Page images
PDF

lem aJor.iiililms, gcntibusqiie cunclis avarilix Ju- A iljicx snb tanto rcgc scrvienlibus. Nempc hxc el liujiisuiodi tie Clirislo carnaliler senlire, et secunduin bominem sperare, id eral pelulaniem mulierem incestos oculos in pulclirum Joseph injicere. Scd Cbrislus lalctn intellectum non admillil, imo laliter iiiiciligenicm odit ac refugit, cl jamdiidum sic lcgcoiem, sic senlieutem Synagogam sprevit, elTugicnsque cum suo vivificante spirilu, solam ilti occidcotcm liltcram rcliquit (II Cor. Iu). Bene igilur Joscpb relicto in nianii adulierx pallio fugit, et tgressus etl fornt. Fugit enim qui cl dixil : Ecce relinquelur vobit domut vetlra deterla (Maltlt. xxm). / uji(, inquam, et egretsut etl foras, quod prxsignavit ctiaiu facto, quaudo lollciiiibus lapides Judxis, nl jacerenl in euro, ipse abscondit se et exivil de B ttmplo (Joan. vui). In argiimculuin crgo lldci, re(e111iiiti palliuni ostendit marito revertenli domuin, el ail: Ingretsus ett ad me, ut itlttderel mihi. lietentum oilendit marito pallium, id esl, ceram prxside suo vana proltilil lestiinonia Scriplurarum in arguiiicniiini fidci, quod Dominus Jesus atit seduclor sit antillusur, vcrbi gratia : A'o«, inquiunt, legem habenmj, et secundum legem debet mori, quoniam Fitium Dti te fecit (Joan. xix). Jtem : Commovet univcrsam hiuam, docent a Galilaa usque huc, et dicens se Christum regem ette (Luc. xxm). Pilattis sanc, vel potiusCxsar lalis synagogx marilus lunc fuit, qualen per eunucbuin /Egypiium significari ntinc deruerat. Nam quomodo rlla qux maritum habel cunu- ^ chum, nec vere maritum liabet, nec a lege virt soluta est, ut cuicunque voluerii uubai, sic Judxa neque viruin suum, scilicet, Deuni, qui in propbcia toqHilur : Amodo voca me, vir meus (Jer. 111), tunc li.ikbat, neqtie laiiquain vidua sive virgo eral, quia regem suuin Doiiiiiium suum noii habens, adiilando ambiebai Cassarem, dicens : Mon habemus rcgem, nui Lasurem (Joan. xtx). llis aulein audilis, ille tradidil iiluui in iuoric», fcrruiuquc perlrausiit aniuuiii ejus, nee soltim animam, scd cl cariiem ejus; manus ciiim el pedes ejus clavis coufixi sunt, et Ljiicea pei foraiiiui est latus ejns.

CAPUT XXXV. Qnomodo Joseph, in carcerem conjeclus, a Domino

uou sit derelictus. D Factns csl ergo sicm homo sine adjulorio quidem, qaaiitiim a<I jmlicium vel opiiiioiiciu liomimiin, verumlamcn, inter morluos liber (Psal. Lxxxvii), liberlatisi ejus hxc vera simililudo est. Dedil, inquil, ei $ratiam Dominus in conspeclu principis carceiis. Qui tradidit ia inanu ipsius universot vinclos, qui iu cu«odia lenebantur : et quidquid fiebat, sub ipso erat. 11 qnidciii bcue, cl ciim Sapieolix digna lattdc de iilo justo dicttim est : llwc venditum justum uon (lereliquit, sed a peccaloribut liberavil eum, desceiiditque cum illo in foveam, et in vinculis non dereliqitit eum (Sup. x), quia prxjudicium passus esl, non liabcns adjuvanicm homincm, qui pro eo caiisaui dicerci, vel cujus liducia servus solitarius judicium PiTHOU CLXVH.

