Page images
PDF

»ingulas librai 10 » candelabra argéntea 4, pensantia A purissinio. Fecit altare, pensant libras 50; cancel

•íngula libras 20; tbymiamaterium argentcnm, pensans Ijbras 5; cambara cerosirola orichalcea 24, pensantia singula Ibras 15; possessionem Scavirianani [A/j.LucenstiScaurianam] in terriiorio Cajeiano [Lucens. Celano], prxstantem cum omnibus adjacentiuns atliguis solidos 312 et tremissem; posse-sioiiem M irmoratani in territorio Prxnestino, prxslantem solidos 92; possessionem Ceteris in territorio Asiliano [Lucent. Filíano], prxstantem solidos HI el tremissem ; dorn urn Paltnalii intra urbem, juila inilii basilicam cum balnco et pisliino, prxsiantem solidos 154 et siliqiias 3; domos Claudii in Sicimino [Lucent. SicinuinJ, prestantes solidos 104; ccrvum argeniciim fundeniom aijnam in fontem bapiisierii,

los [Lucent, purissinio pensans lib. 50 ; cancellos] argénteos supra -platonias porphyreticas, pensantes libras 300; absJdcm supra cancellos cum statua beati Laurentii many ris argéntea, pensaniem libras 200. Fecit autem basiiicam' beato Laurenlio, quod Valentinianus Augustus concessit [Baiter, consentit] (с) ubi el obiulit haïe : patenas argénteas 3, pensantes singólas libras 15 [Balín. 20]; aínas argénteas 3, pensantes singólas libras 15; scyphos argénteos 4, pensantes singólos libras 8; scypbuni singularem aureum, ornalum de inargarilis, pensaniem libras 10 ; lucernam nixorum [Bailer, lyclinornin] decern auream, pensaniem libras Ют calices argénteos ministeriales 12, pensantes singulos libras

pensaniem libras 20; omnia vasa sacra bapiismi ar- В 2; aquamanulos argénteos, pensantes 'libras ocio;

genlea, pensantia libras 15; coéuacula aregiae (a) gradorum adhxrenlia basilica:, vel quidquid intrínsecos «sse videlur. Uicordinavii de argento confessionem fceali Petri apostoli, quae habet libras 400. Hujus cupplicatione obtulit Valentinianus Augustus imagiítem auream cum duodecim porlis, etduodecim apostólos, et Salvatorem geinmis preliosis-imis orna«um supra [Lucem. ornaium quem voti gralix (tic) sux supra] conressiouem beati Petri apostoli. Fecit «•t Valentinianus Augustus ex rogalu Sixii episcopi Sasiigitiui argenteuui in basilica Coiistaniiniana , quod a Darbaris sublaluin fueral (fr), pensans.libras 1610 [Lucem. 11]. Hujus etiam temporibus fecil Va

minisierium ad baptismum vel poeuiiculiam , ex argento libras quinqué; concbam aurocbalceam, pensaniem libras 20; coronas argénteas Tárales 30, pen • sanies singólas libras sex;fara cambara tria ex argento, pensantia singula libres quiiidecim; candelabra argéntea duo, pensantia singula libras triginta; canthara cerostrota аэгеа in basilica? gremio viginii quatuor; fara serea 60. Hie fecitjn basilica Consta mini.i na ornamenlum super fomeni, quod ante non eral, id est, epislylia marmórea,.el columnas porpbyreticas erexil, quas Conslarilinus Augustus congrégalas dimisil, ct jnssit ut erigerentur, quas et versibus exornavil (rf). Ilic fecil ptatoniam iu

[ocr errors]

Laurent» marlyris cum columnis porphyreticis, el nruasii transeunam [Lucent, ornavil plalonius Iransennam; Baller. exedram; al. suggeslum], el altare et confessionem sanctjmartyris Laurentii de arger to

(я) Locus obscuros, ut animadverlit Mansi. Edit, (fr) Il ne plane intelligimus quod dum GoihiUrbem occupèrent, Поп ab omnium ecclesiariim ornainemis ahsiinueriut, sed ab iis dumtaxat quae ad basilicas sanctorum apostolorum Petri el Pauli speciare sciebant. Ita direptionem ellirbis spoliationem, de qua supra in lunoceniio, explices necessum'est. Stv. Hann.

