Page images
PDF

N. 8. Vnde vicisli bono illius

Ibid. Nam quem viciai.

N. 9. lia dividèndo duat penonas indueeremus.

Ibid. Noli, inqwi, separare, quem volo copulare.

Ibid. Sedet in cœlo,qui ambulal in terra.

N. 10. Hoc crgo dicere voluit, Nenio ascendù, nisi qui descendit.

N. II. Fundit sanguinem Clirisius in remissionem veccalorum.

N. 13. Adam primut accepit mortum.

Ibid. Ut de peecalo damnaret peccatum in carne : de peecalo peccatum.

N. 14. Nisi ille qui valus est sine vitio. Ab hac, elc.

N. 15. Vnum aliquid aeulissimum.

Ibid. Respondeo prorws : Non primut peccavit Adam.

N. 18. Ibi et maritum habes infidelem, ibi habes, elc.

Ibid. Sanctificatur millier infidelis in [ratre. Numquid, elc.

N. 19. Quia vcleri lege non licebat.

N. 20. Quia poslea diliuenda.

Cod. v,
cifiti bono illius

Id. Nam eum quem vi-
cisli.

Id. lia dividèndo duos indueeremus.

Id. Noli, inquit, separare, quod volo copulare.

Id. Sedet in cœlo, qui ambulabal in terra.

Cod. vu. Hoc enim dicere voluit, Nemo aseendit, nisi qui ejut membrum. (actus fuerit. Nemo enim aseendit, nisiquiaescendit.

Cod. v. Fundit sanguinem Christus in remissionem omnium peccatorum.

Id. Adam primo accepit morsum.

Id. Ut de peecalo damnaret peccantem in carne: de peecalo peccantem.

Id. [Ibi habes et maritum infidelent, ibi habes, etc.

M. Sanctifiratur millier infidelis in (ratre fideti. Numquid, etc.

Id. Quia in veteri lege
non licebat.

Id. Ut in var. Maur.
Quia poslea dûigentia.

SERMO CCXCV.
Legitur in Cod. Cass. m, fol. 235.

Edit. N. 1. Vis noste dequa pelra Pelrus dicutur? Pautum aitdi.

N. 2. Si cor langit, ut peccali confessio foras exeal. Sed parum adhuc tigaltts est. Dominus, etc.

Cod. Vis nosse de qua pelra Pelrus? Dical Paulus ; audile.

Id. Sic Dominus cor langit, ut peccali confessio foras (Cod. maie foris) exeal. Sed parum adhuc prodest confessio peccali hominis adhuc ligati. Dominus, etc.

N. 6. Numquid enim Id. Numquid enim PePaulus pro vobis crucifi- trua et Paulus pro vobis

Vnde eum vi- A Edit. N. 1. Recens san-
cli Evaugelii leclio.

Ibid. Major amalor quant
negator.

Ibid. Sed tunenonpotuit sequi passurus.

Ibid. Dominus postquam resnrrexit, docet Pelrum.

Ibid. Inordinale amans, defecit.

Ibid. Promisit pastionem.

N.2. Non dixissel, Propitiiis.

Ibid. In quo et resurrecturus.

Ibid. Redi relro, Satanas.

Ibid. Tergitlacrymis pieo tatis cordis negationes.

N. 3. lit ter confileretur antor, quod ter negaveral timor.

Ibid. Et commeitdalis Pelro ovibus suis, et coinmendato sibi Pelro eum ovibus suis juin prœnuntiat.

N. 4. Preiiosas, emplas non aura.

Ibid. Idoneumesset pretium.

N. 5. Ibi certa Victoria.

N. 6. Quœ sunt proposita.

Ibid. Qitalibetquanlalibet tribulatio.

Ibid. Ibi sunt sed in le non sunt.

Ibid. lllinam in te es(j sent, quisquis ita loqueris, quisquis ita desipis, quis(fuis vocalus in spiritu carnaliter sapis. Prorsus adhuc palientiam doceo, nondum sapientiam. Paliens eslo, Dominus mit. Quœris quare velil? Differ secretum cognilionis, slrenuitaiem obedienliœ prœpara. Ferre te mit; ferto quod rull, etc.

Id. Nisi qui natus est sine vitio homo. Ab hac etc.