poslnlarcl. Rccte ct illo dixcril : Faclus tnm sicu homo, vel cerle suui hoaio sine adjutorio. Qnia vern Sapientia cum illo dcscendcral in fovcam, id csl, in cisleinam, quo fratrcs ejtis submiseruiil cuni, ct iu vinculis, id esl in carccrc ^Egypiii non dercliquit cttm, rcclc nibiloininus idem dixeiil non qtiiileiu inter mortuos liber, sed inter vinctos rcgis tibcr. Nam liberali anirao tradilus in carcerem, ubi vincti regis custodiebantur, el ubi claustts, prnscqucnlo Sapicnlia, gratiam invenil in contpeclu prir,cipit carceris, qui el tradidit in manu ejus univertot vinclot, fliii in custodia tenebnntur, el quidquid fiebat, sub ipso erat. El fortassis qitia, vinctis ttniversis sub manu ejus Iradilis, nuilius personam accipicbal, scd eadem sedulilate cunctis ministrabal, idcirco dietum esl: A'oh noverat aliquid cuhctis ci creditis. Naiu si personam acciperct, aliquid novisset. Vcrum bic illius quoque propria dicamus, cujus illa prophetica conqueslio : Faclut sum sicut homo shie adjulorio inter tnorluot liber (Psat. xvu).

CAPUT XXXVI. Quod sicut Joteph, sic el Cliristits in carccrem mittut omnia in potestale ejus fueiinl. llli qni propter peccala nostra desccudil in carccrem morlis, scimus quia Detts Palcr gratiam dedit. Lex enim, inquil Joaunes, per tlousen dala est, gratia et veritas per Jesum Chrittum jacta est (Joan. t). Illi, inquam, Dcus gratiam dedil in conspectu principis carceris id csl in conspeclti suo, qui solus potcstaletn habet vilx et moriis. Elenim, secundum bistorix verilatcm. alius qitidem bomo fueril, Pharao scdens in loco regui, el alius q'ui cral suh illo princeps carceris; nam, secundum hunc spirilualem scnsuin, unus idemque et allissimi solii rex, el iuferni priuccps carceris, cst. Uici quidcm potest diabolns priaceps carceris quoniam diciltir et princeps mundi: at non laliler princeps est carceris, ut a carcerali pusna aul vinculis sit liber, quemadmodum ille cujus graliam Joseph innocens babuit, scd sic est princeps carceris, vel prxposilus mortis, ul principalem accipiat sentenliam damnationis. Igitur in conspectu principit carceris, id est, in conspectu suo Deus Paier hoinini Jestt Cbrislo graiiam ileJit. Nam idcirco in carccrem cuindcin prxcepto Palris ilte descondil, tit graiiam inveniret et misericordiatn opporliinam caplivis impetraret, diceretque juxla propbelam his qui vincli erant : Exite, el his qui in tencbris: Hevelamini (Isa. xux). Unde et protinus subditur : Qui tradidil in manu ipsius univcrtos vinclos qui in custodia tenebantur, et quidquid ficbat sub ipso erat. Hoc nempe csl quod anlequam traderetur, ipsc dixit : Et ego si exalta ut fuero a terra, oiiinia Iraham nd meiptum (Joan. XII/. Oinnia, inquam, scilicet ccclcslia, terrestria cl inferna, ut, juxta Apostolum, in uomine Jesu Domini noslri onine genu flectatur coslestium , terrettrium el infernorum (Philip. n), prius aulem infeniorum, deinde caslestium, et post hxc terrcsiriinh. Prins enitn ad inferna desccndit el morluis vitam, vin

11

[ocr errors]

randtis ab omnibus, qui jain crant in coelo, hominum spirilibus, et angclis sanclis, ct posi lisec prxtlicaiiun csl nomen cjus gcntibus, ut adorurenl cum onmcs rcges, et omnes gcntes servirenl ei (Psal. i.xxi). Constai igilur qi:ia tradidit princeps carceris nniversos vinclos in manu ejus. At ille non novit aliquid, cunclis ei traditis, id esl, omni judicio sibi dalo nnllius pcrsonam accipit, sed in xquilaie judicans, et cum juslitla rcddit unicuiquc secundum opcra sua.

