco atlexere collectant a sanctissimo D. N. Clemente papa XI, elegantissime compositum, cum, ineunle an. 1703, llalise pars maxima llomaque ipsa terrae tnoiibus qualeretur ac ruiuis fœdaretur.

el vim procellarum, in materiam transeal laudis comminalio potesiatis. Per.

Alia. —Deus, cujus imperio nihil non verbo regilur, nihil non oratione mutalur, parce meluentibus, propinare supplicibus, ut post noxios ignes nubium, et turbines procellarum, in materiam Iranseal laudis comminatiopotestatis. Per Dominum nostrum".

Collecta tempore terrae motu*.

Oratio. — Omnipotens sempiterne Deus, qui respicis terrain el facis earn tremeré, parce melueniibus, propinare supplicibus, ut cujus iram terne fundamenta concuticnlctn expavimus, clementiám con

Dens, qui diligentibus le misericordiam luam semper impendis, et a servientious lilti nulla es re ginne longinquns, dirige viain famuli lui III. hi volúntate tua, ul le protectore, et le pnrdace, 212 Гег jusiílix semitas sine offensione gradiatur. Per Dominum.

Alia. —Exaudí, Domine, pieces nostras, et iter famuli lui///, propithis comiiare, eique misericordiam luam, sicul ubique es, ila ubique largire, quatenus, ab omnibus adversitatibus tua opiiulatione defensas, jitsiorom desideriorum poliatur eûVtibns, et tibi graliarum reí rat actionem. Per.

Alia. — Deus, qui ad vitam dncis, et confidentes in te paterna protectione cnslodis, quxsuinus ut |u*xscnti famnlo tiro a nobis egredienli angclicum

beneplácito suo, vobisque inseparablliier benignissiHius cusios hihxreat. Amen. Ducem vobis arcbangelum Rapliaelem adliibeat, el omnem a vobis incoinmodilatem conlrarielatemque propitiatus amoveat. Amen. Desideriorum veslrorum pia vota dementer impleat, ut et bic bona consequt, et ad sieruam beaiitudinem pervenire féliciter mereaminí. Amen. Quod ipse prxsiare.

Ad Complendum. — Dens infinita: mísericordix ct Majestatis immensx, quern nec spalia locorum, ncc intervalle temporum ab his quos lueris disjungunt, adesto famnlo too ///. in te nbique fidenti, et per omnem qnam iiurus est viam dux ci et comes esse dignare; nihil illi adversitatis noceat, n'hil difficul

[ocr errors]

lins malí concuiiatiir formidine, millo comprimatur adversitalis angore, nuHis irruenlis inimici пю'е-telur insidiis; sed, spatiis necessarii itineris prospero gressu peractis, pnpriisque beis féliciter restiiuius, universos reperiat sospites, ae debitas exsulv.ii tue noiiiini gratias. Ter Dominum.

If if sa pro iter agent i bit).

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et viam famuli mi III. in salulis lux pmsperitale dispone, at inier omnes vix ei vitx hujus varielaies luo semper protegatur auxilio. Per Dominum.

Super oblata. — Propilhre, quxsumus, Domine, supplicationibus nostris, el ul.latiónos bas quas tibi offer im ns pro fámulo luo ///. benignus assume, ut viam illius el prxcedenle gratia tua dirigas, elsubse- С eiusa*m Spiritus ..... . . j , ... sxculoriim.

qaenie comitan dignens, ut dc aclu atque incolumi

tate ejus secundum inisei icordix lux prxsidia gauileamus. Per.

