Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[blocks in formation]

EEN WOORD VOORAF.

[ocr errors]

om

[ocr errors]

De aanteekeningen bij deze uitgave (in gemoderniseerden, op enkele plaatsen gekuischten, tekst) van Shakespeare's "Merchant of Venice” bedoelen niets anders dan het bereiken van dit resultaat: Shakespeare's bekend drama genietbaar te maken door een steuntje te geven, waar de Nederlandsche lezer te groote moeilijkheden zou vinden. Ook omtrent de karakterteekening is hier en daar eene korte aanwijzing ingelascht ter inleiding tot de groote kunst, oordeelkundig tusschen de regels te leeren lezen. Niets zou gemakkelijker geweest zijn, dan, op het voetspoor van de meeste commentaren-makers, mijne aanteekeningen te doen zijn eene soort van middelpunt, waaraan allerlei lexicologische, antiquarische en grammaticale opmerkingen, benevens velerlei te pas of te onpas aangebrachte realia kunnen worden vastgehaakt. Ik heb nòch den leeraar het werk uit de handen willen nemen, nòch eene bepaalde wijze van behandeling willen voorschrijven. Iedere klasse heeft hare eigen behoeften. Zoo de lezer slechts wordt aangespoord , den dichter in zijne oorspronkelijke taal te genieten, in plaats van in steeds min of meer verschaalde vertalingen, is mijn doel bereikt. Ik weet wel, dat „centralisatie der leerstof” in onzen tijd eene

[ocr errors]

uitdrukking is, waarmede heel wat geschermd wordt; deze centralisatie moge tot op zekere hoogte wenschelijk zijn voor het opdoen van kennis, ze mist haar doel, waar ze zich tusschen den lezer en het aesthetisch genot plaatst. En alléén het verschaffen van dit laatste moge mijne eenvoudige uitgave van des grooten

[ocr errors]

meesters werken bereiken.

L. November 1898.

K. TEN BR.

THE MERCHANT OF FENICE.

DRAMATIS PERSONÆ.

LEONARDO,

DUKE OF VENICE.

LAUNCELOT GOBBO, a Clown, PRINCE OF MOROCCO, , Suitors to Servant to Shylock. PRINCE OF ARRAGON, Portia. OLD GOBBO, Father to Launcelot. ANTONIO, a Merchant of Venice.

Servant to Bassanio. BASSANIO, his Kinsman and Friend.

BALTHAZAR, SOLANIO,

STEPHANO,

Servants to Portia.
Friends to Antonio
SALARINO,

and Bassanio.
GRATIANO)
LORENZO, in love with Jessica. PORTIA, a rich Heiress.
SHYLOCK, a rich Jew.

NERISSA, her Waiting-maid.
TUBAL, a Jew, his Friend.

JESSICA, Daughter to Shylock. Magnificoes of Venice, Officers of the Court of Justice, Gaoler,

Servants to Portia, and other Attendants.
SCENE. Partly at Venice, and partly at Belmont, the seat of

Portia, on the Continent.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Enter ANTONIO, SALARINO, and SOLANIO.
Ant. In sooth, I know not why I am so sad :
It wearies me; you say it wearies you;
But how I caught it, found it, or came by it,
What stuff 't is made of, whereof it is born,
I am to learn;
And such a want-wit sadness makes of me,

Suitor to = die dingt naar de hand van. Clown is eig.: een boer, een plattelander, waardoor de beteekenis van grappenmaker, nar en dwaas heen speelt. Gaoler of Jailer = gevangenbewaarder. It= my being so sad: ook: my sadness. I am to learn = moet ik nog vernemen, gewaar worden. Want-wit = sufferd, vervelende vent, idioot. THE MERCHANT OF VENICE.

1

« ZurückWeiter »