147 CAPUT XXXVII.

Quod sicnt Pharao e duobus rcis unnm suspendit, alterttm in pristinum siaium restituit: sic Deus cui vu!t miscrelur, el quem vuil indurat.

vinctos in manu regis at:t judicis? Eicnim cx qto pater omnium proloplaslus Adam peccavit, univeisi sccnndum illum rei, onr.es propter illum fuinr* vincti. Ergo du» sunt rei, sed unns assumilnr et nltcr relinquitur. Siquidcm banc univcrsilaiis dmsioncm triformiter propter trcs vinctorum ordines Dominus insinuat,' cum dicit: Duo inagro, umt assumetur, et uuus relinquelur. Duat molemts in umim, una assumetur, et una relinquetur (Matth. XXiv). Dno in lecto, unus assumetnr et unvt relinqueiur (Luc. ivn). Tn crgo, o hamo, quis es, nt respondeas Deo (Rom. ix), cum Pharaoni rcsponderc non possis? Quoniam omnes rei cl omnes sunl vinctl,/an non babct potestatem Deus, contra qucr.i

[ocr errors]

cunuchi, pincerna regis jEgtjptii, et pistor domino tuo. lralusque est Pliurao contra eos (nam alter pinecrnis prarerat, aller pistoribus) cl misit eos in carcerem princeps militum, in quo eral vinctus et Joseph. At custos carceris tradidit eos Josepli, qui et ministrabat eis. Manifestis ininioranduin non csl.Vcrum» tamen ab eis, qui judicia Dci scrutari ct reprebcndere audent, verbi gr.itia dicenlis ad Moysen: tliserebor cui voluero, et clemens ero in quem milii placuerit (Exod. xxxtii), e. dicunl • Ergo cui vult miseretur,et quem vult indurat (Rom. ix), quxremliim est in'bac leciionean Pbaraonem bic rcprebendcie velint. Quid enitn : Accidit, inquil, ut peccnrent duo

donarc, ab alio pocnain exigerc? Imo quoniain homo qui pcr graliani ad gloriam iinaginis ct simililuilinit Dei facius fucrat (Gen. i), pcr vitium suum factus csl lulum, aii non habet, inquit Aposlolus, poUstc.em fignlus, facere de eodem luto, aliud quidem eas in honorem, aliud incontnmeliam? (Rom. ix.) Non cnim dislt: An non babct aurifcx sivc argcnlarius polestcam facerede eodera auro, sive de codem argcnto aliud vas in honorem, aliud in coiitumcliain ; quod imlignum possel judicari, scd a figulo-iuii argiunentum similiiudinis competenler edixit. Figulus nat» que luli uibil lulo adimil faciendo de illo vns in conlumcliam, cum ipsum lulum contiimcliosum sii;

[ocr errors]

iratns est, ambos in carcerem misit. Exinde recordatus amborum, aitcrum ex ipsis prislinum in gradum rcsiituit, allcruin in patibulum suspcndit. Eccc et bic miserttts cst cui voluil, et clcmens fuii in qiicm sibi placuit. Poteral dc ulroque supplicium sumcre, quoniam ulcrquepeccavcral; poteral ulriquc donarc, i|uoniam sibi ulerquc peccavcrat. Hoc namqire judtci justilia concedit, ul factam sibi injuriam donet cui vclil, el bxc donatio non soltun non repreheusibilis, vcrum etiam laudabilis est. Cxterum in causa vet accusalione aliena, non eamdem tribulantibus licenliam permiltit ordo judicii, vel sitscepla cura ministerii. Non enim tine cansa, iuquit Aposlolus, gtadium portal (Rom. xin). Quod aulcin in ipsum

[ocr errors]

Pbaraonem uierquc pcccaveiil, Scriplura palenler D aliq»» ex eis format vasa honoris.