Id. Vnum aliud aeulissimum.

Id. Respondeo : Prorsus non primut peccavit Adam.

Cod. Prœsent cvnujelicn lectio.

Id. Tarn amalor quant negator.

Id. Sed tune non poluit sequi passum.

Id. Dominut post resurrectionem docet Pelrum.

Id. Inordinaleamat, sed déficit.

Id. Promitlil passionna.

Id. Non dicerel, Prapilius.

Id. In quo eral et resurrectums.

Id. Redi rétro, Salana.

Id. Tergit lacrymis pielotis sordes negationis.

Id. il 1er confiteatur amor; quia 1er negaveral timor.

Id. Et commendatis Pelro ovibus suis, juin prœnunlial.

Id. Non pretio emploi, non auro.

Id. Idoneum esset pretio.

Id. Ibi tecura Victoria,

Id. Quœ tint proposila.

Id. Quœlibet et [quantalibel tribulatio.

Id. Ibi sunt, ibi sunt, sed in te non sunt.

Id. Vtinam in le estent, quisquis ista loqueris, quisquis ista desipis, quisquis vocalus in spiritu adhuc carnem sapis,[quisquis lalis es,ulinam in le essent memoriœ apostolorum! Vtinam tu cogitares apostolos! Videres utrumnam eis terrena félicitas promissa fuerit an œlerna. Audi Apostolum, si vieil in te mémoria ipsius. Etcnim quid

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A

taurin tuus, ibi est cor tanin. Deortum caro tua est, et si expavescit caro tua, non moveatur cor tuum. Sed tamen, inquis, nolebam. Quid nolebat? Nolebam ut Roma tant» paleretur. Ignoscimus, quia nolebat. Noli tu Deo irasci, quia volebah Tu homo es, et ille Deus. Tu dicit, Nolo, ubi ille dicit, Volo? Non te ille damnât propter Nolo tuum ; et tu blasphémas Volo ipsius? Sed quare hoc Deus voluit? Quare hoc Deus voluit? Intérim tcrvi volunlali Domini Dei lui; amie us factus, scies consilium Domini Dei tui. Quis tam superbus sil servus, cui Dominus cum aliquid jusserit ut fiai, dicat ille, Quare? Dominus apud se habel consilium. Par et obsequium; si profecerit, si bene egerit, si de servi amicas factus (uerit, sicut dixil ipse Dominus: Jam vos non dicam servos, sed amicos (/ Joan. xv, 15), forte et consilium Domini sui diseel. Intérim anlequam sciai consilium, libenter ferai arbitrium. Prorsus ait hue palienliam doceo, nondum sapienliam;pâliens eslo. Dominus vult. Quœrisquarevelil? Diffcrostudiumcognilionis, differo strenuitatem. Obedire para; ferre le vult, quod j» ..../.. rerl0 gUOCi vuit< e(C_

là. Si habitat in vobis Unis et mitis patientia.

H. Dominicam voluitlatent. Non solum lenem; lenem quippe non ferimus.

Id. Asperam toleramus, ad lenem gaulemus.

Id. El convertit sensum ad obedientiam.

sciens voluntatem domini sui, èl non faeiens digna, plagis vapulabit inuttis. Kl ulinam multis vapulet, et non semel damnetur. Quid récusas vapulare mullis, etc.

vult

lbid. Si est in vobis le nis et mitis patientia.

lbid. Dominicam ro'luntalem. Lenia quippe non ferimus.

lbid'. Aspera toleramus, ad lenia qaudemus.

lbid. Et conlinuo convertit renisum ad obedientiam.

lbid. Sic et tu nolebas forte amiitere peculium tuum, quod hic relielurus eias : attende ne cum relinq 'endo remaneas.

N. 7. Roma afflicta est.

lbid. Quis hoc dicit? Chrislianus.

lbid. Quando voluit Deus.

lbid. Utillo careamus; tœlerum libi ntia meditalio est.

N. 8. Cum in lenlalionibus torils' iucideriûs. Dicis ilaque, o pugane : bii prœsides Romam modo non servaverunl, quia non sunl; lune servaverunl, quando eranl.

lbid. Non audislis prophelas, non audislis ips«i», eic.

lbid. Mata futura? Quantum accediiœlas mundo, tantum propinqualur finit.