(c) Poslhxc verba ita Codex Lucensis prosequitur: У etil autem monasttrium in ealacumbit. Fecil et fon fem baplisterii ad tanetam Mariant, el columnis porphyreticis ornavit. Hie eonstiluit columnas in baptisterio basilica; Constantinianœ; quœ a tempore Conttantini Augutli fueranl congregate ex métallo porphyretico num. 8, quas erexit et epislolit suis et vrrsibus exornavit; et platomamin cœmeterioCaltisti, ubi commemoranturnominaepiscoporum.Fecit autem scyphos aureot 3, unum ad sanctum Petrum qui pernal tibial 6 ; ad S. Paulum unum, qui pensât libras 6; ad beatum Laurentium I, qui pensât libras 3 ; calices miniiterialtfy áureos 15, pensantes singulos libras singulns. Ilic fecit ordinationes S per mensem Decemb. : presbytères 28, diáconos |2, episcvpos per diversa loca 52. Ft hujus temporibus fecit Petrus episcopus Basilicam in urbe Roma S. Savinct. ubi et fontem construxit. Qui tiiam tepultus est via Tiburlina, elc, ul in cdiiis. Паям.

\d) Horum vcTSiinm, jn nctartgulato npcre, binosin singulis epistyliis exaravii. Cuinque de origin li poc

en m memoriis]. Hic fecit ordinaiionem in urbe Roma per mensem Decembrem, presbytères viginii ocio, diacones duodecim, episcopos per diversa loca quinquaginta duos, qui etiam sepultns est (e) via Tibur

ralo catbolicam assertionem contra Pelagianam liatresin con tinea nl, placuil eosdem hoc loco recenser*, m qui militer loto orbe promulganliir, in perpetuas xtei míales conserveiitur.

Genssacranda polis ble semine nascllur almo

Quam feciindatis.spiritus edil aquis.
Virgíneo fetu gpiiilrix Ecrlesia natos,

Qiibs spinnte Duo coiicipit, amric parlt.
Coelorum regniim speraie boc tonte renali.

Non reeipit felix vita semel genilos.}'
Fons bic est vita, et qui totum diluit orbem,
Sumens de'Chrisli vulnere prineipium.
D Mergere peccator, sacro purgando fluento,

Quem velerem aeeipiel, proferel unda novum.
Insons esse voleos,- islo munJare lavacro,

Seu patrio preineris crimine, sen proprio.
Nulla renasr^nlum est distanlia, qnos facit unum

Unus fons, unus Spiritus, una lides,
Nec numerus quemquam scelerum,nec forma suorum
Terrea!. Hoc natus ilumine sanclus eris.

Usee ex Baronio auno Domini 440, num. 5. Sky. B:mius. - _

(e) Injuria», quas supra nolis epistoix primae Sixii primi Sixium primum Komanum ponlííicem ac niarlyrem post obitum, auctore Hieroiiynm pertulisse dixiiuus, casdenf etiam, el nuidem majores Sixtus III, de quo hic »gimus, susiinuil. Nam sieul ejus nomine ab Origenistis prodiil liber Sixti vel Sex-ii l'yihago. rici, ita bujus Sixti nomine a l'clagianis iria vpiumina scripta fueriinl : primum de diviliis; sceundum •I« malis doclorilius, operibus Udei el judíelo futuro; юг »ine» vero de caslilate. Usee Pdagianisniis Teferia fsse ostendit Baronius aun. 440, num. 7, 8, 9, 10 el 11, ex eo quod primo voluuiine Pelagianmn hoc contincat, non posse saivari diviiem, nisi omnia sua pauperilius eroget; tei'undo voluuiine omnia opera libero arbitrio, gialic divina: niliil tribual; deaium quod tertio volumine eos siibsaiinei, qui ex gratia Dei boiium caslitatis provenire contenitant. His ¡taque coloribus libcllum manifeste satis depicium.qui non sine gravi periculo fidelium nomine Sixti liaud pridem excusus fuit, lector agnosec, ne de áureo

lina in crypia juxta corpus beati Laureiilii [Balter. \ cpiscnpatus dies viginli duos (a), ad S. Laurentium] v kalendas Aprilis. Et cessavit

calice Babylnnis venena, insigni nomine honéstala, bibas. Sev. Binius.