cxpressil. Cum cnim dixisscl: Accidit ut peccarent tluo eunuchi, pincerna regis et pistor, addidit, domino suo. Communem crgo Iram, vcl coinminicm ulrique polcrat exhiberc clcmcniiam; vcrtnr. boc vcl illud pro poteslale faccre noluit, scd medium lcnens in alierum quideni iram, in altcrum cletneiitiam ostendit. An hoc in illo quisquam reprcbcndil? Non ulique cum firmamento ralionis. Nam sicul cletnenlia honor cst principi, sic et honor regis judiciam diligit (Psal. xcvm). Etenim ubi lotum punilur, regia severiias crudelitate polluilur; ubi vero lotum remillilur, facies majcslatis sinc metu disciplinae contemnilur. Quis porro ncscial mundum imiycrsum, tolam buniani gcneris inassam, sic essc

CAPUT XXXVill.

Quod sicttt Pliarao mediante Joscph unum reitm, sic Deus tle cruce unuiii tatronem meditiiite Lhtialo atsumpserit.

Aliquantulum tempoiis fluxerat, cl illi in cuttoiia tenebaiuur. Vidcritnlque amho somnium nocte unn, juxta inlerpretalionem tibi congruam, elc. Ecce qui somnialor fuerat, cl nibil somnin sua profueraiil, illc somnioruin aliorum inierprcs fieri incipii, ul videant qui invidcbanl fratrcs quia mulltim somnia sua prosiut illi. Et quam pulchrc Joseph duonmi mcdius vinclortim in carccre, ct ulriqtic somnii sni profcrcns intcrpretationem congruam, in hoc qnoque forma csl vel.umbra Salvatoris .noslri, qm"

[ocr errors]
[ocr errors]

juste in servilulem j£gypliorum traducli sunt filii Israel, et aliis merilo servierunt, quibus corum scelere in tervum venundatut ettJoteph (ibid,). Sola autem gralia Dei visitali sunt, sola clemcnlia, non merito suo, de illa domo servitutis liberati sunt. Bcne igiltir qux faclurus erat Deas, ostendit I'hnraoni, et idcirco oslendit, ut prxvisa leniretur multis populis magniludo periculi, ct illis labor inde maximus obvcniret, a quibus fratrem oportebat, quem vendidernnt, sub poenn el fame vindice adorari. Sed quomodo diclum est, otttndii Deus Pliaraoni, cum illa somnia quaj vitlerat, uon iniellexerit, nequc quisquam ex conjecloribus jEgyptiortim, cunctisque sapientibus, ad quos miserat, interpretari B potuerit? Verum hoc ille recte dixeril apud qucm cerla jam erat inlcrprelalio, quam pcr ipsum mox Dcus ostenderct Pharaoni. Porro sicut somnittm regis inlerprelari nemo poluit, nisi solus Joseph, sic Dei Palris consilium, in Scripluris sub velamine lillerx absconditum, aperire nemo, prxter Dominum Jesum Cbrislum, tliguus inventus est. Unde in Apocalypsi dicit Joannes : Et nemo polerat in ccelo, ueque in lcrra, neque tubtut lerram, apertre librum, ncqve respicere illmn. El ego flebam mulium,quoniam nemo dignus inventus esl aperire tibrum, nec videre illum. El unus de senioribut dixil mihi : A'e fleverit : Ecce vicil ieo de tribu Juda, radix David aperire tibrum el sotvere septem signacula ejut (Apoc. v).

CAPUT XL.