N. 0. Audi quare modo plui vastatur.

lbid. Oculum ad nos.

lbid. Evangelium prœdicalur loto mundo; verum est. Anlequam, etc.

lbid. Vapulabit pauca.

Ii'id. Ecce quid erat ante mundus. Nunc vero quid? Servus aillent seiens voluntatem domini sut, et faeiens digna plagis, vapulabit milita. Ei "ulinam milita vapulet, non semel damnetur. Quid récusas vapulare mutla, etc.

Id. Sic et lu nolebas; quid? forte amiitere peculium tuum, quod relielurus eras : attende ne eum relinquendo remaneas.

Id. Roma uffligitur , nul afflicta est.

Id. Quis hoc dicis? Chrislianus. (

id. Quia voluit Deus.

Id. Utillo careas; terum libi alla meditalio s'il.

Id. Cum in lenlationes varias incideritis. Quando libi talia in templo recilata sunl, DU prœsules Rontœ non servaverunl, quia non »i/ii/ , diceres, tune servaverunl quando eranl.

Id. Non audislis prophetas, non audislis apostolos, non audislis ipsum, etc.

Id. Malafulura, quando accedel œtas mundo, quando propinquabil finis.

Id. Ait quare modo plus vastatur.

Id. Oculum ad nos cottvertamus.

Id. Evangelium prœdieatur; loius mundus pienus est. Anlequam, etc.

Id. Vapulabit paucis.

Id. Ecce quid erat ante mundus, Servus nesciens voluntatem domini sui, et non faeiens digna plagis, vapulabit paucis. Servus aulem sciens voluntatem domini sui ; ecce qualis est modo mundus. Jam quod sequilur vobis dicite, imo nobis dicamus ; Servus

lbid. Thesauros incœlo, ubi neque œrugo, etc.

lbid. Tu in terra tliesaurixas, ille in eœlo jubet, dicens.

lbid. Quid serras in terra? Quod custodil Christus, no» tollil Gothus.

lbid. Et sapientior Domino tuo, eondis in terra.

lbid. Sursum condere voluit. Et tu, Ego in terra etniiio. Paralus ergo esto vapulare mulla.

lbid. Dicis quod libi facit Dominus.

N. 10. Ut tu fluas, ille mentialur.

lbid. Iiiiquitaiihus nostris, murmuri uoslro.

lbid. Pœnitentiœ tram exercet in se.

lbid. Quiati tu libiparcis, ille libi non parce!; quia si et ille libi parcal, péris.

lbid. Sicut enim scripluntesl.

lbid. Vidit felicem peccatorem, quolidie mala facienlem, et nihil mat't patientent, et in Spirilu sancio (in margine suo) horruil, et doluit, et dixit. Irritavit, etc.

lbid. Provocat Dominum; pro tnagniludine irœ suce non requiret. Ideo non exquiret, etc.

Iil. Thcsuurum in cielo, ubi neque linea, neque œrugo, etc.

Id. Tu in terra, ille in ctelo, dicens.

Id. Quid serras? Quod custodil Christus, numquid lollit Gothus?

Id. Etsapieniior Domino tuo, non nisi in lerra thesaurizare vis.

Id. Sursum le condere voluit ille. Ergo in lerra condens, paralus eslo vapulare mullts

ld. Dicis quia quod facil Dominus.

Id. Ut tu defluas, ille vero mentialur.

Id. Iniquilatibus nostris et murmuri noslro.

Id. Pœnilens iram exercet in se.

Id. Quia si tu tibi partis, ut ille tibi parcal, ris.

Id. Sic enim scriptum est.

Id. Vidi felicem peccalorem, vidi quolidie mala facientem, et in Spiritu sancto blasphemanlem; horrui, dvlui. Irritavit, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

disti ? falsmn est, etc.

N. 7. Nam custedire
te non sufflcis. Si deser-
tas fueris, dormitabis et
dormies. Non nutem dor-
mita!, ñeque dormit, qui
custodit Israel-
ii. 9. Captivks ductus
est ab nomine. Libera me.
Domine, ab homme malo.

