Page images
PDF

ego dormivi, non quia sœvislis, non quia insanistis ; A tateni el ad vilain venue, a via noli erraie. Video,

ego impicvi quod volui, vos in scelere remansistis. Quis exigit tanla de Deo nosiro, fraires, pro nostra redemplione et sainte, nisi chariias qm: nunquam cadit? O charitas qux magnas vires habes, et de cœlo Deum deposuisti; o cara sanilas, o sancia et vers charitas quae tanta es in terris, quanta eris in cœlis! Quse tantum potes in hac pugna morlalilalis adhuc sollicita, quantum poleris in illa perfecta pace secura? Evigila itaque omnis anima cliristiana, et si in te eniinct virius charitatis quae omuia sustincl, Domini lui imilare vesligia. Chritlus enim, ait apostolus Petrus, pro vobis pansus est relinquens vobis exemplum ut sequamini vesligia ejus : et si ille propter te de cœlesli sede ad terrena descendit, lu propierte

inquis, viam el cupio ambulare; scd amara est : Arda enim via et angusia est quœ ducit ad vitam; Christus Iransivii, et adhuc aspera est? Tran-ierunt sénés, transierunt juveues, transierunt puellee quae viam quam limes et horres iritam tibi fecerunt. Anibuta ergo viam securus :ambula, quid enim nietuis in hac via? Mortem? et mortem limes qui ad vitam curris? Bnnus es; bene in hac vita curris. Mors tibi janua est quae le représentât non qux auferat vitam. Ambula ergo viam, iino ipse qui propter le fictus est via, ipse te ducat per se ipsum; ipse est enim via, veritas el tita. Die ergo tu, o anima flJelis et pia, die secura, die et cum propheia veraciter exclama : Deduc me, Domine, in via tua, et ambulabo in

terrena fuge, appelé cœlesiia. Si dulcis est mundus, B veritate tua: lune ad te securus perveniam, si usque

dulcior est Christus; si amarus est mundus, pro le omnia sustinuit Christus. Via tibi factus est ipse salvator, surge, ambula, habesquo; noli pigrescere; sed forte qux'i'is quo? Vides enim viam et quxris quo ducal hxc ipsa via? Ad veritatem et ad vitam. Si amas veritatem, si amas vitam, et cupis ad ven

in finem tiiam gratiam non deseram. Hxc, fratres dileclissimi, qux a Domino ipsius chariiatis dicta sunt sanctitati vestre, iia hxreant sensibus et cordibus veslris, ut caJem ipsa charitas frucium in vobis operis inveniai, non l'olia tandis.

OPlfSCULUM TERT1UM

S1YE

HOMILIA IN DOMINICA II ADVENTUS.

missum. qui non ante mortem David, sed post mortem ejus prxnunlialus fuerit suscitanJus, qui aedtficarel domum Domini non de parietibus mauufaclis, sed de lapidibus vivis et pretiosis, id est sanctis et fidelibus, nam et illud quod s ibjccit: (idelis eril domus ejus, et regnum ejus usque in sempiternum coram me, attendal et aspiciat quisquam non de Salomone esse prxnunlialum; Salomonis namque domum fuisse plenam mulieribus alienigenis colenlibus idola, et ipse ab eis rex idololairiae seductus, aiquo dejectus, qui dum bonus fuisset in initio, malum exi tum habuit. Ergo quis est iste cujus domus est fidelis in perpeluum, et qui post mortem David promiitebatur suscitandus? ll'e est utique de quo ipse David in psalmo octuagesimo octavo aesiumis et proclamans dicit : Tu vero distulisti Cliristum luum. Non est ergo Salomon, sed nec isie David, sed dilatatus est Christus. Ecceapparuit cerle promissiones prasdictas non in Salomone, sed in Christo Domino nnstro, qui ex David génère ortus est,fuisse completas.de quo per Hieremiam ipse Dominusdicit: Eccediesvemunt,elsuscitabo David germenjustum,etregnabiirex,el sapiens erit,et faciet judicium el justitiam super terram. ludiebus il lis salvabilur Juda.ct Israëlhabitabitconfuienier, et hoc est nomen quod voeabunt eum, Dominus justus nosler. El Isaias de Chiislo quia ex semiue David nains est secunduni carnem sic in consequentibus prophetix su» dicit : In die illa radix Jesse qui stal in signum poputorum, ipsum génies deprecabuntur, et eril scpulcrum ejus gloriosum. In signum poputorum stal radix Jesse, quoniam Christus signaculum crucis expriiuii