(}iiod «ictil Joseph de carcere ednctus regio triitm-
phat ornalu, sic Chrislus, ticto mundi principe,
ijloria et honore coronatns, a Pulre tuo super opera
manttum suarum constiltttus sit.
Igiiur Joseph , ad rcgis iinperium de carcere
cduclus, tonso criue quem longa custodia nutrivc-
rat, ac veste niuiata, stola veslilits hyssina, annu-
luin regis torqtiemque circa collum hahens anreain,
sedensque supcr currum regis, qui ct conttituit eum
tlominum domus sum, et principem omnis possession<s
tute, ut erudiret vrincipes ejus, sicul semeliptum, ct
tenet ejut prudentium doceret (Ptal. civ), npprllalus,
inqiiam, liugua yEgypliaca Salvntor mundi, co quod
ah iinminenle fainis excidio orbem terrx liberaverii,
lalis, inqiiam, Joseph, el sic proccdcns, clamantc
prajcone ut omnet coram eo genufleclerenl, SUSCilali
a morluis, et incorruptionis alque itninortalitatis
stola iiiduli Filii Dei JesuChristi pulchra simililudo
clnrissimumque speciilum est, qucm, dudum mino-
ratum paulo minut ab angelit, gloria et honore co-
ronavil Paler, et conslituit eum super omnia opera
mtinttum suarum, ct omnia subjccil tub pedibut ejus
(l'sal. v111). Pro conipcdibiis in quibus humiliavc-
rtinl pedes ejus torquein auream suscepit, pro pal-
lio, quo in manii adulterx rclicto, nudus cffugii,
slola byssina, Deo judice, indulus est; pro servili
nominc, regium gcslal annuluin, et pro carccris
bumilitate sttper allum scdet impcrii curruni. Pcr-
severat in victore niquc iriumphalore, cum altiiu-
ditie glorix ct honoris modeslia el humililas mcniis.

[ocr errors]

luros ad se fratrnm suorum canielos 6ive asinos regiis anlicipnre curribus grandi luba caneme anle so, qi:a et xmtilis fralribus insult.ircl, et sanctum palrem diulnrno luclu faligatuin, nd sux l.elilx feslivitalem iuvitaret? Poterat planc, scd de suo spirilu nil prxsumens, totusque de riivino arliilrio pendens, rcliqua lempora sua manibus ejus commiliebal, qucm curam sui liabere liaclenus compererat. Igitur quidquid de patribus Abraliam, Isaac ct Jacob laude dignum dicil \poslo\us : fide demoraii ttint in lerra repromiuionh, tanquam in aliena, in casitlis liabitanles, el confilentes qui peregrini et Itospites sunt super terram (Hebr. xi). Qui euiin hxc ilicunt, signiflcanl se palriam inqmrcre : et siquiuVin

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

patrcm, quanquam et illius ex Deo jusle speraret scrvi mei comedent, et vos esunetis; ecce seni mei consolationem. Prxlerea quia in servuin vcniiuriatiis bibent, et vos sitietis (Isa. Lxv). est Josepb, jure quoque et ex lcge iiumana illorum CAPUT XLII.

se agnoscebat proprium quibus vcnundalus est. Reclo ilaque el cum lauric riigna lirie, sicut in domo, sicui in carcere, sic et in curru Pliaraonis lam liumilitcr scrvivit quam Gdeliter, illud seinper altcndcns qnia scrvus emplitins est, non illtid quia per prudonliam pater Pbaraonis cflecius 149 CslSic et Chrislus, ex quo a fratribus suis Judxis negalus el geniibus esl traditus, quanquam pro buinano affectu genlem illam diligat, sunlqiie, ut Apostolus ait, charissimi propler patres (Ront. xi), uuicn apud eos quodam jure teneltir, quibus irariiUis csl, cosquc jurc ignoral a qitibus ignoraliis cst, ci ncgai cos a quibus ncgatus cst.

CAPUT XLI.

Quod sicut Josepli AZgyptum pavcrit, sic nos sieriles Salvator uoster cibo evangelica: gratios eim-. triveril.

Ecce illos qtiasi oblilus, lerram /Egypii rcgio corru circuivit, i! cst ptilcbris evangclicx gralix quadrigis, dc quibus llabacuc : Qui ascendis, inquil, super equos tuos, et quadriga; tuce salvatio (Habac. m). lliique quando vertit Pliarao nomen iltius, vocavitque nomen iliius lingua ^gyptiaca Salvalorem mundi, non a semclipso iocutus est, seri lianc salvalioncm vcraciter propliciavit. Circuivit, inquam, lerram iEgypii, et alendorum curam omnem jEgyptiorum wisccpil./Egyptus enim (quod inlcrprclatur tenebra)

Quod Joseplt ob duos filios suos lnbontm suornm obli.us sil, cum domo palris sui, quibtts ex It^c typum Chrisli gesserit.