N. 11. Kon respicienti-
bus quœ videntur. Quœ
enim videntur, etc.

В

Edit. N. i. Et ad nos ista verba venerunl, et ad sanitatem, etc.

N. 4. Qui non sum dignan vocari apostolus, Quare?

veritatis, tanta cenvictione (alsilatis? Quid vis de corde A Ibid. ¡Primo quam Ji
judicare, homo? Ideo sudav'.nms, ideo laboravimus, dem? quam tibi ¡pst de
\deo veriias demónstrala est invicta, at sit quœrenlibus
inimicaf Laboravimus ut veriias estenderelur, falsitis
convinceretur. Adjuvtt Dominus: factum est. Forte
pro quo factum est,quadam considerations mutatus
est. Quare de corde vis judicare ? Ego video petentem,
et tu accusas ¡ingénient? Christiane, quod vides ad-
mitte, quod non vides Deo dimitte. Breviler carilali
veslrœ dico : paseendas oves Domini ab ipso Domino
audivimuf, et scimus quod de ovibus per Ezechielcm
dieat : Ne ovis ovem impingnt, no ovis ovem impel-
lat; ne foi lis languidam premat (Ezech. xxxiv, 1
seqq.). Attende quod Apostolus tlicot : Compile in-
quietos, cojisolaniini pusillanimes, suscipile iniirnios
(I Thess. v, 1-4). Compite inquietos, fiat hoc; Conso-
tamiiti pusillanimes ; fiat hoc; Suscipile infirmas, fiat
hoc. Patientes esiote a I omnes {Ibid.), fiat hoc : Ne
quis malum pro malo alicui reddal (¡bid., iii) fi.it
hoc. Tanta dieu. Non ibi uttendimut, nisi, Orriphe
inquietos. Attendue : Compite inquietos. Numerate:
Consolainini pusillanimes, suscipile infirmes, pa'
líenles estoie ad omnes. Vidcie ne quis malum pro
malo alicui reddat. Tu non attendis, nisi, Compite
inquietos. Viae, ne tu sis inquietus, ne, cl quod est
pejus, el inquietus esse velis, eteonipi nolis. Hogamus
vos, per Christum, obsecramus, ne fundíais luborem
nostrum. An putalis quia inde nobis habemus placeré
quia vicimus fulsilatem? Victoria semper veritatis est.
Nos quid sumus? Vicia [ahitas; otim vicia eil. Sed
Deo grattas quia iiperte vicia est, et manifestóla homini-
bus. Abundavit cultas, quare impedilur fructas ? De
cœlero, fratres, ista non fiant. Nemo sic ameiEcclesiam,
ut ¡initient lucris Ecclesiœ. Nudius tertia aal nudum
quarto factum esl hoc quod dico, et non lévites sonuit
ad omnes, quia non admiltanlur Donalislœ, guando
veniunt ad Ecclesiam. Pulatisquia nihil mali factum
est, quia hoc ad omnes sonuit? Rogo, ideo sonuit
¡iodic vox isla, utillud quod male sonuit, ob, nul ea
res gum bene sonuerit. Date operam, hoc diximus, hoc
prasdicamut. Venianl, admiltanlur, ele.

SERMO CGXGVII.

Legitur in duobuscodd. Cassin.; nempe cod. vu, fol. 315, et cod. xxx, fol. 523. In hoc aulem ultimo non hahenlur nisi duo numen, quinlus videlicet et sextus; cañera desuní.

Cod. vu. Animant meant pro te ропат. Prasumplione fervebat.

Id. Petrus eliamsenex nolebat mori ; aller emn cinxil, et abstulil quo ipse Holtet. Mori quidem, etc. Iil. liespondebis, Volo. Cohibe linguam luum a malo. Modo die, Volo, Labia tua non loquantur duliim. Modo die, Volo. -r. ergo vita, etc Declina a malo, et fac bonum. Die, Volo. Si aulem hoc non vis, quœro quid velis? Opus prœicrmiltis], et ad mercedem curris.

N. 5. Ei douaiorem gru- Cod. xxx. El donatorem tiœ de vita sua confemone graiiic debita sua confessions laudantem. Melius legeretur debita, ui in var. Maur. quas videsis. Codd. ambo. Sed plus omnibus Ulis labiiravi. Quasi rependil gratiœ Dei. Gratia Dei, inquit, sum quod sum, el gratia ejus in me vacua non fuit; sed plus omnibus Ulis taboravi. ¡iependisli ergo gratiœ Dei?

