Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

mos invicem : quia charitas ex Deo eft. ' Et ommis, qui diligit, ex Deo matus eft, et cognoscit Deum. 8. Qui mom diligit, _nom movitDeum: quoniam Deus charitas eft. 9. In hoc apparuit cha; ritas Deiim mobis, quoniam” Filium fuum unigenitum mifit Deus in mundum, ut vivamus per eum. 10. In hoc eft charitas: mon quafi mos dilexerimus I)eum, fed quoniam ipfe prior dilexit hos, et mifit Filium fuum propitiationem pro peccatis noftris. 11. Chariffimi, fi fic Deus dilexit mos: et mos debemus alterutrum diligere. 12. Deum nemo o vidit

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

im charitate, im Deo manet, et Deus in eo. - . 17. In hoc perfecta eft charitas Dei nobiscum, at fiduciam habeamus in die judicii : quia ficut ille eft, et mos fumus in hoc mumdo. 18. Timor non eft in charitate: fed perfecta charitas foras mittit timorem, quomiam timor poenam habet, qui autem timet, mom eft perfectus in charitate. 19. Nos ergo diligamus Deüm, quoniam Deus prior dilexit nos. 2o. Si quis dixerit, quomiam diligo Deum, etTratrem fuum oderit, mendax eft. Qui enim mom diligit fratrem fuum, quem videt, Deum, quem non videt, quomodo poteft diligere ? * 21. Et hoc â mandatum habemus a Deo : ut qui diligit Deum, diligat et fratrem fuum. • • • : : :

[ocr errors][merged small]

1 • mmis, qui credit, quo

miam Jefus eft Chri[tus, ex Deo matus eft. Et omnis, qui diligit eum, qui

Tim. 6, 16. d. Joam. 13, 34. 15, 12.

gemuit, diligit et eum, qui matus eft ex eo. ,,; . . . r – 2. Im hoc cognoscimus, quoniam , diligimus natos Dei, cum Deum diligamus, et mandata ejus faciamus. 3. Haec eft enim charitas Dei, ut mamdata ejus cuftodiamus: et mandata ejus gravia non funt. . || 4. Quoniam omne, quod matum eft ex Deo, vincit mumdum: et haec eft victoria , quae vincit mundum, fides noftra. ... 5. Quis eft*, qui vincit mundum , mifi qiii credit, quoniam Jefus efi filius Dei? T. 6. Hic eft, qui venit per aquam, et fanguinem, Jefus Chriftus : non in aqua folum , fed in aqua, et Tamguine. Et Spiritus eft, qui teftificatur, quoniam Chriftus eft veritas.., ... . . ; 7. Quoniam tres funt, qui teftimonium dantin caeJo: Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus: et hi tres unum funt. . . . . . , 8. Et tres funt, qui teftimomium dant interra: Spiritus, et aqua, et fanguis: et hi tres umum funt. g. Si teftimonium homimuim accipimus, * teftimonium Dei majus •'t: quomiam * hoc eft teftimonium Dei, quod majus eft, quomiam teftificatus eft de Filio fuo. • . ' • . - . mo. Qui credit in Filium Dei, habet teftimonium Dei

a. 1. Cor. 15, 57. b. Joan. 3, 36.

|bemus petitiones,

in fe, Qui mon credit Filio °, mendacem facit eum; quia mom credit in teftimo

miium, quod teftificatus eft

Deus de Filio fuo.