Ecce ex qua Tribu nasciturus esset Christus ex ieclione evangelica docemur. Ex David auicm slirpe ■' secundum carnem fulurum esse, iia prxnunlialum est in psalmts : Juravit Dominus David in veritate, et non (rustrabitur eum, de (ruclu venlris lui ponam super tedem luam. El rursum : Semel juravi in sanclo meo si David mentiar, temen ejus in œiernum manetit et thronum ejus sicul sol m conspectu meo, et sicut luna perfecta in œiernum, el teslis in cœlo /idelis. Et item in libro Paralipomenon: Et faetum est verbum Domini ad Nathan prophetam dicens : Vade et die servo meo David : litre dicit Dominus : Annunlio tibi quod œdipcaturus est domum sibi Dominus ; attaque impleveris dies luos ut vadas ad patres tuos , suscitabo semen luum post te, quod erit de filiis luis, et stabii.am regnum ejus. Ipse cvdificabil milii domum, et firmabo sotium ejus usque in œiernum. Ego ero illi in palrem, el D ipse erit mihi in fitium, et misericordiam meam non auferam ab eo, sicut abstuli ab eo qui ante te /uit; el statuam eum in dumo me a, el in regno meo usque in sempiternum, el thronum meum firmissimum in perpeluum. Hxc omnia qui in Salomone putat fuisse impleta, muliuni errare videlur; nam qualiler in Salomone ihielligendum est quod dictum est: Posfquam dormieris cum palribus tuis, suscitabo semen tuum post te, quod eril de flliis tuis, et stabiliam regnum ejus? Nunquid de illo Salomone creditur propheiatum? Minime; «lie enim vivenle pâtre suo cœpit regnare; nam hic dicitur : quia cura impleti fuerint dies tui et dormieris cum palribus tuis, suscitabo semen tuum, ex quo intelligitur alium fuisse pro

in froptibiis corum. Ipsum gentes deprecabuntur, quod jam ibtutunicermtur fuisse complelum. Sepulcrum aulem ejus in tanium esl gloriosum, ul excepto quod rcdempli per mortem ejus gloriara exhiberaus, eliam locus ipse coruscans miraculis gloriai sua?, ob earn causam ad se omnem conirabil mundum. Hic locus in hebrœo babel : Et erit requiet ejus gloriosa, ulique quia raorieiis caro ejus non vidit corruptionem, secundum senlenliani psalmi, quia non est derelicta anima ejus in inferno, nee datum est sanctum ejus videre corruptionem. Iste est qui per Nathan ex semine David promiltiiur, qui eliam et per Isaiam proplielain ita pnenunliatur : Egredietur virga de radice Jesse, et {tos de radice ejus ateendet. Ihcc virga de radice Jesse virgo Maria est, de radice David exoria, que genuit florem Dominum salvaiorem, de quo eliam sequitur : El requiescet super eum Spiritus Domini, spirilus sapientiœet inlellectus, Spiritus consitii et fortituüinis, spirilus scienliœ et pietatis, et replebil eum spirilus limoris Domini. Ideo autem tanta dona Spirilus super eum pradican tur, quia in eonon ad mensurara habitat Spirilus sicut in nobis, sed tola inest plenitude diviniiatis el gratiarum. Islc с i qui non secundum visioiiem oculorum, et auditum annum judicat, sed est justitia cingulum lumborum ejus et fides cinctorinm renum ejus; in cujus ecclesia habitai lupus cum agno; ¡lie ulique qui sulebat ab eo rapere praedatn, el dum ad earn converti tur cum innoceiuibus coinmoralur; in cujus ovili pardus cum bxdo

A accubat, permixli scilicet suhdoli cum peccatoribui ibi vel eliam Vilnius ex circumcisione, leo exsaeculi poiestaie, oves de populari ordine simul commoranlur, quia in lide communis est commixtio omnium. Puer autem parvulus minans eos ille est ulique qui se humiliavit pro nobis in parvulis. Cos atticm el leo simul comedeut paleas, quia principes cum suhjectis plebibus cominunera habent docirinam. Delectatur quoque infans ab ubere super foramine aspidis, dum gentes qua; solebanl venena predicare aliquando conversa eliam parvuli Christi lldem clelcctantur audire; caverna enim rrguli corda sum infidel) um, in quibus ille serpens tortus requiescebat, quem ablaclatus coniprehensum extnde »ptivum traxit, ut in monte saucto ejus, quod est Ecclesia,