N. 6. Quo juvante? Cod. xxx. Quo juvante? Quid hie din's? Cursum, Quo? die. Dico, inquit, etc. cursum, etc.

[ocr errors]

Cod. Et ad nos isla verba venerum, el Afros; de soniiio exciiaverunl, el ad sanitatem, etc.

Id. Qui non sum dignus vocari apostolus. Non es dignus, el farit. Non ergo quid tibi debebatur , reddidit, quia di

gnum honore prœslilit, cui supplicium debebatur. Non

sum dignus vocari apostolus. Quare?

[ocr errors]
[ocr errors]

rum vci'boruin loco, inlellexil hoc, fratres, sanclus
Laurentius; inlellexil 'ac fecit, habetur, intellexistis
hoc sacramenlum, fiaires met? Beatus Laurentius in-
lellexil ac fecit.

SERMO CCCV.
Legilur in cod. Cass, xn, fol. 251.

Edit. N. 4. JVe ergo Coil. Ne ergo desperadesperation.' frangerentur. tiene (rangeremur.

Ibid., ad calcen slus teneatur

Chri

Edil. N. 1. Animam meant pro le ропат. Prœsumptionem ferebat.

N. 3. Petrus eliain senex mori nolebat. Mori quidem nolebat.

N. 4. Respun lebas, Volo. Cohibe linguam luam a malo. Modo die, Volo. Declina a malo, el fac boquín. Die, Volo. Si aulem hoc vis, quatre opus, et ad mercedem curris.

[ocr errors]

Ibid. Sed plus omnibus Ulis taboravi. Rependisii ergo gratiœ Dei?

Id. Christus teneatur. His vocibus excelleniimmi Salvaioris, el gratia ejus, el Spiritit ejus inspirati (Cod. inspirât), amore ejus accensi sun martyres. Tuba verituiis vicerunt, promitso f.licilalis (Cod. i... talis) pet venerum ad gtoriam œteinilaiis, pet Vomiuumnostruni Jesum Christum.

SERMO CCCVI.

Legitur in cod. Cass, xu, fol. 253.

Edit. N. 5. Nemo est lamen quocunique vita: genere electo, qui non bealam vilain cupial. Beata

[ocr errors]

Id. ibid. Filtam sallantem. Et rex, etc.

Id. N. 3. Loen, i us esl ei ángelus.

Id. ibid. Per memeliptum juro.

Id. Filiam saltatrieem. Rex, etc.

(J. Locuius est enim à ángelus.

Cod. Xxiii. Per mtmttipsum juravi.

1.1.

[ocr errors]

ibid. cent meam, ld. ibid. Exliibet verax.

Id. ibid. In psalmis de Domino.

1.1. N. 4. Non est peccatum verum jurare. Sed

quhi. elC.

Id. ibid. Jurare, longe est, etc.

Id. ibid. Std Domimu juravit, inquit.

Id. N. 5. In ipsa luclalione.

Seum. cccvm. N. 1. Temere juravit : quis nesciat î Tamen lapsus est, juravit.

Id. N. 2. Hominis sanguine implere.

Id. ibid. Commemoro ergo charitalem vestram.

Id. ibid. Malam, malam._ malam, et valde malam.

Id. N. 3. Quia dixit Dominus Jésus.

Id. Ibid. Quando a nobis exigerelur, etc.

Id. N. 4. Et falsum esse.

Id. N. S. Et nonne melius erat, ut rem tuant quam exigebas perderet , quam aniniam hominis isiius fulsa juratione perimeres?

Id. ibid. Abstulerisis.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Codd. Coronatus, faetus est in martyrio primns, qui videbatur in eeclesiastico ordine esse postremus. Illas terras, etc.

C.idd. xu. Ca?ci crucifigebant, el postea quam crucifixerum, de sanguine suo Chrislus eollyrium illis feci!.

Codd. Sic luceai lumen veslrum coram hominibus. Ecce lucel lumen Siephani, ut vidant omnes qui in domo sunt. Domus, mundus est.