(n) Verius quadraginta dnobus. lia enim scribit sauctus Prosper in Cliron. ann. 4i0: Defuneto Sixto pontífice ktilendit ЛргЩг, quadraginta ampli us diebus Romana Ecclesia sine antisiile fuit, mirabili puce atqut patientia adventum diaconi Leonis exspeelans : quem tunc inter Adium et Albinum (duces Romani exercitus) amiciiiœ redintegrandm causa G alliât detintbant, etc. In hune iiaque locum Anastasii mendum irrepsisse duliiuin non est. Baron, lomo VI, anuo 440, num. I el 2. Sev. Binids.

NOTITIA GALLANDII.
(Ex Ш. Yell. Patr. Galland. lorn. II.)

I. Cuslesiino qui anno 452, cxeuiite Julio, ex bac В est, dilectissime {rater, ut proprii dorn cuites, eccU

vita inigravit, Xystus paulo post suflicitur atque in Itomauam sedem evehilur. Qui cum Aetio et Valerio eoss. créalos fuerit ponlilix, posiqmm annis 8 et ditbus 18 ponlificalum gess'sscl, anno demum 440, Valentinia]fo augusto v et Analolio cass. e vi vis exceed, ut ex Prosperi Cbronicoerudimur (d). Dédie aulem et mense quo sive fuerit ordinatus, sive euprémuni diem clauserit, baud Concors est eruditorum seiiieniia. Alii enim ejus Ordinationen! die 31 Julii, quae in diem Dominicain ¡nciric'baf, mortem vero die 18 Angustí consigiiaiidam censent (b). AIR autem paulo aliter, i In libro Pontifican, ait vir doctos {с), cui pervelustum exemplar Corbeiense aliique Romanorum pontifleum veteres catalogi ac

siaslieam pacem conservare dignetur. Praelerea illud qnoque praeclarum tunc accidii, quod ejus oninalioni totus Oriens quodammodo interfuerit, quippe quae perada sil prsesenlibns Ibrmogene ас Lampelio episcoporum Orienlalium legatis. Sic enim ¡n eadem ad Cyrillum epístola loquitur sanctus ponlifex {g) : Graliam habenles Dei nostri circa nos launanitali, quod eo tempore quo nos ad supreiAum taxerdetii apicem vocare dignatus est, concessit nobis se* tundum pietalem tuam, prœsenliam sanctorum fratrnm et coepiscoporum nostrorum Hermogenis et Lampetii; necessario ad restrain [raternitalem per eos has Hileras dedimus, lestes ordinationis nostrœ. In his enim omnes vos a quibut illi missi fuerunt, aslitisse credidimut:

Prosper, saltern in novissima editione, concinunl, С quandoquidem nullalenus intervalle separanlùr, qiios idem pontifes annis 8 ас diebus 18 Ecclesiae prse- cpnneclit gratia spiritali*.

fuisse dicilur. Quapropler Anlonius Pugius ejus Ordinationen! in niensis Julii anni 432 vig- simam quartern qua: dominica erat, et obiluni in II diem mensis Augnsli anni 440, diflcrt (d); fullus prncsertim verbis Prosperi, qui eo defuneto quadraginta et amplius diebus exspeclatum tradit, ut in illius locum sufficereiur. Major lamen essel cum prxdiclis Prosper! verbis consensu), si Xyslum circa Julii exilum obiisse ponereitir. > Нээс ille.