Б non noceret. Jam vero quia ore propbelico dc Mubub nascenti Christo perbibealur testimonium, ideo Isaías tcsialur, Ропат enim, iuquit, super his qui fugerint de Mohab leoncm, el reliquits lene: :emine agnum, Domine, dominalorem leirœ, de petra demli ad montent filia! Sion. D¿ bac enim gente Mohabilai'iini egrcssus est agnus immaculaius qui lollit ¡cccati muudi, qui dominalur in orbe lerrarum. Petra aulera deserli Huib signiiical quae destiiuta шопе inariti de Booz genuit Obed, etObcd Jesse, ehle Jesse David, el de Davidicasiirpcnatus cstClirblus.Montera autem filix Sion aul hislorialiter ipsam urbem Hierosolymam dicil, autjuxia tropologiam Ecclesiam in specula, id est in virlulum subliinitatc collocaiam.

OPVSCULUM QUART JIM,

SIVE

SERMO IN CIRCUMCISIONE DOMINI.

Incarnalionisdiviuaemyslerium.noslraequerecorda- С tionis egrcgium sacramentum ob hoc a nobis annua revolutione celebratur et colltur, ul lanli commemoralio beueficii quod nobis indignis fuerit impensum osteudat, el quid Unix glorias debeamus admoneat. Proinde, fratres, quantum audivimus Dominum Jesuin Christum pro nobis misericordiler humiliaium, tanto inagis agnoscamiis ineiïabiliier gloriosum, in quo namque suara circa nos iusuperabilem charitalcm Dei unigenitus evidenter ostendil, in quo pro nobis humilitatera vera; carnis, vcrxque mortis, non coactus necessitate sed bonitale miseralus assumpsit. Quid enim boni feeeramus, fratres, ut lantum nobis beneficium praestaretur ? Qu;e nostra bona mérita fuerunt ul unigenitus Dei homo fieri dignaretur, ut Allissimus immolaretur, ul indeflcieus Angeloruin panis feemineis p uberibus laclarelur, u: sseculorum rex couluraelii.s afflceretur, ut vita telerna tnori paiienlissime dignaretur? Attende igilur, bonio.lanlxbenigniiaiis dignatioiiem, ut gratiarum persolvas humiliter actionem. Scito autem le non bonorificenliam, sed coiilunieliaia divinae graiise reddere si cceperis de lanli beneficii

maguiiudinedubitare; ¡mo ilia omnia qua; de liumilitaie atque bumanitate Domini Sal vat oris audivimus, vera esse sine aliqua hxsitationecredaraus. El ideornagis gralias aganius, fi-atrcs, qui cum mereremur pœnara percepimus gratiam,qua gratia faclumesiutdum mors debetur peiditis, vita gratis donarelur indignis. Alussimi namque Salvaloris bumililas non ipsi aliquod intulit detrimentum, sed incremenium nobis contulii magnum, nee excelsum dejecit, sed dejectosereiit; ut enim plenum Dei Filius operarclur redemptionis nostra? negotium, non solum dignatus est Creator tolms carnis de carne Virginie secundum veriiatein aruis mluraliter nasci, el Deus factor hominis homo verm ex homine fieii, quinetiain panuis iuvolvi in anguslissimoprxsepio, buraanis manibus bajulari. О clemenlissimi Dei gloriosa benignitas, o allissimi Dei excels bumililas! Ille a maire nutriebalur infanlulus, qui niairem sibi crea vit ¡minensus; ipse a paretiiibusio suum tcmplum puer parvulus porlabatur, qui Deus tnagnus in eodera lemplo a Sanctis bominibus ruga' batur; ct idem pro se sacrificium prxcepit offeni, qui sino peccalo pro uosiris venerat iinpietalibus iiuCrealori Uio, liumilialo Redemplori luo. Verumiamen, carissimi, boc semper chiislianae lidei lencre consuevit inlegritas, ut si quid a Chrislo seciindum canonicam Evangelistarum narralionem factum leginius, vcl audimus, histoiiam prirouin veram esse sine dubitatione credamus, deinde in hislorica veritale spiriiualem quoque înielligeniiain requiramus. Cuin enim divin» textus historiie verus esse creditur, Manichaeus in sua severilale confnnJiiur, qui dum in Chrislo Dei Filio veritalem non crédit aurais, scripluris sanitis et veieribus et novis ciinien nitilur imponerc falsitaiis. Nam cum Veteris Testament! deilicaui miser cxecralur historiam, in Novo Teslamenlo ipse silti denegai utique medicinaui. Non vult enim

