Billeder på siden
PDF

Nescripter, Resolution

Collegialbreve

. . : for
. Da n m a rk og Norge,

[blocks in formation]

Kriobenhavn 1802.
Eryet paa Gyldendals Forlag, hos Sebastian Popp,

Bogtrotter og friftitaber.

(RECAP)

[ocr errors]
[merged small][graphic][merged small][ocr errors]

: 6 jan. 'han, med nogle af Magistrateng og af ham felu dersed

tilfoiede Bestemninelser, har anbefalet til allerdaabigft Blo fald. – Pax Grund af Ovenanførte fastsættes,

Ut der i bemeldte Trondhjem maae oprettes 1) et Torv for. Landet, som skal holdes paa det store Torv, hvor de, som komme. landvertø og igjennem Byens Porte, for at sælge deres Vare, bør falbyde Samme, være lig Korn, Meel, Malt, Gryn, Ere ter, Smør, oft, Fleie, Fugle eller andet vildt, tort, alle Sorter ædende Vare, samt Talg og Bræns dereed; hvorved mærkes: a) Torvedagene mane holdes hver Dag i ugen, uden om Søndagen, og

Novár. Decbr. og Jan. Maaneder, som have de korteste Dage, fra Kl. 10 til 2, men den øvrige Deel af Xaret fra 10 til 5 om Eftermiddagen ;' b) naar Bonden saa sildig kommer til Bye, at Torvetis den er forbi, kan han vel søge fit Opholdssted, men han mane Intet sælge af hvad han har indført, førs end han i den bestemte Tid har været til Tvrog með fine Vare, hvilket Vertene under vedbørlig Tiltalt bør paaagte; c) paa Torvédagene maae Politiebetjeno tene være tilftæde, for at paaagte Skie og Orden,

og især være de Fattige behjelpelige til at faae kjøbr, i hvad de kunne have feilighed til, uden at give HB:

ferne Fordelen; d) saasnart Bonden kommer til Torvs, bør han forevise politiebetjentene sin Cono sumtions. Seddel paa de indbragte Fødevare, hvors efter det nøie paasees, om de og virkelig ere paa Stedet, for derved at forebygge, at Afhandlingen ikke skeer i Logementerne, som, saavidt mueligt' mna forekommes; e) naar Bonden har i den bestemte Tid paa Torvet falbuden og solgt af sine Vare, da paas tegner politiebetjenten hans Consumtions. Seddel, som tjener til Beiis, at han har opfyldt fin

, Pligt

Pligt; siden mane han ubehindret sælge der Øvrige 6 Jan. til hvem af Byens Borgere han bedst veed og kan ; f) dersom Nogen overbevises at have handlet herimod, Da bør Kjøberen af de i saa Tilfælde kjøbte Bare ved Politie: Rammeret paalægges Mulet fra 1 til 4 RD.. som bør tilfalde Angiveren, hvad enten han er Pos litiebetjent eller en Anden, og de, som ved denne Kjendelse finde sig fornærmede, kunne paaanke Sam. me inden 3 Solemærker for Stiftbefalingsmanden, Tom Derudi dømmer uden Uppel; g) skulde nogen Indvaaner urigtig troe, at En eller anden havde handlet imod denne Indretnings Orden, da bør por litiebetjenten strar beskedentlig underrette og betyde . den Feilende, paa det at Uorden og Trætte i alle Henseender maatte forebygges: — 2) Et Toro for det, som soverts indkommer (a); derved gjelder i Uls mindelighed alt det, som under Torvet for landet ei bemærket; inen desuden følgende Regler : a) det bøE for Beqvemmeligheds skyld holdes paa to Steder, nemlig ved Brotøren og i Hagerups : Almindingen, hvoč de ankomne gæster og Baade, der have inds bragt Levnetsmidler, Tælg og Brændeveed for at Sælge, bør i den foreskrevne Tid, ligesom paa Torvet for landet, sælge til Byens Indvaanere det', rom, Enhver kan behøve; b) de, som ikke til rette Torves Tid fremkomme, bør næste Dag ligge deres Torve: Tid for at sælge, men, da det kan være usikkert at lade Baadene ligge i Elven Natten over med Va: rene, maae det være dem uformeent, at bringe samme til Logementerr.e indtil den næste Dag. Da Vedkommende kunne føre dem til Latido eller Søs. Torvet, efter eget Behag; c) det samme bør ogs: gjelde for de Vare, som til Salg nedbringes medio

(1) Oft; Kefcr. 1 Junii 1798

« ForrigeFortsæt »