Prœfaiio. — Теге dlgnuin et justum est, xquum el salutare, nos tibi semper el ubique gratias agere, Domine sánete, Paler omnipolens xtcrne Deus : a quo deviare mori, coram quo ambulare vivcre e6t. Qui fidèles tuos in tua via deducis, el miseratione gratissima in vcritatem inducis; qui Abrabx, Isaac et Jacob in prxsentis vix el viix curriculo, custos , dux el comes esse volui-ti, el famnlo luo Tobix angelum prxvium prxparasli; cujus immensam uiisericordiam bumillimis precibus imploramus, ul iter famuli tui ///. cum suis in prosperitate dirigere, eum

ra; ei, sub ope dextera tux, quidquid jusio expe-
tierii desiderin, celerf consequalur eflectu. Per.
Orationes ad (660) cterieum faciendum.
Oremus, dilcciissimi fralres, Dominum nostrum
Jesum Christum pro hoc fámulo suo ///., qui ad dr-
ponendam comam capitis sui pro ejus anime festi-
na!, ut donel ei Spiritusn sanctum, qui habitmu reli-
gionis in eo perpetuum conserve!, el a inundi impe-
dimento , vel sxculari desiderio cor ejus defeudat.
ul sicut immutatur in vuliu , ila manus dextera ejus
ei virtutis tribual incrementa, et ab omni excítate
spirilali oculos ejus aperial, el lumen ei xternx go-
rix concédât. Qui vivit cum Deo Paire in uniiate

Per omnia sxcula

Item alia. — Adesto, Domine, suppücaiionibiis nostris, et hunc famulum tuum benedicere dignare, cui in tuo sánelo nomine habitnm sacrx religiotiis imponimus , ut, te largiente, et dévolus in Ecclesia persistere, et vitam pereipere mereatur xternara. Per Dominum.

Dum tondes tum dicis Anliphonam Tu es, Domine, qui restitues mihi liirediiaiem meaui. Vert. Dominus pars bxreditalis тех, et Gloria. Item alia Amiphona, Hxc est generalio, et Gloria. Item alia Antiphona, Hic aeeipiel benedictionem.

Oratio post tonsionem. — Prxsla, omnipotens Dens, huic fámulo luo Iii. cujus hodie capitis comam pro

[ocr errors]

dire, qualenus, angelorum luorum prxsidio fultus, inlerceesione qnoque sanciorttra luorum munitus, a cunetis adversiiatibus tua miseratione defensus, profeclionis et reversionis sux felicitate potiius, et compos reddalur jusiorum volorum, et de suorom lxielur remissione peccatorum. Per Christum, triliones ejus sananlem jugiler sentiamus. Per Doniinuni.

Secreta. —Deus, qui fiindasti terrain super staldlilatem siiaui, suscipeoblalionesel preces pnpuli lui, ас i rementis lerrx periculis penitus atnotis, diviux lux iracundix terrores in humaux salutis remedia converte, ut qui de terra suni et in terrain revertentnr, "audeant se fleii sa ne ta conversiotic eue les tes. Per

petuo maneat et eum sine macula in seinpilcnSuui
custodias. Per Dominum.

Orationes et freces super (661) pœnitentem » confiten-
tem peccata sua more sólito.
(662) Exaudí, Domine , preces nostras , et tibi
con Ii tent i uni parce peccalis, ut quos conscientiae rea-

Postcommunio. — Tuere nos, Domine, qnxsnmu«, tua sancta súmenles, et terram, quam vidimus nosu is iniqnilalibits iremenlem, superno muñere firma, ul mortal i um corda cogiKiscani a te indignante ulia flagella prodire el le iniserante cessare. Per Dominum.

* Mullx conressíonis formulx a nobis olim collecix legi possunl in tract. Gallico de Confess. parle, cap. 13, ti, 49. Magiiam vero fuisse uliui Ii 215

absolvaU A talcm tuara, quaesnmus, Domine, h и jus Famuli tui lacrymosa suspiria. Tu ejus niedere vulneribus, 215 la jaceuti manum porrige saluiarem, ne Ecclesia tua aliqua sui corporis portione vasietur, ne grex Iuus detrimentum sustineat, ne de famUiae tu» damna inimicus exsuliet, ne renatum lavacro salutari mors secunda possideat. Tibi ergo, Domine, supplices preces, tibi flelum cordis effundiinus, tu parce confitenti, ut sie in hac morlaliiate precata sua, te adjuvante, defleat, qualiter in tremendi judicü die seutentiam damnations xlernx evadat; et nesciai quod terret in leitebris, quod stride! in Qammis , atque, ab erroris via ad iter reversus justiiix, nequáquam uiira vulneribus saucielur, sed integrum sit ei atque perpe:uuiti , et quod gratia tua contulit, et quod miselibus, qui dixisti pcenitenliam te malle peccatoruui В ricordia reformavit. Per eumdem Dominum nostrum quam mortem. Concede ergo , Domine, hoc (668) Jesuin

Per Dominum.