molari. Considéra igilur, hoino, quid debe >s excelso A teniissimum Crcaiorem; in Novo ejiisdeui canus,

atque anima? cleinentissiinum susceptorem, ac si primo carnis anim.Tque factorem , postmoduin vero carnis anima:que salvaiorem. Haec Manitlueus audi.il, conférai, agn.scal, et credal, credensque ad Ecclesiain calholicam redeat, in qiià benelicium vcr.e salutis inveuiat Per haec auiem quœ Dominus gessit in corpore constitutus non solum ulriusque TcslaniiMiti dignatus est concordiam demonslrare, verum eliam clirisl'anorum mores salubriier voluit informaTM, ut quod in illo pro nostra salute geslum cor poraliler inluemur, nos quoque spiritualiter imite mur. Idiio nam parvulus in terra natus est Clu isius ut humiliiaiem disceret cbrislianus; ob uoc eliam pu reniibus carnis sux subditus crat, ut honorilicenlia

credcre humanain carnem a Deo pla?matam, neque Q semper palri et matri omnis cbrislianus exhibeat.

eircumi isionem carnis imperatam a Pco noslro sanciis patribus, nec victimam de carnibus animalium Deo vivo et vero priscis tempnribus iimuolaiam, nec sabbalum ex Dei praeceuio ac voluntaie servaium . nec Domino leinplum, Deo jubenie, fabricalum ; itaque dum in Scsipturis sanctis non discernit temporum qiialilaiem, spernit et despiçil Dominiez Incarnations saluberrimam veritatem. Quapropter ut Manichams evidentissima ratione vincatur, et viclus ulinam convertalur, ex bodierna evangdica leciione veritalem Testament! Veteris defendamus, ut ex hoc et Vcieris et Novi Deum unum inaiiifestissiniHCOiiiprobemus. Ecce sancto evangelisla narrante cognovimus Chr.stum Dei Filium verum lio

Ideo aircin Chrisius vilibus iuvolutus et pannis, ut cbrislianus non declarelur vestibus preliosis; propierea vero Chrisius in terra pauper voluit api>arere, m (hviles cbrisliani discerenl lerrenas divilias nui amare, sed eleemosynaspaupcribus erogaudo pussent suas divilias in coelo servare. Per circumcisioueia vero quam Dei Filius in carne suscepil, noslri cordis circumcisioiiem in spirilu pracmonstravit, quam circumcisioneui nobis sermo Icgalis indicit, dicenlo Sloyse : Circumcidite prœpulium cordis veslri, et circumcidimini Domino Deo vestro. Cui praiccplo concordat bealus Paulus aposlolus dicens : Non enim qui in manifeslo Judœus, neque quœ in manifesto in carne circumcisio, sed qui in abtcondilo Judœus, cl cir

iniiiem nalum, Cliristiim Dei Filium veraeiler cir-C cumcUio cordis in spirilu, non Huera, cujut tout non

cumcisuni, pro Chrislo Dei Filio sacriuVium de car nibns secundum morem tune divinaj insiiiulionis oblaliim, sive auiem circumcisio carnis, sive carnalium saciïliciorum régula, in Veteri TesUmenlO cognoscilur instilula. Cur igilur, dilcelissimi, nnn credaiur jusiissime in Yeteri Teslamenlo, quoniam Pei manibus plasmalus est homo, quando in Novo Teslamenlo ut non in xternum periret homo ipse Unigeniius Dei pro nobis factus esi verus homo? Cur non credalur Deus eliam circumcisioiiem carnis ad aliquid significaiidiim congruo lempore jussisse fieri, cum eam Dei Filius in suo corpore fecerit olebrari? Cur autem non sibi Deus nosicr praeterilo lempore populum Judœorum lypicas jussisset viclimas carnis