Id.' El ego mundo. Celer:, dill'eru.it, sed incuria araanuensiuni non fuerunt iranscripia.

Cod. xu posl lia:c ver1m, Domino commcndavil, addil

[ocr errors]

Ibid. Isto aulem die liai omne peccatum.

M. 2. Ex occultissimo natures sinu.

Ibid. Propter Notaient Cypriani bibit.

Ibid. El lanlo dnlcius:

Ibid. Cingatur ab obsequenlibus.

Ibid. Ubiitlaerectaesl, ibi prostraïus est.

M. 5. Vnde nos celebraremus.

qu.u M .{..1111,111' c bilexit ergo Stepbanus inimicos suos. Nam qui pro fiante Domino nostroJetu ç se rogans stetit, pro illis genua fixil '. Utique quod ■■-•■■•■■- • scriptuni est, boc implevit verus unitaior dominicu passionis, el perfeclus est Cbrisli discipulus approbatus, quia quod ex inagistro audierat, in sua pas* sione complebat. Dominus enim cum pemleret in cruce, ail : Pater, ignosce illis, quia nesiiunl quid [aciunl (Luc. Xxiii, 54). Et bealus Slepliantis, cum jam pene lapidibus obruerctur, sic ail : Domine Jetu, ne statuas illis hoc peccatum (Act. vu, 59). 0 aposto licuni vinim, jam ex discipulo magistrum !'Uporte bat enim priinum marlyreni Cbristi dovtrinam sequi m;igis ri. Kugai pro impiis, rogal pro blasphemis, pro lapidaioribus suis. Quia ego difficile erat pro lalibus exaudiri, accessit inflruiitas, ut lirmarelur charllas. Genua fixa extorsit. P.itaiis iilum non examliliiin, quando ail: Domina, ne statuas illis hoc peccatum? Exauilitus est, mulli ex ipsis crediderunt. Sed non vos milto longe. Saulus ille qui, in omnium in.iiiilms lapidabat, qui iapidanlium veslimenla servabai, exauilitus est pro ilio Sleplianus. l'osiea sœvielt.il acceplis scriptis in Clni>lianos, pergebat souviens, s.inguincin siliebal; csedes nnhelabal; et Ilomiixis, qui pro illo exaudiebal Sleplianum : Saute, Saule, inquit, quid me persequeris {Act. ix, 4)? Qiiem occidisti, rogavit pro le, et eligo le, ut confltearis me, et moriaris pro me. Saneli ergo Stepliani Ns.lalein cum ,;< biia veneratione colainus. Celebravimus Nalalem Domini, celebremus'et servi ; frequemu-. .mus Nativitat.'m Salvatoris, i'requentemus et Nalalem marlyris; Dominum enim noslruin peperil incorrupi» Maria, el Stepliauum gloriosuni ad paln.as martyrii saiiciii mater provexii Ecclesia. >

Cod. Gloriosissimi marlyris Cypriani sacratissirmim pussionem in niemoriu nobis revocul hodierna solemnilas. Nalalem quippe ejus hodie celebramus.

Id. Id est, ut Natales.

Id. Hoc noncn fréquentai, ut, etc.

ld. Sed quando natus sil, eiiumsi sciremus, non celebraremus. In illo enim die, etc.

Id. Isto die finivit omne peccatum.

ld. Ex occultissimo ac profundissimo sinu.

ld. In honorem Cypriani bibit.

ld. El lanlo jucundivs.

ld. Cingatur avenerantibus.

ld. Ubi illa surrexit, itle prostraïus est.

ld. Quando (aut melius quomodo) nos celebraremiw,

Vide serai, cccxvi, n. 3.

SERMO CCCXXVII.

Legitur in cod. Cass. xu, fol. 34.

Edit. N. 1. Canlavimus Cod. Natale beatissimi

Deo, martyrum voce. marlyris Slephani canta

vimus D'n voce martyrum.

I
I

Ibid. Victut est promil

Id. V ictus est promitlens mundus magna munera.

Id. De genlenon sancla. Lalronum, homicidarum, scelestorum omnium gens est non sancla. Pau tnlia, etc.

Id. Disciptdi mei dimiserunt me, disciptdi mei despexerunt me.