214 Alia~ — (663) Praeveniat banc famulum tuum, quxsumus, Domine, misericordia tua, ut omîtes iniquiiates ejus céleri indulgentia deleanlur. Per.

■Alia. — (664) Adesto, Domine, supplicationibus nostris, nee sit ab hoc fámulo too clementix tuse longinqua miseratio. Sana vulnera, ejusque remitte peccata, ut, nullis a le iniquitaiibus séparants, tibi Domino semper valeat adbxrere. Per.

Л/ia. — (6(i5) Domine Deus nosier, (C66) qui ofГепчопе nostra non vinceris , (G67) sed satUfaclione placaris , réspice, qua-sumus, ad hunc famulum qui se tibi peccasse graviter confitetur. Tuum est ablucriminum dare , et veniani prxslare peccati

ut liDi pœiiitent ж excubias celebret, et correctis aciíbus suis, conferri sibi a te sempiterna gaudia graluletur. Per.

Alia. — (669) Precor, Domine, (670) clemenliam lites Majestatis ac nominis , ut huic fámulo tuo peecala el faciuora sua confiienii leniam dare, et piœteriiorum criminum debita relaxare digueris, qui humeris fllii tui overo perditam reduxisti (671) ad caulas; (672; qui publicani precibus vol confessione placatus es. Tu etiam , Domine , et huic fámulo tuo placare, tu ejus precibus benignus (675) assiste, ut, in confessione flébil i (674) permanens, clementiam tuam celeriler exoret, et, (675) Sanctis altaribus re

Mista (680) ■ pro episeopo defunclo.

Da nobis, Domine, ut aulmam famuli tul III. epit'(Opi, quam de sxculi educís laborioso certamine, aucloruni tuorum cœlui (ribuas esse consortem. i'er.

Super oblata. — Annue nobis, Dom'me, ut anima: famuli tui ///. episcopi haec prosit oblalio, quam iramolando, totius mundi iribuisti relaxar! delicia. Per Dominum nostrum.

Infra actionem. — Haue igitur oblationem, quam tibi offerimus pro commemoraiiane depositionis animx famuli tui III. episcopi, quaesumus, Domine ,

stiiu.us, spei rursus astern* et'coelesti gloria, (676) С °l8«1* el J^" ^ co^_соп^

rerormetur. Per eumdem Dominum nostrum.
(677) Oralionti ad reconciliandum pœnitcniem.
(678) Adesto, Domine, supplicalionibus nosiris,
el me, qui eiiam misericordia tua primus indigco,
clementer exaudí; et quem non eleclione meriti,
sed dono graliae tuae conslituisli operis hujus mini-
sirum, da flduciam tui muneris exsequendi, ei ipse
i.i nostra ministerio quod luae pieiatis est upcrare.
Per Dominum.

Alia. — (679) Prxsla , quaesumus , Domine , huic
fámulo tuo dignum posnilentix fruclum, ul Ecelesix
lux sanetx a cujus integritaie deviarai peccando,
aiiiiiiseorum reddatur innuxius veniam consequendo.
Per Dominum nostrum. p
Item alia. — Deus , humani generis benignissime Deus ,

conditor, et misericordissime reformater, qui Imminent invidia diaboli ab xlernitate dijectum unici Filii lui sanguine redemisti, vivifica hunc famulum, quem tibi nullalenus mori desideras, et qui non dereltnquis devium , assume correclum. Moveant p.e

lutum sedis apostolicx gubernaculo prxesse ' vniuisli, in electorum luorum numero constitue sacerdotum ; diesque nostros.

Super diptycha. — Memento etiam, Domine, famulorum luorum III., qui nos prxcesserunt, el dorroiunt in sontno pacis.

(681) Item poit leclionem. — Istia, Domine, el omn bus in Christo quiescent i bus, Ii cum refrigerü, lucís et pacis indulgentiani deprecamur. Per Christum.

Ad Complendum. —Iiis sacriliciis, quxsuinus otunipotens Deus, púrgala anima famuli lui III. episcopi ad indulgeniiam et refrigeiium seitipiteruuui pervenire niereatur.

Item Hissa pro episeopo defunclo.

qui inter apostólicos sacerdotes famulum

poenitenlialiiim copiam, quihus el eonfes'onis el absolutions sacerdotalis ritus docerentur, probavimus prxsertim cap. 21. Quamplurimos autim Ordines ad dandam pcenitenliam re.-onciliandosque poenitenles, a noslro D. Edmundo Marlene rollcctos libro de Antiquis Ecclesiae riiibus, secunda parte, cap. 6, articulo 7, consulere licet si libeat.

■ Kadern Missa legilur in I'd. Painel., consentie ule Cod. Reg. S., ubi mendosa non esl Edil, lec

luum III. episcopum censen fecísti, prxsla , quxsiimus, ul quorum viceui gerebat ad lioram in terris, eorum perpetuo consortio la-tetur ¡n cœlis. Per.

Super oblata.—Ib с oblalio, Domine, quxsutnus, airmam famuli tui ill. episcopi omnibus vitiis Initio, quod sane sxpe contingil. Sic in Oral, qiiœ sequitiir, legilurapud Pamel. educen», pro edueit, vel eduxnii, ul habet Cod. Reg. S. Supra, in Oral, ultima ad mor. animalium, ubi legilur, ut sine quibus non habetur hum. conditio, deficiente sensu, scriptum est optime quidem : ut sine quibus nohalitur Лит., etc. In veteri Sacram. Gal. exslat una Missa in depositiunc sacerdolis , et altera pro defunclis quiuuslibei

eliani immolala peccatiim. Per.

216 Prœfaiio. — Vere (lignum et jusiam est, a> quum et salntare , nos tibi semper et ubique gralias agere, Domine sánete, Pater omnipotens, xterne Dens : devotis clementiam tuain menlibus obsecrantes , ut animan) ///. episcupi in electoruin tibmiet pontinciira numero jubeas consisiere gaudentem, ut qui liic tuo pro eis supplex deseniebat altari, gloriosa illic cum eis tua gratulelur et laude. Per Christum Dominum nostrum.

Infra actionem. — Hanc igilur oblalionem Servituts nostra*, quam tibi oflerimus pro commemorations anima? famuli tui ///. episcopi, quxsumus, Domine, placalus accipiae , et cum prxsulibus apostólica? di

там ccodilionis absolvat, qux lotius mundi tulit A slias , ut pontificale cut donaeli mcrlUim, dones et

prxmium. Per Dominum.

Ad Complendum. — Preces nostras, quxsorrras. Domine, quas in famuli lui ///. episcopi depositione

deferimos, propitiatns exaudi, ut qui nomiui tuo ministerium iidele dépendit, perpetua sanctorum soeietate Ixtetur. Per Dominum.

Missa pro epiieopo defuncto. Deus, qui inter apostólicos sacerdotes fainulum tuum III. pontificali fecisli dignilate vigere, prxsla, quxsumus, ut eorum el perpetuo aggregetur consortio. Per Dominum nostrum.

Super oblata. — Иже obla lio, Domine Deus, animant famuli lui III. ab omnibus vitiis I ditionis absolvat, qua: totius i

go i la lis , quorum est serums officium, habere tri- В molala peccalum. Per.
búas sempiterna; beatiludinis portionem, atque inlet
iiimmi pasloris elfir.ias prxcipua membra censeri;
diesijue nostros.

Ad Complendum. — Da veniam , Domine , quxsumus, per lixc sancta mysteria, animx famuli lui 111. episcopi, ut occursu non terreatur malo, sed luo protegaiur auxilio. Per.

Alia. — Prxsta, quxsumus, omnipotens Dens , ut anima famuli lui 111. episcopi, quam in hoc sxculo commorantem sacris muneribus decorasti, coelesli sede gloriosa exsultei. Per Dominum.