ex hominibus, sed ex Deo est. Proinde circumeisionem in corpore liabuil Chrisius, ul spiritualiter in torde babeai cbrislianus, ob hoc namque ille qui nullum habere poluil oninino pecealuin dei osuit pr.cpulium carnis, ut nos abjiciainus desideiia pravilalis. Chrisius igilur manibus est porialus ad tcmpluui, ut cbrislianus bonis operibus conscendai in cœlmn. Sacriflciura pr> se offerre voluit Chrisius ul ad allare Domini se olferal cbrislianus ; maxime autem bene vivendo seipsum Deo offerre festinet, el munduin sacrilicium se divinis obtutibus curct exhibere; in ipso enim pro Chrislo oblalo s.icrilieio, quoddam spirituale sacrificium nobis agnoscimus indicari. Par, inquil, lurturum et duos pntlos columbarum. In

offerre, quando ipse Deus unigeniius ex Ju.hr.is tem- D hoc génère avium, dileclissimi fraires, magnum nobis uni ta lern; hxc enim calholica Ecclcsia est, qua: ûdern uni Deo lanquam legitimo viro reservat, et congregation«!) muliorum in charitatc multiplica!, in bac turture el columba, dilectissimi fratres, sollicite permanetc, banc chariiatem vobis omnibus custodite ut earn nee arianus violet, ncc donatista conculcet, nee nianichxus coinquinet: hi enim, velul accipitres malí uiiitatein cotumbx cupiunt dissipare, et castitatcm turturis desiderata violare. Natu uianichxus in Christo ver.im non credit carnem ; arianus veram in со minuit divinitatem, donatista vero dissipai сэiliolici corporis unitatem. Maniclixus sacramenlum nun videt Kedemptoris, arianus magnitudinem non cogitai Salvatoris, donatista vero, lanquam lupus rapax, boni non dubilat gregem dissipare pasloris. Hi ergo, sieut dixi, lanquam accipitres malí miseros el vanitalis cupidos, aut vei ¡talis ignaros occidere cupie:iles,persequenlur columba: cliaril.i lern, execrantur turturis caslitatem, et quos possum aut ore dévorant, aut unguihus lacérant, id est aut sermonibus dépravant, aut persecntionibus crucian!. Vos ergo, dilectissimi fratres, in Tide custodite catholicam verilateui, in cbaritale sérvale catholicam pacem ; ille eniui graium Deo offert sacrificium qui charitatein frateriiain et verum caiholicx fidei servaverit sacrameu

[merged small][merged small][graphic]

X tum, ubi nuns Deus, una Ti inilas colilur, nee Pater major Filio est, вес Paire minor, secundum divinitatem , Filius prxdicelur, нес ab eis disceriiitur substantia sancti Spiritus, qui cum Pâtre et Filio naturaliier unus esl Deus. Una est eniui Trinitatis sánete potemia, quia in tribus personis una manel naturalis substantia; una est enim poteslas, quia una majeslas, una Creaioris dominalio, quia una creaturx conditio; qiiidqiiid cniin Pater creavit, per Filiuin fahricavil, el in Spiritu sánelo lirmavit, Filius aulera n i lus est de gignente, Spiritus sanelus procedí! de permanente, nee lamen nascendo Filius divisil l'atrem, nee Spiritus procedendo minuit Deum, quia ncc augel hxrcndo cum nascendo Filius non est minoratus, nee Spiritus sanclusprocedendo est separat«, £ in se enim beata illa Trinilas manel, quia ibi substantialiler unilas permanet; et quoniam nihil est in Trinitatis diviniiate creatum, propterca ibi nihil est inique separatum. Hxc, dilectissimi fratres, l¡dcliter léñete, in his jiigilcr permancie. Ilxc sit ¡л corde cogilaiio, hxc in ore eonfessio. Tenetc fidem quam accepislis in nomine Trinitatis, sérvale iiiiiutcm spirilus in vinculn pacis, ul lurlures el columba spiritualitcr in domo Dei semper esse possiiis.

UNI AUGUST1I

SERMONES QUATUOR

NUNC PRIMUM AB ILLUSTR1SSIMO CARDINALI МАЮ EDITI.

¡Spic: leg. Rom. torn. VIH.)

In sequentes sermones

MONITUM EDITORIS.

