Page images
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

gratias nec agit de vocatione arl fzlemy et vitam aetemanu quae tamen per mulbax tribulationes acquiriturl de qua prophetae vaticinati funt .- hortatur eos agi vitae nzunditianz . ut qui chrijti l fanguine redempti fum.

ih etrus Aponolua lefu

chriftiy electis adyenis disperflonis Ponti. Salatiamcappadociae.A1iae. et Pzithyrniael

m secundum praefcientiam nei Patris . in fanctiiicationem spiritua in obedientiam . et afperflonem fanguinis lefu chriftiz Srartia vobis. et pax-multiplicetun

s. liieneciiyctussa meus. et Pater nomini noftri lefu chfiftL qui fecundum miferiem-diam fuam magnam regeneravit nos in lpcm viavam. per refurrectionem lefu chrilii ex mortuis.

11. ln haereditatem incorruptibilem. et incontaminatam. etimmarcescibilem. confervatam in caelis in vobis.

s. qui in virtute nei cut flodimini per fidem in falutem. paratam revelari in tempore novillimm

MA.

[ocr errors]

S. ln quo exultabitim modiaum nunc fl oportet contriftari in variis tentabionibusg lo . .

m ut probatio velirae fidei multo pretioliot auro gquod per ignem probaturj lnveniatur m laudem. et gloriam. et honorem in revelatione lefu chriftL l

s. quem eum non videritis . diligitisz in quem nunc quoque non videntem credirtisz credentes cautem exultabitis laetitia inenarrabili. et glorificatm

g. lieportantes finem fidei velitrae. fal-utem animarump

1o.y ne qua falutevexquia fler-unn atque fcrutati funt .prophetael. qui de futura lin vobis grana prophetaveruntz

11. Scrutantes in quoi lvel guale tempus fignificaret m leia fpirit-us-chrifiiz praenurlcians eas. quae in chrifto funt palfioneh et pofteriores gloriasz

1a. quibus revelatum eft. quia non libimetiplim vobis autem minilitrabant eae quae nunc nunciata funt

vobis per eos . qui evange- l

a. m con xly Sphen 1. s.

lizaverunt vobis. Spiritu sancto millio de caelo. in

m cap.1. izplsroLA

uem deflderant Angeli proilliicere t a l . L 1s. Propter quodfuccincti lumbos mentis veftrae. fobrii . perfecte fperate in eam. quae offertur vobis. gratiam . in revelationem lefu abi-illi.

rzp quafi filii-obedientiae . non conligurati prioribus ignorantiae veftrae delideriis gr

isased fecundum eum. qui vocavit vos. Sanctumt et ipli in omni converfatioue fancti litisz

id quoniam fcriptum eftz Sancti eritis b. quoniam ego Sanctus fum.

r/n lit li patrem invocatis eum. quic flne acceptione perfonarum . judicat fecundum uniuscujusque opus. in timore incolatus

[blocks in formation]

vana vetira converfatione paternae traditionisz . r 1g. Sedd pretiofo fanguine uafl agni immaculati chri ti . et incontaminatiz eo. Praecogniti quidem ante mundi conliitut1onem. manifeftati autem noviffimis temporibus propterzvos. . ei. qui per ipfum fideles eftis in neo. qui fuscitavit eum a mortuis. et dedit ei

veliri tempore converfami- v

can ii.

gloriiim. ut fides veftra. et fpes elfet in beoz . .. ea. Animas veftras callificantes in obedientia charitatis. in fraternitatis amore .. limplici ex corde invicem dihgite attentiusz ea. ftenatignon ex femine corruptibilia fed incorrruptibili per verbumxnlei v1v1.. ct permanenns m aeternum z ea. quiae omnis eam. ut foenumz et omnis gloria ejus. tamquam ilos ioeniz exaruit foenum . etzflos ejus decidiL l ea. verbum autem- nomini manet in aeternurm lrloc eft autem verbum. quod evangelizatum eft in vos.

cAPlliP lL

[ocr errors]

1. peponentes a igitur omnem malitiams et omnem dolumg et fimulationes . et invidiaes et omv nes detractiones. . . . m Sicut modo eum mvfantesg rationabilel iine dPf lo lac concupiscitep ut m eo crescatis in falutemi

b. Levitg ii. aga xg. m eo. m c. nam io. r-/. nom z.
d. r. con b. eo. 1. ea. i-tehr1 g. m
e. tecta un me. llaiae qo. b

kg ii.