2. Ponlificalum iniit summus autistes, ait Prosper (e), lolius Urbis pace el consentione mirabili. Cujus quidem rei testem locuplctem , ipsummet Xyslum liabemus. Scribens cnim ad Cyrillum Ale

3. Maguam sui nominis eelebritaiem conseculus est Xysius, cum adliuc presbyteri muñere fungeietur. Primus enim adversus Pelagianos coram frcquentissimo populo anathema pronuntiavil, ut ait Augustinus ad ipsum presbylerum Xystum rcscrihens (A) : qui et alibi tesialur (i), ejus litteras, breviorcs licet, bac de re ad bealissimum senem Aurelium per Leoneqi acolyihum missas, exsultanti alacritale ab se fuisse descriptas, et «Iiis quibuscumque polerat magno studio perlerías. Quid enim, subdii, gratius legi eel audiri potest, quam gratiœ Dei tarn pura defensio advertus inimicos ejus ex ore ejus qui eorumdem inimicorum magni momenti palronus

xandrinum (f) : Quali aulem omnium concordia, in- D ante jactabulur? Deinde aeeeplis paulo post de hoc in qua calholícx doctrina; adversi» Pclagianos \ tiene notissimi. Proinde alii Severins eoercendi, alii

[merged small][merged small][ocr errors]

asscilx summa rápita exliihuít, Ьтс sul> milium ailjicicns (a) : ¡laque, [rater ckur'mime, qnamvis non le videamus ось lis carni», animo lamen in fide Christi, in gratia Christi, in membris Christi tenemus, ampleetimur, osculamur.

4. Hujuscc Augustiniana: epistoia» (ragmcnium reciiat Prosper; qui pasloralem Xysti vigilaniiam laudans, is'a prsemiltil (6) : Confidimut Domini protections prœslandum, ut qued operalus est in Iiwocentio, Zosimo, Bonifacio, CceLeslino, operelur in Xytto; el tu custodia Dominici gregis hœc sit pars gloria; huic resérvala pastori, ul sicut Uli lupos abegere manifestos, ila Ale depellat occullos : illo auribus suis doctissimi (Augustini) inlonante sermone, quo coltaboran

tigilaniius vesiigandi ; alii tractaudi quidem lenius, sed non tegnius docendi: ul si non limentur, не perdant;, non tarnen negligantur, ne pereant. >

5. Prospcri vota rebus prxclare gestis comprobavii Xystus in Petri cathedra consiliums. Id porro cumulate salis icslantiir ejus epístola;, quns Comantinii) seculi rursum edidinius : ex quarum una locum recilans Vincenlius Lirinensis, haec habet (d): Ad exlrcmum adjecimus...aposlolicœ sedis auctorilatem,... scilicet sancli papa; Xysti, qui nunc Homanam Eccle

siam venerandus illustrât Ail ila sancius papa

Xystus in epístola quam de causa Nettorü Anliochcne misil episcopo (e) : < Ergo, inquil, quia, veut ait Apostolus, fides una est qua evidenter [.V. et linéenle } tern tecum hortatut ett, dirent (с) : i Hunt enim qui- В obtinvit, dicenda credumus, el lenenda dienmus. > Qua;