Pitt mullnmqiie est, ex quo inéditos priscorum Ecclesix patrum sermones, latinos et yrœeot, lingua ufa syriaca et arabica tcripios, sed de grœco fonte sape manantes, coltigere atpi. lgitur et in mea Scriptorum v'eterum colleciione, et in Auctoribus ctassicis, et in hoc etiam Spicilegio, nonnuUos pro re nata et quasi gustus gratia vulgati; vetuti etiam nunc in h и ¡its voluminis calce quatuor mihi collocare placel magni Augusthi sermones, quos e pervetustis membranis, ñeque ex uno qiiandoque sed ex pluribus- repetilis exemplaribts, aille quinquennium delibavi; quosque ndhuc anecdolos reor, post nobiles Maurinorum labores, et post vindobonensia, florentina, casinensia Iloniw et Parisiis edita, addilamenla, qutv proba novi et mspexi.

Primus de Pe'ro jussu Domini super mare ambulante, testimonium habet a Possidio illo, qui ferme quadraginta minis cum divo Augusiino visit, (jusque vitam et scriptorum indiculum concinnavit. ïs quippe inter divi sermones memorat hune cum hujusmodi titulo: De evangélica leclione, ubi Domino júnenle Peints super mare amhiilavii. ¡lis ego Possidii verbis, tum etiam antiquissimi enduis auctoritate [relus, hune genuinum esse Augustini sermonen prorsus non dubilo.

De u! i Huile jejunii concionalum fuisse Auguslinum testatur Possidius; quod multolies ab illo factum fault, ecrium est, recurrenlibus annis. Ex his sermonibus unus exstat in editione maurina T. VI, p. 613. Alter hic noster credendus est, quem secundo loco ponimus in sex prisas codicibns compertum, cujus est tilutus Quantum valeat jejunium.

7 ertius, De nupliis in Ghana Galilea; servatus est in anliquistimo codice, eu/M primant paginant jamdiu attritam el evaneseentem, chemicis adjumenth quantum licuit inslauravi, mut toque labore ac paiientia legi; non ita lamen ut sine aliquot lacunit sit, quas erpleri atiquundo potte vix pitto. Comparavi quidem hune sermonem cum Augustini traclalibus octavo et nono in Joannem , ubi idem arijumenlum evobilur ; re lamen vera nnster hic lotus dtversus est. Item Beda in commenlario ad Pauii Epistolam priorem ad Timolh. cap. îv, quem ex Augustini, ut samus, opmbus cottsarcmaiit, haud sermonem noslrum,sed illos in Joh. prœ ocutis habuit. Nihilo tanten minus, quisqms beau Augustini stylum, prœsertim in sermonibus, parumper cullet, Imnc quem in manibus habemus tractatum, une dubto mer stneeros reponet. Prwterquam quod illa quai statim sub initio advenus Manichœos dicuntur, quis non ab ore Augustini procedere agnoscit?

Quartus denique sermo, cui litulus De missa colirtian». nomen item Augustini genl in pervelusto eiemplari; atclumque apparet, dum adhuc ethnici judaïque imer christianos rersarentur. Neque res igitur, neque œlat, neque tpse, m fallor, slylus obslant, quominus aucloris, quem sermo prœ se ferl in titulo, fœium esse credamus. nain nec eunclos Augustini iracltitus indiculo suo comprehendiise Possidium, exptoratum est. Cœterum hiatus aliquot, obscurasque aul dubias lectioncs in hoc prœsertim ac superiore sermone, nemo queeso mirelur : codicis entm origmotts, dum editianem motiebar, prœsentem facultatem non habui; cui deinceps incommodo, ut spero,

Ilœetiinlum m prœsenti; lalius pos'.ea rem hanc et alins expositurus, et gralias etiam illis aclurus si qui me in ms labonbus ac vesligationibus favore suo adjuterunt, vel adjutnri sunt.