. lacu h io. coL zn s. lit-tm io. l.

lh elL h st

ApocaL l r si

1. juam 1 . 1- nund

a. uam. by /t

. .z..

[ocr errors]

- acsi tamen guftaliish quoniam dulcis eft bominuss lh Ad quem accedentes lapidem vivumy ab hominibus quidem reprobatum. a lleo autem elecuim. et honorificatum z s. lit ipli tamquam lapides vivi fuperaedificaminh domus fpintualisy facerdom tium fanctum. afferre f irituales hoftias . acceptabiles neo perlefum chr1ftum. Sg Propter quod continet scriptura z liccerb lpono in Sion lapidem fummum anarem. electum. pretiouma et qui crediderit in eum. non confundetuia . i1. vobis igitur honorcredeutibusz non credentibus autemo lapis . quem reprobaverunt aedilicantesh hic factus eft in caputianguliz

. .s. lit lapis olfenlionis. et

peti-a fcandali his. qui oifendunt verbo . nec credunt in quo et politi funt .

g. vos autem genus electum . regale lacerdotiurm gens liancta. populus acqu1hnomsz ut virtutes annuncietis ejus. qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen fuumz

1o. quid aliquando non

opulus. nunc autem popuus neiz qui-non confecuti mifericordiam. nunc autem mifericordiam confecuti. i1. chariffimif-y obfecro b. lfaiae es. 1o. nem. g. ei. es. Acton lh n.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

vzosltamquam advenas. et peregrinos .. abftinere vos a carnalibus deiideriim quae militant adverfus animam.

v1a. converfation-eln vefrram inter Sentes habentes bonamg ut in eo. quod detrectant de vobis- tamquam de malefactoribus . ex bonis operibus vos conliderantes. glorificent neum in-die vis litationis. i

is. Subjectif igitur eltote omni humanae creaturae propter beumz five regi. quali praecellentiy

lllu Sive ducibus. tamquam ab eo millis ad vindictam malefactorum . laudem vero bonorumc l

1s. quia lic eft volun-tas mei. lut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum i

. ignorant1am. - - - t lehquafl liberi . et non

quali velamen habentes mar l1tiae libertatem. fed licut fervi nei f iva omneshonoratezfrau ternitatem s diligite z neum timetez llegem honoriticat-m -y1s. Servih fubditi eftote in omni timore dominis. non tantum bonis. et modellis. fed etiam dyscolis. 1g.11-laec eft enim. gratia-. li propter nei confcientiam fuftinet quis triftitiam patiens injufte. i naoi quae enim elt gloria.

[ocr errors]
[ocr errors]

lie

ASA capt 1

fi peccantes . et colaphizati fulfertisfl Sed fi bene facientes patienter fuflinetim haec eft gratia apud meum.

ei. ln hoc enim vocati eftisz quia et chriftus paffus eft pro nobis . vobis relinquens exemplum . ut fequamini veftigia ejus.

ea. qui1 peccatum non fecit. nec inventus eft dolus in ore ejusz

ea. qui cum malediceretur..non maledicebatz cum 1ateretur. iion commina

aturL tradebat autem judicauti fe injufiez

glp quik peccata noftra ipfe pertu-lit in corpore fuo fuper lignum. ut peccatis mortui .- juftitiae vivamusz cujus livore fanati eftis.

