"ภูมิปัญญาไม้ไผ่" ในวัฒนธรรมของคนชายขอบ

Front Cover
Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Suranārī, 2001 - Bamboo - 48 pages

Bibliographic information