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

J I. F/Iri Xysti papoe. Orlu Romanus, Ccelesiino successit anno 432, ortliiiatus secundum Baronium2o' die Aprilis, Pagio judicedie24mensis JuKi. Hie dum adhuc in presbytcrio consiliums esset, odio in Pelaginm el Cosles:ium ■omen suum inclytum feeit. Nam cum nçscio quo pacto fama aliqua suborla esset, Xystum non solum Pelagii doctrina; favere, sed ipsorum eliam Pelagia■onara amicum ac palronum esse: adeo animo ineensus est ad banc calumniam diluendam, ut primus in concilio Cœlestii causa a. 418 habito anathema in eum pronuntiaret. Mox eliam lilteris ad Augustinum «4 Alypium scriptis doclrinam suam de gratia ita explicavit, ut il le sibi magnopere earn probari atque placeré epistolis etiamnum supcrstilibus signHirarei. Quae omnia ei non potucrunt non prodesse ad couse- [ quendiim summum ecclesiastical dignitatis apiccm. Coniigit autem, ut in ipsa ordinailone ejus adesscnt l-g:iti Cyrilli Alexandrini aliorumque ejiiscoporum pacts in Oriente componenda; causa ad prweessorem rjus missi; quapropier eximie lactalur in epístola ad Cyrillum de ordination» sua da:a. Cyrille enim el Epliesini concilii phicitis Cœlestini exemple furtiter adbaesit fmstiaque ah Hedem eum alienare conati sont Euiherius Thyanensis el Helladiua Tarsensis, episc^pi. licet vere non minus quam graviter ipsi »cripsisseiii, Nesiorinm xqtic ac alios episcopos injuste esse damnatos, duodceim Cyrilli capitula bla

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

(a). Iluic autem Ху.чго a Jacobo Salonio primum tributi sunt, post etiaiii a Joanne Cauterio adjudica ti, libri tres, de dhitiis, de motil docloribus el de operibus fidei, cl de caUitate; sed falendum est eos conjectura inagis, quam ullo probabili argumento niii. Idem vero Joannes Garncrius admodum prolixa dissertalionead Opera Marii Mercaloris id egil (b), ut libros llypomnesticun apud Augusiinum in appendice loini X ed. Beneiliclinorum vulgalos Xy-io huic as sererel. Sed refcllít eum Natalis Alexander sxc. v, pagg. 49 sq. Gesta de Xysti purgalione el Polychronii Иierosolymitani episcopi aecusatione, ipsius Xysti jusíu collecta, quae Petrus Crabbius in conciliis a se

edilis primum evulgavit, non solum horrido ас bar- В nulla facta mulaiíone.duabuscolumnisrcprxsemare,

baro sermone , sed iunumeris eiiam in hisioricam "'""' '— :""- . >... ~

veritaiem peccatis inficelum impostorem produnt. Cousianlius ex eadem officina prudiisse suspicalur , qua Siuuessanx synodi sub Marcellino, Romans sub SylvesUo et Liberin gesta, de quibus suis ille locis acutissime et doclissime disseruil, procusa fuerint, nempe Symmacbi papx lemporibus el in graliam jndicii, quod Romana synodus ineunie sxculo vi de causa hujus poniiftVis promût. Itaque hxc fraus longe lsidori Mercaioris imposiuris est aniiquior, lamen ipse minime oliosus fuit, sed Xyslo 111 affiuxit Episiolam ad Orientates, cui et criminationis Uassi et uurgalionis Xysti fabulant inseruil, sed quidquid ibi disserit, illud ex uno Anastasio vulgato

[ocr errors]
[ocr errors]

láis.

§ III. Editione* scripiorum Xysti. Ante Baronium nihil litierarum geuuinarum Aysti prostabat. lsidori fetum ediderat Merlinus el ilerum Crabbius, foriasse in Itomanam quoque Epislolarum Decrelalium colleciioneiu receptas fuit. Qua ab-oliita deinuin duas epístolas, III -< ilicet el IV, e mss. exemplarihus Vaticanis naclus est Antonius de Aquino ел cum Baronio communicavii, qui in Annalibus ad annum 433 cas proposuit. Post Inngum salis inter* vallum quatuor nova* V, VI, VII, Ylll.inejusdembibliothccx codicibus deprehendit Lucas Ilolstenius casque luci dedil card. Barberiniug in Colteciione Bipartita Itomana ex -clied s llolslenii post obilum ejus ^ «•dita. Tandem reliques duas iuvenil Colelerius, sed Grxce tantuiu. Quncirca de sun ille in Latinum fértil, et in J/onumenli» Eccl. Grœcœ imprimí curaviip casdeiíique reprxsenlnrunl Balutius ct Harduinus. Oiniiibtii denique emaculandiset illusirandis manum a lumvil Cousianlius, quern sequitur Gallandius.

UECDLO XVI.

i.')25. Pariiii*; in-fol. Síxli papx decreta, i e. Epístola ad Orientales ab Isidoro Mcrcalore confíela; in Jac. Mcrlini Conciliis T. I; edilionis alterias (Coto

(л) Напс noliliam vide infra. Edit.

ib) Habetur hxc dissertatio Garnerü in nostra

paulo superior! tomo XLV1II, sd opera Marii MercaInris. Edit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1283

1677. Luteiiœ ParUiorum, apud Franc. Muguet; in-4*. Xysti pap.c Romas, suecessoris Cqelestini, ad Cyrillum Epístolas dux, ex códice ms. Colberiino recens edita; Graece cum Latina versione éditons .Joan. Rapt. Colelerü in Monum. Eccl. Gr. T. I, pagg. 42-47. Incipit prior Lœlatut sum, alter (iratiamhabenlet Deo.

1677. Lugduni ; in-fol. Sixii III P. M. Liber de divinis, Liber de castiiate, el Epístola de malis docioribus, quae perperam pridem eidem tribuuntur; in Max. Bibl. PP. T. VU.

1683. Paritiit, apud Franc. Muguet; in-fol. Xysti papas Episiolae du» ad Cyrillum a Colelerio Gr. et

congrega tione Maurina loras daiurus esset, fore lamen, ul iii progressu opens spleiididissiiiii, quod nuper Patres isti incboaveranl, collectionem duo omnium G.i!li:e Conciliorum Sirmondiana longe auciiorem ei ornaiiorem, ea saltern poniiQcum Koma nerum monumenta, quae ad Gallicanam Ecclesiain periineni, qua; sane nec pauca sunt, nec minimi niomenti, Cuustantii manu perpolila prodirenl. Sed fefelleruni, iinmo abruperuui spent jucundissimaui turbulentísima, In quae nunc Gallia ineidit témpora.

1761. Florentia; in-fol. Vita, Episiolae et Decreta Sixii papx II); in Collectione ampliu. Concilior. curante Mantio T. V, pagg. Н50-1Г6. Scilicet Лпя Lat. edilx; in noro Conciliorum Collectione Stephani С priores epiglolx non boc loco, sed inter Acta con* ft*i...¡: T i *.<•■— с « cilii Ephetini exscripix sum. Succedunt bic a pag.

1162 Acta Expurgationit, etc.
17.73. V«ie:ii»; in-fol. S. Xysti II! pa рае Epbtol

[ocr errors]
[ocr errors]

ZTSTi in Pap л:

EPISTOLA ET DECRETA,

Quibus nonnulla intexta
AD EÜMDEM PONTIFICEM PERTINENTIA.
(Ex edit. Epist. Horn. Pont. P. Coustantii, apud Gallandium Veil. Patr. Dibl. lom. IX.)

MONITUM IN DUAS EPIST. SEQUENTES.

1. E G rasco exemplar! Regix biblioiheex primum a Joanne Bapiista Colelerio erutx, Latiuitaie donaix ac Monumeiitonim Graecorum tomo I viilgaix sunt itlae epistolx. Easdem subiude Sleph. Balnzius in nova collcciiune enncilinrum pag. 658 recudí curaWtl. Auibx dubio proeul Latine, pracsuluin Romaiioruin more, scriptx sun', licet earum Graso lanluui

D inlerprciaiin ad nos pervenerit. Utramque vero sialim ab ordinalione Xysti conscriptam esse liquet,

■ aileoque anno 431, aut circa iuiiiniu Maii, si non ul-a esi vulgaris-de die ordmaiionis bujns papx »enienlia, am circa exilum Julii, si Pagii opinio prxfermda est. Utraque satisfarere aggrediiur Xystus litteris quns Cyrillus et alii Orientales episcopi, pm entupo ne til i Urienii* pace, ad deeessnreai iisius Cos eslinum per leg >ios miserant. Idcirco lorsilan prima nun

« PreviousContinue »