11. Et hoc eft teftimonium , quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus, et haec vitaim Filio ejus eft. 12. Qui habet Filium, habet vitam : qui mom habet Filium , vitam mom habet. 13. Haec, fcribo, vobis: ut fciatis, quoniam vitam habetis aeternam, qui creditis im nomine Filii Dei, , 14. Et haec eft fiducia, quam, habemus .ad eum ; Quia, quodcumque petierimus fecundum volunta

tem ejus, audit nos. . 15. Et fcimus, quia audit nos, quidquid petieri: mus: fcimus, quoniam haquas p0ftulamus ab eo. , , : 16. Qui fcit fratrem fuum peccare peccatum mom ad mortem, petat, et dabitur ei vita peccanti nom ad morr tem, E[t peccatum ad mortem: non pro illo dico, ut roget uis.. . . . , , , , : 17. Omnls 1n1qu1tas, pecr catum eft: et eft peccatum ad mortem. . 18, Scimus, quia ommis, qui matus eft ex Deo, non peccat: fed generatio Dei confervat eum, et malig

mus non tangit eum.. 19. Scimus, quoniam ex Deo fumus: etmundus totus

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Electam, ejusque filios in chari

tate, et fide confirmat, ne ab haereticis feducantur; idque paucis : cetera fervans, donec r adieos veniat.** ' I-^

* . . '. , - _• . 1. Qenior Electae domi' nae, et mätis ejus, quos ego diligo im veritate, et non ego folus, fed et omnes, qui cognoverunt verìtatem, ' - . : * 2. Propter veritatem, quae ermanet im mobis, et moiscum erit in aeternum. - 3. Sit vobiscum gratia, mifericordia, pax a Deo Patre, et a Chrifto Jefu Filio Patris in veritate , et charitate. ; , 4. Gavifus fumvalde, quomiam invemi de filiis tuis ambulantesim veritate, ficut mandatum accepimus a Pa tre. .- : ' 5. Et nunc rogo te , domina , mon tamquam mam

[merged small][ocr errors]

datum novum fcribens tibi, fed quod habuimus ab initio, Tut diligamus * alterutrum. s. «, , • ' ` . 6. Et haec eft charitas, ut ambulemus fecundum mamdata ejus. Hoc eft enim mamdatum, ut quemadmodum audiftis ab initio , im eo ambuletis. . ., r. , 7. Quoniam multi feductores exierunt im mundum, qui non, confitentur Jefum Chriftum venifTe in carnem: hic eft, feductor, et antichriftus, ' . , , 8. "Videte vosmetipfos, me. perdatis , quae , operati eftis: fed ut mercedéiì plemam accipiatis.' ' ' . , 9. Omnis, qui recedit, et mom permanet in doctrima Chrifti,* Deum nom habet: qui permamet in doctrima, hic et Patrem, et

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

veritate: 2. Chariffime, ' de omnibus orationem , facio profpere te ingredi, et valere, ficut profpere agit anima tüa. 7 " ' ' ° ° ' 'tj ' 3. Gavifus fam valdé veniéntibus fratribus;' et teftimomium perhibentibus veritati tuae, Tficut tu im vecitate ambulas. ' ' ' ' 4. Majorem horum mom habeo audiam Tfilios meos im veritate ambulare. - 5. Chariffime, fideliter

t inhuma

[ocr errors]

facis quidquid operaris in fratres, et hoc in peregri

nos , ; , - 6. Qui teftimonium red«lideruimt charitati tuae im confpectu Ecclefiae : quos, beme faciens, deduces digme Deo. . ; • * ' _ . 7. Pro nomine enim ejus profecti funt , mihil accipientes a Gentibus. T. 8. Nos ergo debemus fuscipere hujusmodi, ut coopératores fimus veritatis. I 9. Scripfiffem forfitam Ecclefiae : Ted is, qui amat primatum gerere Tim eis, Diotrephes, non recipit mos. 10. Propter hoc fi venero , commQnebo ejus opera, quae facit: verbis malignis garrierìs in nos : et quafi non ei ifta fufficiant: meque ipfe fuscipit fratres, et eos,

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

P - R A E F A T I 0 .
S. . HIERONYMI PRESBYTERI
- IN JUDAE EPIsToLAM.

( Ex catalogo scriptorum Ecclefiafticorum. )

[ocr errors]

moninm , a plerisque rejicitur; tamen auctoritatem vetuftate jam ' licis eft, £piftolam íeliquit. Et] et ufu meruit, et inter Sanctas

quia de libro Enoch , qui apo- [Scripturas computatur.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »