Thơ, ph, cu đ̂i chữ Hn

Front Cover
Văn học, 1975 - Vietnamese poetry - 267 pages

Bibliographic information