ea. liratis enim ficut oves errantes. fed converfi eftis nunc ad paftorem . et episcopum animarum veftrarum. v

oAPur llL

ne mutua inter nronjulzgrrin converlfalkivrmtpl et mulierum prnacut hortatur ad varias virtutes . butque ohm/li exemplayfurant adverfaz ecquod per aptismum faluamur in fimilitudinem corum. quiim-arca ltfce fulvabautun

imiliter a et mulieres fub ditae fint viris fuis. ut et fi qui non credunt ver

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

L confiderantes in timore caflam converfationem veftramz

s. quarumb non fit ex

trinfecus capillatura. aut

circumdatio auri. aut indumenti veftimentorum. cultusg

li. Sed qui absconditus eft cordis homo. in incorruptibilitate quieti. et modefizi fpiritus. qui eft in confpectu nei locup1es. v

id Sic enim aliquando et fanctae mulieres. fperantes in neo. ornabant fe. fubjectae propriis viris.

S. Sicutc Sara obediebat Abrahae. dominum eum vocansz cujus eftis filiae. benefacientes. et non pertimentes ullam perturbationem.

11. vii-itk fimiliter cohabitaiites fecundum fcientiam . quafi infirmiori vasculo muliebri. impartientes honorem. tamquam et cohaeredibus gratiae vitae. ut non impediantur orationes vefh-ae.

S. ln fine autem omnes unanimes . compatientesn fraternitatis amatorem mifericordes. modefti. humilesz

g. Mon e reddentes malum pro malo. nec maledictum

pro maledictog fed e con-i

bo. per mulierum converfationem fine verbo lucrifiann

i. lfaiae ssy g si lii

h. i. rum. i. g. c.
11. is. nom. ii. 11.

li. lfaiae ab s. i.
tit-ii. is. im
i. rliefL s. is.

trario benedicentesl quia
in hoc vocati eftis. ut be-

1oan..s. s. a. xphc-L a ea. colom d. i. uor. y . s. e. Prov.

nedictionem haereditate maii-tuus eft. julius pro inpoliideatia w jufiis . ut nos afferret neo.

io. quif enim vult vitam diligere. et dies videre bonos . coerceat linguam fuam a malo. cet labia ejus ne loquantur dolumz

ii. neclinetg a malo. et faciat bonumz inquirat pa1cem. et fequatur eamz

io. quia oculi nomini fuper juftos. et aures ejus in preces eorumz vultus autem nomini fuper facientes mala.

is. nt quis eit quivobis noceat. fi boni aemulatores fueritistl

itp Sedh et fi quid patimini propter- jufiitiam. beaxti. rPimorem autem eorum ne timueritih et non conturbemini.

is. nominum autem chrikum fanctificate in cordibus iveftrisd parati femper ad fatisfactionem omni poscenti vos rationem de ea. quae in vobis eft. fpe.

id Sed1 cum modeliia.

. et timore . confcientiam ha

bentes bonam. ut in eo. uod detrahunt vobis. conndantun qui calumniantur veftram bonam in chrilid converfationem.

im Melius eli enim benefacientes ffi voluntas nei velitj pati. quam malefacientes.

ig. quiak et chriftus fe

mortificatus quidem came. vivificatus autem fpiritu. w ig. ln quo et his . qui in carcere erant. fpiritibus veniens praedicavitz eo. qui increduli fuerant aliquando. quando expectabant nei patientiam in diebus Moe. cum fabricaretur arcaz in qua paucily id eft octo animae falvae factae funt per aquam. -r ei. quod et vos nunc fimilia formae falvos facit baptisma. non carnis depofitio fordium . fed confcientiae bonae interrogatio in neum. per refurrectionem lefu chrifti. i w eo. qui eft in dexterarneL deglutiens mortemu ut vitae aeternae haeredesi efficeremurz profectus in caelum. fubjectis libi angelisl etpoitefiatibus.etvirtutlbus.

[blocks in formation]

mel proj peccatisl noliris hit a peccatisz

[graphic]
[ocr errors]

f. Pfalm syn lii lfaiae i. is. h. Mairh s. 1o. i. supra m im e

Piom. s. S.

r. g. ig. L eum. m m MatdL aln a1. Luc. m est

« PreviousContinue »