Nati sunt autem Joseplt filii dito, antequam veniret fames, quos ei peperit Astenellt filia Pulipiiaiissacerdolis lleliopoleos. Notandum quod Doffiini quondsm, ct cnipioris sui filiani uxorcm acceperit, qui ad iil locorum pontifcx Hcliopoleos crat. Neque enim fas absque euniicbis irioli ipsius cssc anlislites, ul vera illorum, snpcr eo quod ante jam diximus, Hebrxorum suspicio comprobelur. Vocavitque nomen printogeniti Muttasses, dicens :Obiivisci me (ecit Oon.imi» p omnium laborum meorum, et domtts palris niei. fiomenque secundi appellavii Epltraim, dicens : Crescert me [ecil Deus in terra pattpertatis mew. lioc quoquo Domino noslro ita myslicc congrucrc arbilrciiiur, quntcnus el nos cxcmplo cjus obliviosi primum, cl deinrie frucluosi simus, secuiirium uomina Jfona^ses cl Epiiraim, quorum aller oblivio, allcr [rucitficarts interprelalur. Nam ille proptcr nos oblitus csl i!omnni Pairis sui, id est, geniem illam, in qtu P»l*r ejus Deus Synagogam cl teinpltim, muliosqiic lilius, id est, sui nominis arioralores babuil, et propiernos grano frumenli assimilaius est, quod ccciJit in terram et morliitim est, ul mullum fructum afferrei (Joan. xn). Hoc, inqiiam, ejus cxemplo, et nos oMiviscaimir ilomum nostram. id esl, omnein cognalionem caniis, ubicunque nos ab eodcm Domino noslro A fiHot, uul agros, propter nomen meum, centuplum

accipiet, et vitam ttlernam possidebit (Matlli. xix). Quod landem venienlibus Agypliis ad Pharaonetn et alimenta peienlibus , rex ait : Ite ad Joseph, et quidquid vobis dixerit facile, nos ilaque de illius di

Jcsu Chrislo devocare conlemtit, juxla quod unicuiqne lldeli anima: dicit Spiritus sanclus in David: Audi, filia, et vide, et inclina aurem luam, et obliniteere poputum tuum et domum palris tui (Psal. xuv). Nam et ipsc Cbrislus in Evangelio dicit: Si quis tenit ad me, et non odit palrem suum, et matrem tuam, et uxorem, et fitios, et fratres, et sorores, adhuc autem el animamsuam,non poleslmeus essediscipulus (Luc. xiv). Quo fruclu id faciat, ut secumlum nomen Ephraim dical: Crescere me fecil Deus in lerra paupertatis mem, idem in alio loco denunliat, cum dicit: Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, Mt sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aul

ctum sciamus polenlia, et pariter noverimus quod nemo, nisi per nomen Domini nostri Jesu Chrisli, consequi possit a Deo vilae oeternae alimenta. Non nmn est in aliquo alio salus, ait Pelrns apostolus, nec enim nomen aliud tub ccelo datum est kominibus, in quo oporteat nos salvos fieri (Act. iv). El ipse dicit: Nemo venil ad Patrem, nisi per me (Joan. xiv). Et Joannes Baplista [evangelisla]: Pater diligit Filium, et omniu dedil in manu ejus (Jonn. ui).

IN GENESIM LIBER NONUS.

(Gen. XLII-XLIX.)

150 CAPUT PRIMUM.

De to quod! dictum est ud B. Job: « Nunqutd fenet leeum pactwn, i etc. qunliterin Chrislo implendum, in loieph figuratum est.