ítem alia pro epitcopo defuncto.

Suscipe , Domine , quxsumus, preces nostras pro anima famuli lui episcopi, ut in ponlificuin libimet placitorum perpetua sede Ixteiur. Per. С

Super oblata. — Oflerimus, Domine, hostias placaüonis, el laudis, ni perneitix inisericordix largitaie, nniiuam famuli lui 111. episcopi in lucis xlernx facias rcgione gaudere.

Prœfutio. — Vere dignum el justum est, xquum et salntare , nos tibi semper el ubique gralias agere, Domine sánete , Pater omnipolens , xlerne Deus: iueifabilem luxclementix polenliam supplicilcrexoraules, ul famulus tuus ///., beatnrum labernnculis constiiulus, evasisse se carnales glorelur angiisiias, diemque judicii cum voto graiulationis eispeclel. Per Christum Dominum nostrum.

Infra actionem. — Hanc igilur ohlationem, quam tibi offerimus pro anima famuli lui III. episcopi, qiix>iim<is , Domine , ut placalus accipias; et quern О luis aliaribiis serviré tribuisli, ad bcaiorum pcrtinere jubeas consortia sacerdoium; diesque nostros.

Ad Complendum. — Quxsumus, omnipolens Dens, ut animam famuli 217 >"> HI. episcopi in congrega tione jusioruin xlernx beaiiiudinis jubcas esse coiborlein. Per Dominum nostrum.

Alia Missa pro epitcopo defuncto.

Deus, qui inter apostólicos sacerdotes famulum tuum HI. sacerdotal! fecisli digitale vigere, prxsta, quxsumus, ut eorum quoque perpetuo aggregetur consortio. Per.

Super oblata. Suscipe, Domine, quxsumus, pro anima famuli lui III. sacerdolis , quas offerimus bo

Prœfatio. — Vere dignum et et saluiare, nos tibi semper el ubique gralias agere, Domine sánete, Paler omnipotens, xterne Deui : devotis clementiam mam mentibus obsecrantes, ut animam famuli lui III. in eleclorum libiinet pont iileum numero gaudeas consisiere gaudendo, ut qui luo pro eis supplex desemebat aliari, gloriosa illic cum eis gratulelur laude. Per Christum Dominum nostrum.

Ad Complendum. — Deus, cujus misericordix non est numerus, suscipe pro anima famuli lui III. sacerdolis preces nostras, el lucis ei Ixlitixque regionem in sanctorum tuoruin societate concede. Per Dominum no irurn.

If мм pro tacerdote defuncto. Prxsla , quxsumus, Domine, ut anima famuli et sacerdolis mi III. quam in hoc sxculo coinnmrantem sacris muneribus decorasti, ccelesti sede gloriosa semper exsuliet. Per Dominum.

Super oblata. — Suscipe, Domine, quxsumus, hostias pro anima famuli et sacerdolis tui ///., ul cui pontificale donasli prxmium, donee el medium. Per Dominum.

218 Ad Complendum.—Prxsla, quxsumus, omnipotens Deus, ut animam famuli el sacerdoljs I ii ///. in congregaiione justnrom xlernx beaiiiudinis jubcas es-e consorlem Per Dominum.

iliua unius defuncti.

Omnipotens sempiterno Deus, cui ntinquam sine spe misericordix supplicatur, propitiarc animx famuli lui III., ul qui de hac vita in tui nominis confessione discessit, sanctorum luo uní numero ешп facias aggregari. Per Dominum nostrum.

Super oblata. — Propitiare , quxsumus , Domine, aiimx famuli lui, Hl., pro qua tibi hostias placalionis offerimus; et quia in hac luce in fide mansit catholica , in futura vita ejus relribuiio condonetur. Per Dominum nostrum.

Ad Complendum. — Prxsla, quxsumus, omnipolens Deus, ut animam famuli lui III. ab angelis lucis susceplam in prxparala nabiiacula deduci facias beatoruni. Per Dominum.

« PreviousContinue »