Page images
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

t: , ; . . .
. - 'arr. \
, ' .** ... ;
- - -. CEGESTIĘisß. ' ; * * ;
| B A S I L E AE, EX' 6'FF I C I N A f ' '
- • * -; H E N R I C P E T R I N A.
*
i
.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors]

£ ON dubito,quineruditiquidam,uulgataiam de moà §§ uitate hypothcfeom huius operis fama, quòd terram ÉNÉj mobilem, Solem ucro in medio uniuerfi immobilcm conftituit,uehementer fint offenfi:putentô difciplinas liberales reéteiam olim conftitutas,turbarinon oportere.Verum fi rem exa&te perpendere uolent,inuenient authorem huius operis,nia hilquod reprehendimereaturcommififfe.Eftenim Aftronomi

proprium,hiftoriam motuum cccleftium diligenti &aitificiofa ,

obferuatione colligere.Deindecaufas carundem, feu hypotbce fes,cum ueras affequinullaratione pofsit,qualcfcunq;excogita•

re & confingcre,quibusfuppofitis,ijdem motus,cx Gcomctris principijs,tam in futurum,quäm in prsteritum rcéte pofsint cal culari.Horumautem utrunq; egregie praeftitit hic artifex. Neq;

[ocr errors]

dem,fedfufficit hoc unum,fi calculum obferuationibus congru entcm exhibeant, nifi fortè quis Geometriæ & Cpticcs ufque adco fit ignarus, ut epicyclium Veneris pro uerifimili habcat, feuin caufaeffe credat,quod ca quadraginta partibus,& eo ama plius,Solem interdum praecedat,interdum fequatur. Quis enim non uidet, hoc pofito, neceffario fequi, diamctrum ftcllae in *®ysie plufquàm quadruplo,corpus autem ipfum plufquàm fedecuplo , maiora, quàm in ἐποχεί•apparere,cui tamcn omnis æuiexperientia refragatur? Sunt & alia in hac difciplina non minus abfurda, quæ in præfentiarum excutere, nihi! eft nee

cefTe. Satis enim patet, apparentium inæqualium motuum.

caufas, hanc artem penitus & fimplicitcr ignorare. Et fi quas fingendo excogitat, ut certe quamplurimas excogitat, ncquaa quam tamen in hoc excogitat, ut ita cffe cuiquam perfuadea at,fed tantum, ut calculum reéte inftituant. ' Cum autcm ua nus & ciufdem motus, uarie interdum hypothefes fcfc offee rant (ut in motuSolis, eccentricitas, & epicyclium) Aftrono• mus eam potifsimum arripict , quæ comprehcnfu fit quàm facillima . Philofophus fortaffe, ueri fimilitudinem ma •

-• • . - • gis rcquis

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

§. Vm mihideuirtutetua,cóftantiomnium fermoneane φλ] teafiosaliquotallatumefIet,cœpitum maiorem in mo

§ %§ dum te animo comple&i,atqygratulari etiam no(tris hominibus,apud quos tanta gloriafloreres. Intellexeram enim tenö modo ueterumMathematicorum inuentaegregie callere; fed etiam nouam Mundi rationem conftituiffe.Qua doceaster ram moueri:Solemimum mundi,adeoê medium locum obti• nere:Ccrlurno&auum immotum,atq* fixum perpetuo manere:

Lunam fe unà cum inclufisfuaefphgrgelementis,interMartiset''

Veneriscoclumfitam,anniuerfario curfu circum Solem conuer tere. Atquedehac totaAftronomiae rationeCommentariosâte confe&oseffe,ac erraticarum ftellarum motus calculis fubdua &tos in tabulaste contuliffe,maxima omnium cum admiratióe.

[ocr errors]

etiam oro uehementer,ut hoc tuuminuentum ftudiofis commu nices,& tuas de mundffphgra lucubrationes unàcüTabulis,8c fi quid habes praeterea, quod ád eandem rem pertineat, primo quoq; tempore ad memittas.Dedi autem negotium Theodori coà Reden,utiftic meisfumptibus omnia defcribantur,atq; ad me transferantur. Quodfi mihi morem in hac regefTeris,intellia grstecumhomine noministui(tudiofo,& tantae uirtuti fatisfa cere cupienteyrem habuiffe.Valc.Romg,Calend. • Nouembris, $anno M, D. XXXVI. : '. ' ' ' • _,

. - ij AD

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

È A r is equidem, Sah&tifsime pater , aeftirmare £]poffum,futurü effe,ut fimulatq, quidamacce• F. perint,mé hifce meislibris,quos de Reuolutioa

{nibus fphærarum mundifcripfi,terræ globo X\ || tribuere quofdam motus,ftatim me explodene [êê**] dum cum taliopinione clamitent.Nequeenim ita mihi mea placent, ut non perpendam, quid alij de illis iue dicaturifint. Et quamuis fciam , hominis philofophi co• gitationes efTe remotas à iudicio uulgi, propterea quòd illie us ftudium fit, ueritatem omnibus in rebus, quatenus idà Deo rationihumang permiffumeft, inquirere: tamen alienas prora fus à re&itudine opiniones fugiendas cenfeo. Itaque cum mecum ipfe cogitarem , quàm abfurdum ἐκθέαμ« exiftimaturi effent il!i qui multorum feculorum iudicijs hanc opinionem confirmatam norunt,quòd terra immobilis in medio coeli,tan* <quam centrum illiuspofita fit,fi ego contra affererem terram moueri:diumecumhacfi,an meosCommentarios ineius motus <demonftrationem confcriptosin lucem darem, anuerofatius effet,Pythagoreorum& quorundamaliorumfequi exemplum, qui non perliteras,fed permanus traderefolitifuntmyfteria phi lofophiæ propinquis&amicisduntaxat.Sicut LyfidisadHipa parchum epiftola teftatur. Ac mihi quidem uidentur id feciffe:nonut quidam arbitrantur ex quadam inuidentia com• municandarum do&rinarum:fed ne res pulcherrimæ, & mul to ftudio magnorum uirorum inueftigatæ, ab illis contemnee rentur, quos aut piget ullis literis bonam operam impendee re,nifi quaeftuófis: aut fi exhortationibus & exemplo aliorum ad liberale ftudium philofophiae excitentur, tamen propter . . . * ftupiditaa

[graphic]
« PreviousContinue »