Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

D. Algreen-Ussing,
. Kandidat i toplyndigheden.

mmmmmm
VII. Deel.

4. Bind. 1813.
Med alphabetist Register for 1813.
wwwwwwwwwapouawas

Sjøbenhavn, 1825.
Pas den Gyldendalste Boghandlings Forlag,
trykt i det kongelige Baisenhuses Boswpikeri

of S. $. Se o ubart.

[ocr errors]
[graphic]
[blocks in formation]

Forerindring.

Lands.Overs famt Bof- og Stads-Ret8Absessor With, til hvem afdøde Iustiteraad fogtman i fin Tid har afstaaet sin Ret til at udgive den af ham begyndte Sams ling af kongelige Resolutioner og Kollegialbreve, har i denne Egenskab for Aaret 1813 famlet nærværende Bind af fornævnte Attstykker. Da imidlertid Hr. Assessoreno Embedsforretninger ikke levne ham Tid nok til at fremme dette vært med den forønskede Hurtighed, har han, med forlæggerens Samtykke, til Undertegnede overdraget den af ham erhvervede Ret til udgivelsen af bemeldte Sams ling, og derhos anmodet mig om, som Værkets fremtis dige Udgiver, at lade ogsaa dette Bind udgaae under mit Navn, for at ikke Samlingen skulde bære Titler af for. Bjellige forfattere. Idet jeg nu herved efterkommer denne Begjæring, anseer jeg det for Pligt imod Sr. 28fessoren at bemærke, at aldeles Intet i denne Uargang kan tillægs ge8 mig som fortjeneste, da jeg, med undtagelse af Re.

gisteret til samme, der af mig er forfatter, itte har havt no. gensomhelst Deel ifudarbeidelsen. Hvad derimod de føl. gende Wargange angaaer, da villte diese udkomme fra min Baand alene, og skal jeg ved Vargangen 1814, der allea rede er under Pressen, udførligen aflægge Publikum Regnskab for den Plan, jeg agter at følge ved udarbeis delsen af denne vigtige Samling.

Kjøbenhavn den 1ste September 1825.

[ocr errors][merged small]

Kongl. Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve.

1813. ( anc. Prom. (til Amtmanden over Kings 2 Jan.

kjøbing Amt), ang. Forstaaelsen af Cire. af 24de Octbr. 1812. > St. Umtmanden har under 18de f. 2. indsendt en Foree fpørgsel om forftaaelsen af den ved dette Collegii Circuts laire af 24 de Detbr: fioftleden betjendtgjorte Rongelige Red solution, angaaende de Befteinmelser, som indeboldes i besi meldte Resolutions 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8de Poft alene fral være anvendelige, naar Gaarde eller fuse tiltrædes af Free ftere & eller det samme fal iagttages, naar værnepligtige Mandskab i følge Stjøde tiltræder Gaarde og bure ?

9 Anledning Heraf skulde man tjenstligst melde: at saavel Circulairets Indledning, som dens 1ste Port tiydeligt viser, at Bestemmelsen gjelder Paavel om Skjøs der som Fæstebreve.

Canc. Škrivelse (til Politiemesteren i Kjøbenhavn), 2 Jan. ang. Forhøielse i Arrestanternes Underholdningspenge.

I følge Ks. Majestæts allerhsieste Resolution af 80te Decbr. 1812, maae Forpleiningspengene for års restanterne i Politie s Àrresterne forhsies' saaledes, at der for hver Urrestants Middagsmad, udet Brød tilstages 1 M., og desuden til hver Urrestant 1 Pd. Rugbrød daglig, beregnet efter den paa enhver Ijo VII Deel. 4de B. 1fte Sefter *

« ForrigeFortsæt »