SERMO PRIMUS. De evangelio ubi beatus Petrus in mari tempestaiem sustinuit in navi. Matlh. xiv, 22 seqq. Nulriios liirundo pullos suos cum.volandi arti disponit, paululum quidem in acre dimiilil, qui luis lamen ipsa vicina est, ne furie décidant trepidaudo, adhuc infirmi volando. Us et salvator noslcr Jésus Clirislus discipulos suos quasi teneros pullos de nidulis quielis emisil tnariuis Iluclibus adprolnndos. Al ubi cœpil pinnas devoiionis eorum marina procella turbare, el venlosa tcmpeslas dissipire, ipse poiens esl sequi navigio qui itnperat venio. Fecit sibi potcniissimam monopedam (a), singularem quadngam, mirandam suis vestigiis pialeam componens, non niarmoribus ornatam sed Iluclibus piclam, non saxis sed planiis. Non longe recedit, qui pie prxmisit. Ambulabanl soli cl non soli, lemplandi, probandi, visilandi. Invenil occasionem quasi sublilis fur cffraclor, qui excilal tempestaiem, qui non amat tranquilliiatem; rt quasi absente magistro discipulos irinpi.it, ventos infini, excitai mare, et sequentem non videl gubernatorem. Fil servis'absente domino argulatum [b) sine causa naulVagiiun, sed tenetur pietaie navigium. Illi iuterea maiius extendunt, lacrinias fundunt, vêla deponunt, strident fuites el restes, ui Petrus solvaiur et diabolus alligclur. Ubi exclamant, inquit, Domine salvaior es noster? l'r.i-misisli nos, ci dimisisli r.os. Ecce naufragaior, ubi es tu poienlissime gubernator? Ecce tempestas, ubi es pictas? Ecce mare lalrat, ubi es lu agnus L» i qui tulisii peccala mundi?

Conlinuo advenit Dominns, cum pieiate suliridcns ad teneros pullos. Venlis lurbanlibus dissipatis, venil polenter, appellat clemenicr, suos quoque reficit sapienter. Vident et turbanlur, qui non videndo turbabanlur. 0 inenarrabilia , fralres mei! Ubique inetus, aul de pciieulo, aul de miraculo. Se I lulit (c) illis limorcm qui miligavil tempestaiem. Nolite, info) Adnolent vorabuluui lexicographi. Sic anlcin dicilur ob velocitateni. Confer Cangium voc. Monowdœ. (b) Ita vidcbaïur in cod. Inlelligc aulem subsitiens;

A quil, liniere; ego sum. Magna fit eis consolalio, Doraini personae interpretalio. Domine, clamant : securi sumus, si Ut es : non limemus, si lu es. Et Petrus ait : Possum facerc quod facis, si tu es; sed proba mini vere si tu es ; et jubé me venire super aquas, si lu es. Domine, ad te dixi: sine te non praesumsi; si jubés, dixi; sed si juvaveiis, quod dixi. Si non juvas, noli jubere; sed si juvas, dignare jubere, cl jubé me ad le venire super aquas. El Dominus e contra : Veni ad me, si praesumis de me. Laelus Dominus vulluque jucundo favens, expeelans piscatorem suum, confessurein suum, praesumiorem suuni, duceni suum, magnum comiiem suum, et primum carbunculuin, lapideui preliosum, non longe expeclans sed prope propicr pietatem.

B Peiro itaque mare subripil irepidanii. Sensit mare in Petro fidem delicere, et cœpit majore undarum lingua lalrare. Solvilur quod erat firmatum, quia fidei solulum est firmamentum. Vclut cera sole ca^ lente soluta, sic cœpit unda laxari molliia. Sensit pelram pelagi Petrus vacillare (d) jam dcbilem fluesceulem : et depressis vestigiis aique palpitamibus membris, exiensis palmis, exclamât et dicit : Adjura me, Domine, el miserere mei. Scmper milii limor esl sine le, el in navicula et super unda prsesumsi venire ad te. Quare tollar a le? AJjuva me, ad navem revoci, ascende meemn, veniaui lecum. Ille Doininus virlutum nobiscum, susccplor noster Deus Jacob, Peirum allevavit, lirinavil, ambulare intrepiduin l'ecil, trépidantes discipulos refecit, compescuit pro

C cellam, gubernavit naviculam. Ipsani suam sponsaui,
iioslram matrem, lianquillet Ecclesiam; et inler
islam tempestaiem ipsum babeamus sémper guber-
natorem, quem Petrus habuit defensorem ! Amen.

SERMO If.
Quantum valeat jejunium.
Moyses quadraginta diebus et qtiadraginta uoelibu»

nisi mavis agitalum, aul quidlibet aliud.
(c) Nempe abstulit.
(a) Cod., volilarc.

« PreviousContinue »