Id. Cum bona causa hinc excamus. Sanclus admirabilis martyr Stephanus, eu jus hodic soleiuniiaicm celcbramtts, quant bottant ftdem liabttit ! hraelita mulavil causant, dimisil svnugogam Saturne , in Christo credidit, calholieœ ordinatus est Ecclesiœ diaconus, maints capili ipsius imposuerttnl aposloli; coronam in capite a Chrislo accipere mentit, eut est honor et gloria in sœcula sœculorum.

SERMO CCCXXX.

Legilur in cod. Cass. xvn, Toi. 515. Edit. M 1. Qui tribuit Cod. Qui tribuit volunvoluntalem. In hoc, elc. tatem, et atujens in cordi

tats mundus.

Iliid. De génie non sancla , lalronum, homicidarum, scelestorum omnium. Pati Udia, eic.

N. 2. Disctpuli mei dimiserunt me, disciptdi mei despernvertinl de me.

Ibid. Ad calceui. Cum bona causa hinc exeamits.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed]

Lcgitur in cod xcx, Toi. 54.

Edii. N. I. Hodic lux iitcremenlum aecipit ; cum humano generi in hoc utique die vera lux veneril: ui reele dies tramitemque . salis uugeat, quo nobis 'hune, etc.

N. 5. Quomodo anima miscelur corpori, ui homo fiai.

N. 4. Possit ascendere.

Cod. cvn. Hodic lus incremenlum accipil; quo nobis sol venu illuxit, recte lenebras noclis tmminuil, qui nobis hune, etc.

[blocks in formation]

Id. Quomodo animœ corpus , et anima corpori miscelur, ut homo fiai.

Cod. xcix. Possit ascendere , per Doininum nostrum Jesum Chrislum , qui ex virginali utero carnem sumens Itodie mundo apparuil, eut sit-laus, honor, talus, decus et imperium per m [mita sœcula sœculorum. Amen.

SERMO CCCLXXII.

Legilur in cod. Cassin. evi, fol. 117,ubiredinlegratur dimidiala phrasis apud Benedictinos omissa, n. 1, ubi post verba ntorlalitalis litimanœ, legilur in Itac autan, etc. Deesi hoc necessarium comparaiionis nie:nliriini : in illa manens Chrisius, sicul de illo scripttm est,ipse est vertu Deus, et vila œternaj in hac autan , etc. Quanti momenli sit illa correclio atiendal doctus leclor.

SERMO CCCLXXX.

Legitur in Bibl. Florent, plut, xni, cod. nu, secunda parle, fol. 187 b, et indicalur pnriler in Bibl. Vcuet., cod. Lxix, calalog. fol. 30.

Edii. N. 1. Quielis et parva vox sufficit.

[blocks in formation]

Ibid. Hodiernttm diem beali Joannis Baptistœ solemnitale illuxisse tradit et crédit Ecclesia.

Ibid. Octavo calendarum januariarum die, etc.

N. 2. Vt crearel temporulem;ul vrastaret œternam.

Ibid. Sed tumor. Ut ergo generis hutnani islum tumorem sanarel, elc.

Ibid. Et nondum eranl humilies qui Deum vidèrent iu humilie, nec poterant videre nisi hominem; nec lamen spem suam poutre debenl in /tontine. Quid ergo fierel?

Ibid. l'uetits est homo. 0 homo, elc.

Ibid. Vci mis, non homo.

Cod. Florent. Omnibus saitum snpientibus liqutl quod quielis el pana vo» sufficere potest.

Id. Hodierno die bttti Joannis liapiistœ sol, militaient iltuxiisc tradit el crédit Ecclesia.

Id. Octavo kalendos ;'«• nuarii esse, elc.

Id. il crearel temporales..., ut prœstareiœlerlias. Vide var. Maur.

Id. Sed tumor. Quod autem lumel, videtur magnum, sed non est sanum. Vt ergoistum tumorem humain generis sanarel, elc.

Id. Quia ergo nondum eranl homines qui Deum vidèrent in homme , net poterant videre nisi Âoironem, nec lamen spem suant ponere debebanl in ttomine, quid /ieret?

Id. Factus est homo. lgitur lu, o homo, elc. . Id. Vermis, et non homo.

« PreviousContinue »