De diabnlo loquens ad B. Job Dominus inter cxtera dicit: Nunquid feriet tecum pactum, et accipiet cum servum sempiternum? (Job xi.) subaudilur ut ego. lioc quam veraciter dicat, prxsens atleslatus est Scriplurce locus, ubi quod de B. Joseph in lypum Chrisli Filii sui proposuerat intus bonitas Dei, foris iuvidia diaboli per fralres ejus operante, ad effecium pervenit. Nara et ille qiii idcirco venditus esl, ne, sicut somniarat, adoraretur a fralribus suis, idcirco adoratus est, quia venditus. EtDei Filius, qui idcirco reprobatus est ab xdificanlibus, ne ipse, sicut in parabola evangelica prxdixerat, lieret lapis in caput anguti (Mallh. xxi), idcirco quia reprobatns et crucilixos est, factum esl Itoc a Domino, et est mirabile in oculis nottris (Psal. cxvn). Igilur rolunlate quidem adversalur, el propterea Grxco vocabulo diciui r Salanas, id esl advcrsarius; actu autem servus est sempiiernus, et sic servil tanquam sit fidelis, ila cooperatur ct bonis proficit, lanqnam adjuvare velit Spiritum Domini, et sic vigilanlia procedit, tanquam maiuret consilium dare et ostendere illi. Igitur cum laudesapieniise Deidicendumabhincqualiter, fralrum opitulante invidia, somnia Joseph implela sint, quali ambitione stantem manipulnm ejus, manipuli illorum circumstelerint et adoraverint, sive sol et luna cura

CAPUT II.

Quomodo fratret Joseph adorantes, somnium ejus iihpleverint.

(cap. XLII.) Audiens autem Jacob quod alimenta renderentur in /Egyplo, dixit filiit suis : Quare negliguis? Audivi quod triticum venundetur in jEgypto. Dtsccndit* el emile nobis necessaria, ut possimui vi

B vere, el non consumamur inopia. Inopiae magniludo quanta fuerit, primsepalris voces insinuant dicentis. Quare negligiiis ? etc. Primo, ul excitet et atlenios faciat redargulionis manu percutit, deinde narrat quid audieril. Terlio pertonat quid veltt: Descendite in/Eggpium, scilicet inquiens brevemque lande.-n sermonem terribiliter ila concludii, ne consumamur inopia. Descenderunt igitur fratres Joseph, ut cmerent frumenta in jEgypto, Benjamin domi relento ab Jacob, quia dixeral fralribus ejus : Ne forte in ilinen quidquam patiatur mali. In Benjamin qui erat ulcrinus fraler Joseph, patcrnus refocillabalur animus, crebris el pene conlinuis exhauslus singullibus, propler Joseph, de quo patri, ul jam superius diclum est, suspicio non levis csse polerat quod fralrum per

C issel malitia. Proinde Benjamin domi retcnius est ab eodem dicenle : Ne forte in ilinere quidquam patialur mali. Cumque adorassent eum fratres tui, e' agnovisset eot, quasi ad alienot durius loquebatur* interrogant eot: l'nde venistis? elc. Primo inlroilu benevoleutiam principis ambienles adoraverunt, i.l esl regio more salutaveruui? Quam autem ob causam adoravcrunl? Yidelicet ul emendi quaj vcllent haberenl licentiam; nam ul alimenta emerent, idcirco cum saccis suis advenerant, quod facere absque Joseph imperio vel nutu non poternnt. Edixer.it enim, et banc legcm staluerat Pharao dicens : Ego sum Pharao, absque tuoimperio non movebil quisquam tnanum aut pedem (Gen. Xli): manum videlicet ad acci

Jj pienduin, aut pedem elferendum, in omni terra /Egypti. Bene igitur et propria secundum rem fuluram imaginationc, lixc adoralio per somnium illi prxsignata fuerat, quando narrans fralribus dicebat: Putabam ligare nos manipulot in agro, el quasi consurgere manipulum meum et slare, vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum mcum (Gen. xu). Ecceenim revera quodammodo manipuli eonti*

« PreviousContinue »